ภาพกิจกรรมวันที่ 21 ม.ค. 58 ณ อทยานหลวงราชพฤกษ์ เชียงใหม่


เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2558 พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานงานโครงการรณรงค์ไม่เผาป่า ลดหมอกควัน ประจำปี 2558 และมอบนโยบายการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันในพื้นที่ภาคเหนือ ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกระทรวงมหาดไทย พร้อมบูรณาการความร่วมมือกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ภายใต้แนวทาง ดังนี้


1. “120 วัน คืนฟ้าใส อากาศบริสุทธิ์ ให้ชุมชน” โดยตั้งเป้าให้ฝุ่นละอองในพื้นที่ ภาคเหนือตอนบนอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานตลอดช่วงเวลา ๑๒๐ วัน (๑ มกราคม – ๓๐ เมษายน)


2. ให้จังหวัดบริหารจัดการเบ็ดเสร็จ (Single Command)


3. ห้ามการเผาอย่างเด็ดขาดในช่วง 60 วันที่จังหวัดกำหนดเป็นช่วงวิกฤต


4. ป้องกันไฟป่าอย่างเข้มข้น ลาดตระเวน ป้องปราม หาข่าว อย่างเข้มข้นเพื่อเฝ้าระวัง และป้องกันการบุกรุกพื้นที่การลักลอบเผา และควบคุมไฟป่าในพื้นที่ป่า


5. ควบคุมการเผาในพื้นที่เกษตร ส่งเสริมเกษตรปลอดการเผา


6. จูงใจสร้างแนวร่วมเครือข่ายชุมชน อุดหนุนงบประมาณสร้างขวัญกำลังใจให้เครือข่าย หมู่บ้านปลอดการเผา ฝึกอบรมสร้างเครือข่าย บ้าน วัด โรงเรียน


7. ส่งเสริมภาคเอกชนให้มีส่วนร่วมแก้ไขปัญหา สร้างแรงจูงใจให้บริษัทเอกชนดำเนินโครงการ CSR ด้านการลดการเผาและหมอกควัน


8. ข่าวสารทันสถานการณ์ ประชาสัมพันธ์เชิงรุกสู่กลุ่มเป้าหมาย


9. ร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านเพื่อลดปัญหาหมอกควันข้ามแดน


10. ขยายผลโครงการพระราชดำริ เพื่ออนุรักษ์ป่าและแก้ปัญหาอย่างยั่งยืน


กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม