ผู้จัดทำ

 

สถาบันวิจัยสภาวะแวดล้อม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รศ.ดร. นพภาพร พานิช หัวหน้าโครงการ
ดร. แสงสันติ์ พานิช                     นักวิจัย
รศ.ดร. วันชัย ริ้วไพบูลย์                นักวิจัย
นางสาวพูนศิริ สินธุรัตน์                ผู้ช่วยนักวิจัย
นายปรัชญ์ สง่างาม ผู้ช่วยนักวิจัย
นางสาวปัทมา บุนนาค ผู้ช่วยนักวิจัย


สถานที่ติดต่อ
รศ.ดร. นพภาพร พานิช
สถาบันวิจัยสภาวะแวดล้อม
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ถนนพญาไท กทม.
โทร. 0-2218-8220
E-mail: Noppaporn.p@chula.ac.th

 

เอกสารอ้างอิง

 1. กรมควบคุมมลพิษ. "การศึกษาความเหมาะสมของการกำหนดค่ามาตรฐานและวิธีการตรวจวัดกลิ่นจากฟาร์มสุกร"
  จัดทำโดย บริษัท ซีเอ็มเอส เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด, กันยายน 2543.
 2. กรมควบคุมมลพิษ. "โครงการวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีการจัดการและควบคุมมลพิษในอากาศ (ระบบกำจัดกลิ่นแบบชีวภาพ)" จัดทำโดย บริษัท โปรเกรสเทคโนโลยีคอนซัลแท็นส์ จำกัด, เมษายน 2544.
 3. นพภาพร พานิช และคณะ. " ตำราระบบบำบัดมลพิษอากาศ " จัดทำโดย กรมโรงงานอุตสาหกรรมร่วมกับศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, มีนาคม 2547.
 4. สำนักเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมโรงงาน กรมโรงงานอุตสาหกรรม "คู่มือการจัดการสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม", สิงหาคม 2542.
 5. Cheremisinoff, P.N. and R.A. Young., Industrial Odor Technology Assessment, Ann Arbor Science, Michigan, 1975.
 6. Devinny, S.J., Deshusses, M.A. and Webster, T.S., Biofilter for Air Pollution Control, Lewis Publishers., 1999.
 7. National Institute for The Improvement of Working Conditions, www.nice.labour.go.th
 8. NIOSH Pocket Guide to Chemical Hazards. www.cdc.gov/niosh
 9. Rafson, H.J.. Odor and VOC Control Hand Book, McGrow-Hill, New York, 1988.
 10. United States Environmental Protection Agency, EPA Air Pollution Control Cost Manual 6th Edition, EPA/452/B-02-001, January 2002.
 11. United States Environmental Protection Agency. www.epa.gov
| หน้าแรก |การบำบัดกลิ่น | เลือกวิธีการบำบัด | ระบบสาธิต | อภิธานศัพท์ | ค้นหา | Site Map | ผู้จัดทำ |
กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม