ความเป็นมา
  ผลการดำเนินงาน คพ.
   
 • การให้ข้อมูลข่าวสาร
 •    
 • การรับฟังความคิดเห็น
 •       1) การจัดทำรายงานสถานการณ์มลพิษของประเทศไทย
  - พ.ศ. 2554
  - พ.ศ. 2553
        2) ร่างข้อกำหนดการดำเนินงาน (TOR)
        3) ร่างกฏหมาย
        4) ร่างเอกสาร
        5) การเข้าร่วมเป็นภาคีพิธีสารบาเซล
        - อนุสัญญาบาเซล
  - ข้อแก้ไขอนุสัญญาบาเซล
        6) แผนงานแบบมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาคุณภาพน้ำภายใต้โครงการการบริหารจัดการลุ่มน้ำ
  แบบบูรณาการลุ่มน้ำท่าจีน
        7) แผนยุทธศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2551-2554)
     
 • การเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมด้านการควบคุมมลพิษ
 •       - พ.ศ. 2552
  - พ.ศ. 2551
  - พ.ศ. 2550

  f

   

  ความเป็นมา

   

  “ การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองการปกครองและเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 มุ่งเน้นให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารกิจการบ้านเมืองโดยตรงมากขึ้น ดังนั้นระบบราชการจำเป็นต้องยอมรับและปรับให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการเสนอแนะความคิดเห็น ร่วมปฏิบัติงาน และการตรวจสอบผลการดำเนินงาน ”

  การมีส่วนร่วมของประชาชน ถือเป็นหลักการสากลที่อารยประเทศให้ความสำคัญและเป็นประเด็นหลักที่สังคมไทยให้ความสนใจ เพื่อพัฒนาการเมืองเข้าสู่ระบอบประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วมตามหลักการธรรมมาภิบาลที่ภาครัฐจะต้องเปิดโอกาสให้ประชาชนและ ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนในสังคมได้เข้ามามีส่วนร่วม ในการร่วมรับรู้ ร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ เพื่อสร้างความโปร่งใสและเพิ่มคุณภาพการตัดสินใจของภาครัฐให้ดีขึ้น และเป็นที่ยอมรับร่วมกันของทุกๆฝ่าย ในการบริหารราชการเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 จึงต่างให้ความสำคัญต่อการบริหารราชการอย่างโปร่งใส สุจริต เปิดเผยข้อมูล และการเปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบายสาธารณะ การตัดสินใจทางการเมือง รวมถึงการตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐในทุกระดับ

  ที่ผ่านมารัฐบาลได้ให้ความสำคัญในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน โดยได้แถลงเป็นนโยบายของรัฐบาลและยังกำหนดไว้เป็นประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 7 ของแผนบริหารราชการแผ่นดิน (พ.ศ. 2548 - 2551) การส่งเสริมประชาธิปไตยและกระบวนการประชาสังคม ซึ่งตรงกับยุทธศาสตร์ที่ 7 ของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทย
  (พ.ศ. 2546 - 2550) ที่เน้นการเปิดระบบราชการให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมอีกด้วย

  หลักการสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน หมายถึง การเปิดโอกาสให้ประชาชนและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนของสังคมได้เข้ามามีส่วนร่วมกับภาคราชการนั้น International Association for Public Participation ได้แบ่งระดับของการสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนเป็น 5 ระดับ ดังนี้


  ระดับการมึส่วนร่วมของประชาชน
  คลิกที่นี่เพื่อขยายรูปภาพ
  1. การให้ข้อมูลข่าวสาร ถือเป็นการมีส่วนร่วมของประชาชนในระดับต่ำที่สุด แต่เป็นระดับที่สำคัญที่สุด เพราะเป็นก้าวแรกของการที่ภาคราชการจะเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าสู่กระบวนการมีส่วนร่วมในเรื่องต่างๆ
   วิธีการให้ข้อมูลสามารถใช้ช่องทางต่างๆ เช่น เอกสารสิ่งพิมพ์ การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่านทางสื่อต่างๆ
   การจัดนิทรรศการ จดหมายข่าว การจัดงานแถลงข่าว การติดประกาศ และการให้ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ เป็นต้น
  2. การรับฟังความคิดเห็น เป็นกระบวนการที่เปิดให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการให้ข้อมูล ข้อเท็จจริงและความคิดเห็นเพื่อประกอบการตัดสินใจของหน่วยงานภาครัฐด้วยวิธีต่างๆ เช่น การรับฟังความคิดเห็น การสำรวจความคิดเห็น การจัดเวทีสาธารณะ การแสดงความคิดเห็นผ่านเว็บไซต์ เป็นต้น

  3. การเกี่ยวข้อง เป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงาน หรือร่วมเสนอแนะแนวทางที่นำไปสู่การตัดสินใจ เพื่อสร้างความมั่นใจให้ประชาชนว่าข้อมูลความคิดเห็นและความต้องการของประชาชนจะถูกนำไปพิจารณาเป็นทางเลือกในการบริหารงานของภาครัฐ เช่น การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพิจารณาประเด็นนโยบายสาธารณะ ประชาพิจารณ์ การจัดตั้งคณะทำงานเพื่อเสนอแนะประเด็นนโยบาย เป็นต้น

  4. ความร่วมมือ เป็นการให้กลุ่มประชาชน ผู้แทนภาคสาธารณะมีส่วนร่วม โดยเป็นหุ้นส่วนกับภาครัฐในทุกขั้นตอนของการตัดสินใจ และมีการดำเนินกิจกรรมร่วมกันอย่างต่อเนื่อง เช่น คณะกรรมการที่มีฝ่ายประชาชนร่วมเป็นกรรมการ เป็นต้น

  5. การเสริมอำนาจแก่ประชาชน เป็นขั้นที่ให้บทบาทประชาชนในระดับสูงที่สุด โดยให้ประชาชนเป็นผู้ตัดสินใจ เช่น การลงประชามติในประเด็นสาธารณะต่างๆ โครงการกองทุนหมู่บ้านที่มอบอำนาจให้ประชาชนเป็น
  ผู้ตัดสินใจทั้งหมด เป็นต้น

   
  ในภาคราชการ การส่งเสริมการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ถือได้ว่าเป็นเงื่อนไข และเป็นกุญแจดอกสำคัญของความสำเร็จของการพัฒนาระบบราชการให้สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชน และเอื้อต่อประโยชน์สุขของประชาชน เพราะกระบวนการมีส่วนร่วมเป็นปัจจัยสำคัญที่สนับสนุน และส่งเสริมให้ระบบราชการมีพลังในการพัฒนาประเทศอย่างสร้างสรรค์ อันเป็นเป้าหมายหลักของการพัฒนาระบบราชการยุคใหม่ที่เป็นราชการระบบเปิด

  การมีส่วนร่วมในการดำเนินงานของภาคราชการที่มาจากทุกภาคส่วนของสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ประชาชนผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และชุมชนท้องถิ่น จะช่วยทำให้เจ้าหน้าที่ของรัฐมีความใกล้ชิดกับประชาชนได้รับทราบความต้องการและปัญหาที่แท้จริง ลดความขัดแย้งและต่อต้าน ทั้งยังเป็นการสร้างความรู้สึกเป็นเจ้าของ การทำงานร่วมกัน หันหน้ามาปรึกษาหารือกัน และร่วมกันแก้ไขปัญหาที่ยุ่งยากร่วมกัน อีกทั้งยังเป็นการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ที่เสริมสร้างให้ประชาชน ร่วมคิด ร่วมตัดสินใจในประเด็นสาธารณะ ซึ่งเป็นบทบาทที่หน่วยงานภาคราชการจะต้องดำเนินการให้เกิดขึ้น

  อย่างไรก็ตาม การบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมที่เปิดโอกาสให้ประชาชนและเครือข่ายภาคประชาสังคมทุกภาคส่วนเข้ามาเป็นหุ้นส่วน จะประสบความสำเร็จหรือไม่นั้น ขึ้นอยู่กับหน่วยงานราชการต่างๆ จะสนับสนุนให้เกิดการมีส่วนร่วมของประชาชนมากน้อยเพียงใด รวมทั้งต้องอาศัยกระบวนการความร่วมมือและการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายในสังคมที่เป็นพันธมิตรของภาคราชการ ซึ่งถึงเวลาแล้วที่ภาคราชการจะต้องร่วมมือกันเปิดระบบราชการให้ประชาชนมีส่วนร่วม เพื่อทำให้เกิดการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เกิดการแบ่งสรรทรัพยากรอย่างยุติธรรม และลดความขัดแย้งในสังคม และที่สำคัญที่สุด คือ การสร้างกลไกของการพัฒนาระบบราชการที่ยั่งยืนเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนนั่นเอง
   
   
   
   

  ผลการดำเนินงาน คพ. ปี 2550

   

  การให้ข้อมูลข่าวสาร

  การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนโดยผ่านช่องทางต่างๆ ดังนี้

  1. เอกสารสิ่งพิมพ์ ได้แก่ หมายเหตุมลพิษ ดำเนินการรายไตรมาส ส่งให้หน่วยงานภาครัฐทั่วไป รวมทั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (รายละเอียดเพิ่มเติม) และรายงานสถานการณ์มลพิษของประเทศไทยดำเนินการรายปี ส่งให้หน่วยงานภาครัฐ เอกชน สถาบันการศึกษา และสาธ ารณชนที่สนใจ (รายละเอียดเพิ่มเติม)
   
   
  2. เว็บไซด์ ได้แก่ http://www.pcd.go.th , http://aqnis.pcd.go.th , http://www.thaisnews.com
   
   
  3. สื่อสิ่งพิมพ์ นำเสนอรายงานคุณภาพอากาศประจำวันผ่านหนังสือพิมพ์ จำนวน 2 ฉบับ ได้แก่
 • หนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์
 •  
 • หนังสือพิมพ์มติชน
 •  
  4. สื่อวิทยุ รายงานคุณภาพอากาศประจำวันผ่านทางสถานีวิทยุของกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz.
   
   
  5. การจัดแถลงข่าว/นิทรรศการ

   

   

  การรับฟังความคิดเห็น

  ความก้าวหน้าการจัดทำรายงานสถานการณ์มลพิษของประเทศไทยประจำปี พ.ศ. 2554
  สรุปสถานการณ์คุณภาพน้ำผิวดิน น้ำใต้ดิน น้ำทะเลชายฝั่ง คุณภาพอากาศ ระดับเสียง ขยะมูลฝอย ของเสียอันตราย สารอันตราย อุบัติภัยสารเคมี การร้องเรียนปัญหามลพิษ เหตุการณ์ด้านมลพิษและการบริหาร จัดการมลพิษที่เกิดขึ้นในช่วงตั้งแต่เดือนมกราคม - ธันวาคม 2554
 • (ร่าง) รายงานสถานการณ์มลพิษของประเทศไทย พ.ศ. 2554
  (ภายในวันที่ 23 มีนาคม 2555)
 • รายละเอียด
  จึงขอเชิญชวนผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้ความเห็น/ข้อเสนอแนะ ต่อร่างรายงานสถานการณ์มลพิษของประเทศไทยปี 2554 ที่ เกวลิน วงศ์เศรษฐศิริ หรือ นางสาวลลนา เปล่งเสียง

  ความก้าวหน้าการจัดทำรายงานสถานการณ์มลพิษของประเทศไทยประจำปี พ.ศ. 2553

  สรุปสถานการณ์คุณภาพน้ำผิวดิน น้ำใต้ดิน น้ำทะเลชายฝั่ง คุณภาพอากาศ ระดับเสียง ขยะมูลฝอย ของเสียอันตราย สารอันตราย อุบัติภัยสารเคมี การร้องเรียนปัญหามลพิษ เหตุการณ์ด้านมลพิษและการบริหาร จัดการมลพิษที่เกิดขึ้นในช่วงตั้งแต่เดือนมกราคม - ธันวาคม 2553
   
  อุบัติภัยฉุกเฉินจากสารเคมี
  มาบตาพุดกับมลพิษ
  น้ำท่วม คราบน้ำตา และปัญหาสิ่งแวดล้อม
  การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำระบบความเค็มต่ำในพื้นที่น้ำจืด
  เขตความเสี่ยงต่อน้ำมันรั่วไหลในน่านน้ำทะเลไทย
  หมอกควันในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน
  ทำเนียบการปลดปล่อยและเคลื่อนย้ายมลพิษ
  การพัฒนาที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม : กรีนไทยแลนด์ (Green Thailand)
  การดำเนินงานตามพันธกรณีและความร่วมมือระหว่างประเทศ
  มาตรการ กลไก ในการบริหารจัดการมลพิษ
     
 • (ร่าง) รายงานสถานการณ์มลพิษของประเทศไทย พ.ศ. 2553
  (ภายในวันอังคารที่ 24 มิถุนายน 2554)
 • รายละเอียด
  จึงขอเชิญชวนผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้ความเห็น/ข้อเสนอแนะ ต่อร่างรายงานสถานการณ์มลพิษของประเทศไทยปี 2553 ที่ เกวลิน วงศ์เศรษฐศิริ หรือ นางสาวลลนา เปล่งเสียง

   

  2. ร่างข้อกำหนดการดำเนินงาน (TOR)

  ด้วยกรมควบคุมมลพิษได้ดำเนินการจัดจ้าง และยกร่างขอบเขตการดำเนินงานต่างๆ ขึ้น

  จึงขอเชิญชวนหน่วยงาน/ผู้สนใจที่สนใจ ให้ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ

     
  ปีงบประมาณ 2556  
 • ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็นต่อร่างการจัดรถยนต์โดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) จำนวน 2 คัน (ภายในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2556)
 • รายละเอียด
 • ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็นต่อร่างการจัดซื้อเครื่องวิเคราะห์สารมลพิษจากรถยนต์เบนซิน ห้องปฏิบัติการตรวจวัดมลพิษจากยานพาหนะ(ครั้งที่ 2) (ภายในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2556)
 • รายละเอียด
     
  ปีงบประมาณ 2555  
 • ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็นต่อร่างรายละเอียดและคุณลักษณะรถยนต์โดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) จำนวน 2 คัน (ภายในวันที่ 7 มกราคม 2556)
 • รายละเอียด
 • ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็นต่อร่างการปรับปรุงสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศ จำนวน 5 สถานี (ภายในวันที่ 18 ธันวาคม 2555)
 • รายละเอียด
 • ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็นต่อร่างการติดตั้งสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศแบบกึ่งถาวร (ภายในวันที่ 7 ธันวาคม 2555)
 • รายละเอียด
 • รายละเอียดขอบเขตและร่างเอกสารประกวดราคาเครื่องวิเคราะห์สารมลพิษจากรถยนต์เบนซิน ห้องปฏิบัติการตรวจวัดมลพิษจากยานพาหนะ (ภายในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2555)
 • รายละเอียด
 • รายละเอียดขอบเขตการจ้างซ่อมบำรุงและปรับแต่งเครื่องมือตรวจวัดและอุปกรณ์(service contract)ในสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศ (ภายในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2555)
 • รายละเอียด
 • ข้อกําหนดการดําเนินงาน(Terms of Reference)การจัดซื้อหน่วยตรวจวัดคุณภาพอากาศแบบเคลื่อนที่ จํานวน 2 หน่วย (ภายในวันที่ 22 ตุลาคม 2555)
 • รายละเอียด
 • เครื่องวิเคราะหสารมลพิษจากรถยนตเบนซิน 1เครื่อง สําหรับหองปฏิ บัติการตรวจวัดมลพิษจากยานพาหนะ (ภายในวันที่ 10 ตุลาคม 2555)
 • รายละเอียด
 • ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็นต่อร่าง หลักเกณฑ์ทางวิชาการในการขุดปรับปรุงบ่อฝังกลบมูลฝอยและการปรับปรุงพื้นที่ฝังกลบมูลฝอยเพื่อใช้ประโยชน์ (ภายในวันที่ 12 ตุลาคม 2555)
 • รายละเอียด
 • ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็นต่อร่างประกาศคณะกรรมการควบคุมมลพิษ เรื่อง การเก็บตัวอย่างอากาศเสีย การตรวจวัด และการคำนวณผลปริมาณรวมของการปล่อยทิ้งอากาศเสียจากโรงงานอุตสาหกรรมเคมี (ภายในวันที่ 12 ตุลาคม 2555 )
 • รายละเอียด
 • รายละเอียดขอบเขตของงานปรับปรุงสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศ (ภายในวันที่ 17 มกราคม 2555)
 • รายละเอียด
 • รายละเอียดขอบเขตของงานซื้อชุดวัดระดับเสียงสถานี จำนวน 5 ชุด (ภายในวันที่ 4 มกราคม 2555)
 • รายละเอียด
   

  3. ร่างกฏหมาย

  ด้วยกรมควบคุมมลพิษ ได้ดำเนินการออกร่างพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศกระทรวง เช่น ร่าง
  กฎกระทรวงว่าด้วยแบบเครื่องหมาย การทำและการยกเลิกเครื่องหมายห้ามใช้ยานพาหนะ ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมการจัดการของเสียอันตรายจากผลิตภัณฑ์ที่ใช้แล้ว ร่างพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสำนักงานการบริหารจัดการน้ำเสียและมูลฝอยแห่งชาติ (องค์การมหาชน) เป็นต้น

  จึงขอเชิญชวนผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้ความเห็น/ข้อเสนอแนะ รายละเอียด
   

  4. ร่างเอกสาร

  ด้วยกรมควบคุมมลพิษ ได้ดำเนินการออกร่างเอกสาร เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากประชาชน

  จึงขอเชิญชวนหน่วยงาน/ผู้สนใจที่สนใจ ให้ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ

     
  ให้ความเห็นได้ที่ จารุวรรณ สโรบล (charuwan(dot)s(at)pcd(dot)go(dot)th) หรือที่ ส่วนกำกับการ กองตรวจมลพิษ กรมควบคุมมลพิษ 92 ซอยพหลโยธิน 7 ถนนพหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400
 • (ร่าง)จรรณยาบรรณของเจ้าพนักงานควบคุมมลพิษ(ในสังกัดกรมควบคุมมลพิษ)
 • รายละเอียด
 • (ร่าง)ระเบียบและขั้นตอนในการปฏิบัติงานของเจ้าพนักงานควบคุมมลพิษ
  (ภายในวันที่ 9 พฤศจิกายน 2550)


 • รายละเอียด

  5. การเข้าร่วมเป็นภาคีพิธีสารบาเซล

  กองจัดการกากของเสียและสารอันตราย
  ด้วยกรมควบคุมมลพิษ ได้ดำเนินการรับฟังความคิดเห็น โครงการจัดเตรียมความพร้อมในการเข้าร่วมเป็นภาคีพิธีสารบาเซลว่าด้วยความรับผิดชอบและการชดใช้เยียวยาความเสียหาย เนื่องจากการเคลื่อนย้ายข้ามแดนของเสียอันตรายและการกำจัด

  ซึ่งโครงการจัดเตรียมความพร้อมในการเข้าร่วมเป็นภาคีพิธีสารบาเซล ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้
  1) โครงการจัดเตรียมความพร้อมในการเข้าร่วมเป็นภาคีพิธีสารบาเซลว่าด้วยความรับผิดและการชดใช้ความเสียหาย เนื่องมาจากการเคลื่อนย้ายข้ามแดนของของเสียอันตรายและการกำจัด
  2) ประเด็นด้านวิทยาศาสตร์
  3) ข้อเสนอทางกฎหมายในการเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าเป็นภาคีพิธีสารบาเซล
  4) ประเด็น: ประเทศไทยควรเข้าเป็นภาคีหรือไม่ ?
  - อนุสัญญาบาเซล
     
  ให้ความเห็นได้ที่ hazwaste(at)pcd(dot)go(dot)th (hazwaste(at)pcd(dot)go(dot)th) หรือที่ ส่วนของเสียอันตราย กองจัดการกากของเสียและสารอันตราย กรมควบคุมมลพิษ 92 ซอยพหลโยธิน 7 ถนนพหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท์หมายเลข 0 2298 2436 - 7 โทรสารหมายเลข 0 2298 2438
  ขอเชิญส่งข้อคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาและปัญหาอปุสรรคในการปฏิบัติตามแผนกลยุทธ์เพื่อการปฏิบัติตามอนุสัญญาบาเซลฉบับปัจจุบัน (จนถึง ปี 2553) ตามมติอนุกรรมการอนุสัญญาบาเซล ครั้งที่ 1-1/2551 เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2551 ให้กรมควบคุมมลพิษ เพื่อกรมฯ จะได้นำเสนอคณะอนุกรรมการฯ พิจารณา ก่อนจัดส่งให้สำนักเลขาธิการอนุสัญญาบาเซล
 • แผนกลยุทธ์เพื่อการปฏิบัติตามอนุสัญญาบาเซลฉบับปัจจุบัน (จนถึง ปี 2553)
  (ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2551)

 • รายละเอียด
  ขอเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย สถาบันการศึกษา องค์กรพัฒนาเอกชน และองค์การระหว่างรัฐบาล พิจารณาแจ้งความสนใจให้การเข้าร่วมในคณะทำงานหุ้นส่วนความร่วมมือด้านอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ตามมติอนุกรรมการอนุสัญญาบาเซล ครั้งที่ 1-1/2551 เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2551 ให้กรมควบคุมมลพิษ เพื่อกรมฯ จะได้นำเสนอคณะอนุกรรมการฯ พิจารณา ก่อนจัดส่งให้สำนักเลขาธิการอนุสัญญาบาเซล
 • แผนงานหุ้นส่วนความร่วมมือ: หุ้นส่วนความร่วมมือด้านอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
  (ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2551)

 • รายละเอียด
  ขอเชิญจัดส่งข้อคิดเห็นต่อร่างแนวทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับการจัดการของเสียที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งสำนักเลขาธิการอนุสัญญาบาเซลได้ยกร่างขึ้น ตามมติอนุกรรมการอนุสัญญาบาเซล ครั้งที่ 1-1/2551 เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2551 ให้กรมควบคุมมลพิษ เพื่อกรมฯ จะได้นำเสนอคณะอนุกรรมการฯ พิจารณา ก่อนจัดส่งให้สำนักเลขาธิการอนุสัญญาบาเซล
 • แนวทางวิชาการว่าด้วยการจัดการของเสียปรอทที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
  (ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2551)

 • รายละเอียด
 • แนวทางวิชาการในการจัดการของเสียประเภทสารมลพิษอินทรีย์ที่ตกค้างยาวนาน (POPs)
  (ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2551)


 • รายละเอียด
 • แนวทางวิชาการด้านการเผาบนบก (D10)
  (ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2551)


 • รายละเอียด
 • แนวทางวิชาการด้านการฝังกลบด้วยวิธีพิเศษทางวิศวกรรม (D5)
  (ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2551)


 • รายละเอียด
 • แนวทางวิชาการด้านของเสียที่เก็บรวบรวมจากบ้านเรือน (Y46)
  (ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2551)


 • รายละเอียด
 • เอกสารข้อแนะนำเกี่ยวกับลักษณะอันตราย H11 สารพิษที่มีฤทธิ์เรื้อรัง
  (ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2551)


 • รายละเอียด
 • โครงการจัดเตรียมความพร้อมในการเข้าร่วมเป็นภาคีพิธีสารบาเซล
  (ภายในวันที่ 23 กรกฎาคม 2551)


 • รายละเอียด
     
  - ข้อแก้ไขอนุสัญญาบาเซล

  ด้วย กรมควบคุมมลพิษ โดยกองจัดการกากของเสียและสารอันตราย ได้ดำเนินการศึกษาการเตรียมความพร้อมในการให้สัตยาบันต่อข้อแก้ไขอนุสัญญาบาเซลในการห้ามส่งออกของเสียอันตราย (Basel Ban Amendment) โดยร่วมกับ ดร. สุจิตรา วาสนาดำรงดี ผู้ดำเนินการศึกษาฯ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการระหว่างคณะทำงานเพื่อศึกษาวิเคราะห์ความพร้อมในการให้สัตยาบันต่อข้อแก้ไขอนุสัญญาบาเซลในการห้ามส่งออกของเสียอันตราย และผู้ทรงคุณวุฒิที่เกี่ยวข้อง จำนวน 2 ครั้ง เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2550 และ 31 มีนาคม 2551 และจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้ประกอบการที่มีส่วนได้ส่วนเสีย องค์กรพัฒนาเอกชนและประชาชนผู้สนใจทั่วไป จำนวน 1 ครั้ง เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2551 ทั้งนี้ ได้นำข้อคิดเห็นและข้อเสนอจากการประชุมมาปรับแก้รายงานผลการศึกษาฯ และจัดทำแผนปฏิบัติการในการดำเนินการให้สัตยาบันฯ แล้วเสร็จเมื่อเดือนเมษายน 2551
  กรมฯ จึงใคร่ขอเชิญจัดส่งข้อคิดเห็นต่อการให้สัตยาบันฯ ของประเทศไทยในประเด็นต่างๆ ดังนี้
  1. ข้อดี-ข้อเสียของการให้หรือไม่ให้สัตยาบันฯ ของประเทศไทย
  2. การให้สัตยาบันฯ ก่อให้เกิดผลกระทบต่อประชาชนและผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมหรือไม่ อย่างไร
  3. รัฐบาลมีแนวทางแก้ไขหรือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบอย่างรวมเร็ว เหมาะสมและเป็นธรรม
  4. ประเด็นอื่นๆ ตามที่เห็นควร
  ทั้งนี้ กรมควบคุมมลพิษ กำหนดจะจัดให้มีการประชุมรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนในระหว่างเดือนมกราคม 2552 เพื่อรวบรวมข้อคิดเห็นก่อนจัดส่งให้ คณะกรรมการส่งแวดล้อมแห่งชาติพิจารณาต่อไป

  ให้ความเห็นได้ที่ hazwaste(at)pcd(dot)go(dot)th ( hazwaste(at)pcd(dot)go(dot)th ) หรือที่ ส่วนของเสียอันตราย กองจัดการกากของเสียและสารอันตราย กรมควบคุมมลพิษ 92 ซอยพหลโยธิน 7 ถนนพหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท์หมายเลข 0 2298 2436 - 7 โทรสารหมายเลข 0 2298 2438  
 • ผลการศึกษาการให้สัตยาบันต่อข้อแก้ไขอนุสัญญาบาเซลในการห้ามส่งออกของเสียอันตรายของประเทศไทย (Basel Ban Amendment)
  (ภายในวันที่ 31 มกราคม 2552)
 • รายละเอียด
 • แผนปฏิบัติการการดำเนินงานให้สัตยาบันต่อข้อแก้ไขอนุสัญญาบาเซลในการห้ามส่งออกของเสียอันตราย
  (ภายในวันที่ 31 มกราคม 2552)
 • รายละเอียด
     

  6. แผนงานแบบมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาคุณภาพน้ำภายใต้โครงการการบริหารจัดการลุ่มน้ำ แบบบูรณาการลุ่มน้ำท่าจีน

  กรมควบคุมมลพิษ ร่วมกับ คณะทำงานภาครัฐและประชาชนด้านการควบคุมมลพิษ ได้คัดเลือกประเด็น ผลการปฏิบัติราชการ โครงการการบริหารจัดการลุ่มน้ำแบบบูรณาการลุ่มน้ำท่าจีน (การแก้ไขปัญหาคุณภาพน้ำ) ซึ่งได้เริ่มดำเนินงานมาตั้งแต่ พ.ศ. 2550 ประกอบด้วย 6 กิจกรรม ได้แก่
  1. การเสริมสร้างศักยภาพการจัดการน้ำเสียและของเสียและการฟื้นฟูประสิทธิภาพการบำบัดน้ำเสียฟาร์มสุกร
  2. การเสริมสร้างศักยภาพการจัดการสิ่งแวดล้อมในโรงงานอุตสาหกรรม/อุตสาหกรรมชุมชน
  3. การเสริมสร้างศักยภาพการจัดการน้ำทิ้งจากการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
  4. การป้องกันและแก้ไขปัญหาคุณภาพน้ำเชิงพื้นที่
  5. การเสริมสร้างองค์ความรู้และสนับสนุนเครื่องมืออุปกรณ์ให้แก่ภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง
  6. การตรวจสอบแหล่งกำเนิดมลพิษ
  โดยที่ผ่านมาประชาชนและผู้ที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ลุ่มน้ำท่าจีนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการรับรู้ข้อมูลโครงการ ร่วมประชุม/สัมมนา/อบรม ร่วมแสดงทัศนะ/เสนอความเห็น ร่วมคิดแนวทาง ร่วมการแก้ไขปัญหา ร่วมในกระบวนการตัดสินใจ รวมทั้งร่วมเฝ้าระวังคุณภาพน้ำแม่น้ำท่าจีน เป็นต้น
  ในโอกาสนี้ กรมควบคุมมลพิษ ขอเชิญชวนประชาชนทุกท่าน ร่วมแสดงความคิดเห็นต่อแผนงานแบบมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาคุณภาพน้ำภายใต้ โครงการการบริหารจัดการลุ่มน้ำแบบบูรณาการลุ่มน้ำท่าจีน ทั้งการดำเนินงานที่ผ่านมา และการดำเนินงานในขั้นตอนต่อไป โดยเฉพาะกระบวนการมีส่วนร่วมในขั้นตอนต่างๆ โดยโปรดเสนอความคิดเห็นของท่านผ่านช่องทาง
 • ภัทรดา กุสุวิมล ( pattarada(at)pcd(dot)go(dot)th )
 • โทรศัพท์ 02 2982473 – 02 2982475
 • โทรสาร 02 2982471
 • สายด่วน 1650
 • จดหมาย จ่าหน้าซองถึง 92 พหลโยธิน 7 ถนนพหลโยธิน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
 • ตู้ ปณ. 33 สามเสนใน กรุงเทพฯ 10400
 •    
 • แผนงานแบบมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาคุณภาพน้ำภายใต้โครงการการบริหารจัดการลุ่มน้ำแบบบูรณาการลุ่มน้ำท่าจีน ภายในวันที่ 26 มิถุนายน 2551


 • รายละเอียด

  7. แผนยุทธศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2551-2554)

  กระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นหน่วยงานหลัก ที่ประสานการจัดทำแผนยุทธศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2551-2554 ซึ่งแสดงให้เห็น ทิศทางและแนวทางการดำเนินงานภายในช่วงเวลา 4 ปี ข้างหน้า ที่จะนำประเทศไปสู่ “ การพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมที่สอดคล้องกับบริบทของสังคมไทยและประชาคมโลก เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี อย่างเสมอภาค ด้วยการบูรณาการทุกภาคส่วน ” โดยมีเป้าประสงค์เพื่อให้มีการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพอย่างเป็นระบบ เพื่อสุขภาพอนามัยที่ดี และมีความครอบคลุม สาระสำคัญ 6 ด้าน ที่นอกจากสอดคล้องกับสถานการณ์ปัญหาของประเทศไทยในปัจจุบันแล้วยังสอดคล้องกับกรอบการดำเนินงานด้านอนามัยและสิ่งแวดล้อมของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และ เอเชียตะวันออก ได้แก่ (1) คุณภาพอากาศ (2) นํ้า สุขอนามัยและการสุขาภิบาล (3) ขยะมูลฝอยและ ของเสียอันตราย (4) สารเคมีเป็นพิษและสารอันตราย (5) การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และ (6) การวางแผนรองรับภาวะฉุกเฉินด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย 7 ยุทธศาสตร์ ดังนี้
  ยุทธศาสตร์ที่1 การเพิ่มประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของระบบบริหารจัดการ และการเข้าถึงการบริการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม
  ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม
  ยุทธศาสตร์ที่ 3 การเสริมสร้างศักยภาพภาคีเครือข่าย และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ ทุกภาคส่วน
  ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสารสาธารณะ และการเข้าถึงข้อมูล ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม
  ยุทธศาสตร์ที่ 5 การส่งเสริม สนับสนุนการใช้มาตรการทางกฎหมาย เศรษฐศาสตร์ และสังคม
  ยุทธศาสตร์ที่ 6 การส่งเสริม สนับสนุนการวิจัย พัฒนา องค์ความรู้และเทคโนโลยี ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม
  ยุทธศาสตร์ที่ 7 การสนับสนุน และปฏิบัติตามพันธกรณี ข้อตกลง และความร่วมมือ ระหว่างประเทศ
  ในโอกาสนี้ กรมควบคุมมลพิษ ขอเชิญชวนประชาชนทุกท่าน ร่วมแสดงความคิดเห็นต่อ (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2551-2554) ทั้งการดำเนินงานที่ผ่านมา และการดำเนินงานในขั้นตอนต่อไป โดยเฉพาะกระบวนการมีส่วนร่วมในขั้นตอนต่างๆ โดยโปรดเสนอความคิดเห็นของท่านผ่านช่องทาง
 • คุณชมพูนุท โลหิตานนท์ ( chompoonoot(dot)l(at)pcd(dot)go(dot)th )
 • โทรศัพท์ 02 2982495
 • โทรสาร 02 2982471
 • สายด่วน 1650
 • จดหมาย จ่าหน้าซองถึง 92 พหลโยธิน 7 ถนนพหลโยธิน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
 • ตู้ ปณ. 33 สามเสนใน กรุงเทพฯ 10400
 •    
 • (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2551-2554)
  ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2552


 • รายละเอียด

  การเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมด้านการควบคุมมลพิษ

   
  - ประจำปี พ.ศ. 2550

  1. กรมควบคุมมลพิษดำเนินการตั้งคณะทำงานภาครัฐและประชาชนด้านการควบคุมมลพิษ ประกอบด้วย รองอธิบดีกรมควบคุมมลพิษ เป็นประธานคณะทำงาน ผู้แทนจากสำนัก/กอง/ฝ่าย ในกรมควบคุมมลพิษ และผู้แทนหน่วยงานภาคประชาสังคม ได้แก่ ภาคเอกชน NGOs และสื่อมวลชน เป็นผู้ทำงาน เพื่อร่วมผลักดันกระบวนการพัมนาระบบราชการหรือผลการปฏิบัติการหรือการพัฒนาบริการสาธารณะแล้วเสร็จ รายละเอียด
  2. กรมควบคุมมลพิษปรึกษาหารือกับคณะทำงานภาคประชาชนเพื่อกำหนด และเลือกประเด็นการพัฒนาระบบราชการหรือผลการปฏิบัติราชการหรือการพัฒนาการบริการสาธารณะที่เห็นว่าเหมาะสมที่จะนำมาดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 รายละเอียด
  3. คณะทำงานภาครัฐและประชาชนด้านการควบคุมมลพิษ เห็นชอบที่จะมีการติดตามตรวจสอบการดำเนินงานของกรมควบคุมมลพิษ ในประเด็นการ พัฒนาการบริการสาธารณะที่เกี่ยวกับการดำเนินงานจัดการเรื่องร้องทุกข์ และเรื่องเร่งด่วน รายละเอียด
  4. รายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดที่ 6 “ ระดับความสำเร็จในการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามี ส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและร่วมติดตามตรวจสอบผลการปฏิบัติราชการ ” และ สรุปผลการปฏิบัติงานตามประเด็นการพัฒนาการบริการสาธารณะที่เลือกมาดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 (การจัดการเรื่องร้องทุกข์ด้านมลพิษและการดำเนินงานมาตรการเชิงรุกของเรื่องเร่งด่วน) รายละเอียด
   
  - ประจำปี พ.ศ. 2551

  1. รายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดที่ 4 “ ระดับความสำเร็จในการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและร่วมติดตามตรวจสอบผลการปฏิบัติราชการ ” ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2551

  2. - การเลือกประเด็นการพัฒนาระบบราชการ/ผลการปฏิบัติราชการ/การพัฒนาการบริการสาธารณะเพื่อนำมาดำเนินการในปี 2551 (ขั้นตอนที่ 1 ของคำรับรองฯ)รายละเอียด
   - การดำเนินงานตามขั้นตอนที่ 2 ของคำรับรองฯ รายละเอียด
   - การดำเนินงานตามขั้นตอนที่ 3 ของคำรับรองฯ รายละเอียด
   - การดำเนินงานตามขั้นตอนที่ 4 - 5 ของคำรับรองฯ รายละเอียด
   
  - ประจำปี พ.ศ. 2552

  ตามที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 มาตรา 57 และ มาตรา 87 กำหนดให้การวางแผนพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจให้รัฐจัดให้มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนอย่างทั่วถึงก่อนดำเนินการ นั้น

  สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการจึงได้กำหนดให้ภาครัฐต้องคัดเลือกประเด็นที่จะเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและร่วมติดตามตรวจสอบผลการปฏิบัติราชการของหน่วยงาน ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 กรมควบคุมมลพิษได้คัดเลือกประเด็นการตรวจวัดและประเมินคุณภาพสิ่งแวดล้อม เป็นประเด็นที่จะเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมฯ โดยมีกรอบแนวคิดในการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมฯ

  ในโอกาสนี้ กรมควบคุมมลพิษจึงใคร่ขอเชิญชวนประชาชนทุกท่าน ร่วมแสดงความคิดเห็นต่อกรอบแนวคิดในการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจวัดและประเมินคุณภาพสิ่งแวดล้อมของกรมควบคุมมลพิษ โดยโปรดเสนอความคิดเห็นของท่านผ่านช่องทาง

 • ภัทรดา กุสุวิมล ( pattarada(at)pcd(dot)go(dot)th )
 • โทรศัพท์ 02 2982473 – 02 2982475
 • โทรสาร 02 2982471
 • สายด่วน 1650
 • จดหมาย จ่าหน้าซองถึง ตัวชี้วัดที่ 6 ประชาชนมีส่วนร่วม 92 พหลโยธิน 7 ถนนพหลโยธิน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
 • ตู้ ปณ. 33 สามเสนใน กรุงเทพฯ 10400
 •    
 • กรอบแนวคิดในการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจวัดและประเมินคุณภาพสิ่งแวดล้อมของกรมควบคุมมลพิษ
  (ภายในวันที่ 27 มีนาคม 2552)


 • รายละเอียด
 • กรอบแนวคิดในการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจวัดและประเมินคุณภาพสิ่งแวดล้อมของกรมควบคุมมลพิษ
  (ภายในวันที่ 6 มีนาคม 2552)


 • รายละเอียด
   
  กรมควบคุมมลพิษและคณะทำงานภาครัฐและประชาชนด้านการควบคุมมลพิษ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 ได้ร่วมกันจัดทำแผนปฏิบัติการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการปฏิบัติราชการของกรมควบคุมมลพิษ ปี 2552 เรื่องการตรวจวัดและประเมินคุณภาพสิ่งแวดล้อม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการบริหารราชการของกรมควบคุมมลพิษเกี่ยวกับการตรวจวัดและประเมินคุณภาพสิ่งแวดล้อมเป็นแบบมีส่วนร่วม โดยกำหนดเป้าหมายเปิดโอกาสให้ภาคประชาชน ได้แก่ อาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.) และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับการตรวจวัดและประเมินคุณภาพสิ่งแวดล้อม ได้แก่ สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาค (สสภ.) สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด (ทสจ.) และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ได้เข้ามามีส่วนร่วมกับการตรวจวัดและประเมินคุณภาพสิ่งแวดล้อมด้านคุณภาพน้ำ คุณภาพอากาศและเสียง และการตรวจสอบสถานที่กำจัดขยะ มูลฝอยด้วยวิธีมาตรฐานและวิธีอย่างง่ายในระดับที่ไม่ต่ำกว่าการเข้ามาเกี่ยวข้อง (involve)

 • รายงานสรุปผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม
  ในการปฏิบัติราชการของกรมควบคุมมลพิษ ปี 2552
  เรื่อง การตรวจวัดและประเมินคุณภาพสิ่งแวดล้อม
 • รายละเอียด
 • รายงานสรุปผลความก้าวหน้าในการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการเปิดโอกาสให้ประชาชน
  มีส่วนร่วมในการปฏิบัติราชการของกรมควบคุมมลพิษ ปี 2552
  เรื่อง การตรวจวัดและประเมินคุณภาพสิ่งแวดล้อม (ณ วันที่ 15 กันยายน 2552)
 • รายละเอียด
 • รายงานสรุปผลความก้าวหน้าในการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการเปิดโอกาสให้ประชาชน
  มีส่วนร่วมในการปฏิบัติราชการของกรมควบคุมมลพิษ ปี 2552
  เรื่อง การตรวจวัดและประเมินคุณภาพสิ่งแวดล้อม (ณ วันที่ 15 สิงหาคม 2552)
 • รายละเอียด
 • รายงานสรุปผลความก้าวหน้าในการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการเปิดโอกาสให้ประชาชน
  มีส่วนร่วมในการปฏิบัติราชการของกรมควบคุมมลพิษ ปี 2552
  เรื่อง การตรวจวัดและประเมินคุณภาพสิ่งแวดล้อม (ณ วันที่ 15 กรกฎาคม 2552)
 • รายละเอียด
   
   
  ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
  กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (กพร.)
  โทร. 0 2298 2499 โทรสาร 0 2298 2471
  E-mail : thongchai(dot)c(at)pcd(dot)go(dot)th

   

  กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม