Carbofuran

ลักษณะ เป็นของแข็งสีขาว CAS #1563-66-2 สูตรทางเคมี C12H15NO3
กลิ่น กลิ่นฟีนอล

การใช้งาน

เป็นยาปราบศัตรูพืชในข้าว หญ้าและองุ่น เคยใช้มากในข้าวโพด
ผลต่อสุขภาพ ทำให้ตาพร่า เหงื่อออก น้ำลายไหล ท้องร่วง เหนื่อย กล้ามเนื้อกระตุก ชัก
มาตรฐาน NIOSH REL: TWA 0.1 mg/m3
วิธีจัดการหรือบำบัด
| หน้าแรก |การบำบัดกลิ่น | เลือกวิธีการบำบัด | ระบบสาธิต | อภิธานศัพท์ | ค้นหา | Site Map | ผู้จัดทำ |
กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม