โครงการพัฒนายุทธศาสตร์การลดมลพิษจากดีเซลสำหรับเมืองใหญ่

Meeting Material : Developing Integrated Emission Strategies
for Existing Land Transport (DIESEL)
pdf 322KB

SECOND PLANNING MEETING
AGENDA, February 17, 2004: Meeting Room 202, Pollution Control Department, Bangkok, Thailand

TIMESUBJECT (download filepdf 169KB)PRESENTERS
08:45 - 09:00Registration 
09:00 - 10:00Opening session

Introduction to Diesel Pilot in Bangkok and Main Objectives of the project [ 169 KB ]

- Management structure and Steering Committee composition [ 182 KB ]

- Funding and Partnership Overview [ 243 KB ]
Deputy Director General, PCD

Deputy Director General, PCD


Director of Air quality and Noise Management Bureau, PCD

Mr. Jitu Shah, WB
10:00 - 11:00Component 1
- Status report - activities completed [ 1.08 MB ]

- Stratified survey method and progress [ 146 KB ]

- Analytical Framework for Integrated Options Assessment [ 1.74 MB ]

Mr. Ekbordin Winijkul, US AEP/PCD

Mr. Jeff Bowyer, US AEP

Mr. N. Harshdeep, WB
11:00 - 11:15Coffee Break 
11:15 - 12:00Component 2
- Motor Vehicle Fleet and Characteristic in Bangkok, Thailand [ 342 KB ]

- Diesel Emission Testing Experience in Bangkok and Test Protocol [ 1.49 MB ]

Ms. Phimphun Ovasith, DLT


Director of Automotive air pollution section, PCD
12:00 - 13:00Lunch Break 
13:00 - 13:30 Demonstration of the DIESEL-IDEAS [ 884 KB ]Mr. Sarath Guttikunda, WB
13:30 - 14:30- List of technologies and measures to test [ 123 KB ]

- Analysis/Testing Policies and Technologies [ 455 KB ]
Deputy Director General, PCD

Mr. Paul Procee, WB
14:30 - 14:45Coffee Break 
14:45 - 16:30Discussion Topics
- Vehicle Selection
- Testing Protocol
- Technologies and Policies to be tested
- Private Sector Involvement
Moderators (Director of Air quality and Noise Management Bureau, PCD; Mr. Jitu Shah, WB Mr. Paul Procee, WB; Mr. Jeff Bowyer, US AEP; and Mr. Phil Sayeg, Consultant)
16:30 - 17:00Wrap-upDeputy Director General, PCD

The list of participant is available here. [ 229 KB]
The DIESEL partners survey results are available here. [ 70 KB]

The summary of the Second Planning Meeting are available here. [ 203 KB]

 


ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
Download เล่มรายงาน "โครงการพัฒนายุทธศาสตร์การลดมลพิษจากดีเซลสำหรับเมืองใหญ่ (DIESEL)" เดือน ก.พ. 2547
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
ส่วนมลพิษทางอากาศจากยานพาหนะ
กองจัดการคุณภาพอากาศและเสียง
กรมควบคุมมลพิษ

โทร. 0 2298 2347 โทรสาร 0 2298 2325
autoairpol(at)pcd(dot)go(dot)th


กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม