ฐานความรู้การจัดการกลิ่น

 

          กลิ่นเป็นปัญหามลพิษอากาศที่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนรำคาญและเป็นปัญหาที่แก้ไขได้ยาก เพื่อให้ผู้ประกอบการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีแนวทางในการแก้ปัญหาเรื่องกลิ่น กรมควบคุมมลพิษร่วมกับสถาบันวิจัยสภาวะแวดล้อม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จึงได้จัดทำฐานความรู้เรื่องกลิ่นเพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้นำไปประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาเรื่องกลิ่นต่อไป


    • โปรแกรมที่ต้องติดตั้ง เพื่อให้ CD-ROM ฐานความรู้การจัดการกลิ่นทำงานได้อย่างถูกต้อง
| หน้าแรก |การบำบัดกลิ่น | เลือกวิธีการบำบัด | ระบบสาธิต | อภิธานศัพท์ | ค้นหา | Site Map | ผู้จัดทำ |
กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม