Silvex (2,4,5-TP)

ลักษณะ เป็นผงของแข็งสีขาว
กลิ่น มีกลิ่นเล็กน้อย

การใช้งาน

ใช้เป็นยาปราบวัชพืชในนาข้าวและอ้อย
ผลต่อสุขภาพ ผลต่อระบบประสาท ทำให้อ่อนเพลีย ซึม มีผลต่อตับและไตเล็กน้อยเมื่อได้รับในระยะยาว
มาตรฐาน ไม่มี
วิธีจัดการหรือบำบัด
| หน้าแรก |การบำบัดกลิ่น | เลือกวิธีการบำบัด | ระบบสาธิต | อภิธานศัพท์ | ค้นหา | Site Map | ผู้จัดทำ |
กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม