ชื่อหน่วยงานกองจัดการคุณภาพอากาศและเสียง กรมควบคุมมลพิษ
92 ซอยพหลโยธิน 7
ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน
เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0 2298 2327, 33, หรือ 39
โทรสาร 0 2298 2002
ประเภทเทคโนโลยี
สถานภาพ
พัฒนา Chassis รถโดยสารประจำทางต้นแบบเสร็จสมบูรณ์แล้ว
ความสำคัญ 1. เกิดการถ่ายทอดเทคโนโลยีจากต่างประเทศ
2. ส่งเสริมการประหยัดพลังงานเชื้อเพลิง และลดปัญหามลพิษทางอากาศและเสียงจากยานพาหนะ
คุณสมบัติเด่นเป็นรถโดยสารประจำทางที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้าจากแบตเตอรี่ ซึ่งจะช่วยลดปัญหา มลพิษทางอากาศและเสียง
เป้าหมายหน่วยงานที่สนใจในการใช้รถโดยสารประจำทางเพื่อช่วยรักษาสภาพแวดล้อม
ประโยชน์ที่จะได้รับเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อช่วยลดปัญหามลพิษทางอากาศและเสียง
บุคคลที่จะติดต่อได้หัวหน้าฝ่ายมลพิษทางเสียงและความสั่นสะเทือน
กองจัดการคุณภาพอากาศและเสียง กรมควบคุมมลพิษ
ข้อมูลเพิ่มเติม“โครงการพัฒนาและทดสอบรถโดยสารประจำทางต้นแบบที่ขับเคลื่อนด้วยกระแสไฟฟ้า”
กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม