มลพิษหมอกควันข้ามแดน

 

บทนำ        
สถานการณ์มลพิษหมอกควันภาคใต้ประเทศไทย        
  ปี 2549        
 
 • 17 กรกฎาคม2549
 •        
    ปี 2548        
 • 1- 12 สิงหาคม 2548
 • 18 สิงหาคม 2548
 • 24 สิงหาคม 2548
 • 30 สิงหาคม 2548
 • 5 กันยายน 2548
 • 13 สิงหาคม 2548
 • 19 สิงหาคม 2548
 •  
 • 25 สิงหาคม 2548
 • 31 สิงหาคม 2548
 • 6 กันยายน 2548
 • 14 สิงหาคม 2548
 • 20 สิงหาคม 2548
 •   
 • 26 สิงหาคม 2548
 • 1 กันยายน 2548
 • 7 กันยายน 2548
 •  
 • 15 สิงหาคม 2548
 • 21 สิงหาคม 2548
 • 27 สิงหาคม 2548
 •  
 • 2 กันยายน 2548
 • 8 กันยายน 2548
 •  
 • 16 สิงหาคม 2548
 • 22 สิงหาคม 2548
 •  
 • 28 สิงหาคม 2548
 •  
 • 3 กันยายน 2548
 • 9 กันยายน 2548
 •  
 • 17 สิงหาคม 2548
 • 23 สิงหาคม 2548
 •  
 • 29 สิงหาคม 2548
 •  
 • 4 กันยายน 2548
 •  
             
  ระดับฝุ่นขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน
  การดำเนินงานที่เกี่ยวข้อง
  ข้อแนะนำสำหรับประชาชนในการปฏิบัติตน

  มลพิษหมอกควันข้ามแดน

  เกิดจากไฟไหม้ป่าที่ประเทศอินโดนีเซีย ได้ก่อให้เกิดหมอกควันและฝุ่นละออง ปกคลุมทั่วบริเวณพื้นที่ประเทศอินโดนีเซีย และประเทศเพื่อนบ้าน ได้แก่ ประเทศบรูไน สิงคโปร์ มาเลเซีย และฟิลิปปินส์ รวมทั้งภาคใต้ตอนล่างของไทย สภาพดังกล่าวนี้ได้บดบังทัศนวิสัยการมองเห็น ซึ่งส่งผลต่อการคมนาคมทางบก ทางน้ำและทางอากาศ อีกทั้งยังส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชนที่อาศัยในพื้นที่ดังกล่าว ซึ่งการพัดพาหมอกควันและฝุ่นละอองจากจุดกำเนิดถึงประเทศไทยจะใช้เวลาประมาณ 24 ชั่วโมง


  สถานการณ์มลพิษหมอกควันภาคใต้ประเทศไทย
  ช่วงการรายงาน
  สถานการณ์คุณภาพอากาศในภาพรวม
  ข้อมูลรายชั่วโมงของ
  PM 10 (24 hr Average)
  จากสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศ
  ปี 2549    
  18/7/49

  จากข้อมูล PM-10 เฉลี่ย 24 ชั่วโมง ที่ตรวจวัดได้ พบว่า จังหวัดสงขลาและนราธิวาสมีระดับของ PM-10  เพิ่มสูงกว่าข้อมูลในวันก่อนหน้า โดยเฉพาะในจังหวัดสงขลาที่พบระดับของ PM-10 สูงถึง 128 มค.ก./ลบ.ม. (ค่ามาตรฐานกำหนดไว้ 120 มค.ก./ลบ.ม.) ซึ่งสูงเกินค่ามาตรฐาน และอาจมีผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน จากการพิจารณาข้อมูลอุตุนิยมวิทยาประกอบ พบว่า จังหวัดสตูล สงขลา และนราธิวาส มีค่าทัศนวิสัยเลว
  ทั้งนี้จังหวัดในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่างของประเทศไทย ได้แก่ สงขลา สตูล ยะลา ปัตตานี และนราธิวาส มีรายงานการปกคลุมของหมอกควัน พบการเพิ่มสูงขึ้นของปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็ก และการลดลงของค่าทัศนวิสัย กรมควบคุมมลพิษ ใคร่ขอให้หน่วยงานท้องถิ่น เฝ้าระวังสถานการณ์และเตรียมความพร้อมเพื่อรับมือกับสถานการณ์หมอกควัน โดยเฉพาะการให้ความรู้แก่ประชาชนในการปฏิบัติตนระหว่างเกิดเหตุ และหากหน่วยงานท้องถิ่นพบการเกิด/ปกคลุมของหมอกควัน หรือสภาพฟ้าหลัว โปรดแจ้งข้อมูลมายัง กรมควบคุมมลพิษ ด้วยจักขอบคุณยิ่ง

  อ่านรายงานข้อมูลโดยละเอียด [PDF]
  หรือ ที่นี่
  ปี2548    
  1 - 12/8/48
  อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน คือ ปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน (PM 10 ) ค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง ไม่เกิน 120 มคก./ลบ.ม.
  อ่านข้อมูลเพิ่มเติม
  ที่จังหวัดภูเก็ตและสงขลา
  13/8/48

  จังหวัดสงขลา อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน
  PM 10 เฉลี่ย 1 ชั่วโมง อยู่ในระดับสูงขึ้นตั้งแต่เวลา 11.00 น. และเพิ่มสูงขึ้นจนอยู่ในระดับ 211 มคก./ลบ.ม. เมื่อเวลา 13.00 น.

  จังหวัดภูเก็ต อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน
  PM 10 เฉลี่ย 1 ชั่วโมง เพิ่มสูงขึ้นตั้งแต่เวลา 8.00 น. แต่ยังไม่พบความผิดปกติแต่อย่างใด
  PM 10 เฉลี่ย 1 ชั่วโมง สูงสุดอยู่ในระดับ 119.5 มคก./ลบ.ม.

  ที่จังหวัดภูเก็ตและสงขลา ( อ่านข้อมูล)
  แผนที่แสดงทิศทางลมและหมอกควัน เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2548 เวลา 07.15 น.   ภาพถ่ายจุดที่เกิดไฟป่าและหมอกควันจากดาวเทียม NOAA/12 12 AUG 2005
  คลิกที่ภาพเพื่อขยาย
  14/8/48
  จังหวัดสงขลา อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน
  PM 10 ค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมงมีค่าเท่ากับ 92 มคก./ลบ.ม.
  จังหวัดภูเก็ต อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน
  PM 10 ค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมงมีค่าเท่ากับ 48.1 มคก./ลบ.ม.
  ที่สถานีจังหวัดภูเก็ตและสงขลา (อ่านข้อมูล)
  แผนที่แสดงทิศทางลมและหมอกควัน เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2548 เวลา 07.15 น.   ภาพถ่ายจุดที่เกิดไฟป่าและหมอกควันจากดาวเทียม NOAA/12 13 AUG 2005
  คลิกที่ภาพเพื่อขยาย
  15/8/48
  จังหวัดสงขลาสงขลา อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน
  เวลา 17.00 น. PM 10 ค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมงมีค่าเท่ากับ 84.8 มคก./ลบ.ม.
  จังหวัดภูเก็ต อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน
  เวลา 10.00 น.PM 10 ค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมงมีค่าเท่ากับ 47.9 มคก./ลบ.ม.
  จังหวัดสตูล อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน
  ตั้งแต่วันที่ 14 สิงหาคม เวลา 23.00 น.
  ถึงวันที่ 15 สิงหาคม 2548 เวลา 17.00 น.
  PM 10 มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 65.1 มคก./ลบ.ม.
  จังหวัดตรัง อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน
  ตั้งแต่วันที่ 14 สิงหาคม เวลา 18.00 น.
  ถึงวันที่ 15 สิงหาคม 2548 เวลา 17.00 น.
  PM 10 มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 36.4 มคก./ลบ.ม.
  ที่สถานีจังหวัดภูเก็ต และสงขลา
  และหน่วยตรวจวัดคุณภาพอากาศแบบเคลื่อนที่จังหวัดสตูล (อ่านข้อมูล)
    แผนที่แสดงทิศทางลมและหมอกควัน เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2548 เวลา 07.15 น.   ภาพถ่ายจุดที่เกิดไฟป่าและหมอกควันจากดาวเทียม NOAA/12 14 AUG 2005   แผนที่แสดงทิศทางลมและหมอกควัน เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2548 เวลา 07.15 น.
  คลิกที่ภาพเพื่อขยาย
  16/8/48 เวลา 09.00 น.
  กรมควบคุมมลพิษ รายงานสถานการณ์หมอกควันในพื้นที่ภาคใต้ในวันนี้ให้ทราบว่าระดับฝุ่นอยู่ในเกณฑ์ปลอดภัย อย่างไรก็ตามยังมีโอกาสเสี่ยงที่ ประเทศไทยอาจได้รับผลกระทบจากภาวะหมอกควันอีกใน 1 – 2 วันข้างหน้า 

  ผลการตรวจวัดฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอนเฉลี่ย 24 ชั่วโมง ในวันที่ 16 สิงหาคม 2548 เวลา 9.00 น. ในพื้นที่อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลามีค่าเท่ากับ 42.2 มก./ลบ.และจังหวัดภูเก็ตมีค่าเท่ากับ 66.5 มก./ลบ.

  เวลา 15.00 น.
  กรมควบคุมมลพิษ รายงานผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศ ในวันที่ 16 สิงหาคม 2548 ภาคบ่าย (15.00 น.) ดังนี้

  จังหวัดภูเก็ต เริ่มได้รับผลกระทบหมอกควัน
  PM10 ค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมงมีระดับสูงขึ้นตั้งแต่เช้าจากที่อยู่ในระดับ 57 มคก./ลบ.ม. (มก./ลบ.) เมื่อเวลา 4.00 น. เพิ่มสูงขึ้นจนกระทั่งอยู่ในระดับ 83 มคก./ลบ.ม. เมื่อเวลา 13.00 น. (มาตรฐานฝุ่นละอองเฉลี่ย 24 ชั่วโมง ต้องไม่เกิน 120 มคก./ลบ.ม.)
  อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ปริมาณฝุ่นละอองลดลงอยู่ในเกณฑ์ปกติ
  ค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง เมื่อเวลา 12.00 น. อยู่ในระดับ 41 มคก./ลบ.ม.
  จังหวัดสุราษฎร์ธานี อยู่ในเกณฑ์ปกติ
  PM 10 ค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง เมื่อเวลา 10.00 น . อยู่ในระดับ 25.8 มคก./ลบ.ม.
  จังหวัดตรัง อยู่ในเกณฑ์ปกติ
  PM 10 ค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง เมื่อเวลา 14.00 น . อยู่ในระดับ 17.6 มคก./ลบ.ม.
  จังหวัดสตูล อยู่ในเกณฑ์ปกติ
  PM 10 ค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมงมื่อเวลา 14.00 น . อยู่ในระดับ 47.7 มคก./ลบ.ม.

  จังหวัดภูเก็ตและ สงขลา
  และหน่วยตรวจวัดคุณภาพอากาศแบบเคลื่อนที่จังหวัดสตูล ตรัง และสุราษฎร์ธานี
  (อ่านข้อมูล)
    แผนที่แสดงทิศทางลมและหมอกควัน เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2548 เวลา 07.15 น   ภาพถ่ายจุดที่เกิดไฟป่าและหมอกควันจากดาวเทียม NOAA/12 15 AUG 2005   แผนที่แสดงทิศทางลมและหมอกควัน เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2548 เวลา 07.15 น.
  คลิกที่ภาพเพื่อขยาย
  17/8/48

  สถานการณ์ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต และพังงา ในวันนี้น่าจะดีขึ้น

  ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศ ในช่วงเช้ามีดังนี้
  จังหวัดภูเก็ต ปริมาณฝุ่นละอองมีระดับสูงขึ้น
  PM 10 ค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง สูงสุดอยู่ในระดับ 119.5 มคก./ลบ.ม. เมื่อเวลา 05.00 น. และลดลงเหลือ 116.7 เมื่อเวลา 07.00 น.
  อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
  PM 10 ค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง เมื่อเวลา 07.00 น. อยู่ในระดับ 54.1 มคก./ลบ.ม.
  จังหวัดสุราษฎร์ธานี มีแนวโน้มสูงขึ้นกว่าวันที่ผ่านมา
  PM 10 ค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง เมื่อเวลา 07.00 น . อยู่ในระดับ 51.3 มคก./ลบ.ม.
  จังหวัดตรัง
  PM 10 ค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง เมื่อเวลา 08.00 น . อยู่ในระดับ 32.3 มคก./ลบ.ม.
  จังหวัดสตูล
  PM 10 ค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง เมื่อเวลา 08.00 น. อยู่ในระดับ 33.2 มคก./ลบ.ม.

  จังหวัดภูเก็ตและ สงขลา
  และหน่วยตรวจวัดคุณภาพอากาศแบบเคลื่อนที่จังหวัดสตูล ตรัง และสุราษฎร์ธานี
  (อ่านข้อมูล)
  ภาพถ่ายจุดที่เกิดไฟป่าและหมอกควันจากดาวเทียม NOAA/16 16 AUG 2005   แผนที่แสดงทิศทางลมและหมอกควัน เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2548 เวลา 07.15 น.  
  คลิกที่ภาพเพื่อขยาย
  18/8/48

  สถานการณ์ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต และพังงา ในวันนี้น่าจะดีขึ้น

  ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศ ในช่วงเช้ามีดังนี้
  จังหวัดภูเก็ต ปริมาณฝุ่นละอองมีระดับต่ำลงกว่าวันที่ผ่านมามาก
  ค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง เมื่อเวลา 09.00 น. อยู่ในระดับ 42.6 มคก./ลบ.ม.
  อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
  PM 10 ค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง เมื่อเวลา 09.00 น. อยู่ในระดับ 26.3 มคก./ลบ.ม.
  จังหวัดสุราษฎร์ธานี
  PM 10 ค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง เมื่อเวลา 09.00 น . อยู่ในระดับ 37.4 มคก./ลบ.ม.
  จังหวัดตรัง
  PM 10 ค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง เมื่อเวลา 10.00 น . อยู่ในระดับ 18.9 มคก./ลบ.ม.
  จังหวัดสตูล
  PM 10 ค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง เมื่อเวลา 10.00 น. อยู่ในระดับ 25.7 มคก./ลบ.ม.

  กรมควบคุมมลพิษ ขอรายงานสถานการณ์หมอกควันในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่าง ในขณะนี้ ทุกพื้นที่อยู่ในเกณฑ์ปกติแล้ว ปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน ค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง ที่ ภูเก็ต สงขลา สุราษฎร์ธานี สตูล และตรัง อยู่ในระดับ 18.9-44.1 มคก./ลบม. (ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร) จากข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียมตรวจพบว่า hot spot บนเกาะสุมาตราลดลง ทิศทางลมยังคงมีแนวโน้มไม่พัดหมอกควันมายังประเทศไทย
  จังหวัดภูเก็ตและ สงขลา
  และหน่วยตรวจวัดคุณภาพอากาศแบบเคลื่อนที่จังหวัดสตูล ตรัง และสุราษฎร์ธานี
  (อ่านข้อมูล)
    แผนที่แสดงทิศทางลมและหมอกควัน เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2548 เวลา 07.15 น.
  คลิกที่ภาพเพื่อขยาย
  19/8/48 สถานการณ์ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต และพังงา ในวันนี้น่าจะดีขึ้น


  ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศ ในช่วงบ่าย มีดังนี้
  จังหวัดภูเก็ต ปริมาณฝุ่นละอองมีระดับต่ำลงกว่าวันที่ผ่านมามาก
  ค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง เมื่อเวลา 17.00 น. อยู่ในระดับ 46.1 มคก./ลบ.ม.
  อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
  PM 10 ค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง เมื่อเวลา 17.00 น. อยู่ในระดับ 33.5 มคก./ลบ.ม.
  จังหวัดสุราษฎร์ธานี
  PM 10 ค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง เมื่อเวลา17.00 น . อยู่ในระดับ 29.4 มคก./ลบ.ม.
  จังหวัดตรัง
  PM 10 ค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง เมื่อเวลา 17.00 น . อยู่ในระดับ 20.3 มคก./ลบ.ม.
  จังหวัดสตูล
  PM 10 ค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง เมื่อเวลา 17.00 น. อยู่ในระดับ 27.3 มคก./ลบ.ม.
  จังหวัดภูเก็ตและ สงขลา
  และหน่วยตรวจวัดคุณภาพอากาศแบบเคลื่อนที่จังหวัดสตูล ตรัง และสุราษฎร์ธานี
  (อ่านข้อมูล)
    แผนที่แสดงทิศทางลมและหมอกควัน เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2548 เวลา 07.15 น.
  คลิกที่ภาพเพื่อขยาย
  20/8/48 กรมควบคุมมลพิษรายงานสถานการณ์หมอกควันในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่าง ในขณะนี้ (เวลา 11.00 น.)
  ทุกพื้นที่อยู่ในเกณฑ์ปกติแล้ว ปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน ค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง ที่ ภูเก็ต สงขลา สุราษฎร์ธานี สตูล และตรัง อยู่ในระดับ 18.1 – 39.6 มคก./ลบม. (ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร)
  จังหวัดภูเก็ตและ สงขลา
  และหน่วยตรวจวัดคุณภาพอากาศแบบเคลื่อนที่จังหวัดสตูล ตรัง และสุราษฎร์ธานี
  (อ่านข้อมูล)  
    แผนที่แสดงทิศทางลมและหมอกควัน เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2548 เวลา 07.15 น.
  คลิกที่ภาพเพื่อขยาย
  21/8/48 สถานการณ์หมอกควันในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่าง ในช่วงเที่ยง

  โดยทั่วไปปริมาณฝุ่นละอองอยู่ในสภาวะปกติซึ่งยังอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน และพบว่าค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมงส่วนใหญ่มีค่าลดลงเล็กน้อยเมื่อเทียบกับช่วงเช้าที่ผ่านมา ยกเว้นที่จังหวัดภูเก็ตมีค่าสูงขึ้นเล็กน้อย

  ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศ ในวันที่ 21 สิงหาคม 2548 ช่วงเที่ยง ดังนี้
  จังหวัดภูเก็ต ปริมาณฝุ่นละอองมีระดับต่ำลงกว่าวันที่ผ่านมามาก
  ค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง เมื่อเวลา 12.00 น. อยู่ในระดับ 55 มคก./ลบ.ม.
  อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
  PM 10 ค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง เมื่อเวลา 12.00 น. อยู่ในระดับ 24.6 มคก./ลบ.ม.
  จังหวัดสุราษฎร์ธานี
  PM 10 ค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง เมื่อเวลา12.00 น . อยู่ในระดับ 22.4 มคก./ลบ.ม.
  จังหวัดตรัง
  PM 10 ค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง เมื่อเวลา 12.00 น . อยู่ในระดับ 20.3 มคก./ลบ.ม.
  จังหวัดสตูล
  PM 10 ค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง เมื่อเวลา 12.00 น. อยู่ในระดับ 23.57 มคก./ลบ.ม. (มีฝนตกในช่วง 10.00 – 11.00 น.)  

  จังหวัดภูเก็ตและ สงขลา
  และหน่วยตรวจวัดคุณภาพอากาศแบบเคลื่อนที่จังหวัดสตูล ตรัง และสุราษฎร์ธานี
  (อ่านข้อมูล)  
  ภาพถ่ายจุดที่เกิดไฟป่าและหมอกควันจากดาวเทียม NOAA/12 20 AUG 2005   แผนที่แสดงทิศทางลมและหมอกควัน เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2548 เวลา 07.15 น.  
  คลิกที่ภาพเพื่อขยาย
  22/8/48  สถานการณ์หมอกควันในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่าง
  ภาคเช้า (10.00 น.) ทุกพื้นที่อยู่ในเกณฑ์ปกติ
  ปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน (PM 10 ) ค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง ที่ ภูเก็ต สงขลา สุราษฎร์ธานี สตูล และตรัง อยู่ในระดับ 44.4, 25.5, 19.2, 19.0 และ 15.4 มคก./ลบม. (ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร) ตามลำดับ

  จังหวัดภูเก็ตและ สงขลา
  และหน่วยตรวจวัดคุณภาพอากาศแบบเคลื่อนที่จังหวัดสตูล ตรัง และสุราษฎร์ธานี
  (อ่านข้อมูล)  
  ภาพถ่ายจุดที่เกิดไฟป่าและหมอกควันจากดาวเทียม NOAA/12 21 AUG 2005   แผนที่แสดงทิศทางลมและหมอกควัน เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2548 เวลา 07.15 น.  
  คลิกที่ภาพเพื่อขยาย
  23/8/48  

  สถานการณ์หมอกควันในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่าง
  เวลา 12.00 น.

  ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในทุกพื้นที่อยู่ในเกณฑ์ปกติ ปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน ค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง
  ที่ ภูเก็ต สงขลา สุราษฎร์ธานี เมื่อเวลา 10.00 น. อยู่ในระดับ 44.1, 31.2 และ 21.2 มคก./ลบม. (ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร) ตามลำดับ
  สำหรับที่ สตูล เมื่อเวลา 7.00 น. อยู่ในระดับ 19.2 มคก./ลบม.
  และตรัง เมื่อเวลา 9.00 น. อยู่ในระดับ 15.4 มคก./ลบม.

  จังหวัดภูเก็ตและ สงขลา
  และหน่วยตรวจวัดคุณภาพอากาศแบบเคลื่อนที่จังหวัดสตูล ตรัง และสุราษฎร์ธานี
  (อ่านข้อมูล)
  ภาพถ่ายจุดที่เกิดไฟป่าและหมอกควันจากดาวเทียม NOAA/12 22 AUG 2005   แผนที่แสดงทิศทางลมและหมอกควัน เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2548 เวลา 07.15 น.  
  คลิกที่ภาพเพื่อขยาย 
  24/8/48  

  สถานการณ์หมอกควันในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่าง
  เวลา 12.00 น.
  ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในทุกพื้นที่อยู่ในเกณฑ์ปกติ ปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน ค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง
  ที่ ภูเก็ต สุราษฎร์ธานี เมื่อเวลา 10.00 น. อยู่ในระดับ 32.4 และ 23.7 มคก./ลบม. (ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร) ตามลำดับ
  สำหรับที่ ตรัง เมื่อเวลา 9.00 น. อยู่ในระดับ 16.5 มคก./ลบม.
  และ ที่ สตูล เมื่อเวลา 7.00 น. อยู่ในระดับ 17.2 มคก./ลบม.

  จังหวัดภูเก็ตและ สงขลา
  และหน่วยตรวจวัดคุณภาพอากาศแบบเคลื่อนที่จังหวัดสตูล ตรัง และสุราษฎร์ธานี
  (อ่านข้อมูล)
  ภาพถ่ายจุดที่เกิดไฟป่าและหมอกควันจากดาวเทียม NOAA/12 23 AUG 2005   แผนที่แสดงทิศทางลมและหมอกควัน เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2548 เวลา 07.15 น.  
  คลิกที่ภาพเพื่อขยาย 
  25/8/48  

  สถานการณ์หมอกควันในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่าง
  เวลา 12.00 น. ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในทุกพื้นที่อยู่ในเกณฑ์ปกติ ปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน ค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง
  ที่ ภูเก็ต สงขลา สุราษฎร์ธานี สตูล เมื่อเวลา 10.00 น. อยู่ในระดับ 38.8, 28.8 29.1 และ 25.4 มคก./ลบม. (ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร) ตามลำดับ
  สำหรับที่ ตรัง เมื่อเวลา 8.00 น. อยู่ในระดับ 17.6 มคก./ลบม.

  จังหวัดภูเก็ตและ สงขลา
  และหน่วยตรวจวัดคุณภาพอากาศแบบเคลื่อนที่จังหวัดสตูล ตรัง และสุราษฎร์ธานี
  (อ่านข้อมูล)
    แผนที่แสดงทิศทางลมและหมอกควัน เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2548 เวลา 07.15 น.  
  คลิกที่ภาพเพื่อขยาย 
  26/8/48  

  สถานการณ์หมอกควันในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่าง
  เวลา 12.00 น. ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในทุกพื้นที่อยู่ในเกณฑ์ปกติ ปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน ค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง
  ที่ ภูเก็ต สุราษฎร์ธานี สตูล เมื่อเวลา 10.00 น. อยู่ในระดับ 40.6 และ 19.3 มคก./ลบม. (ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร) ตามลำดับ
  สำหรับที่ ตรัง เมื่อเวลา 9.00 น. อยู่ในระดับ 21.1 และ 24.2 มคก./ลบม.

  จังหวัดภูเก็ตและ สงขลา
  และหน่วยตรวจวัดคุณภาพอากาศแบบเคลื่อนที่จังหวัดสตูล ตรัง และสุราษฎร์ธานี
  (อ่านข้อมูล)
  ภาพถ่ายจุดที่เกิดไฟป่าและหมอกควันจากดาวเทียม NOAA/12 25 AUG 2005   แผนที่แสดงทิศทางลมและหมอกควัน เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2548 เวลา 07.15 น.  
  คลิกที่ภาพเพื่อขยาย 
  27/8/48  

  สถานการณ์หมอกควันในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่าง
  เวลา 12.00 น. ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในทุกพื้นที่อยู่ในเกณฑ์ปกติ ปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน ค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง
  ที่ สุราษฎร์ธานี เมื่อเวลา 10.00 น. อยู่ในระดับ 15.9 มคก./ลบม. (ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร) ตามลำดับ
  สำหรับที่ ตรัง สตูล เมื่อเวลา 09.00 น. อยู่ในระดับ 25.2 และ 21.8 มคก./ลบม.

  จังหวัดภูเก็ตและ สงขลา
  และหน่วยตรวจวัดคุณภาพอากาศแบบเคลื่อนที่จังหวัดสตูล ตรัง และสุราษฎร์ธานี
  (อ่านข้อมูล)
  ภาพถ่ายจุดที่เกิดไฟป่าและหมอกควันจากดาวเทียม NOAA/12 26 AUG 2005   แผนที่แสดงทิศทางลมและหมอกควัน เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2548 เวลา 07.15 น.  
  คลิกที่ภาพเพื่อขยาย 
  28/8/48  

  สถานการณ์หมอกควันในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่าง
  เวลา 12.00 น. ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในทุกพื้นที่อยู่ในเกณฑ์ปกติ ปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน ค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง
  ที่ สุราษฎร์ธานี ตรัง เมื่อเวลา 10.00 น. อยู่ในระดับ 26.6 และ 21.7 มคก./ลบม. (ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร) ตามลำดับ
  สำหรับที่ สตูล เมื่อเวลา 08.00 น. อยู่ในระดับ 34.3 มคก./ลบม.

  จังหวัดภูเก็ตและ สงขลา
  และหน่วยตรวจวัดคุณภาพอากาศแบบเคลื่อนที่จังหวัดสตูล ตรัง และสุราษฎร์ธานี
  (อ่านข้อมูล)
  ภาพถ่ายจุดที่เกิดไฟป่าและหมอกควันจากดาวเทียม NOAA/12 27 AUG 2005   แผนที่แสดงทิศทางลมและหมอกควัน เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2548 เวลา 07.15 น.  
  คลิกที่ภาพเพื่อขยาย 
  29/8/48  

  สถานการณ์หมอกควันในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่าง
  เวลา 12.00 น. ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในทุกพื้นที่อยู่ในเกณฑ์ปกติ ปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน ค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง
  ที่ สุราษฎร์ธานี เมื่อเวลา 10.00 น. อยู่ในระดับ 20.4 มคก./ลบม. (ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร) ตามลำดับ
  สำหรับที่ ตรัง เมื่อเวลา 09.00 น. อยู่ในระดับ 17.6 และ 30.7 มคก./ลบม.

  จังหวัดภูเก็ตและ สงขลา
  และหน่วยตรวจวัดคุณภาพอากาศแบบเคลื่อนที่จังหวัดสตูล ตรัง และสุราษฎร์ธานี
  (อ่านข้อมูล)
  ภาพถ่ายจุดที่เกิดไฟป่าและหมอกควันจากดาวเทียม NOAA/12 28 AUG 2005   แผนที่แสดงทิศทางลมและหมอกควัน เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2548 เวลา 07.15 น.  
  คลิกที่ภาพเพื่อขยาย 
  30/8/48  

  สถานการณ์หมอกควันในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่าง
  เวลา 12.00 น. ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในทุกพื้นที่อยู่ในเกณฑ์ปกติ ปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน ค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง
  ที่ สุราษฎร์ธานี ภูเก็ต เมื่อเวลา 10.00 น. อยู่ในระดับ 19.4 และ 45.5 มคก./ลบม. (ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร) ตามลำดับ
  สำหรับที่ ตรัง สตูล เมื่อเวลา 09.00 น. อยู่ในระดับ 26.0 และ 56.8 มคก./ลบม.

  จังหวัดภูเก็ตและ สงขลา
  และหน่วยตรวจวัดคุณภาพอากาศแบบเคลื่อนที่จังหวัดสตูล ตรัง และสุราษฎร์ธานี
  (อ่านข้อมูล)
    แผนที่แสดงทิศทางลมและหมอกควัน เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2548 เวลา 07.15 น.  
  คลิกที่ภาพเพื่อขยาย 
  31/8/48  

  สถานการณ์หมอกควันในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่าง
  เวลา 12.00 น.
  ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในทุกพื้นที่อยู่ในเกณฑ์ปกติ ปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน ค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง
  ที่ สุราษฎร์ธานี ภูเก็ต สตูล เมื่อเวลา 09.00 น. อยู่ในระดับ 15.6 48.6 และ 48.1 มคก./ลบม. (ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร) ตามลำดับ
  สำหรับที่ ตรัง เมื่อเวลา 0800 น. อยู่ในระดับ 24.7 มคก./ลบม.

  จังหวัดภูเก็ตและ สงขลา
  และหน่วยตรวจวัดคุณภาพอากาศแบบเคลื่อนที่จังหวัดสตูล ตรัง และสุราษฎร์ธานี
  (อ่านข้อมูล)
  ภาพถ่ายจุดที่เกิดไฟป่าและหมอกควันจากดาวเทียม NOAA/12 30 AUG 2005   แผนที่แสดงทิศทางลมและหมอกควัน เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2548 เวลา 07.15 น.  
  คลิกที่ภาพเพื่อขยาย 
  1/9/48  

  สถานการณ์หมอกควันในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่าง
  เวลา 12.00 น.
  ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในทุกพื้นที่อยู่ในเกณฑ์ปกติ ปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน ค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง
  ที่ สุราษฎร์ธานี ภูเก็ต หาดใหญ่ เมื่อเวลา 10.00 น. อยู่ในระดับ 15.8 49.4 และ 26.1 มคก./ลบม. (ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร) ตามลำดับ
  สำหรับที่ สตูล เมื่อเวลา 09.00 น. อยู่ในระดับ 40.0 มคก./ลบม. และที่ตรัง เมื่อเวลา 10.00 น. อยู่ในระดับ 25.4 มคก./ลบม.

  จังหวัดภูเก็ตและ สงขลา
  และหน่วยตรวจวัดคุณภาพอากาศแบบเคลื่อนที่จังหวัดสตูล ตรัง และสุราษฎร์ธานี
  (อ่านข้อมูล)
  ภาพถ่ายจุดที่เกิดไฟป่าและหมอกควันจากดาวเทียม NOAA/12 31 AUG 2005   แผนที่แสดงทิศทางลมและหมอกควัน เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2548 เวลา 07.15 น.  
  คลิกที่ภาพเพื่อขยาย 
  2/9/48  

  สถานการณ์หมอกควันในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่าง
  เวลา 12.00 น. ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในทุกพื้นที่อยู่ในเกณฑ์ปกติ ปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน ค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง
  ที่ สุราษฎร์ธานี ภูเก็ต หาดใหญ่ เมื่อเวลา 10.00 น. อยู่ในระดับ 19.7 49.1 และ 35.2 มคก./ลบม. (ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร) ตามลำดับ
  สำหรับที่ สตูล และตรัง เมื่อเวลา 10.00 น. อยู่ในระดับ 34.2 และ 19.1 มคก./ลบม.

  จังหวัดภูเก็ตและ สงขลา
  และหน่วยตรวจวัดคุณภาพอากาศแบบเคลื่อนที่จังหวัดสตูล ตรัง และสุราษฎร์ธานี
  (อ่านข้อมูล)
  ภาพถ่ายจุดที่เกิดไฟป่าและหมอกควันจากดาวเทียม NOAA/12 01 SEP 2005   แผนที่แสดงทิศทางลมและหมอกควัน เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2548 เวลา 07.15 น.  
  คลิกที่ภาพเพื่อขยาย 
  3/9/48  

  สถานการณ์หมอกควันในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่าง
  เวลา 12.00 น. ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในทุกพื้นที่อยู่ในเกณฑ์ปกติ ปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน ค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง
  ที่ สุราษฎร์ธานี ภูเก็ต หาดใหญ่ เมื่อเวลา 10.00 น. อยู่ในระดับ 23.0 43.6 และ 39.4 มคก./ลบม. (ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร) ตามลำดับ
  สำหรับที่ สตูล และตรัง เมื่อเวลา 10.00 น. อยู่ในระดับ 36.0 และ 24.9 มคก./ลบม.

  จังหวัดภูเก็ตและ สงขลา
  และหน่วยตรวจวัดคุณภาพอากาศแบบเคลื่อนที่จังหวัดสตูล ตรัง และสุราษฎร์ธานี
  (อ่านข้อมูล)
  ภาพถ่ายจุดที่เกิดไฟป่าและหมอกควันจากดาวเทียม NOAA/12 02 SEP 2005   แผนที่แสดงทิศทางลมและหมอกควัน เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2548 เวลา 07.15 น.  
  คลิกที่ภาพเพื่อขยาย 
  4/9/48  

  สถานการณ์หมอกควันในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่าง
  เวลา 12.00 น. ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในทุกพื้นที่อยู่ในเกณฑ์ปกติ ปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน ค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง
  ที่ สุราษฎร์ธานี ภูเก็ต หาดใหญ่ เมื่อเวลา 10.00 น. อยู่ในระดับ 19.6 43.1 และ 52.8 มคก./ลบม. (ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร) ตามลำดับ
  สำหรับที่ สตูล เมื่อเวลา 10.00 น. อยู่ในระดับ 48.3 มคก./ลบม. และที่ตรัง เมื่อเวลา 09.00 น. อยู่ในระดับ 20.7 มคก./ลบม.

  จังหวัดภูเก็ตและ สงขลา
  และหน่วยตรวจวัดคุณภาพอากาศแบบเคลื่อนที่จังหวัดสตูล ตรัง และสุราษฎร์ธานี
  (อ่านข้อมูล)
  ภาพถ่ายจุดที่เกิดไฟป่าและหมอกควันจากดาวเทียม NOAA/12 03 SEP 2005   แผนที่แสดงทิศทางลมและหมอกควัน เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2548 เวลา 07.15 น.  
  คลิกที่ภาพเพื่อขยาย 
  5/9/48  

  สถานการณ์หมอกควันในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่าง
  เวลา 12.00 น. ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในทุกพื้นที่อยู่ในเกณฑ์ปกติ ปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน ค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง
  ที่ สุราษฎร์ธานี ภูเก็ต หาดใหญ่ เมื่อเวลา 10.00 น. อยู่ในระดับ 13.8 48.5 และ 31.9 มคก./ลบม. (ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร) ตามลำดับ
  สำหรับที่ สตูล เมื่อเวลา 09.00 น. อยู่ในระดับ 39.3 มคก./ลบม. และที่ตรัง เมื่อเวลา 07.00 น. อยู่ในระดับ 9.5 มคก./ลบม.

  จังหวัดภูเก็ตและ สงขลา
  และหน่วยตรวจวัดคุณภาพอากาศแบบเคลื่อนที่จังหวัดสตูล ตรัง และสุราษฎร์ธานี
  (อ่านข้อมูล)
  ภาพถ่ายจุดที่เกิดไฟป่าและหมอกควันจากดาวเทียม NOAA/12 04 SEP 2005   แผนที่แสดงทิศทางลมและหมอกควัน เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2548 เวลา 07.15 น.  
  คลิกที่ภาพเพื่อขยาย 
  6/9/48  

  สถานการณ์หมอกควันในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่าง
  เวลา 12.00 น. ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในทุกพื้นที่อยู่ในเกณฑ์ปกติ ปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน ค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง
  ที่ สุราษฎร์ธานี ภูเก็ต หาดใหญ่ เมื่อเวลา 09.00 น. อยู่ในระดับ 17.8 42.4 และ 30.3 มคก./ลบม. (ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร) ตามลำดับ
  สำหรับที่ สตูล และตรังตรัง เมื่อเวลา 08.00 น. อยู่ในระดับ 37.5 และ 19.7 มคก./ลบม.

  จังหวัดภูเก็ตและ สงขลา
  และหน่วยตรวจวัดคุณภาพอากาศแบบเคลื่อนที่จังหวัดสตูล ตรัง และสุราษฎร์ธานี
  (อ่านข้อมูล)
  ภาพถ่ายจุดที่เกิดไฟป่าและหมอกควันจากดาวเทียม NOAA/12 05 SEP 2005   แผนที่แสดงทิศทางลมและหมอกควัน เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2548 เวลา 07.15 น.  
  คลิกที่ภาพเพื่อขยาย 
  7/9/48  

  สถานการณ์หมอกควันในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่าง
  เวลา 12.00 น. ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในทุกพื้นที่อยู่ในเกณฑ์ปกติ ปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน ค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง
  ที่ สุราษฎร์ธานี ภูเก็ต หาดใหญ่ เมื่อเวลา 10.00 น. อยู่ในระดับ 24.1 41.1 และ 53.3 มคก./ลบม. (ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร) ตามลำดับ
  สำหรับที่ สตูล และตรัง เมื่อเวลา 09.00 น. อยู่ในระดับ 48.6 และ 18.3 มคก./ลบม.

  จังหวัดภูเก็ตและ สงขลา
  และหน่วยตรวจวัดคุณภาพอากาศแบบเคลื่อนที่จังหวัดสตูล ตรัง และสุราษฎร์ธานี
  (อ่านข้อมูล)
  ภาพถ่ายจุดที่เกิดไฟป่าและหมอกควันจากดาวเทียม NOAA/12 06 SEP 2005   แผนที่แสดงทิศทางลมและหมอกควัน เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2548 เวลา 07.15 น.  
  คลิกที่ภาพเพื่อขยาย 
  8/9/48  

  สถานการณ์หมอกควันในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่าง
  เวลา 12.00 น. ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในทุกพื้นที่อยู่ในเกณฑ์ปกติ ปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน ค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง
  ที่ สุราษฎร์ธานี ภูเก็ต หาดใหญ่ เมื่อเวลา 11.00 น. อยู่ในระดับ 23.9 58.0 และ 37.5 มคก./ลบม. (ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร) ตามลำดับ
  สำหรับที่ สตูล และตรัง เมื่อเวลา 10.00 น. อยู่ในระดับ 48.1 และ 22.1 มคก./ลบม.

  จังหวัดภูเก็ตและ สงขลา
  และหน่วยตรวจวัดคุณภาพอากาศแบบเคลื่อนที่จังหวัดสตูล ตรัง และสุราษฎร์ธานี
  (อ่านข้อมูล)
  ภาพถ่ายจุดที่เกิดไฟป่าและหมอกควันจากดาวเทียม NOAA/12 07 SEP 2005   แผนที่แสดงทิศทางลมและหมอกควัน เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2548 เวลา 07.15 น.  
  คลิกที่ภาพเพื่อขยาย 
  9/9/48  

  สถานการณ์หมอกควันในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่าง
  เวลา 12.00 น. ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในทุกพื้นที่อยู่ในเกณฑ์ปกติ ปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน ค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง
  ที่ สุราษฎร์ธานี ภูเก็ต หาดใหญ่ เมื่อเวลา 11.00 น. อยู่ในระดับ 27.6 59.1 และ 46.6 มคก./ลบม. (ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร) ตามลำดับ
  สำหรับที่ สตูล และตรัง เมื่อเวลา 10.00 น. อยู่ในระดับ 33.2 และ 16.5 มคก./ลบม.
  เนื่องจาก ระดับฝุ่นละอองในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่างของไทยอยู่ในภาวะปกติ
  จึงได้ยุติการรายงานข้อมูลคุณภาพอากาาศรายวันตั้งแต่วันที่ 9 กันยายน 2548

  จังหวัดภูเก็ตและ สงขลา
  และหน่วยตรวจวัดคุณภาพอากาศแบบเคลื่อนที่จังหวัดสตูล ตรัง และสุราษฎร์ธานี
  (อ่านข้อมูล)
  ภาพถ่ายจุดที่เกิดไฟป่าและหมอกควันจากดาวเทียม NOAA/12 08 SEP 2005   แผนที่แสดงทิศทางลมและหมอกควัน เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2548 เวลา 07.15 น.  
  คลิกที่ภาพเพื่อขยาย 


  ระดับฝุ่นขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน

 • ระหว่างวันที่ 12 สิงหาคม - 9 กันยายน 2548
 • ระดับฝุ่นขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน เฉลี่ย 24 ชั่วโมง ระหว่างวันที่ 12 สิงหาคม - 9 กันยายน 2548 
บริเวณ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา จ.สุราษฎร์ธานี และจ.ภูเก็ต
  ระดับฝุ่นขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน เฉลี่ย 24 ชั่วโมง ระหว่างวันที่ 12 สิงหาคม - 9 กันยายน 2548 บริเวณ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา จ.สุราษฎร์ธานี และจ.ภูเก็ต

 • ระหว่างวันที่ 15 สิงหาคม - 9 กันยายน 2548


 • ระดับฝุ่นขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน เฉลี่ย 24 ชั่วโมง ระหว่างวันที่ 15 สิงหาคม - 9 กันยายน 2548
บริเวณ จ.ตรัง และ จ.สตูล
   ระดับฝุ่นขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน เฉลี่ย 24 ชั่วโมง ระหว่างวันที่ 15 สิงหาคม - 8 กันยายน 2548 บริเวณ จ.ตรัง และ จ.สตูล
   


  การดำเนินงานที่เกี่ยวข้อง

  ปี 2540 เจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนด้านสิ่งแวดล้อม ได้จัดตั้งเจ้าหน้าที่อาวุโสเฉพาะกิจของอาเซียนด้านหมอกควัน รับผิดชอบการดำเนินการเกี่ยวกับการป้องกันหมอกควันจากไฟป่าในระดับภูมิภาคอาเซียน เนื่องจากความรุนแรงของปัญหา ได้มีการจัดการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสเฉพาะกิจ และการประชุมระดับรัฐมนตรีอาเซียนด้านหมอกควันควบคู่กันมาอย่างต่อเนื่อง โดยผลจากการประชุมทั้งสองระดับที่สำคัญๆ ก่อให้เกิดเป็นข้อตกลง อาเซียนเรื่องมลพิษจากหมอกควันข้ามแดน ขึ้น
  ข้อตกลงอาเซียนเรื่องมลพิษจากหมอกควันข้ามแดน(ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution) มีวัตถุประสงค์เพื่อ ป้องกัน ลด และติดตามตรวจสอบมลพิษจากหมอกควันข้ามแดนอันเป็นผลเนื่องมาจากไฟบนพื้นดินและ/หรือไฟป่า โดยอาศัยความพยายามร่วมกันในระดับประเทศ และความร่วมมือในระดับภูมิภาคและระดับนานาชาติ โดยข้อตกลงอาเซียนฯ นี้จะมีผลบังคับใช้หลังจากกำหนด 60 วัน ที่ประเทศภาคีอาเซียนจำนวน 6 ประเทศได้ให้สัตยาบัน การยอมรับ การรับรอง หรือเข้าเป็นภาคีแล้ว
  ประเทศไทยพร้อมด้วยประเทศสมาชิกอาเซียนอื่นๆ อีก 9 ประเทศได้ร่วมลงนามในข้อตกลงอาเซียนฯ เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2545 ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย และได้ดำเนินการให้สัตยาบันเมื่อปลายปี 2546 ส่งผลให้ข้อตกลงอาเซียนฯ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 25 พฤศจิกายน 2546 กับประเทศภาคีที่ให้สัตยาบันแล้ว 6 ประเทศ ได้แก่ บรูไน มาเลเซีย พม่า สิงคโปร์ เวียดนาม และไทย และในปี 2548 ประเทศลาว ได้ให้สัตยาบันเรียบร้อยแล้ว สำหรับประเทศฟิลิปปินส์ กัมพูชา และอินโดนิเซีย อยู่ระหว่างดำเนินการเรื่องการให้สัตยาบัน

  กรมควบคุมมลพิษ ได้ดำเนินงานตามข้อตกลงอาเซียนฯ โดยประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการยกร่างแผนแม่บทแห่งชาติว่าด้วยการควบคุมการเผาในที่โล่ง เพื่อเป็นกรอบในการดำเนินงานการควบคุมการเผาในที่โล่งของประเทศไทย โดย คณะรัฐมนตรี ได้มีมติเห็นชอบ แผนแม่บทแห่งชาติว่าด้วยการควบคุมการเผาในที่โล่ง เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2546 รวมทั้งได้จัดทำแผนปฏิบัติการตามแผนแม่บทแห่งชาติว่าด้วยการควบคุมการเผาในที่โล่ง (พ.ศ. 2547 – 2551)

  แถลงการณ์ของที่ประชุมคณะเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนด้านสิ่งแวดล้อม(ASOEN) ครั้งที่ 16
  ( English version of ASOEN Press Release)

  เรื่อง สถานการณ์มลพิษหมอกควันข้ามแดน

  การประชุมคณะเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนด้านสิ่งแวดล้อม (ASEAN Senior Officials on the Environment: ASOEN) เมื่อวันที่ 16 – 17 สิงหาคม 2548 ได้ให้ความสำคัญต่อกรณีการเกิดปัญหาไฟไหม้ป่าในประเทศอินโดนีเซีย ซึ่งขณะนี้กำลังก่อให้เกิดผลกระทบต่อคุณภาพอากาศของประเทศมาเลเชีย และ ตอนใต้ของประเทศไทย โดยประเทศมาเลเซียได้ประกาศภาวะฉุกเฉินในพื้นที่ Port Klang และ Kuala Selangor เนื่องจากสถานการณ์คุณภาพอากาศอยู่ในขั้นอันตรายร้ายแรงต่อสุขภาพของประชาชน

  ประเทศอินโดนีเซีย ได้รายงานถึงปัญหาของการดับไฟป่า ซึ่งส่วนใหญ่อยู่ในพื้นที่เข้าถึงได้ยากและอยู่ในพื้นที่ป่าพรุ โดยรัฐบาลอินโดนีเซียได้ส่งเจ้าหน้าที่เข้าไปปฏิบัติงานในพื้นที่ และสามารถควบคุมสถานการณ์ได้แล้ว แต่ยังต้องมีการเฝ้าระวัง เนื่องจากศูนย์ข้อมูลอุตุนิยมวิทยาอาเซียน (ASEAN Specialized Meteorological Centre: ASMC) ซึ่งตั้งอยู่ที่ประเทศสิงคโปร์ ได้พยากรณ์สภาพอากาศจนถึงเดือนตุลาคม ปีนี้ว่า ยังคงมีสภาพอากาศแห้งและปริมาณน้ำฝนต่ำกว่าค่าเฉลี่ยปกติ ทิศทางลมอาจมีการเปลี่ยนแปลงและพัดพาหมอกควันจากพื้นที่ที่เกิดไฟป่าไปสู่ประเทศเพื่อนบ้านได้อีก ทั้งนี้ ประเทศอินโดนีเซียยินดีที่จะรับความช่วยเหลือจากกลุ่มประเทศ ASEAN
  โดยขณะนี้ประเทศมาเลเซียได้ส่งทีมช่วยเหลือและเครื่องมือในการดับไฟป่า และการทำฝนเทียม ไปยังพื้นที่ที่เกิดไฟป่า ประเทศสิงคโปร์ ได้ให้ความช่วยเหลือในการส่งภาพถ่ายดาวเทียม เพื่อช่วยในการกำหนดพิกัดของสถานที่เกิดไฟป่า และส่งเครื่องบินไปช่วยการทำฝนเทียม ส่วนประเทศไทยพร้อมที่จะให้ความช่วยเหลือหากได้รับการร้องขอ

  คณะผู้แทนไทยในที่ประชุม ASOEN ซึ่งมีนายปีติพงศ์ พึ่งบุญ ณ อยุธยา ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นหัวหน้าคณะ ได้ให้ความเห็นชอบในหลักการต่อการจัดตั้งคณะผู้เชี่ยวชาญอาเซียนเพื่อการประสานงานและการประเมินสถานการณ์ไฟป่าและมลพิษหมอกควัน (Panel of ASEAN Experts on Fire and Haze Assessment and Coordination) และให้ข้อเสนอแนะว่าคณะผู้เชี่ยวชาญชุดนี้ควรพิจารณาวิธีการป้องกันควบคู่ไปกับการแก้ไขปัญหาในภาวะฉุกเฉิน รวมทั้ง พิจารณากลไกการกำหนดวิธีการประกาศภาวะฉุกเฉิน และ ปรับปรุงกลไกความร่วมมือเมื่อเกิดภาวะฉุกเฉิน

  ที่ประชุม ASOEN ได้ให้ความสำคัญกับการดำเนินการระยะยาวในการป้องกันปัญหามลพิษหมอกควันข้ามแดน เพื่อให้เป็นไปตามข้อตกลงอาเซียนด้านมลพิษหมอกควันข้ามแดน ( ASEAN Transboundary Haze Pollution) ซึ่งประเทศในกลุ่มอาเซียนจะต้องให้ความร่วมมือและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน

  17 สิงหาคม 2548

  คณะผู้แทนไทย

  โรงแรม Gurney Resort รัฐปีนัง ประเทศมาเลเซีย

   

  ข้อแนะนำสำหรับประชาชนในการปฏิบัติตน

  • ใช้ผ้าชุบน้ำพอหมาดๆ ปิดจมูกและปาก ในกรณีที่อยู่ในบริเวณที่มีหมอกควัน
  • ปิดหน้าต่าง ประตู เพื่อป้องกันไม่ให้ฝุ่นควันเข้าบ้าน
  • ไม่อยู่ในบริเวณที่มีหมอกควันปกคลุม โดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยง ได้แก่ เด็ก คนชรา ผู้ป่วยโรคภูมิแพ้ หอบหืด
  • ผู้เป็นโรคหอบหืด โรคหัวใจ โรคปอด เด็ก และคนชรา ควรพักผ่อนอยู่ในบ้าน โดยผู้ป่วยด้วยโรคดังกล่าวควรเตรียมยาและอุปกรณ์ที่จำเป็นให้พร้อม
  • เมื่อมีอาการผิดปกติหลังจากสูดดมหมอกควัน ควรรีบไปพบแพทย์ทันที
  • งดเว้นการสูบบุหรี่และควรดื่มน้ำบ่อยๆ ในช่วงที่มีฝุ่นควันรบกวน
  • หลีกเลี่ยงการออกกำลังกายและการทำงานหนักที่ต้องออกแรงมากในบริเวณที่มีฝุ่นควันรบกวน
  • ติดตามรับฟังข่าวสารและข้อมูลจากทางราชการอย่างใกล้ชิด เพื่อให้เกิดความเข้าใจ และมีการปฏิบัติตัวได้อย่างถูกต้อง
  • งดการรองรับน้ำฝนไว้ใช้อุปโภคบริโภคชั่วคราว แต่ถ้าหากจำเป็นต้องรองน้ำควรปล่อยให้ฝนตกลงมาอย่างน้อย 1 ชั่วโมงก่อนรองน้ำไว้ใช้
  ข้อมูลเพิ่มเติม :
  1. เกณฑ์ของดัชนีคุณภาพอากาศสำหรับประเทศไทย
  2. ข้อมูลผลการตรวจวัดฝุ่นละอองรายชั่วโมงในภาคใต้ของประเทศไทย
   วิธีการดูข้อมูลรายชั่วโมง
   • คลิกเลือกสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศที่หาดใหญ่ หรือ ที่ภูเก็ต
   • ในช่อง Parameter name ให้ Scroll เลือก Hot Spot PM10 1 Hour Average
   • ในช่องตัวเลขให้เติมช่วงเวลาที่ต้องการทราบข้อมูล
   • - ช่องแรกให้ระบุปี ค.ศ. เดือน วัน เวลา เริ่มต้น(YYMMDDHH) เช่น 05081210 คือ วันที่ 8 สิงหาคม 2548 เวลา 10.00 น.
    - ในช่องที่ 2 ให้ระบุปี ค.ศ. เดือน วัน เวลา (YYMMDDHH) ที่สิ้นสุดของข้อมูล เช่น 05081515 คือ วันที่ 15 สิงหาคม เวลา 15.00 น.
    - คลิก ปุ่ม Show
   ตัวอย่างกราฟแสดงข้อมูล PM 10 รายชั่วโมง จากสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศหาดใหญ่ ในตั้งแต่เวลา 10.00 น. ของวันที่ 13 สิง หาคม 2548 ถึงเวลา 15.00 น. ของวันที่ 15 สิงหาคม 2548 ตัวอย่างกราฟแสดงข้อมูล PM <sub>10</sub> รายชั่วโมง
   คลิกขยายภาพ

  3. ข้อมูลการตรวจวัดคุณภาพอากาศของประเทศมาเลเซีย สถานีใกล้เคียงกับประเทศไทย ปี พ.ศ. 2548 สถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศที่ใกล้กับภาคใต้ของประเทศไทย คือ Kangar, PERLIS, Langkawi, KEDAH และ M.Sult. K.Bharu, KELANTAN
  4. การพยากรณ์สภาพอุตุนิยมวิทยา
  5. ภาพถ่ายจากดาวเทียม NOAA

   


  ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
  ส่วนแผนงานและประมวลผล
  กองจัดการคุณภาพอากาศและเสียง

  โทรศัพท์ 0 2298 2388-9 โทรสาร 0 2298 2385
  E-mail : Mingquan(dot)B(at)pcd(dot)go(dot)th
  กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม