หลักการเลือกระบบบำบัดกลิ่นที่เหมาะสม

หลักการเลือกระบบจะขึ้นกับข้อมูลต่อไปนี้

  • ปริมาณและอัตราการไหลของอากาศที่มีกลิ่น
  • องค์ประกอบทางเคมีของสารที่มีกลิ่น
  • อุณหภูมิ และความชื้นของอากาศนั้น

กลิ่นที่มากับฝุ่นหรือละอองที่มองเห็นได้ ควรดักด้วยที่กรอง เช่น ตะแกรงหรือถุงกรองก่อน

ตารางที่ 18 ค่าใช้จ่ายของการบำบัดกลิ่นด้วยวิธีการต่างๆ

ระบบ

ค่าใช้จ่ายลงทุน

ค่าใช้จ่ายดำเนินการ

ค่าไฟฟ้าหรือเชื้อเพลิง

สารเคมีที่ใช้

ประสิทธิภาพ

1.ทำให้เป็นกลางหรือระงับกลิ่น

ปานกลาง

ขึ้นกับการใช้งาน

ต่ำ

มีราคาสูงเพราะมักจะเป็นสารเฉพาะที่ทำการระงับกลิ่นนั้นๆ

ขึ้นกับการใช้งานแต่ละกรณี เช่น ฉีดพ่นบนผิวของกองกาก ย่อมได้ผลน้อยกว่าวิธีอื่นๆ

2.ระบบควบแน่น

ปานกลาง

ปานกลาง (ระบบทำความเย็น)

ปานกลาง (แต่จะได้สารที่ทำให้เกิดกลิ่นไปใช้ใหม่ได้)

ปานกลาง เช่น ตัวกลาง

ใช้ได้ในกรณีที่สารระเหยมีความเข้มข้นสูงมากเท่านั้น

3.ระบบเผาไหม้โดยตรง

ปานกลาง

ปานกลาง

สูงมาก

น้ำมันหรือก๊าซ

สูงกับสารอินทรีย์ กลิ่นควรมีความเข้มข้นสูงและมีค่าความร้อนในตัว

4.ระบบเผาไหม้โดยใช้ตัวเร่งปฏิกิริยา

สูง

สูง (ระบบควบคุม)

ปานกลาง

น้ำมันหรือก๊าซ

สูงกับสารอินทรีย์ กลิ่นควรมีความเข้มข้นสูงและมีค่าความร้อนในตัว

5.ระบบออกซิเดชัน

ปานกลาง

ต่ำถึงปานกลางหากมีการใช้ตัวเร่งปฏิกิริยาที่มีราคาแพง

ต่ำ ถึงปานกลางหากมีการใช้ไฟฟ้าผลิตโอโซน

มีราคาสูง หากใช้ปริมาณมาก

ขึ้นกับการใช้งานเช่นหากปฏิกิริยาเกิดในท่อหรือปล่องก็ขึ้นกับการออกแบบให้มีการผสมกันดีแค่ไหน

6.ระบบสครับบิง

สูง

สูง (ระบบน้ำ การบำบัดน้ำเสีย สารเคมี)

สูง โดยเฉพาะหากใช้ความดันสูง

น้ำและสารเคมีขึ้นกับการใช้งาน

สูงได้ถึง 90-95 % สำหรับ H2S และแอมโมเนีย แต่ต่ำสำหรับไฮโดรคาร์บอน

7.ระบบดูดซับ

สูง

ปานกลาง (ระบบพัดลม )

ปานกลาง

มีราคาสูง (ถ่านกัมมันต์)

สูง และใช้ได้เฉพาะสารระเหยเป็นส่วนใหญ่

8.ระบบชีวภาพ

ปานกลาง

ปานกลาง (ระบบน้ำ) ต้องการพื้นที่มาก

ต่ำ

น้ำและสารอาหาร

ค่อนข้างสูงมากกว่า 95% แต่กลิ่นต้องมีความเข้มข้นต่ำ

9.ปล่อยออกทางปล่องสูง

ต่ำ

ต่ำ

ต่ำ

ไม่มี

ขึ้นกับระยะทาง ผู้รับกลิ่น และภูมิอากาศ

 

ตารางที่ 19 แสดงการเลือกระบบที่เหมาะสม

อุตสาหกรรม

กลิ่น

วิธีที่เหมาะสม

1. โรงงานปลาป่น โรงงานกระดูกป่น

เอมีน แอมโมเนีย ก๊าซไข่เน่า ปลาย่าง ละอองฝุ่น

C, F, E, H

2. กระบวนการประกอบอาหาร

ไอน้ำมัน กลิ่นฉุนของพริก

I, J

3. โรงงานตากปลา ทำปลาแห้ง

เอมีน ก๊าซไข่เน่า

A, C, F, H

4. โรงงานมันสำปะหลังเส้น แป้งมัน ขนถ่ายมันเส้นหรืออัดเม็ด

กรดน้ำส้ม กรดไขมัน กลิ่นส่าเหล้า

C, F, H

5. โรงงานแปรรูปอาหารทะเล

เอมีน แอมโมเนีย ก๊าซไข่เน่า

A, C, F, G, H

6. โรงงานอาหารสัตว์

เอมีน กรดไขมัน

A, C, F, H

7. โรงงานผสมปุ๋ยเคมี
หรือยาปราบศัตรูพืช

แอมโมเนีย กลิ่นตัวทำละลาย กลิ่นยา เช่น Carbofuran, Chlordane

B, C, D, F, G, H

8. โรงงานยางและผลิตภัณฑ์
จากน้ำยาง

แอมโมเนีย ยางไหม้

F, H

9. โรงงานเคมีและปิโตรเคมี

กลิ่นหลายชนิด

B, C, D, F, G

10. โรงงานผลิตสี ตัวทำละลาย หรือต้มกลั่นตัวทำละลาย

กลิ่นตัวทำละลาย ไฮโดรคาร์บอน

A, B, C, D, G, H

11. โรงกลั่นน้ำมัน

กลิ่นน้ำมัน ไฮโดรคาร์บอน กลิ่นกำมะถัน, ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด

B, C, D, G, H

12. โรงงานทำเส้นใยและพลาสติก

ฟีนอล ฟอร์มัลดีไฮด์ น้ำมันไหม้
อัลดีไฮด์ สไตรีน อะคริเลต

B, C, D, G, H

13. โรงงานที่ใช้ไขสัตว์ หรือไขมันในกระบวนการผลิต

ไอน้ำมัน กรดไขมัน

I, J

14. โรงงานฟอกหนัง

ก๊าซไข่เน่า, เมอร์แคปแทน กรดเกลือ

A, C, D, F, G, H

15. โรงงานกระดาษและเยื่อกระดาษ

ก๊าซไข่เน่า, เมอร์แคปแทน, ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์

C, D, F, G, H

16. โรงงานผลิตสุรา

ยีสต์ (กลิ่นหมัก ) ก๊าซไข่เน่า,
เมอร์แคปแทน

A, B, C, F, G, H

17. โรงบำบัดน้ำเสีย

ก๊าซไข่เน่า, เมอร์แคปแทน, กรดไขมัน

C, F, G, H

18. อู่ซ่อมรถ โรงงานประกอบรถยนต์

ตัวทำละลาย

C, G

19. โรงพิมพ์

ตัวทำละลาย

C, G

20. ฟาร์มเลี้ยงสัตว์

เอมีน, แอมโมเนีย และ ก๊าซไข่เน่า

A, E, H

 

                    KEY วิธีบำบัดตามข้างบน :

A: สารกลบกลิ่นหรือระงับกลิ่น
B: การควบแน่นและ/หรือนำไปใช้ใหม
C: ระบบการเผาไหม้โดยตรง
D: ระบบการเผาไหม้โดยมีตัวเร่งปฏิกิริยา หรือการเผาที่อุณหภูมิต่ำ
E: ออกซิเดชันโดยโอโซนหรือคลอรีน
F: ระบบสครับบิง (โดยทั่วไปมักใช้น้ำหรือสารละลายฉีดพ่นดูดซึมกลิ่น)
G: ระบบดูดซับ (โดยทั่วไปมักใช้ถ่านกัมมันต์)
H: ระบบชีวภาพ
I : วิธีการปล่อยอากาศทางปล่องสูงเพียงพอ (ไม่แนะนำให้ใช้เป็นทางเลือกแรกควรผ่านการบำบัดมาก่อน)
J : ตะแกรงจับไอ

 

| หน้าแรก |การบำบัดกลิ่น | เลือกวิธีการบำบัด | ระบบสาธิต | อภิธานศัพท์ | ค้นหา | Site Map | ผู้จัดทำ |
กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม