แผนแม่บทการจัดการคุณภาพอากาศและเสียง พ.ศ.2548-2559

Download เอกสารการประกอบการสัมมนาฯ ทั้งหมด ที่นี่ [5.54 MB ]

กำหนดการสัมมนาระดมความคิดเห็น : ร่างแผนแม่บทการจัดการคุณภาพอากาศและเสียง พ.ศ.2548-2559
วันอังคารที่ 28 ธันวาคม 2547 เวลา 9.00 - 16.30 น.
ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 2 กรมควบคุมมลพิษ

(เอกสารชุดนี้ใช้ประกอบการสัมมนาระดมความคิดเห็น (ร่าง) แผนการจัดการคุณภาพอากาศและเสียงเท่านั้น ไม่ควรนำไปอ้างอิง)
เวลาหัวข้อสัมมนา
09.00 - 09.30 น. ลงทะเบียน
09.30 - 09.50 น.พิธีเปิดการสัมมนา

กล่าวรายงาน โดย รองอธิบดีกรมควบคุมมลพิษ
(ดร.สุพัฒน์ หวังวงศ์วัฒนา)


กล่าวเปิดการสัมมนา โดย รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
(นายเฉลิมศักดิ์ วานิชสมบัติ)
09.50 - 10.00 น. นำเสนอวิดีทัศน์สถานการณ์และการจัดการคุณภาพอากาศและเสียงของประเทศไทย
10.00 - 10.30 น. บรรยายพิเศษ "สถานการณ์ปัญหามลพิษทางอากาศและเสียงในประเทศไทย" โดย ผู้อำนวยการกองจัดการคุณภาพอากาศและเสียง (นางมิ่งขวัญ วิชยารังสฤษดิ์)pdf 322KB [ 2.9 MB]
10.30 - 10.45 น. รับประทานอาหารว่าง
10.45 - 12.00 น. สรุปการดำเนินการจัดทำ (ร่าง) แผนแม่บทการจัดการคุณภาพอากาศและเสียง
พ.ศ.2548-2559


โดย กรมควบคุมมลพิษ
12.00 - 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
13.00 - 16.20 น. อภิปรายและระดมความคิดเห็นยุทธศาสตร์และกลยุทธ์.

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การบริหารจัดการแบบบูรณาการเชิงรุก

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การป้องกันแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศและเสียงในพื้นที่เฉพาะและชุมชนเมือง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การเพิ่มประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมายและการกำกับดูแล

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน

ผู้ร่วมอภิปราย
  • ดร.พงษ์พิสิฏฐ์ วิเศษกุล
  • ดร.ธงชัย พรรณสวัสดิ์
  • อาจารย์ปราณี พันธุมสินชัย
ผู้ดำเนินรายการ ดร.แสงสันติ์ พานิช
16.20 - 16.30 น. สรุปผลและปิดการสัมมนา

เอกสารร่างแผนแม่บทการจัดการคุณภาพอากาศและเสียง พ.ศ.2548-2559 ศึกษาได้ที่นี่ pdf 322KB[392 KB]  


ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
ฝ่ายแผนงานและประมวลผล
กองจัดการคุณภาพอากาศและเสียง
กรมควบคุมมลพิษ

โทร. 0 2298 2383 โทรสาร 0 2298 2325
supap(dot)c(at)pcd(dot)go(dot)th


กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม