โรงงานผสมปุ๋ยเคมี หรือยาปราบศัตรูพืช

กระบวนการผลิตและกระบวนการที่ทำให้เกิดกลิ่น

 


แผนผังกระบวนการผลิตที่ทำให้เกิดกลิ่นแอมโมเนียในโรงงานผสมปุ๋ย

 


แผนผังกระบวนการผลิตที่ทำให้เกิดกลิ่นในโรงงานผลิตยาปราบศัตรูพืช

 

          ในประเทศไทยโรงงานปุ๋ยเคมีหรือโรงงานผลิตยาปราบศัตรูพืชส่วนมากเป็นโรงงานที่ซื้อวัตถุดิบจากต่างประเทศและนำมาผสมตามสูตรให้ได้ผลิตภัณฑ์ชนิดต่างๆกัน ไม่ได้เป็นโรงงานที่ผลิตสารเคมีขึ้นมาเอง

  • โรงงานผสมปุ๋ยแอมโมเนีย จะมีกลิ่นแอมโมเนีย
  • โรงงานผลิตยาปราบศัตรูพืช ตัวทำละลายที่ใช้ผสมมักจะมีกลิ่นเพื่อให้ทราบว่าเป็นสารเคมีอันตราย สารเคมีที่ใช้ปราบศัตรูพืช ได้แก่ Chlordane, para-Dichlorobenzene, ortho-Dichlorobenzene, Hexachlorocyclopentadiene, Methoxychlor, Carbofuran, Silvex (2,4,5-TP) เป็นต้น

การป้องกันและแก้ไข

  • ปัญหาเกิดจากกระบวนการผสม ถ้าทำในสถานที่เปิดทำให้กลิ่น สารเคมีที่ใช้ และตัวทำละลายระเหยออกมาได้ การแก้ไขคือ ปรับปรุงบริเวณที่ทำการผสมให้เป็นสถานที่ปิดมิดชิด
  • ดูดอากาศไปบำบัดกลิ่น โดยเลือกใช้วิธีบำบัดตามความเหมาะสม ได้แก่ การควบแน่น ระบบการเผาไหม้โดยตรง ระบบการเผาไหม้โดยมีตัวเร่งปฏิกิริยาหรือการเผาที่อุณหภูมิต่ำ ระบบสครับบิง ระบบดูดซับและระบบชีวภาพ

ตารางช่วยตัดสินใจ


| หน้าแรก |การบำบัดกลิ่น | เลือกวิธีการบำบัด | ระบบสาธิต |อภิธานศัพท์ | ค้นหา | Site Map | ผู้จัดทำ |
กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม