???????????
PCD on Facebook
สมัครงานออนไลน์
ห้องสมุดกรมควบคุมมลพิษ
Air4Thai
สถานการณ์หมอกควัน
การดำเนินการตามมารตรา 80
ASEAN
ASEAN
Law
 การดำเนินงานในพื้นที่มาบตาพุด
แจ้งปัญหามลพิษ
HOTLINE 1650
แจ้งเบาะแสการทุจริตของเจ้าหน้าที่
ศูนย์บริการประชาชน
 Plans
ฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม ฟื้นฟูคุณภาพชีวิต บริเวณห้วยคลิตี้
 ร่างกฎหมาย
ศูนย์ช่วยเหลือให้ปฏิบัติตามกฎหมายสิ่งแวดล้อม (Thai Environmental Compliance Assistance Center)
ระบบฐานข้อมูล คุณภาพแหล่งน้ำผิวดินทั่วประเทศ
Chemical Data Bank(MSDS)
ระบบเครือข่ายข้อมูลศูนย์ประสานงานอนุสัญญาบาเซลประเทศไทย
Stockhom Convention Focal Point
อาคารเขียวภาครัฐ
จัดซื้อสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ฐานความรู้การป้องกันมลพิษ
คลินิกไอเสีย
ข่าวตัดสิ่งแวดล้อม

ศูนย์ประสานฯ Clean Air for Smaller Cities in the ASEAN Region Clean Air for Smaller Cities in the ASEAN Region ส่งเสริมให้คนในชาติ รู้รักสามัคคีกัน เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ   กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ เรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ห้องปฏิบัติการกลางตรวจสอบผลิตภัณฑ์เกษตรและอาหาร บริการภาครัฐ ระบบฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ แถลงการณ์กระทรวงยุติธรรม ทศวรรษแห่งความหลากหลายทางชีวภาพ 2011 - 2020
 


ข้อมูลใหม่

ข่าวคพ.

ลิ้งค์ด่วน
9 เม.ย. 57 สถิติการใช้บริการ Hot Line 1650 ประจำเดือนมีนาคม พ.ศ 2557...
9 เม.ย. 57 ประกาศกรมควบคุมมลพิษ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการกลั่นกรองคุณสมบัติเบื้องต้นที่มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก...
8 เม.ย. 57 การตรวจสอบการปนเปื้อนสารตะกั่วในน้ำประปาภูเขาบริเวณหมู่บ้านคลิตี้ ต.ชะแล อ.ทองภูมิ จ.กาญจนบุรี ...
4 เม.ย. 57 จดหมายข่าว "ฟื้นฟูคลิตี้" ปีที่ ๒ ฉบับที่ ๑ ประจำเดือนตุลาคม - พฤศจิกายน ๒๕๕๖...
1 เม.ย. 57 เกณฑ์การประเมินความเสี่ยงเบื้องต้นและความพร้อมในการระงับเหตุไฟไหม้บริเวณสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย...
28 มี.ค. 57 จดหมายข่าวพิทักษ์สิ่งแวดล้อมระยอง ปีที่ ๗ ฉบับที่ ๑ เดือนตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๕๖...
28 มี.ค. 57 การจัดการน้ำเสียในสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง ...

10 เม.ย. 57 ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้ารับการประเมินผลงานฯ ประเภทวิชาการระดับชำนาญการพิเศษ ลงมา ...
10 เม.ย. 57 คพ. ส่งมอบอะลูมิเนียม ๙๒ ตันให้มูลนิธิขาเทียมฯ...
9 เม.ย. 57 "กรมควบคุมมลพิษ หารือร่วมกับ ขสมก. เร่งกำจัดรถควันดำ"...
9 เม.ย. 57 ทส. ลงพื้นที่ตรวจสอบการเก็บกู้เรือล่มปากคลองประมง จ.สมุทรสาคร หวั่นผลระทบทางทะเล...
4 เม.ย. 57 ผู้ว่าสงขลาขานรับแก้ปัญหาขยะล้นเมืองกับกรมควบคุมมลพิษ ...
4 เม.ย. 57 "เมืองลุงสวยใส ไร้มลพิษ ด้วยวิถีพอเพียง"...
4 เม.ย. 57 คพ. หนุนเจ้าหน้าที่รัฐ 4 ภูมิภาค เพื่อการจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม...
2 เม.ย. 57 คพ.ร่วมกับเทศบาลนครเชียงใหม่เฝ้าระวังคุณภาพน้ำรอบคูเมืองเชียงใหม่ รับเทศกาลสงกรานต์ปีนี้ ...
1 เม.ย. 57 สถาบันมาตรวิทยาฯ จับมือกรมควบคุมมลพิษเสริมศักยภาพ ตรวจวัดมลพิษ แก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม...
1 เม.ย. 57 คพ. พบโลหะหนักเกินมาตรฐาน ใกล้พื้นที่บ่อขยะแพรกษา ...

ระดับเสียงของ กทม.
รายงานคุณภาพอากาศ
คุณภาพน้ำโดยสถานีตรวจวัดอัตโนมัติ
คุณภาพแหล่งน้ำผิวดินทั่วประเทศ


สถานการณ์หมอกควัน
-ภาคเหนือ
-ภาคใต้ตอนล่าง
รายงานเหตุฉุกเฉินด้านมลพิษ
Hotline ร้องทุกข์
ศูนย์บริการประชาชน
ถาม และ ตอบ (Q&A)
ข่าวรายวัน(News Clipping)
ปฏิทินกิจกรรม
รับสมัครงาน (3 ตำแหน่ง)
-นักวิชาการสิ่งแวดล้อม
-นักวิชาการสิ่งแวดล้อม
ข่าวประกวดราคา
สิ่งพิมพ์ต่างๆ


* ดัชนีคุณภาพอากาศที่ดีไม่ควรเกิน 100

หน้าหลัก คพ.-ข้อมูลคุณภาพแม่น้ำเจ้าพระยา
แม่น้ำเจ้าพระยา

สถานี
เวลา
DO*
16 เม.ย. 09:30
5.5
17 เม.ย. 02:00
5.1
17 เม.ย. 01:30
2.6
17 เม.ย. 02:00
4.5
17 เม.ย. 02:00
4.6
17 เม.ย. 01:30
7.5

*ปริมาณออกซิเจนละลายในน้ำ หน่วยวัด: มิลลิกรัมต่อลิตร(mg/L)
 
พ.ร.บ. กฎหมาย และมาตรฐาน
พรบ.ส่งเสริม และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535
มาตรฐานคุณภาพอากาศและเสียง (ปรับปรุง - พฤษภาคม 55)
มาตรฐานคุณภาพน้ำประเทศไทย (ปรับปรุง - มิถุนายน 53)
มาตรฐานคุณภาพดิน
กฎหมายที่เกี่ยวกับการควบคุมมลพิษ
  ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการประสานงานเพื่อบังคับใช้กฏหมายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม
การบริหารจัดการมลพิษ
แผนจัดการมลพิษ พ.ศ. 2555-2559
รายงานสถานการณ์มลพิษของประเทศไทย พ.ศ. 2553
สถิติการร้องเรียนปัญหามลพิษปี 2556 


6 ปี คุณภาพสิ่งแวดล้อมทางทะเลหน้านิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง

รายละเอียด/ดาวน์โหลด

รายงานสถานการณ์มลพิษของประเทศไทย ปี 2555

รายละเอียด/ดาวน์โหลด

แนวทางการป้องกันและลดผลกระทบจากอุทกภัย ต่อระบบรวบรวมและระบบบำบัดน้ำเสียรวมของชุมชน

รายละเอียด/ดาวน์โหลด

หลักเกณฑ์การปฏิบัติที่ดีด้านสิ่งแวดล้อม สำหรับการประกอบกิจการเหมืองหิน โรงโม่บดหรือย่อยหิน และโรงงานปูนขาว

รายละเอียด/ดาวน์โหลด

ท่านสามารถสมัครสมาชิกข่าว คพ. เพื่อติดตามการประกาศหรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับเว็บไซต์ของ คพ. ซึ่งเราจะส่งถึงท่านทาง e-mail ได้ที่ สมัคร & ยกเลิกสมาชิกข่าว


ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์คพ.    ระบบsms คพ.   เมล์กลางภาครัฐ คพ.

Visitor's Tracking
ปรับปรุงล่าสุด: 11 เม.ย. 57 เวลา 09:23:08 โดย กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศมลพิษ กองแผนงานและประเมินผล กรมควบคุมมลพิษ โทรศัพท์ 02-298-2000

หน้าแรก | เกี่ยวกับคพ. | ข้อมูลและบริการ | ประชาสัมพันธ์ | ดาวน์โหลด | ติดต่อเรา | Site Map Switch to PCD English home page
Copyright © 2004 by Pollution Control Department. All rights Reserved.
Michael Kors Outlet