สารกลบกลิ่นหรือระงับกลิ่น (Odor Neutralizer )

สามารถใช้กับโรงงาน

สามารถใช้กับกลิ่น

      สารเคมีบางชนิดสามารถระงับกลิ่นได้โดยกระบวนการทางเคมีหรือชีวภาพ โดยทั่วไปมักจะใช้ระงับกลิ่นในกรณีที่เกิดจากแหล่งกำเนิดที่เป็นพื้นที่ เช่น กองหรือลานตากมูลสัตว์

      ตัวอย่างเช่น การใช้แบคทีเรีย Bacillus บางชนิดที่ผลิตเอนไซม์โปรตีเอส (Protease) ไลเปส (Lipase) และอะไมเลส (Amylase) ไปย่อยสลายโมเลกุลที่มีกลิ่น เช่น กรดไขมันโพรพิโอนิก (Propionic) อะซิติก (Acetic) บิวทิริก (Butyric) ไอโซบิวทิริก (Isobutyric) และกรดแลคติก (Lactic Acid) อีกวิธีหนึ่งคือ ใช้สารเคมีที่ทำปฏิกิริยาโดยตรงกับสารที่มีกลิ่น ทำให้กลายเป็นสารที่ไม่มีกลิ่น การใช้เอมีนในการทำลายกลิ่นก๊าซไข่เน่า (H2S)

      H2S + สารพวก Amine = RNH3SH (Amine–Bisulphide Salt)
หรือกรณีกลิ่นอุจจาระ (Skatole) โดยใช้แอมโมเนีย (Ammonia) บิวทิล เอมีน (Butyl Amine) หรือ เอมีน (Amine)

 

การประเมินค่าใช้จ่ายของการบำบัดกลิ่น

ในการประเมินราคา จะมีความคลาดเคลื่อนได้ถึง 30 % เพราะ

 • รายละเอียดเล็กๆน้อยๆ แตกต่างกันได้ถึง 5 % ตอนกำหนดลักษณะเฉพาะ (Specification)
 • ถึงขั้นตอนออกแบบให้เพียงพอต่อการใช้งาน แตกต่างกันได้ถึง 20%
 • ถึงขั้นตอนผู้รับเหมา แตกต่างกันได้ถึง 30 %

ค่าใช้จ่าย ประกอบด้วย
เงินลงทุนอุปกรณ์
เงินค่าดำเนินงาน

 • ค่าวัสดุสิ้นเปลือง
 • ค่าบำบัดของเสียที่เกิดขึ้น (หากมี) เช่น น้ำเสีย กากตะกอน
 • ค่าแรงงาน และผู้ควบคุมดูแล

1. ระบบระบายอากาศ การเติมสารเหล่านี้อาจไม่ต้องมีระบบระบายอากาศเพิ่มเติม แต่หากไม่มีอยู่เดิมหรือไม่พอ อาจจะต้องติดตั้งเพิ่ม ดังนี้

      ประกอบด้วย Hood หรือตู้ดูดอากาศ,ท่อ,พัดลม จนถึงปล่อง โดยระบบบำบัดกลิ่นจะต้องมีระบบระบายอากาศประกอบด้วยเสมอ เพื่อดูดกลิ่นมาเข้าสู่และออกจากระบบบำบัด

 • Hood – ราคาขึ้นกับสถานที่และชนิดที่เหมาะสม แต่ราคาไม่แพงเพราะเป็นโลหะธรรมดา และมีผู้จำหน่ายให้สอบประเมินราคาได้
 • ท่อ – ขายเป็นเมตร ส่วนข้องอ ข้อเชื่อม และ Blast Gate ขึ้นอยู่กับวัสดุว่าเป็นเหล็กคาร์บอน เหล็กชุบสังกะสี เหล็กสแตนเลส FRP หรือ PVC
 • ค่าติดตั้ง – ประมาณ 30% ของค่าอุปกรณ์ แต่ขึ้นกับความยากง่ายในการติดตั้ง ควรให้ผู้รับเหมาแจกแจงค่าแรง ค่าทดสอบ ค่าคุมงานมาให้
 • ค่าใช้จ่ายรายปี – ค่าไฟฟ้าของพัดลม ขึ้นโดยตรงกับอัตราการไหลของอากาศในระบบ และ Static Pressure Drop ในระบบ
 • อายุใช้งาน – 5 ถึง 10 ปี 

2 ราคาระบบ ขึ้นกับข้อมูลต่อไปนี้

 • องค์ประกอบทางเคมีของสารที่มีกลิ่น และความเข้มข้น (อาจต้องเจือจางก่อน)
 • ค่าสารกลบกลิ่น หรือระงับกลิ่น ส่วนใหญ่เป็นพวกจุลินทรีย์ (หากเติมที่จุดกำเนิดกลิ่นเลย เช่นกองกากตะกอน) หรือในกรณีสารกลบกลิ่น เช่น ใช้กลิ่นวานิลา มีการใช้น้อยมาก
 • ประสิทธิภาพและราคา ขึ้นกับแต่ละกรณีไป เพราะไม่มีการสร้างและใช้เครื่องกลไก แต่เป็นการเติมสารเท่านั้น
| หน้าแรก |การบำบัดกลิ่น | เลือกวิธีการบำบัด | ระบบสาธิต | อภิธานศัพท์ | ค้นหา | Site Map | ผู้จัดทำ |
กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม