Phenol

ลักษณะ เป็นของแข็งใสไม่มีสี หรือสีขาว CAS # 108-95-2 สูตรทางเคมี C6H5OH
กลิ่น กลิ่นฟีนอลเป็นกลิ่นเฉพาะตัว คล้ายกลิ่นยาอมฆ่าเชื้อโรค

การใช้งาน

ใช้ทำ Phenolic Resins เป็นหลักและใช้ในการผลิตไนลอน ยางสังเคราะห์ ยาฆ่าเชื้อโรค น้ำยาบ้วนปาก ยาอม
ผลต่อสุขภาพ ไม่มีผลการศึกษาสำหรับการหายใจเข้าไป .
มาตรฐาน
วิธีจัดการหรือบำบัด
| หน้าแรก |การบำบัดกลิ่น | เลือกวิธีการบำบัด | ระบบสาธิต | อภิธานศัพท์ | ค้นหา | Site Map | ผู้จัดทำ |
กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม