ฟาร์มเลี้ยงสัตว์

กระบวนการผลิตและกระบวนการที่ทำให้เกิดกลิ่น


แผนผังกระบวนการผลิตที่ทำให้เกิดกลิ่นจากฟาร์มเลี้ยงสัตว์

แผนผังกระบวนการผลิตที่ทำให้เกิดกลิ่นจากฟาร์มเลี้ยงสัตว์

 • บริเวณที่เก็บอุจจาระและปัสสาวะสัตว์ และลานตากมูล จะเกิดกลิ่นการเน่าเสีย กลิ่นที่เกิดขึ้นจะเป็นพวก
  เอมีน
  , แอมโมเนีย และ ก๊าซไข่เน่า
 • ระบบบำบัดน้ำเสียของฟาร์มเลี้ยงสัตว์ส่วนใหญ่เป็นระบบบ่อหมักซึ่งเป็นบ่อเปิด ถ้าการดูแลระบบไม่มีประสิทธิภาพ ปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นภายในบ่อจะเป็นไปอย่างไม่สมบูรณ์ทำให้เกิดก๊าซที่มีกลิ่น เช่น ก๊าซไข่เน่า

การป้องกันและแก้ไข

 • ในบริเวณลานตากมูลควรใช้วิธีกลบกลิ่นโดยใช้สารเคมี หรือสารชีวภาพเทราด หรืออาจใช้วิธีการเพิ่ม pH ให้เป็นด่างด้วยปูนขาว ซึ่งช่วยลดกลิ่นของก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์ได้
 • ไม่ควรเก็บกองมูลไว้นานเกิน 1 วัน
 • กรณีโรงเรือนเป็นแบบปิดให้รวบรวมอากาศที่มีกลิ่นมาบำบัดโดยใช้ระบบบำบัดกลิ่นแบบชีวภาพ
  ระบบสครับบิง หรือฉีดพ่นด้วยโอโซน
 • ถ้ามีพื้นที่เพียงพอให้เพิ่มระยะของแนวกันชน (Buffer Zone) และปลูกต้นไม้ขนาดใหญ่ที่มีใบหนาแน่นเพื่อช่วยกรองอากาศ

ตารางช่วยตัดสินใจ

 

 


| หน้าแรก |การบำบัดกลิ่น | เลือกวิธีการบำบัด | ระบบสาธิต |อภิธานศัพท์ | ค้นหา | Site Map | ผู้จัดทำ |
กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม