Methyl Tertiary Butyl Ether

ลักษณะ

Methyl Tertiary Butyl Ether (MTBE) CAS # 1634-04-4 เป็นของเหลวใสคล้ายน้ำมัน ไม่มีสี สูตรทางเคมี C5H12O

กลิ่น กลิ่นแรงคล้ายน้ำมัน

การใช้งาน

ใช้เป็นส่วนผสมของน้ำมันเบนซินเพื่อเพิ่มออกเทนและลดมลพิษจากการสันดาป ในน้ำมันเบนซินอาจมีสารนี้กว่า10%
ผลต่อสุขภาพ มีผลการทดลองว่าหากหายใจเข้าไปในปริมาณมากแม้ในช่วงเวลาสั้นๆ จะมีผลต่อระบบประสาทของสัตว์ เช่น ตื่นเต้นและสับสน
มาตรฐาน ACGIH TLV-TWA: 40 ppm
วิธีจัดการหรือบำบัด
| หน้าแรก |การบำบัดกลิ่น | เลือกวิธีการบำบัด | ระบบสาธิต | อภิธานศัพท์ | ค้นหา | Site Map | ผู้จัดทำ |
กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม