เมอร์แคปแทน (Methyl Mercaptan)

ลักษณะ เป็นก๊าซของเหลวใสไม่มีสี CAS # 74-93-1 สูตรทางเคมี CH3SH
กลิ่น กลิ่นก๊าซหุงต้ม

การใช้งาน

ใช้เป็นสารเติมกลิ่นในก๊าซหุงต้ม และใช้ในอุตสาหกรรมผลิต Jet Fuel Additives ยาปราบเชื้อรา และ Methionine
ผลต่อสุขภาพ มีพิษมากต่อระบบประสาทส่วนกลาง หากได้กลิ่นรุนแรงต้องระวัง
มาตรฐาน
วิธีจัดการหรือบำบัด
| หน้าแรก |การบำบัดกลิ่น | เลือกวิธีการบำบัด | ระบบสาธิต | อภิธานศัพท์ | ค้นหา | Site Map | ผู้จัดทำ |
กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม