para-Dichlorobenzene

ลักษณะ ผงสีขาว CAS # 106-46-7 น้ำหนักโมเลกุล 147.01
สูตรทางเคมี C6H 4Cl2
กลิ่น กลิ่นลูกเหม็น

การใช้งาน

ใช้เป็นลูกเหม็น และทำยาปราบแมลงและเชื้อรา ใช้ในอุตสาหกรรมเคมี พลาสติก สีย้อม และยา
ผลต่อสุขภาพ ไม่มีผลการศึกษาชัดเจน
มาตรฐาน
วิธีจัดการหรือบำบัด
| หน้าแรก |การบำบัดกลิ่น | เลือกวิธีการบำบัด | ระบบสาธิต | อภิธานศัพท์ | ค้นหา | Site Map | ผู้จัดทำ |
กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม