โรงพิมพ์

กระบวนการผลิตและกระบวนการที่ทำให้เกิดกลิ่น

แผนผังกระบวนการผลิตที่ทำให้เกิดกลิ่นจากการพิมพ์

 

         

  • ปัญหากลิ่นในโรงงานประเภทนี้เกิดจากการระเหยของตัวทำละลายในหมึก ได้แก่ Alcohol, Formaldehyde และสารประเภท Volatile Organic Compounds (VOCs) เป็นตัวทำละลายที่มีกลิ่น ซึ่งเป็นสารประเภทไฮโดรคาร์บอน โดยปัญหาเกิดจากกระบวนการพิมพ์เคลือบจากการใช้สีและหมึกในปริมาณมากบนแผ่นโลหะ กระป๋อง และฝาจีบ

การป้องกันและแก้ไข

  • พิจารณาเลือกใช้หมึกที่ใช้น้ำหรือมีสารระเหยน้อยเป็นส่วนผสม
  • เปลี่ยนตัวทำละลายหรือเลือกใช้สารทดแทนที่มี VOC ต่ำ
  • ควบคุมการเก็บหมึกพิมพ์ในภาชนะบรรจุให้มิดชิดเพื่อป้องกันการระเหยของสารที่ทำให้เกิดกลิ่น
  • รวบรวมอากาศที่มีกลิ่นมาบำบัดโดยเลือกใช้วิธีบำบัดตามความเหมาะสม ได้แก่ ระบบการเผาไหม้โดยตรง และระบบดูดซับด้วยถ่านกัมมันต์

ตารางช่วยตัดสินใจ


| หน้าแรก |การบำบัดกลิ่น | เลือกวิธีการบำบัด | ระบบสาธิต |อภิธานศัพท์ | ค้นหา | Site Map | ผู้จัดทำ |
กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม