ก๊าซไข่เน่า (Hydrogen Sulfide)

ลักษณะ เป็นก๊าซไม่มีสี CAS # 7783-06-4 สูตรทางเคมี H2S
กลิ่น ไข่เน่า

การใช้งาน

ส่วนใหญ่จะเกิดในการกลั่นน้ำมันและการเน่าเสียของน้ำเสีย ขยะ และซากสัตว์
ผลต่อสุขภาพ มีผลต่อระบบหายใจทำให้หยุดหายใจได้ที่ความเข้มข้นสูง ควรออกจากสถานที่ที่มีความเข้มข้น 65 ppm ขึ้นไป
มาตรฐาน
วิธีจัดการหรือบำบัด
| หน้าแรก |การบำบัดกลิ่น | เลือกวิธีการบำบัด | ระบบสาธิต | อภิธานศัพท์ | ค้นหา | Site Map | ผู้จัดทำ |
กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม