อภิธานศัพท์

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

ACGIH (American Conference of Governmental Industrial Hygienists)

      องค์กรอิสระของสหรัฐอเมริกาที่ทำงานในด้านสุขศาสตร์อุตสาหกรรม ทำงานในรูปของคณะกรรมการที่มีสมาชิกจากภาครัฐและเอกชน ผลงานที่สำคัญ เช่น การกำหนดระดับความเข้มข้นของสารเคมีในอุตสาหกรรม

Activated Carbon (ถ่านกัมมันต์)

      เป็นถ่านที่ทำจากการอบกะลามะพร้าว ถ่านพีท หรือวัตถุธรรมชาติอื่นๆให้มีรูพรุนเล็กๆ และผ่านการกระตุ้น (เช่น กรดเข้มข้น และความดัน) ให้พื้นผิวของเม็ดถ่านสามารถรับและดึงดูดสารเคมีโดยเฉพาะไฮโดรคาร์บอน และจะปลดปล่อยก็ต่อเมื่อให้ความร้อนสูงต่อถ่านกัมมันต์

Activated Carbon – Adsorption Process (ระบบดูดซับด้วยผงถ่านกัมมันต์)

      การกำจัดกลิ่นโดยสารที่ก่อให้เกิดกลิ่นจะถูกดูดซับด้วยผงถ่านกัมมันต์ (Activated Carbon) โดยจะทำเป็นรูปชั้นตัวกลางแนวนอน หรือแบบตั้ง ถ่านกัมมันต์สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ โดยการกำจัดสารที่ดูดซับไว้และทำการปรับสภาพใหม่

Afterburner

      เป็นระบบออกซิเดชันชนิดหนึ่งที่ใช้การเผาอากาศที่มีกลิ่นที่ระบายออกมาโดยตรง หรือที่ผ่านการเผามาระดับหนึ่งให้โมเลกุลเล็กลงหรือเผาทำลายได้ง่ายขึ้นแล้ว ระบบชนิดนี้ใช้หลักการเผาทำลายและออกซิไดซ์กลิ่นต่างๆ ให้เป็นสารที่ไม่มีกลิ่นอย่างค่อนข้างสมบูรณ์ โดยให้อุณหภูมิสูงและออกซิเจนเต็มที่

AIHA (American Industrial Hygiene Association)

      องค์กรที่ไม่หวังผลกำไรในด้านสุขศาสตร์อุตสาหกรรม สุขภาพ และสิ่งแวดล้อม ทำหน้าที่ร่วมกับ American Board of Industrial Hygiene ในการส่งเสริม certification ของนักสุขศาสตร์อุตสาหกรรม (industrial hygienists)

Air and Waste Management Association; AWMA (สมาคมบริหารจัดการด้านอากาศและของเสีย)

      เป็นองค์กรไม่หวังผลกำไรของผู้มีอาชีพหรือสนใจด้านอากาศและของเสีย ให้การอบรมและเผยแพร่ มีสมาชิกและเครือข่ายใน 65 ประเทศรวมทั้งไทย

Anaerobic Digester

      ถังที่ใช้ในการบำบัดน้ำเสียแบบไร้อากาศ

American Society for Testing Materials; ASTM (สมาคมทดสอบวัสดุแห่งสหรัฐอเมริกา)

      องค์กรที่กำหนดมาตรฐานวิธีการในการตรวจสอบวัสดุต่างๆเช่นชิ้นส่วน ของแข็ง ของเหลว และเป็นที่อ้างอิงทั่วไป


A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Biolayer (Biofilm)

      เป็นชั้นในระบบบำบัดกลิ่นแบบชีวภาพที่อยู่รอบตัวกลาง ทำหน้าที่ให้น้ำ อาหาร และเป็นผิวของการแลกเปลี่ยนสารเคมีในอากาศกับน้ำ และรองรับของเสียที่เกิดจากแบคทีเรีย

Blast gate

      ลิ้นในท่อที่เปิดปิดให้อากาศไหลหรือไม่ไหล หรือไหลเพียงบางส่วน

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Catalyst Bed (คาตาลิสต์ เบด)

      การนำสารเร่งปฏิกิริยาซึ่งส่วนใหญ่ใช้เพียงปริมาณเล็กน้อย มาวางบนวัตถุที่ใช้เป็นฐาน เช่น เซรามิคส์ โดยการเคลือบหรือฝัง เพื่อให้สะดวกแก่การใช้งานและสารเร่งปฏิกิริยาไม่สูญหาย

Catalytic Oxidation Process (ระบบเผาไหม้โดยใช้ตัวเร่งปฏิกิริยา)

      การบำบัดกลิ่นโดยอากาศเสียที่มีสารก่อให้เกิดกลิ่นถูกทำให้ร้อนอยู่ระหว่างอุณหภูมิ 250 – 350°C และผ่านคาตาลิสต์ เบด (Catalyst Bed) ดังนั้น สารที่ก่อให้เกิดกลิ่นจะอยู่ภายใต้สภาวะที่ถูกออกซิเดชัน (Catalytic Oxidation) บนพื้นผิวของตัวเร่งปฏิกิริยา (Catalyst) ซึ่งจะถูกเผาไหม้ให้มีกลิ่นเจือจางหรือไม่มีกลิ่นเลย

Chemical Scrubbing Process (ระบบสครับบิง)

      การบำบัดกลิ่นโดยในกรณีที่ก๊าซที่มีสารที่ก่อให้เกิดกลิ่นนำมาทำปฏิกิริยากับสารละลายอีกชนิดหนึ่ง จะได้สารประกอบอื่นที่ไม่มีกลิ่น เช่นในกรณีที่สารที่ก่อให้เกิดกลิ่นมีสภาพเป็นกรด เช่น ไฮโดรเจนซัลไฟต์ (Hydrogen Sulfide) เมทิล เมอร์แคปแทน (Methyl Mercaptan) เป็นต้น จะทำปฏิกิริยากับสารละลายด่าง (Alkaline Solution) ได้เป็นสารประกอบต่าง ๆ ที่ไม่มีกลิ่นหรือมีกลิ่นน้อยลง

Clean Air Act (กฎหมายคุณภาพอากาศสะอาด)

      กฎหมายกลางของสหรัฐอเมริกา ฉบับล่าสุดปี 1990 ให้อำนาจแก่ US EPA ในการกำหนดและควบคุมการปล่อยอากาศเสียจากแหล่งกำเนิดในประเทศนั้น และรัฐต่างๆสามารถควบคุมให้เข้มงวดกว่าได้เท่านั้น

Concentration Techniques

      การเก็บตัวอย่างโดยวิธีเพิ่มความเข้มข้นของตัวอย่าง

Condensation (การควบแน่น)

      การเพิ่มความดันหรือ ลดอุณหภูมิให้ไอระเหยโดยเฉพาะกลิ่นที่มาจากตัวทำละลายกลายเป็นของเหลว เพื่อนำกลับมาใช้ใหม่ และลดปัญหาเรื่องกลิ่น

Confirmed Animal Carcinogen

      สารเคมีที่มีการรับรองแล้วว่าสามารถก่อมะเร็งในสัตว์

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Detection threshold

      เป็นค่าความเข้มข้นต่ำสุดของสารมีกลิ่นที่ทำให้ร้อยละ 50 ของกลุ่มตัวอย่างที่ทดสอบมีการตอบสนองของประสาทการรับกลิ่น

Dilution-to-Threshold Ratio = D/T

Direct Combustion Process ( ระบบการเผาไหม้โดยตรง )

      การกำจัดกลิ่นโดยอากาศเสียที่มีสารก่อให้เกิดกลิ่นถูกทำให้ร้อนอยู่ระหว่างอุณหภูมิ 750 – 800°C เพื่อ ออกซิไดซ์ (Oxidize) และ สลาย (Decompose) สารที่มีกลิ่นและเผาไหม้ได้ ซึ่งจะทำให้มีกลิ่นเจือจางลงหรือไม่มีกลิ่นเลย

Dose - response Function

      ฟังก์ชันความสัมพันธ์ของปริมาณการรับสัมผัสสารและการตอบสนองของร่างกาย

 

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

ERPG-1 Emergency Response Planning Guidelines (ERPGs)

      เป็นความเข้มข้นของสารในอากาศที่อาจเริ่มมีผลต่อสุขภาพ โดยผลเมื่อได้รับเป็นเวลา 1 ชั่วโมงนั้นมีเพียงเล็กน้อย ชั่วคราว หากเป็นกลิ่นก็ไม่มากจนรบกวน กำหนดโดย American Industrial Hygiene Association (AIHA)

ERPG-2 Emergency Response Planning Guidelines (ERPGs)

      เป็นความเข้มข้นของสารในอากาศที่อาจเริ่มมีผลต่อสุขภาพ โดยผลเมื่อได้รับเป็นเวลา 1 ชั่วโมงนั้นมีเพียงเล็กน้อย และหายได้ (Reversible) และไม่ทำให้สูญเสียความสามารถที่จะป้องกันตนเอง (เช่นหลีกหนีจากบริเวณ) กำหนดโดย American Industrial Hygiene Association (AIHA)

ERPG-3 Emergency Response Planning Guidelines (ERPGs)

      เป็นความเข้มข้นของสารในอากาศที่อาจเริ่มมีผลต่อสุขภาพ โดยผลเมื่อได้รับเป็นเวลา 1 ชั่วโมงนั้นมีในระดับที่ไม่เป็นอันตรายต่อชีวิต (experiencing or developing life-threatening health effects) กำหนดโดย American Industrial Hygiene Association (AIHA)

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Fixed bed Biofiltration Process, Biofilter (ระบบบำบัดกลิ่นด้วยกระบวนการทางชีวภาพ)

      การใช้แบคทีเรียให้เจริญเติบโตบนตัวกลางที่ไม่ทำปฎิกริยา เช่นพลาสติก ไม้ ดิน ขี้เลื่อย เศษวัสดุต่างๆ แบคทีเรียจะนำโมเลกุลของกลิ่นมาใช้เป็นอาหาร โดยจะทำเป็นรูปชั้นตัวกลางแนวนอน หรือแบบตั้ง เมื่อกลิ่นถูกแบคทีเรียนำไปใช้แล้วก็จะถูกกำจัดออกมาในรูปของ Oxidized Products ซึ่งเป็นสารไม่มีกลิ่น ได้แก่ คาร์บอนไดออกไซด์

FRP (fiber reinforced plastic)

      เป็นพลาสติกที่มีการเสริมความแข็งแรง เช่นทอใยแก้วเข้าไปด้วย

 

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

GC-MS (Gas Chromatography with mass ลักษณะเฉพาะ (Specification) troscopy detection)

      เครื่องแก๊สโครมาโตกราฟที่ใช้ mass ลักษณะเฉพาะ (Specification) troscopy detection ในการพิสูจน์ชนิดและความเข้มข้นของสารเคมีในอากาศ

Grease Trap

      ตะแกรงดักไอน้ำมันทำด้วยเหล็กหรือวัสดุที่มีช่องเล็กๆ ทำให้ไอน้ำมันเกาะติดได้

Grit Chambers

      ที่ดักขยะและตะกอนในระบบบำบัดน้ำเสีย เป็นหน่วยแรกของระบบก่อนที่น้ำเสียจะถูกบำบัด จึงมักมีกลิ่นมาก

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Hand Pump (หลอดเก็บตัวอย่างด้วยมือ)

      เครื่องเก็บตัวอย่างสารเคมีในอากาศ ชนิดปั๊มด้วยมือให้อากาศที่ทราบปริมาณไหลผ่านหลอดเล็กๆที่บรรจุสารดูดซับ เช่น ผงคาร์บอน
ซิลิก้าเจล แล้วนำหลอดไปวิเคราะห์หาชนิดและปริมาณของสารที่ดูดซับได้ต่อไป

High Performance Liquid Chromatography (HPLC)

      เครื่องโครมาโตกราฟที่ใช้คอลัมน์และของเหลวความดันสูงในการแยกและพิสูจน์ขนิดและความเข้มข้นของสารเคมีในอากาศ

Hood (ตู้ดูดอากาศ)

      อุปกรณ์ที่ใช้ในการรวบรวมอากาศที่มีกลิ่นเข้ามาเพื่อให้ไหลเข้าไปในท่อ ก่อนส่งไปบำบัด

 

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

IDHL (International Digest of Health Legislation)

      เอกสารวารสารขององค์การอนามัยโลก รวบรวมมาตรฐานและกฎหมายนานาชาติที่เกี่ยวข้อง

IDLH (Immediately Dangerous to Life or Health (IDLH) Concentrations)

      เป็นความเข้มข้นที่ The National Institute for Occupational Safety and Health (NIOSH) ของสหรัฐอเมริกากำหนดให้เป็นระดับความเข้มข้นที่มีผลต่อสุขภาพในระดับที่เป็นอันตรายในทันที (immediate health effects or health effects) ที่ได้รับ หรือหลังจากได้รับเป็นเวลานาน หรือรับซ้ำ (prolonged or repeated exposure)

Impregnated Activated Carbon – Adsorption Process ( ระบบดูดซับด้วยผงถ่านกัมมันต์ที่เคลือบสารเคมี )

      การกำจัดกลิ่นโดยใช้ Impregnated Activated Carbon ที่ถูกเคลือบด้วยสารเคมีบางชนิด เช่น กรด หรือด่าง หรือสารอื่นอย่างใดอย่างหนึ่ง เพื่อให้ความสามารถในการดูดซับมีประสิทธิภาพสูงขึ้นเป็นหลายสิบเท่าของผงถ่านกัมมันต์ (Activated Carbon) ธรรมดา

Impregnated A/C ดู ระบบ Impregnated Activated Carbon – Adsorption Process

Ionization Lamps

      โคมหรือหลอดไฟที่ให้แสงในช่วงอุลตราไวโอเล็ต และสามารถแยกโมเลกุลของออกซิเจนเป็นออกซิเจนอะตอม ที่สามารถทำลายโมเลกุลของสารที่มีกลิ่นได้

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

LEL (LOWER EXPLOSIVE LIMIT)

      ความเข้มข้นของสารที่ติดไฟได้ในอากาศ หน่วยเป็นร้อยละโดยปริมาตร ที่สามารถเริ่มที่จะติดไฟได้

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

MEK

      เป็นชื่อย่อในวงการอุตสาหกรรมสำหรับสารที่เป็นตัวทำละลาย Methyl Ethyl Ketone

MIBK

      เป็นชื่อย่อในวงการอุตสาหกรรมสำหรับสารที่เป็นตัวทำละลาย Methyl Isobutyl Ketone (CH3 COC4H9 )

 

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

NIOSH (The National Institute for Occupational Safety and Health)

      องค์กรของสหรัฐอเมริกาที่เกิดจาก Occupational Safety and Health Act of 1970 NIOSH อยู่ใน U.S. Department of Health and Human Services และดูแลความปลอดภัยในการทำงานโดยวิจัย ให้ข้อมูลและการศึกษา การอบรม

NIOSH REL (recommended exposure limit)

      ค่าความเข้มข้นของสารชนิดใดชนิดหนึ่งที่ NIOSH กำหนดให้เป็นค่าแนะนำให้ใช้เป็นขีดจำกัดความปลอดภัยในการทำงาน โดยในช่วงเวลาใดๆไม่ควรเกินค่านี้

ี้

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Occupational Health Standards (มาตรฐานความปลอดภัยในการทำงาน)

      เป็นความเข้มข้นที่หน่วยงานของรัฐกำหนดให้เป็นระดับความเข้มข้นที่มีผลต่อสุขภาพในทันที หรือหลังจากได้รับเป็นเวลานาน หรือรับซ้ำ ในประเทศไทยกำหนดโดยประกาศกระทรวงมหาดไทยและกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม

Odor Character

      ลักษณะเฉพาะของกลิ่น

Odor Emission Rate (ค่าอัตราการระบายกลิ่น)

      เป็นค่าความเข้มข้นและปริมาณของกลิ่นในรูปของ Odor Unit ที่ระบายออกจากแหล่งกำเนิด สามารถแสดงให้เห็นแนวโน้มของปัญหาเรื่องกลิ่นในบริเวณพื้นที่ที่อยู่ใต้ลมของแหล่งกำเนิด

Odor Intensity

      ความเข้มของกลิ่น

Odor Neutralizer

      สารที่ใช้ในการระงับกลิ่นโดยใช้เทราดหรือผสมกับวัตถุที่มีกลิ่นโดยตรง แยกเป็นประเภทชีวภาพ เช่น แบคทีเรียหรือเอนไซม์ที่เร่งการย่อยสลายสารที่มีกลิ่น และประเภทเคมี เช่น สารที่ทำปฏิกิริยากับสารที่มีกลิ่น หรือเปลี่ยนแปลงการระเหยหรือการเกิดกลิ่น เช่น เปลี่ยนความเป็นกรดด่าง

Odor Unit (OU)

      ปริมาตรการเจือจางหนึ่งหน่วยของอากาศที่มีกลิ่นด้วยอากาศบริสุทธิ์จนได้ความเข้มข้นในระดับความเข้มข้นที่คนเริ่มรับรู้ได้

OSHA (Occupational Safety and Health Administration)

      เกิดจาก The Occupational Safety and Health Act of 1970 , OSHA อยู่ใน U.S. Department of Labor และเป็นหน่วยงานปฏิบัติในการควบคุมเรื่องสุขภาพและความปลอดภัยในการทำงาน

OSHA Permissible Exposure Limit (PEL)

      เป็นหัวข้อที่หมายถึงความเข้มข้นสูงสุดของสารเคมีที่ยอมให้มีในสถานที่ทำงาน หมายความรวมถึง TLV-C หรือ TLV-Ceiling และ Threshold Limit Value: Time - Weighted Average (TWA)

Oxidation Process (ระบบออกซิเดชัน)

      ระบบชนิดนี้หลักการออกซิไดซ์กลิ่นต่างๆ ให้เป็นสารที่ไม่มีกลิ่น โดยอาศัยหลักการที่ว่าสารเคมีที่ถูกออกซิไดซ์แล้วจะไม่ค่อยมีกลิ่น ระบบออกซิเดชันมีประสิทธิภาพ 80-90 % ของการบำบัดกลิ่น จะเห็นได้ว่าประสิทธิภาพค่อนข้างต่ำเมื่อเทียบกับระบบดูดซับ หรือการดูดซึม ซึ่งบำบัดได้ 99 % ขึ้นไป จึงนิยมใช้เป็นระบบประกอบเท่านั้น เช่น ใช้เป็นระบบแรกๆ ก่อนเข้าระบบดูดซึม หรือดูดซับ

Oxidizing (สารหรือตัวออกซิไดซ์)

      ในทางเคมี คือ สารที่รับอิเล็ครอนจากสารอื่น ในการกำจัดกลิ่นหมายถึงสารที่เพิ่มอะตอมของออกซิเจนเข้าไปในโมเลกุลของสารที่มีกลิ่นทำให้กลายเป็นสารอื่นที่ไม่มีกลิ่น

Ozone-Catalytic Oxidation Process (ระบบเผาไหม้โดยใช้โอโซนและตัวเร่งปฏิกิริยา)

      การบำบัดกลิ่นโดย โอโซนจะถูกฉีดสู่อากาศเสียที่มีสารก่อให้เกิดกลิ่น เพื่อออกซิไดซ์ (Oxidize) สารที่มีกลิ่น โดยที่โอโซนเป็นสารที่มีคุณสมบัติเป็นตัวออกซิไดซ์อย่างแรง (Strong Oxidizing) จึงทำให้อากาศเสียมีกลิ่นเจือจางลง

Ozone- Oxidation Process (ระบบเผาไหม้โดยใช้โอโซน)

      การใช้โอโซนที่เกิดจาก Ionization Lamps เป็นหลักในการออกซิไดซ์กลิ่นต่างๆ โดยใช้ Lamps ซึ่งเป็นพวก Ultraviolet และจะทำให้เกิดโอโซนขึ้นในอากาศ การออกแบบก็คือ ทำให้โอโซนที่เกิดขึ้นผสมกับอากาศที่มีกลิ่น และทำปฏิกิริยากันนอกจากโอโซนแล้ว การใช้ก๊าซคลอรีนเพื่อออกซิไดซ์สารที่มีกลิ่นก็เป็นไปได้ แต่คลอรีนเป็นก๊าซพิษร้ายแรง จึงไม่นิยมใช้กัน เพราะก๊าซคลอรีนที่ไม่ได้ทำปฏิกิริยา หรือมีมากเกินพอก็จะออกไปทางปล่อง

 

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Pack Tower

      หอบรรจุตัวกลางที่ใช้ให้อากาศที่มีกลิ่นไหลผ่าน แล้วทำปฏิกิริยากับสารละลาย ดูระบบสครับบิง (Chemical Scrubbing Process )

Portable GC

      เครื่องแก๊สโครมาโตกราฟแบบกระเป๋าหิ้วที่ใช้ในการพิสูจน์ชนิดและความเข้มข้นของสารเคมีในอากาศ

Primary Air

      อากาศที่ให้ในการเผาไหม้ในขั้นแรก มักให้ในปริมาณจำกัดเพื่อให้ความร้อนที่เกิดไม่สูงมากและเกิดการสลายตัวและออกซิไดซ์สารที่มีกลิ่นในระดับหนึ่ง เช่นมีโมเลกุลเล็กลง

 

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Recognition threshold

      เป็นค่าความเข้มข้นต่ำสุดที่ผู้รับกลิ่นจะมีความรู้สึกจำกลิ่นที่มีลักษณะเฉพาะตัวในเชิงคุณภาพได้ โดยปกติจะใช้ค่าที่ทำให้ร้อยละ 50 ของกลุ่มตัวอย่างสามารถรู้สึกจดจำกลิ่นเฉพาะตัวได้

Residence Time

      เวลาที่ใช้ในการเผาไหม้ในเตา หรือห้องที่ใช้เผาอากาศที่มีกลิ่น หน่วยเป็นวินาที

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Secondary Air

      อากาศที่ให้ในการเผาไหม้ในขั้นที่สอง (Afterburner) มักให้อุณหภูมิสูงและออกซิเจนเต็มที่เพื่อให้เกิดการสลายตัวและออกซิไดซ์สารที่มีกลิ่นอย่างค่อนข้างสมบูรณ์

Sniff Cups

      ถ้วยที่ใช้ดมกลิ่น

Stable Condition (อากาศแบบเสถียร)

      ภูมิอากาศที่พื้นดินมีความเย็นและอากาศที่อยู่ติดพื้นดินไม่ยกตัวขึ้น ทำให้ไม่มีการกระจายของมลพิษเช่น กลิ่น

Static pressure drop

      ความดันของอากาศในทุกทิศทาง (ความดันสถิตย์)ที่ต้องสูญเสียไปเนื่องจากการเสียดทาน การปิดกั้น ของอุปกรณ์และท่อในระบบระบายอากาศและการบำบัด หากความดันสถิตย์ลดเป็นศูนย์อากาศก็จะหยุดไหลในระบบ

Steel Canisters

      ถังที่เป็นเหล็กใช้ในการเก็บตัวอย่างอากาศ มักสามารถอัดให้มีความดันสูง จึงเก็บได้มากกว่าถุง

Summa Canister (ซัมมา แคนนิสเตอร์)

      ถังเก็บอากาศซึ่งผนังภายในถังจะเคลือบด้วยสารที่มีฤทธิ์เป็นกรด

 

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Tedlar (เทดลาร์)

      ถุงที่ใช้เก็บตัวอย่างอากาศทำจากวัสดุที่ไม่ไวต่อปฏิกิริยาเคมีเช่นที่ทำจากเทดลาร์หรือเทฟล่อน

Thermophilic Bacteria

      แบคทีเรียบางชนิดที่ชอบความร้อนมากกว่าปกติและเจริญเติบโตได้ดีที่อุณหภูมิสูง เช่น กว่า 40°C

Threshold or Threshold Concentration

      ความเข้มข้นของสารที่จะเริ่มมีการตรวจวัดได้ หรือเริ่มได้กลิ่น หรือเริ่มมีผลต่อสุขภาพ (ใช้แต่ละกรณีไป)

Threshold Limit Value: STEL TLV (Short term exposure limit)

      ค่าความเข้มข้นของสารชนิดใดชนิดหนึ่งที่ ACGIH หรือหน่วยงานของรัฐกำหนดให้เป็นขีดจำกัดความปลอดภัยในการทำงาน โดยค่าเฉลี่ยต้องไม่เกินค่านี้แม้ในระยะเวลาการทำงานสั้นๆ เช่น 15 นาที มักกำหนดสำหรับสารที่มีพิษแม้ได้รับในช่วงเวลาสั้นๆ

Threshold Limit Value: Time - Weighted Average (TWA)

      ค่าความเข้มข้นของสารชนิดใดชนิดหนึ่งที่ ACGIH หรือหน่วยงานของรัฐกำหนดให้เป็นขีดจำกัดความปลอดภัยในการทำงาน โดยค่าเฉลี่ยต้องไม่เกินค่านี้ตลอดระยะเวลาการทำงานปกติ เช่น 8 ชั่วโมง

Titration

      การให้สารเคมีที่ทราบความเข้มข้นทำปฏิกิริยากับสารเคมีที่ไม่ทราบความเข้มข้น เพื่อที่จะสามารถคำนวณความเข้มข้นที่ไม่ทราบนั้น

TLV-C หรือ TLV-Ceiling, NIOSH REL: C

      ค่าความเข้มข้นของสารชนิดใดชนิดหนึ่งที่ ACGIH, NIOSH หรือหน่วยงานของรัฐกำหนดให้เป็นขีดจำกัดความปลอดภัยในการทำงาน โดยในช่วงเวลาใดๆต้องไม่เกินค่านี้ มักกำหนดสำหรับสารที่มีพิษเมื่อได้รับทันที

 

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Unstable Condition (อากาศไม่เสถียร)

      ภูมิอากาศที่พื้นดินร้อนจัดและอากาศที่อยู่ติดพื้นดินยกตัวขึ้นและอากาศข้างบนที่เย็นกว่าไหลเข้ามาแทนที่อย่างปั่นป่วนรุนแรง ทำให้การกระจายของมลพิษเช่นกลิ่นเป็นไปได้อย่างกว้างขวาง

 

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Volatile Organic compounds ( สารประกอบอินทรีย์ที่ระเหยง่าย )

      สารอินทรีย์ที่มีจุดเดือดต่ำเมื่อเทียบกับอุณหภูมิของอากาศ เช่นพวกตัวทำละลาย ส่วนมากเป็นไฮโดรคาร์บอน

 

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Zeolites

      เป็นซากโบราณของสิ่งมีชีวิตในทะเล มีรูพรุนและนิยมนำมาทำไส้กรองหรือตัวกลาง (Medium)

 

 

 

| หน้าแรก |การบำบัดกลิ่น | เลือกวิธีการบำบัด | ระบบสาธิต | อภิธานศัพท์ | ค้นหา | Site Map | ผู้จัดทำ |
กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม