โรงงานบำบัดน้ำเสีย

กระบวนการผลิตและกระบวนการที่ทำให้เกิดกลิ่น

 

แผนผังกระบวนการผลิตที่ทำให้เกิดกลิ่นในโรงบำบัดน้ำเสีย

 

  • น้ำเสียที่มีสารอินทรีย์ปนเปื้อนหากทิ้งไว้ไม่บำบัดโดยเร็วทำให้เกิดกระบวนการย่อยสลายโดยแบคทีเรีย เช่น การย่อยโปรตีนทำให้ไนโตรเจนและกำมะถันในโปรตีนเปลี่ยนเป็น แอมโมเนีย และก๊าซไข่เน่า (H2S) ทำให้เกิด กลิ่นเหม็นและน้ำเสียมีสภาพเป็นกรด บางส่วนของไนโตรเจนกลายเป็นกลิ่นคาวจัดเช่น เอมีน บางส่วนของกำมะถันในน้ำเสียกลายเป็น เมอร์แคปแทน ทำให้เกิดกลิ่นเหม็น โรงงานที่มีน้ำเสียที่มีสารอินทรีย์ปนเปื้อนเป็นจำนวนมาก ได้แก่ โรงงานสุรา โรงงานแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางเกษตร เช่น โรงงานผลไม้กระป๋อง โรงงานผลิตน้ำมันปาล์ม รวมทั้งระบบน้ำเสียรวมในนิคมอุตสาหกรรม เมือง และเทศบาลต่างๆ นั้นมีกลิ่นเหม็น กลิ่นที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่เป็นก๊าซไข่เน่า และอาจมีกรดไขมันอยู่บ้าง
  • โรงงานที่มีน้ำเสียทางเคมี ต้องตรวจสอบคุณสมบัติของน้ำเสียและที่มาของน้ำเสีย จึงจะสามารถระบุชนิดของสารเคมีที่ทำให้เกิดกลิ่น

การป้องกันและแก้ไข

  • การแก้ปัญหาชั่วคราวคือ ทำให้น้ำเสียเป็นด่างหรือเป็นกลาง ได้แก่ การเติมปูนขาว เพื่อลดการเกิดก๊าซไข่เน่า (H2S) ซึ่งมีกลิ่นเหม็น แต่เมื่อทิ้งไว้ระยะหนึ่งแบคทีเรียในน้ำเสียจะทำให้น้ำเกิดสภาพเป็นกรดและมีกลิ่นเหม็นได้อีก จึงต้องมีการเติมปูนขาว เพื่อรักษาสภาพความเป็นด่างอยู่เสมอ
  • การบำบัดน้ำเสียสามารถเลือกใช้ระบบแบบไร้อากาศ (Anaerobic) เพื่อย่อยสลายสารอินทรีย์ โดยทำในระบบปิดเป็นการป้องกันไม่ให้กลิ่นระบายออกสู่ภายนอก อาจเลือกใช้ระบบแบบใช้อากาศ (Aerobic) ที่มีระบบรวบรวมและบำบัดกลิ่นประกอบ หรือใช้ทั้ง 2 แบบร่วมกัน
  • ควบคุมกลิ่นที่เกิดขึ้นโดยเลือกใช้วิธีบำบัดตามความเหมาะสม ได้แก่ ระบบการเผาไหม้โดยตรง ระบบ สครับบิง ระบบดูดซับ และระบบชีวภาพ

ตารางช่วยตัดสินใจ


| หน้าแรก |การบำบัดกลิ่น | เลือกวิธีการบำบัด | ระบบสาธิต |อภิธานศัพท์ | ค้นหา | Site Map | ผู้จัดทำ |
กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม