การนำข้อมูลข่าวสารของราชการตามที่กฏหมายกำหนดไปลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา
  การจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการอย่างน้อยตามที่กฎหมายกำหนด เพื่อให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้
  การเปิดเผยหรือการจัดหาข้อมูลข่าวสารของราชการให้กับประชาชนที่ขอข้อมูลข่าวสารเป็นเฉพาะราย
  คำวินิจฉัยคณะกรรมการบริหารข้อมลข่าวสาร ตามระเบียบกรมควบคุมมลพิษ ว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2542
  ช่องทางรับฟังความคิดเห็นของประชาชน

 

พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร ได้กำหนดให้หน่วยงานของรัฐมีหน้าที่ต้องดำเนินการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการให้ประชาชนได้รับทราบใน 3 รูปแบบหรือ 3 วิธีการดังนี้

 • 1. การนำข้อมูลข่าวสารของราชการตามที่กฏหมายกำหนดไปลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา
 • มาตรา ๗

  แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ได้กำหนดให้หน่วยงานของรัฐต้องส่งข้อมูลข่าวสารของราชการอย่างน้อยตามที่กำหนดไว้ตามมาตรา 7 ลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา คือ

 • (1) โครงสร้างและการจัดองค์กรในการดำเนินการ
 • (รายละเอียดเพิ่มเติม)
 • (2) สรุปอำนาจหน้าที่ที่สำคัญและวิธีการดำเนินงาน
 • (รายละเอียดเพิ่มเติม)
 • (3) สถานที่ติดต่อเพื่อขอรับข้อมูลข่าวสารหรือคำแนะนำในการติดต่อกับหน่วยงานของรัฐ "ที่ตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ตาม พรบ.ข้อมูลข่าวสาร พ.ศ. 2540 ของกรมควบคุมมลพิษ ชั้น 1 อาคารกรมควบคุมมลพิษ 92 ซอยพหลโยธิน 7 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทร 0-2298-2010-11"

 • (รายละเอียดเพิ่มเติม)
 • (4) กฎ มติคณะรัฐมนตรี ข้อบังคับ คำสั่ง หนังสือเวียน ระเบียบแบบแผน นโยบายหรือการตีความ ทั้งนี้เฉพาะที่จัดให้มีขึ้นโดยมีสภาพอย่างกฎ เพื่อให้มีผลเป็นการทั่วไปต่อเอกชนที่เกี่ยวข้อง
 • (รายละเอียดเพิ่มเติม)
   

 • 2. การจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการอย่างน้อยตามที่กฎหมายกำหนด เพื่อให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ (ศูนย์ข้อมูลข่าวสารตามกฎหมายข้อมูลข่าวสารของราชการ)
 •  

  มาตรา ๙

  แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ได้กำหนดให้หน่วยงานของรัฐต้องจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการอย่างน้อยตามที่กำหนดไว้ในมาตรา 9 ของกฎหมาย เพื่อให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ ทั้งนี้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการกำหนด (ประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2541 เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดู ) ได้แก่ ต้องจัดให้มีสถานที่หรือศูนย์ข้อมูลข่วสารและข้อมูลข่าวสารไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้โดยสะดวก ต้องจัดทำดัชนีหรือรายการข้อมูลข่าวสารที่มีรายละเอียดเพียงพอสำหรับประชาชนสามารถค้นหาข้อมูลข่าวสารได้ด้วยตนเอง ฯลฯ ในการจัดข้อมูลข่าวสารไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูนี้ กฎหมายได้กำหนดให้ประชาชนมีสิทธิขอสำเนา (copy right) หรือขอสำเนาที่มีคำรับรองถูกต้องด้วย ข้อมูลข่าวสรของราชการที่หน่วยงานของรัฐจะต้องรวบรวมไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ (public inspection) อย่างน้อยที่สุดตามที่กฎหมายกำหนดได้แก่

 • (1) ผลการพิจารณาหรือคำวินิจฉัยที่มีผลโดยตรงต่อเอกชนรวมทั้งความเห็นแย้งและคำสั่งที่เกี่ยวข้องในการพิจารณาวินิจฉัยดังกล่าว
 • (รายละเอียดเพิ่มเติม)
 • (2) นโยบายและการตีความ
 • (รายละเอียดเพิ่มเติม)
 • (3) แผนงาน โครงการและงบประมาณรายจ่ายประจำปีของปีที่กำลังดำเนินการ
 •     รายละเอียดโครงการ
   
      สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปี

  ปีงบประมาณรายจ่ายประจำ ปี 2557 9(3)

  ปีงบประมาณรายจ่ายประจำ ปี 2556 9(3)

   
      สรุปงบลงทุนประจำปีงบประมาณ

  งบลงทุนปีงบประมาณ 2557 9(3)

  งบลงทุนปีงบประมาณ 2556 9(3)

   
      แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุนและงบรายจ่ายอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ
  งบรายจ่ายอื่นๆ ประจำปี 2557 9(3)

  งบรายจ่ายอื่นๆ ประจำปี 2556 9(3) • (4) คู่มือหรือคำสั่งเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งมีผลกระทบถึงสิทธิหน้าที่ของเอกชน
 • (รายละเอียดเพิ่มเติม)
 • (5) สิ่งพิมพ์ที่ได้มีการอ้างอิงถึงในราชกิจจานุเบกษา
 • (รายละเอียดเพิ่มเติม)
 • (6) สัญญาสัมปทานสัญญาที่มีลักษณะเป็นการผูกขาดตัดตอนหรือสัญญาร่วมทุนกับเอกชน ในการจัดทำบริการสาธารณะ "(คพ. ไม่มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง)"
 • (7) มติคณะรัฐมนตรีหรือมติคณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยกฎหมายหรือโดยมติคณะรัฐมนตรี ทั้งนี้ให้ระบุรายชื่อรายงานทางวิชาการ รายงานข้อเท็จจริง หรือข้อมูลข่าวสารที่นำมาใช้ในการพิจารณาไว้ด้วย (รายละเอียดเพิ่มเติม)
 • (8) ข้อมูลข่าวสารอื่นตามที่คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการกำหนด
 • (รายละเอียดเพิ่มเติม)
 • (9) สิ่งแวดล้อมด้านสุขภาพ
 • (รายละเอียดเพิ่มเติม)
   

 • 3. การเปิดเผยหรือการจัดหาข้อมูลข่าวสารของราชการให้กับประชาชนที่ขอข้อมูลข่าวสารเป็นเฉพาะราย
 • มาตรา ๑๑

  แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ได้กำหนดให้หน่วยงานของรัฐมีหน้าที่จัดหาข้อมูลข่าวสารให้กับประชาชนตามที่ขอ โดยกำหนดเป็นหลักปฏิบัติว่า ถ้ามีผู้มาขอข้อมูลข่าวสารอื่นใดของราชการและคำขอของผู้นั้นระบุข้อมูลข่าวสารที่ต้องการในลักษณะที่อาจเข้าใจได้ตามควร ให้หน่วยงานของรัฐผู้รับผิดชอบจัดหาข้อมูลข่าวสารนั้นให้แก่ผู้ขอในเวลาอันสมควร ซึ่งจะเห็นได้ว่ารูปแบบการจัดข้อมูลข่าวสารให้กับประชาชนตามวิธีนี้ มีลักษณะเป็นการจัดข้อมูลข่าวสารให้กับผู้ขอเป็นรายกรณี ซึ่งมีความแตกต่างกันขึ้นกับความต้องการของแต่ละคน จึงอาจถือได้ว่าเป็นการจัดข้อมูลข่าวสารให้กับประชาชนเป็นการเฉพาะราย หน้าที่ในการเปิดเผยหรือการจัดหาข้อมูลข่าวสารให้กับประชาชนเป็นการเฉพาะรายนี้ แตกต่างจาก 2 วิธีแรก ซึ่งมีการกำหนดไว้อย่างชัดเจนว่าข้อมูลข่าวสารประเภทใดที่ต้องนำมาเปิดเผยโดยนำไปประกาศในราชกิจจานุเบกษาและขอมูลข่าวสารประเภทใดที่จะต้องนำมาเปิดเผยโดยการจัดไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ตลอดเวลา

  หลักปฏิบัติ = ถ้ามีผู้มาขอข้อมูลข่าวสารอื่นใดของราชการและคำขอของผู้นั้น ระบุข้อมูล ข่าวสารที่ต้องการในลักษณะที่อาจเข้าใจได้ตามควร ให้หน่วยงานของรัฐผู้รับผิดชอบจัดหาข้อมูลข่าวสารนั้นให้แก่ผู้ขอในเวลาอันสมควร ซึ่งจะเห็นได้ว่ารูปแบบการจัดข้อมูลข่าวสารให้กับประชาชนตามวิธีนี้ มีลักษณะเป็นการจัดข้อมูลข่าวสารให้กับผู้ขอเป็นรายกรณี ซึ่งมีความแตกต่างกับขึ้นกับความต้องการของแต่ละคน จึงอาจถือได้ว่า เป็นการจัดข้อมูลข่าวสารให้กับประชาชนเป็นการเฉพาะราย

   

  ศูนย์ข้อมูลข่าวสารกรมควบคุมมลพิษ ตั้งอยู่ในบริเวณเดียวกับศูนย์บริการประชาชน ณ ห้องสมุดกรมควบคุมมลพิษ ชั้น 1 อาคารกรมควบคุมมลพิษ (แผนที่ศูนย์ข้อมูลข่าวสารฯ )

   

 • 4. คำวินิจฉัยคณะกรรมการบริหารข้อมลข่าวสาร ตามระเบียบกรมควบคุมมลพิษ ว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2542
 •    
 • แนวทางการเปิดเผยข้อมูลผลการตรวจวัดมลพิษทางอากาศจากปล่องโรงงาน อุตสาหกรรมจากการจัดทำมาตรฐานควบคุมการปล่อยทิ้งอากาศเสีย (15 ก.ย. 51)
 • (รายละเอียดเพิ่มเติม)
 • การให้บริการข้อมูลผลการตรวจวัดสารอินทรีย์ระเหยง่ายในบรรยากาศ (15 ก.ย. 51)
 • (รายละเอียดเพิ่มเติม)
 • การให้ข้อมูลผลการตรวจวัดก๊าซหรือไอสารอินทรีย์จากปล่องปล่อยทิ้งอากาศเสียจากโรงงาน อุตสาหกรรมเคมี (15 ก.ค. 51)
 • (รายละเอียดเพิ่มเติม)
 • ขอเอกสารที่เกี่ยวข้องกับโครงการออกแบบระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสียเขตควบคุมมลพิษ จังหวัดสมุทรปราการ (1 ต.ค. 46)
 • (รายละเอียดเพิ่มเติม)
 • ข้อมูลโครงการออกแบบรวมก่อสร้างระบบรวบรวมและบำบัดนํ้าเสียเขตควบคุมมลพิษ จังหวัด สมุทรปราการ เพื่อเผยแพร่ต่อสาธารณชนญี่ปุ่น (31 ต.ค. 46 และ 6 ธ.ค. 45)
 • (รายละเอียดเพิ่มเติม)
 • การคิดค่าบริการข้อมูลคุณภาพอากาศและเสียง (20 ก.ค. 44)
 • (รายละเอียดเพิ่มเติม)
 • ข้อมูลข่าวสารสนเทศภูมิศาสตร์ระดับจังหวัด (20 ก.ค. 44)
 • (รายละเอียดเพิ่มเติม)
   

 • 5. ช่องทางรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
 •  

  ท่านสามารถเสนอความคิดเห็นของท่าน เกี่ยวกับการดำเนินงานเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ตามพรบ. ข้อมูลข่าวสาร พ. ศ. 2540 ของกรมควบคุมมลพิษ ได้ที่ E-mail : webmaster@pcd.go.th

   

  กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม