ระบบสครับบิง

สามารถใช้กับโรงงาน

สามารถใช้กับกลิ่น

 

ระบบสครับบิง

หลักการ

          ระบบสครับบิง (Chemical Scrubbing Process) มีกระบวนการบำบัดกลิ่นโดยในกรณีที่ส่วนหนึ่งของสารที่ก่อให้เกิดกลิ่นที่มีสภาพเป็นด่าง เช่น แอมโมเนีย (Ammonia) ไตรเมทิลลามีน (Trimethylamine) เป็นต้น จะนำมาทำปฏิกิริยากับสารละลายกรดจะได้สารประกอบต่าง ๆ ที่ไม่มีกลิ่น ส่วนในกรณีที่สารที่ก่อให้เกิดกลิ่นมีสภาพเป็นกรด เช่น ไฮโดรเจนซัลไฟด์ (Hydrogen Sulfide) เมทิลเมอร์แคปแทน (Methyl Mercaptan) เป็นต้น จะทำปฏิกิริยากับสารละลายด่าง (Alkaline Solution) ได้เป็นสารประกอบต่าง ๆ ที่ไม่มีกลิ่นหรือมีกลิ่นน้อยลง

          ระบบดูดซับด้วยถ่านกัมมันต์ (Activated Carbon – Adsorption) ต้องถูกนำมาใช้ร่วมกับระบบสครับบิง (Chemical Scrubbing) เพื่อกำจัดสารที่เป็นกลาง เช่น เมทิลซัลไฟด์ (Methyl Sulfide) ได้

ข้อดี

 • สามารถ บำบัด กลิ่นที่มีความเข้มข้นสูง ๆ ได้
 • การลงทุนก่อสร้างระบบต่ำ
 • สามารถกำจัดละออง (Mist) ฟูม (Fume) และ ฝุ่น (Dust) ได้พร้อม ๆ กัน

ข้อเสีย

 • อาจไม่สามารถบำบัดสารที่มีกลิ่นที่เป็นกลางได้อย่างมีประสิทธิภาพเพียงพอ เพราะปฎิกิริยาจะต้องเกิดเร็ว เช่น กรดกับด่าง เป็นต้น สารที่เป็นกลางมักใช้เวลามากกกว่าในการทำปฎิกริยากับสารอื่น
 • จะมีน้ำเสียเกิดขึ้นจากการใช้ระบบนี้
 • ผู้ควบคุมต้องมีความชำนาญในการควบคุมและบำรุงรักษา

 

การประเมินค่าใช้จ่ายของการบำบัดกลิ่น

ในการประเมินราคา จะมีความคลาดเคลื่อนได้ถึง 30 % เพราะ

 • รายละเอียดเล็กๆน้อยๆ แตกต่างกันได้ถึง 5% ตอนกำหนดลักษณะเฉพาะ (Specification)
 • ถึงขั้นตอนออกแบบให้เพียงพอต่อการใช้งาน แตกต่างกันได้ถึง 20%
 • ถึงขั้นตอนผู้รับเหมา แตกต่างกันได้ถึง 30%

ค่าใช้จ่าย ประกอบด้วย

เงินลงทุนอุปกรณ์

 • ค่าวัสดุก่อสร้างและอุปกรณ์รวมภาษีและค่าขนส่ง
 • ค่าแรงงาน
 • ค่าเตรียมสถานที่
 • ค่าที่ดิน (หากต้องมี)
 • ค่าอุปกรณ์วัดคุม
 • ค่าที่ปรึกษาออกแบบและคุมงาน
 • ค่าทดสอบระบบ
 • ค่าดัดแปลง (หากมีก่อนใช้งานจริง)
 • ค่าเดินระบบน้ำ ไฟฟ้า
 • ค่าทาสี

เงินค่าดำเนินงาน

 • ค่าวัสดุสิ้นเปลือง
 • ค่าไฟฟ้า, น้ำ, ไอน้ำ ฯลฯ
 • ค่าบำบัดของเสียที่เกิดขึ้น (หากมี) เช่น น้ำเสีย กากตะกอน
 • ค่าแรงงาน และผู้ควบคุมดูแล
 • ค่าบำรุงรักษา/อะไหล่
 • ค่าดอกเบี้ย, ค่าประกัน
 • รายได้ (หากมีจากพลังงานหรือวัสดุที่ได้จากการดำเนินการ) นำมาหักออกจากค่าดำเนินงาน

1. ระบบระบายอากาศ หากไม่มีอยู่เดิมหรือไม่พอ จะต้องติดตั้งเพิ่ม ดังนี้
   ประกอบด้วย Hood หรือตู้ดูดอากาศ,ท่อ,พัดลม จนถึงปล่อง โดยระบบบำบัดกลิ่นจะต้องมีระบบระบายอากาศประกอบด้วยเสมอ เพื่อดูดกลิ่นมาเข้าสู่และออกจากระบบบำบัด

 • Hood – ราคาขึ้นกับสถานที่และชนิดที่เหมาะสม แต่ราคาไม่แพงเพราะเป็นโลหะธรรมดา และมีผู้จำหน่ายให้สอบประเมินราคาได้
 • ท่อ – ขายเป็นเมตร ส่วนข้องอ ข้อเชื่อม และ Blast Gate ขึ้นอยู่กับวัสดุว่าเป็นเหล็กคาร์บอน เหล็กชุบสังกะสี เหล็ก สแตนเลส FRP หรือ PVC
 • ค่าติดตั้ง – ประมาณ 30% ของค่าอุปกรณ์ แต่ขึ้นกับความยากง่ายในการติดตั้ง ควรให้ผู้รับเหมาแจกแจงค่าแรง ค่าทดสอบ ค่าคุมงานมาให้
 • ค่าใช้จ่ายรายปี – ค่าไฟฟ้าของพัดลม ขึ้นโดยตรงกับอัตราการไหลของอากาศในระบบ และ Static Pressure Drop ในระบบ
 • อายุใช้งาน – 5 ถึง 10 ปี

2. ราคาระบบสครับบิง ขึ้นกับข้อมูลต่อไปนี้

 • ปริมาณและอัตราการไหลของอากาศที่มีกลิ่น
 • องค์ประกอบทางเคมีของสารที่มีกลิ่น และความเข้มข้น (อาจต้องเจือจางก่อน)
 • อุณหภูมิ และความชื้นของอากาศนั้น อุณหภูมิควรลดลงมาเสียก่อนไม่ให้สูงจนเกิดไอน้ำในระบบ และต้องมีการนำความร้อนออกจากระบบเช่นมีการแลกเปลี่ยนความร้อน
 • หากเป็นกลิ่นที่มากับฝุ่นหรือละออง ควรดักด้วยที่กรอง เช่น ตะแกรง หรือถุงกรองก่อนเพราะอาจทำให้ระบบอุดตันได้
 • ระบบนี้มีผู้ผลิตและจำหน่ายในประเทศจำนวนมาก จึงควรสอบราคา ในท้องตลาดมีราคา 200,000 ถึงกว่า 5 ล้านบาท ขึ้นกับขนาดเป็นหลัก (ไม่รวมระบบแลกเปลี่ยนความร้อน และระบบบำบัดน้ำเสีย) ราคาในรูป นำมาจาก US EPA ตัวอย่างราคาที่ทาง US EPA (EPA Air Pollution Cost Control Manual, 6 th Ed, US EPA, Research Triangle Park, NC, USA, January 2002 ) ประเมินมาให้เป็นค่าเงินในปี 1990 หากเป็นเงินไทยในปัจจุบันควรคิดที่ดอลลาร์ละ 100 บาท (เมื่อคิดอัตราเงินเฟ้อแล้ว) การคิดขนาดคิดตามพื้นที่ผิวของ Packed Bed เช่น ขนาด 500 ตารางฟุต ราคาระบบประมาณ 600,000 บาท (ทำด้วย FRP)
 • ค่าใช้จ่ายประจำ คือสารเคมี ระบบวัดคุม และการบำบัดน้ำเสีย หากไม่มีระบบบำบัดน้ำเสียอยู่เดิมค่าใช้จ่ายนี้อาจสูงได้มาก

รูปที่ 41 Pack Tower Equipment Cost
ที่มา : US EPA, EPA Air Pollution Cost Control Manual, 6th Ed , US EPA, Research Triangle Park , NC , USA , January 2002

 

 

| หน้าแรก |การบำบัดกลิ่น | เลือกวิธีการบำบัด | ระบบสาธิต | อภิธานศัพท์ | ค้นหา | Site Map | ผู้จัดทำ |
กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม