ตัวทำละลาย Adipate

ลักษณะ

Dimethyl Adipate เป็นของเหลวใสคล้ายน้ำมัน จุดเดือด 115°C สูตรทางเคมี C8H14O 4 CAS# 627-93-0

กลิ่น กลิ่นหอม

การใช้งาน

ใช้เป็นตัวทำละลาย สารหล่อลื่นในเครื่องบิน ใช้ในเครื่องสำอางหลายชนิดและน้ำหอม
ผลต่อสุขภาพ ไม่มีผลการศึกษา
มาตรฐาน ไม่มี
วิธีจัดการหรือบำบัด
| หน้าแรก |การบำบัดกลิ่น | เลือกวิธีการบำบัด | ระบบสาธิต | อภิธานศัพท์ | ค้นหา | Site Map | ผู้จัดทำ |
กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม