มาตรา ๙


 • (2) นโยบายและการตีความ
 • นโยบายอธิบดีกรมควบคุมมลพิษ 9 สิงหาคม 2555
  อ่านรายละเอียด
  นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 8 กรกฎาคม 2556
  อ่านรายละเอียด
  นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 20 กรกฎาคม 2556
  อ่านรายละเอียด
  นโยบายอธิบดีกรมควบคุมมลพิษ 6 สิงหาคม 2557
  อ่านรายละเอียด
  แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี กรมควบคุมมลพิษ พ. ศ. 2555-2558
  อ่านรายละเอียด
  วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยมองค์กร ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กรมควบคุมมลพิษ ประจำปี 2552-2554
  อ่านรายละเอียด

   

  กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม