การจัดฝึกอบรมระดับภูมิภาค หลักสูตร Acid Dep
ดาวน์โหลด เอกสารการฝึกอบรม


กรมควบคุมมลพิษ และกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ได้รับการสนับสนุนจาก Japan International Cooperation Agency (JICA) และกรมวิเทศสหการ ตามคำขอความร่วมมือระดับภูมิภาค เพื่อจัดการฝึกอบรมแก่ประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออก หลักสูตร "Acid Deposition Monitoring and Assessment" ภายใต้โครงการ Third Country Training Program โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อฝึกอบรมผู้ปฏิบัติงานจากประเทศสมาชิกที่ปฏิบัติงานภายใต้เครือข่ายการติดตามตรวจสอบการตกสะสมของกรดในภูมิภาคเอเชียตะวันออก (Acid Deposition Monitoring Network in East Asia : EANET) ให้มีความรู้และทักษะในการติดตามตรวจสอบ วิเคราะห์ และประเมินผลกระทบจากปัญหาการตกสะสมของกรดในสิ่งแวดล้อมได้อย่างถูกต้องและมีคุณภาพ โดยได้มีการลงนามร่วมกันทั้ง 4 ฝ่าย ในบันทึกการหารือ (Record of Discussion) สำหรับข้อตกลงความร่วมมือในระหว่างปี 2547-2550 (Phase I)


สำหรับความร่วมมือในการจัดฝึกอบรมในระหว่าง 4 ปีแรกนี้ (Phase I) กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม และกรมควบคุมมลพิษ จะจัดการฝึกอบรมหลักสูตร Acid Deposition Monitoring and Assessment ปีละ 1 ครั้ง โดยระหว่างปี พ.ศ. 2547-2548 เป็นการฝึกอบรมในหลักสูตร Acid Deposition Monitoring ซึ่งเป็นการให้ความรู้ความเข้าใจในเรื่องของการติดตามตรวจสอบการตกสะสมของกรดในสิ่งแวดล้อมทั้งแบบเปียกและแบบแห้ง ในส่วนของการฝึกอบรมระหว่างปี พ.ศ. 2549-2550 เป็นการฝึกอบรมในหลักสูตร Emission Inventory and Modeling ซึ่งเน้นความรู้ความเข้าใจในเรื่องของการประเมินพื้นที่วิกฤต และแนวทางในการควบคุมปัญหาการตกสะสมของกรดในสิ่งแวดล้อม กลุ่มเป้าหมายของการจัดฝึกอบรมคือประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออก จำนวน 10 ประเทศ ได้แก่ จีน กัมพูชา เวียดนาม ลาว มาเลเซีย อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ มองโกเลีย พม่า และประเทศไทย โดยมีเป้าหมายผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมจำนวน 24 คนต่อปี โดยเป็นผู้แทนจาก 9 ประเทศ จำนวนประเทศละ 2 คน และผู้แทนจากประเทศไทย จำนวน 6 คน


การฝึกอบรมในปีแรก (ปีงบประมาณญี่ปุ่น 2003) จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 15-28 กุมภาพันธ์ 2547 โดยมีผู้เข้ารับการฝึกอบรมจำนวน 18 คน จากประเทศจีน กัมพูชา เวียดนาม ลาว มองโกเลีย และประเทศไทย โดยได้รับการสนับสนุนวิทยากรจาก Acid Deposition and Oxidant Research Center (ADORC) ซึ่งเป็นศูนย์กลางของเครือข่าย EANET (Network Center of EANET) และวิทยากรจากหน่วยงานที่ปฏิบัติงานภายใต้เครือข่ายการติดตามตรวจสอบการตกสะสมของกรดในประเทศไทย ได้แก่ กรมควบคุมมลพิษ ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี มหาวิทยาลัยรามคำแหง กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช กรมวิชาการเกษตร ซึ่งการฝึกอบรมจะมีทั้งภาคทฤษฎี การฝึกปฏิบัติในห้องปฏิบัติการ โดยจัดฝึกอบรมที่ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม ตลอดจนมีการฝึกปฏิบัติการในภาคสนาม ณ เขื่อนวชิราลงกรณ ซึ่งเป็นที่ตั้งสถานีติดตามตรวจสอบผลกระทบของฝนกรดต่อดิน พืช และแหล่งน้ำธรรมชาติของกรมควบคุมมลพิษ โดยมีหัวข้อการฝึกอบรมครอบคลุมเนื้อหาของการติดตามตรวจสอบการตกสะสมของกรดในสิ่งแวดล้อม ดังต่อไปนี้

 1. Overview and theory of acid deposition problem and Introduction to acid deposition monitoring
 2. Overview of Acid Deposition Monitoring Network in East Asia
 3. Presentation of Country report from participating countries
 4. Sampling and analyzing method for wet deposition monitoring
 5. QA/QC for wet deposition monitoring
 6. Data evaluation and interpretation for wet and dry deposition
 7. Effect of acid deposition on soil and vegetation
 8. Soil and Vegetation Monitoring and site survey
 9. Effect of acid deposition on inland aquatic
 10. Inland Aquatic Monitoring and site survey
 11. Dry Deposition monitoring and filter pack method
 12. Using lichen as bio-indicator of air pollution and acid deposition
ผลที่ได้จากการจัดฝึกอบรมในหลักสูตรนี้ นอกจากจะเป็นการถ่ายทอดเทคโนโลยีและความรู้ที่ประเทศไทยได้รับในการดำเนินการติดตามตรวจสอบและประเมินปัญหาการตกสะสมของกรดให้แก่ประเทศอื่น ๆ ในภูมิภาคเอเชีย เพื่อทำให้เกิดความร่วมมือระหว่างประเทศที่จะป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษข้ามแดนแล้ว ยังเป็นการเพิ่มพูนประสบการณ์และเพิ่มศักยภาพในการติดตามตรวจสอบปัญหาสิ่งแวดล้อมของหน่วยงานต่าง ๆ ในประเทศอีกประการหนึ่งด้วย


เอกสารการฝึกอบรมระดับภูมิภาค หลักสูตร Acid Deposition Monitoring and Assessment
ภายใต้โครงการ The Third Country Training Programวันที่เนื้อหาpdfวิทยากร
16 กุมภาพันธ์ 2547 Overview and theory of acid deposition problem
[ 1.65 MB ]


Introduction to Acid Deposition Monitoring [ 233 KB ]
 • Wet deposition
 • Dry deposition [ 143 KB ]
 • Soil and vegetation [ 44 KB ]
 • Inland aquatic [ 33 KB ]
 • Critical load aspects [ 43 KB ]
 • Dr. Tsuyoshi Ohizumi
  17 กุมภาพันธ์ 2547 Overview of Acid Deposition Monitoring Network in East Asia (EANET) [ 800 KB ] Dr. Tsuyoshi Ohizumi
  18 กุมภาพันธ์ 2547 Sampling method for wet deposition monitoring
  [ 1.76 MB ]
  Dr. Hathairatana Garivait
  19 กุมภาพันธ์ 2547 The role of Thailand in the EANET activity [ 2.69 MB ]

  Analytical methods for wet deposition monitoring
  [ 889 KB ]
  Dr. Supat Wangwongwatana

  Dr. Hathairatana Garivait
  20 กุมภาพันธ์ 2547 QA/QC for wet deposition monitoring [ 70 KB ]

  Data evaluation and interpretation for wet & dry deposition
 • Methodology and Technical Issues on Wet/Dry Deposition Monitoring in EANET [ 234 KB ]
 • Report of the Inter-laboratory Comparison Project 2002 on Wet Deposition 5th attempt [ 426 KB ]
 • Standard Operating Procedures (SOPs) for Measurement and Chemical Analysis in the ADORC Laboratory [ 36 KB ]
 • Model SOPs for EC measurement [ 220 KB ]
 • Standard Operating Procedures .for pH measurement [ 346 KB ]
 • Model Standard Operating Procedures (SOPs) for Cation Analysis using IC [ 57 KB ]
 • Precipitation Chemistry [ 249 KB ]
 • Acid Deposition Monitoring over Japan [ 326 KB ]
 • A example for evaluation of wet and dry deposition data Joint Research Project with Russia [ 80 KB ]
 • Dr. Tsuyoshi Ohizumi
  23 กุมภาพันธ์ 2547 Effect of acid deposition on soil and vegetation
  [ 513 KB ]
 • Quality Assurance/ Quality Control (QA/QC) in Monitoring Soil [ 36 KB ]

 • Activities in line with the Strategy Paper for Future Direction of Soil and Vegetation Monitoring of EANET [ 269 KB ]


 • Soil monitoring [ 893 KB ]

  Vegetation monitoring [ 893 KB ]
  Dr. Hiroyuki Sase  Dr.Pichit Pongsakul


  Dr. Jessada
  24 กุมภาพันธ์ 2547 Effect of acid deposition on inland aquatic
  [ 16 KB ]


  Inland Aquatic Monitoring and Analysis
  Quality Assurance Mekong River Commission [ 1.07 MB ]
 • Quality Assurance Mekong River Commission [ 241 KB ]
 • Dr. Hiroyuki Sase


  Dr. Wijarn Simachaya
  25 กุมภาพันธ์ 2547 Using lichen as bio-indicator of air pollution [ 2.68 MB ]

  Dry deposition monitoring [ 684 KB ]
 • Overview and Theory of Dry deposition [ 1.24 MB ]
 • Dr.Kansri Boonprakob

  Dr. Pojanie Khummongkol

  All files(pdf) in one package download here. [aciddeptrainning_all.zip. : 18.66 MB]  ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
  ส่วนคุณภาพอากาศในบรรยากาศ
  กองจัดการคุณภาพอากาศและเสียง
  กรมควบคุมมลพิษ

  โทร. 0 2298 2373 โทรสาร 0 2298 2392
  wassana(dot)t(at)pcd(dot)go(dot)th  กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม