มลพิษหมอกควันข้ามแดน

 

บทนำ        
สถานการณ์มลพิษหมอกควันภาคใต้ประเทศไทย      
  ปี 2549        
 
 • 18 กรกฎาคม
 • 19 กรกฎาคม
 • 20 กรกฎาคม
 • 21 กรกฎาคม
 • 22 กรกฎาคม
 • 23 กรกฎาคม
 •  
 • 24 กรกฎาคม
 • 25 กรกฎาคม
 • 26 กรกฎาคม
 • 27 กรกฎาคม
 • 31 กรกฎาคม
 • 1 สิงหาคม
 •  
 • 2 สิงหาคม
 • 7 สิงหาคม
 • 8 สิงหาคม
 • 9 สิงหาคม
 • 10 สิงหาคม
 • 11 สิงหาคม
 •  
 • 12 สิงหาคม
 • 13 สิงหาคม
 • 14 สิงหาคม
 • 15 สิงหาคม
 • 16 สิงหาคม
 • 19 สิงหาคม
 • 20 สิงหาคม
 • 21 สิงหาคม
 •  
 • 22 สิงหาคม
 • 23 สิงหาคม
 • 24 สิงหาคม
 • 25 สิงหาคม
 • 28 สิงหาคม
 • 29 สิงหาคม
 • 30 สิงหาคม
 • 31 สิงหาคม
 • 1 กันยายน
 • 9 ตุลาคม
 •   ปี 2548        
  แผนภาพ Hotspot และความหนาแน่นของหมอกควันบริเวณเกาะสุมาตรา ประเทศอินโดนีเซีย
  การดำเนินงานที่เกี่ยวข้อง
  ข้อแนะนำสำหรับประชาชนในการปฏิบัติตน

  มลพิษหมอกควันข้ามแดน 2549

  เกิดจากไฟไหม้ป่าที่ประเทศอินโดนีเซีย ได้ก่อให้เกิดหมอกควันและฝุ่นละออง ปกคลุมทั่วบริเวณพื้นที่ประเทศอินโดนีเซีย และประเทศเพื่อนบ้าน ได้แก่ ประเทศบรูไน สิงคโปร์ มาเลเซีย และฟิลิปปินส์ รวมทั้งภาคใต้ตอนล่างของไทย สภาพดังกล่าวนี้ได้บดบังทัศนวิสัยการมองเห็น ซึ่งส่งผลต่อการคมนาคมทางบก ทางน้ำและทางอากาศ อีกทั้งยังส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชนที่อาศัยในพื้นที่ดังกล่าว ซึ่งการพัดพาหมอกควันและฝุ่นละอองจากจุดกำเนิดถึงประเทศไทยจะใช้เวลาประมาณ 24 ชั่วโมง


  สถานการณ์มลพิษหมอกควันภาคใต้ประเทศไทย
  ช่วงการรายงาน
  สถานการณ์คุณภาพอากาศในภาพรวม
  ข้อมูลรายชั่วโมงของ
  PM 10 (24 hr Average)
  จากสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศ
  18/7/49

  จากข้อมูล PM-10 เฉลี่ย 24 ชั่วโมง ที่ตรวจวัดได้ พบว่า จังหวัดสงขลาและนราธิวาสมีระดับของ PM-10  เพิ่มสูงกว่าข้อมูลในวันก่อนหน้า โดยเฉพาะในจังหวัดสงขลาที่พบระดับของ PM-10 สูงถึง 128 มค.ก./ลบ.ม. (ค่ามาตรฐานกำหนดไว้ 120 มค.ก./ลบ.ม.) ซึ่งสูงเกินค่ามาตรฐาน และอาจมีผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน จากการพิจารณาข้อมูลอุตุนิยมวิทยาประกอบ พบว่า จังหวัดสตูล สงขลา และนราธิวาส มีค่าทัศนวิสัยเลว
  ทั้งนี้จังหวัดในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่างของประเทศไทย ได้แก่ สงขลา สตูล ยะลา ปัตตานี และนราธิวาส มีรายงานการปกคลุมของหมอกควัน พบการเพิ่มสูงขึ้นของปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็ก และการลดลงของค่าทัศนวิสัย กรมควบคุมมลพิษ ใคร่ขอให้หน่วยงานท้องถิ่น เฝ้าระวังสถานการณ์และเตรียมความพร้อมเพื่อรับมือกับสถานการณ์หมอกควัน โดยเฉพาะการให้ความรู้แก่ประชาชนในการปฏิบัติตนระหว่างเกิดเหตุ และหากหน่วยงานท้องถิ่นพบการเกิด/ปกคลุมของหมอกควัน หรือสภาพฟ้าหลัว โปรดแจ้งข้อมูลมายัง กรมควบคุมมลพิษ ด้วยจักขอบคุณยิ่ง

  อ่านรายงานข้อมูลโดยละเอียด [PDF]
  19/7/49

  จากข้อมูล PM-10 เฉลี่ย 24 ชั่วโมง ที่ตรวจวัดได้ พบว่า สถานการณ์คุณภาพอากาศของวันนี้ดีขึ้นกว่าเมื่อวาน ค่าทัศนวิสัยอยู่ในเกณฑ์ปกติ อย่างไรก็ตาม PM-10 ของสถานีจังหวัดภูเก็ต สงขลา และนราธิวาสยังสูงกว่าช่วงปกติ แสดงให้เห็นว่ายังมีการตกค้างของฝุ่นละอองในพื้นที่ ดังนั้นจึงขอให้หน่วยงานท้องถิ่นเฝ้าระวังสถานการณ์ต่อไป โดยเฉพาะการเฝ้าระวังสุขภาพอนามัยของประชาชนในกลุ่มเสี่ยง เช่น เด็ก ผู้ป่วยโรคระบบทางเดินหายใจ และผู้สูงอายุ เป็นต้น

  อ่านรายงานข้อมูลโดยละเอียด [PDF]
  20/7/49

  ไม่พบ Hotspot เมื่อวันที่19 กรกฎาคม 2549 และพบว่ามีหมอกควันเบาบางบริเวณเกาะสุมาตรา ประเทศอินโดนีเซีย
  ปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน (PM-10) เฉลี่ย 24 ชั่วโมงจากสถานี สุราษฎร์ธานี ภูเก็ต สงขลา นราธิวาส และสตูล ทุกสถานีมีค่าลดลง

  อ่านรายงานข้อมูลโดยละเอียด [PDF]
  21/7/49

  จำนวน Hotspot เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2549 เพิ่มจำนวนขึ้นเป็น 80 จุด และพบว่ามีหมอกควันหนาแน่นปานกลางบริเวณเกาะสุมาตรา ประเทศอินโดนีเซีย
  ปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน (PM-10) เฉลี่ย 24 ชั่วโมงจากสถานี สุราษฎร์ธานี ภูเก็ต สงขลา นราธิวาส และสตูล สูงไม่เกินค่ามาตรฐาน

  อ่านรายงานข้อมูลโดยละเอียด [PDF]
  22/7/49

  จากข้อมูล PM-10 เฉลี่ย 24 ชั่วโมง ที่ตรวจวัดได้ พบว่า ทุกสถานีมีระดับของ PM-10 เพิ่มสูงกว่าข้อมูลในวันก่อนหน้า จากการพิจารณาข้อมูลจำนวน Hotspot และความหนาแน่นของหมอกควัน พบว่า มีการเพิ่มสูงขึ้นของจำนวน Hotspot และมีการปกคลุมของหมอกควันหนาแน่นระดับปานกลางบริเวณเกาะสุมาตรา ประเทศอินโดนีเซีย ประกอบกับลมตะวันตกเฉียงใต้มีกำลังแรง ส่งผลให้หมอกควันที่เกิดขึ้นถูกพัดพามายังประเทศไทย และส่งผลกระทบต่อพื้นที่ภาคใต้ตอนล่างของประเทศไทยตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไป และอาจพบการเพิ่มสูงขึ้นของปริมาณ PM-10 ไปอีก 1-2 วัน หากสถานการณ์ไฟในประเทศอินโดนีเซียไม่สามารถควบคุมได้ ทั้งนี้ กรมควบคุมมลพิษ ได้ประสานไปยัง ประเทศอินโดนีเซีย และ สำนักเลขาธิการอาเซียน
  อย่างเป็นทางการเพื่อให้เร่งดำเนินการแก้ไขปัญหาโดยด่วนแล้ว

  กรมควบคุมมลพิษ ใคร่ขอให้หน่วยงานท้องถิ่นเฝ้าระวังสถานการณ ์และเตรียมความพร้อมเพื่อรับมือกับสถานการณ์หมอกควัน โดยเฉพาะการให้ความรู้แก่ประชาชนในการปฏิบัติตนระหว่างเกิดเหตุ และหากหน่วยงานท้องถิ่นพบการเกิด/ปกคลุมของหมอกควัน หรือสภาพฟ้าหลัว โปรดแจ้งข้อมูลมายัง กรมควบคุมมลพิษ ด้วยจักขอบคุณยิ่ง

  อ่านรายงานข้อมูลโดยละเอียด [PDF]

  23/7/49

  จากการพิจารณาข้อมูลจำนวน Hotspot และความหนาแน่นของหมอกควัน พบว่า จำนวน Hotspot บริเวณเกาะสุมาตราในวันที่ 22 กรกฎาคม ลดลงเหลือเพียง 22 จุด และพบหมอกควันเพียงเบาบาง ส่งผลให้สถานการณ์หมอกควันของประเทศไทยในจังหวัดภูเก็ตและสงขลาดีขึ้นกว่าเมื่อวาน จากข้อมูล PM-10 เฉลี่ย 24 ชั่วโมง ที่ตรวจวัดได้ พบว่า มีเพียงสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศจังหวัดนราธิวาสที่มีระดับของ PM-10 เพิ่มสูงกว่าข้อมูลในวันก่อนหน้า แต่อย่างไรก็ตามระดับของ PM-10 ของจังหวัดภูเก็ตและสงขลายังสูงกว่าระดับปกติซึ่งอาจเป็นผลมาจากปริมาณฝุ่นละอองที่ยังตกค้างอยู่ในพื้นที่ ดังนั้น กรมควบคุมมลพิษ ใคร่ขอให้หน่วยงานท้องถิ่นเฝ้าระวังสถานการณ์ต่อไปจนกว่าระดับของ PM-10 จะกลับสู่ภาวะปกติ หากหน่วยงานท้องถิ่นพบการเกิด/ปกคลุมของหมอกควัน หรือสภาพฟ้าหลัว โปรดแจ้งข้อมูลมายัง กรมควบคุมมลพิษ ด้วยจักขอบคุณยิ่ง

  อ่านรายงานข้อมูลโดยละเอียด [PDF]


  24/7/49
  จากการพิจารณาข้อมูลจำนวน Hotspot และความหนาแน่นของหมอกควัน พบว่า จำนวน Hotspot บริเวณเกาะสุมาตราในวันที่ 23 กรกฎาคม ลดลงเหลือเพียง 4 จุด และไม่พบหมอกควันบริเวณเกาะสุมาตรา ส่งผลให้สถานการณ์หมอกควันในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่างของประเทศไทยดีขึ้นกว่าเมื่อวาน จากข้อมูล PM-10 เฉลี่ย 24 ชั่วโมง ที่ตรวจวัดได้ พบว่า ข้อมูล PM-10 ของทุกสถานีมีแนวโน้มลดลง คาดการณ์ว่าปริมาณ ฝุ่นละอองจะกลับสู่ภาวะปกติในอีก 1 – 2 วัน หากไม่เกิดไฟและหมอกควันที่เกาะสุมาตรา ประเทศอินโดนีเซียอีก

  อ่านรายงานข้อมูลโดยละเอียด [PDF]


  25/7/49 จากการพิจารณาข้อมูลจำนวน Hotspot และความหนาแน่นของหมอกควัน พบว่า จำนวน Hotspot บริเวณเกาะสุมาตราในวันที่ 24 กรกฎาคม เพิ่มขึ้นเป็น 32 จุด และพบหมอกควันเบาบางบริเวณเกาะสุมาตรา ส่งผลให้พบการเพิ่มสูงขึ้นของ PM-10 เฉลี่ย 24 ชั่วโมง ในจังหวัดภูเก็ตและสุราษฎร์ธานี จากสถานการณ์ ดังกล่าวคาดการณ์ได้ว่า ปริมาณฝุ่นละอองในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่างของประเทศไทยมีแนวโน้มจะเพิ่มสูงขึ้นใน 1 – 2 วันข้างหน้า หากสถานการณ์ไฟและหมอกควันบริเวณเกาะสุมาตรา ประเทศอินโดนีเซียยังไม่สามารถควบคุมได้ กรมควบคุมมลพิษ ใคร่ขอให้หน่วยงานท้องถิ่นเฝ้าระวังสถานการณ์และเตรียมความพร้อมเพื่อรับมือกับสถานการณ์หมอกควัน โดยเฉพาะในจังหวัดภูเก็ต สตูล สงขลา ยะลา ปัตตานี และนราธิวาส และหากหน่วยงานท้องถิ่นพบการเกิด/ปกคลุมของหมอกควัน หรือสภาพฟ้าหลัว โปรดแจ้งข้อมูลมายัง กรมควบคุมมลพิษ ด้วยจักขอบคุณยิ่ง

  อ่านรายงานข้อมูลโดยละเอียด [PDF]


  26/7/49 จากการพิจารณาข้อมูลจำนวน Hotspot และความหนาแน่นของหมอกควัน พบว่า จำนวน Hotspot บริเวณเกาะสุมาตราในวันที่ 25 กรกฎาคม เพิ่มสูงขึ้นถึง 248 จุด และพบหมอกควันหนาแน่นปานกลางบริเวณเกาะสุมาตรา ประเทศอินโดนีเซีย ประกอบกับทิศทางลมพัดจากบริเวณที่เกิดหมอกควันมายังพื้นที่ภาคใต้ตอนล่างของประเทศไทย ดังนั้นพื้นที่ดังกล่าวจึงมีความเสี่ยงในการได้รับผลกระทบจากหมอกควันข้ามแดนสูง ข้อมูลปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน เฉลี่ย 24 ชั่วโมง (09.00 น. – 09.00 น.) จากสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศของกรมควบคุมมลพิษในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่าง ได้แก่ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ภูเก็ต สตูล สงขลา ยะลา และนราธิวาส ในวันที่ 26 กรกฎาคม 2549 เพิ่มสูงขึ้นในทุกสถานี โดยพบค่าสูงสุด 64 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ในจังหวัดภูเก็ตและสงขลา และคาดว่าปริมาณฝุ่นละอองในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่างของประเทศไทยจะยังคงเพิ่มสูงขึ้นอีกใน 1 – 2 วันข้างหน้า หากสถานการณ์ไฟและหมอกควันบริเวณเกาะสุมาตรา ยังไม่สามารถควบคุมได้ กรมควบคุมมลพิษ ใคร่ขอให้หน่วยงานท้องถิ่นเฝ้าระวังสถานการณ์ และเตรียมความพร้อมเพื่อรับมือกับสถานการณ์หมอกควัน และหากหน่วยงานท้องถิ่นพบการเกิด/ปกคลุมของหมอกควัน หรือสภาพฟ้าหลัว โปรดแจ้งข้อมูลมายัง กรมควบคุมมลพิษ ด้วยจักขอบคุณยิ่ง  

  อ่านรายงานข้อมูลโดยละเอียด [PDF]

  ภาพถ่ายจุดที่เกิดไฟป่าและหมอกควันจากดาวเทียม NOAA/12 25 July 2006
  คลิกที่ภาพเพื่อขยาย
   
  27/7/49 จากข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียมแสดงจำนวน Hotspot และการปกคลุมของหมอกควัน พบการเพิ่มสูงขึ้นของจำนวน hotspot บริเวณเกาะสุมาตรา ประเทศอินโดนีเซีย ตั้งแต่วันที่ 24 กรกฎาคม 2549 และเพิ่มสูงขึ้นถึง 248 จุด ในวันที่ 25 กรกฎาคม 2549 ส่งผลให้เกิดการปกคลุมของหมอกควันในระดับเบาบางถึงหนาแน่นปานกลางเหนือพื้นที่ที่เกิดไฟ ประกอบกับทิศทางลมในขณะนี้พัดจากทิศใต้ค่อนไปทางตะวันออกทำให้หมอกควันถูกพัดขึ้นมาทางเหนือของภูมิภาค ซึ่งศูนย์อุตุนิยมวิทยาเฉพาะทางอาเซียนคาดการณ์ว่าหมอกควันดังกล่าวอาจส่งผลกระทบต่อชายฝั่งด้านตะวันตกของประเทศมาเลเซียและภาคใต้ตอนล่างของประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ 26 กรกฎาคม 2549 เป็นต้นไป
  กรมควบคุมมลพิษ ใคร่ขอให้หน่วยงานท้องถิ่นเฝ้าระวังสถานการณ์และเตรียมความพร้อมเพื่อรับมือกับสถานการณ์หมอกควัน และหากหน่วยงานท้องถิ่นพบการเกิด/ปกคลุมของหมอกควัน หรือสภาพฟ้าหลัว โปรดแจ้งข้อมูลมายัง กรมควบคุมมลพิษ ด้วยจักขอบคุณยิ่

  อ่านรายงานข้อมูลโดยละเอียด [PDF]

  ภาพถ่ายจุดที่เกิดไฟป่าและหมอกควันจากดาวเทียม NOAA/12 26 July 2006
  คลิกที่ภาพเพื่อขยาย
  31/7/49 กรมควบคุมมลพิษ ขอรายงานสถานการณ์หมอกควันในพื้นที่ภาคใต้ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในทุกพื้นที่อยู่ใน เกณฑ์ปกติ
  จึงขอยุติการรายงานข้อมูลรายวันตั้งแต่วันที่ 31 กรกฎาคม 2549
  อย่างไรก็ตาม กรมควบคุมมลพิษ จะติดตามสถานการณ์ฝุ่นละอองในพื้นที่ภาคใต้อย่างต่อเนื่อง
  หากมีเหตุการณ์ผิดปกติจะรายงานให้ทราบเป็นลำดับต่อไป

  อ่านรายงานข้อมูลโดยละเอียด [PDF]

  01/8/49 ในวันที่ 31 กรกฎาคม และ 1 สิงหาคม 2549 ทิศทางลมในระดับภูมิภาคมีการเปลี่ยนแปลง โดยพัดจากประเทศอินโดนีเซีย และชายฝั่งด้านตะวันตกของมาเลเซียมายังประเทศไทย ส่งผลให้หมอกควันที่ตกค้างอยู่ในบริเวณดังกล่าวถูกพัดพามายังประเทศไทย และส่งผลกระทบต่อพื้นที่ภาคใต้ตอนล่างยกเว้นจังหวัดภูเก็ตซึ่งลมตะวันตกมีกำลังแรง จากข้อมูล PM-10 พบว่า ปริมาณ PM-10 ของทุกสถานีมีค่าเพิ่มสูงขึ้นกว่าเมื่อวาน ยกเว้นจังหวัดภูเก็ตที่ PM-10 ลดลงเล็กน้อย อย่างไรก็ตามเนื่องจากในขณะนี้ไม่พบการเพิ่มขึ้นของไฟและหมอกควันในประเทศอินโดนีเซีย สถานการณ์หมอกควันในประเทศไทยในช่วงนี้จึงไม่น่าจะรุนแรงมากนัก

  อ่านรายงานข้อมูลโดยละเอียด [PDF]

  02/8/49 จากข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียมแสดงจำนวน Hotspot และการปกคลุมของหมอกควัน พบการเพิ่มสูงขึ้นของจำนวน hotspot บริเวณเกาะสุมาตรา ประเทศอินโดนีเซีย ในวันที่ 1 สิงหาคม 2549 และพบหมอกควันเบาบางปกคลุมเหนือพื้นที่เกิดไฟในเกาะสุมาตรา ประกอบกับทิศทางลมในขณะนี้พัดจากเกาะสุมาตราไปยังชายฝั่งด้านตะวันตกของประเทศมาเลเซียและภาคใต้ตอนล่างของประเทศไทย ส่งผลให้หลายจังหวัดมีการเพิ่มสูงขึ้นของปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอนเฉลี่ย 24 ชั่วโมง โดยเฉพาะจังหวัดยะลา และนราธิวาสซึ่งจะได้รับผลกระทบจากลมที่พัดหมอกควันผ่านมาทางประเทศมาเลเซีย

  อ่านรายงานข้อมูลโดยละเอียด [PDF]

  07/8/49 จากข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียมแสดงจำนวน Hotspot และการปกคลุมของหมอกควัน พบว่าจำนวน hotspot บริเวณเกาะสุมาตรา ประเทศอินโดนีเซีย วันที่ 6 สิงหาคม 2549 เพิ่มสูงขึ้นถึง 496 จุด และพบหมอกควันหนาแน่นปานกลางเป็นปกคลุมเป็นบริเวณกว้าง นอกจากนี้หมอกควันบางส่วนซึ่งเกิดขึ้นตั้งแต่วันที่ 5 สิงหาคม ได้ถูกพัดพาไปยังชายฝั่งด้านตะวันตกของประเทศมาเลเซียแล้ว แต่เนื่องจากทิศทางลมในระดับภูมิภาคเหนือพื้นที่ภาคใต้ตอนล่างของประเทศไทย ในขณะนี้พัดจากทิศตะวันตกค่อนไปทางใต้ ทำให้หมอกควัน ไม่ถูกพัดพาขึ้นมาถึงภาคใต้ตอนล่างของประเทศไทย ยกเว้นจังหวัดยะลา และนราธิวาส ซึ่งอาจได้รับผลกระทบจากหมอกควันที่ถูกพัดพาผ่านมาทางประเทศมาเลเซียได้

  อ่านรายงานข้อมูลโดยละเอียด [PDF]

  ภาพถ่ายจุดที่เกิดไฟป่าและหมอกควันจากดาวเทียม NOAA/12 6 August 2006
  คลิกที่ภาพเพื่อขยาย
  08/8/49 ทิศทางลมพัดจากตะวันตกค่อนลงใต้ ทำให้หมอกควันยังไม่ถูกพัดพามายังประเทศไทย อย่างไรก็ตามเนื่องจากยังมีหมอกควันปกคลุมอยู่เป็นปริเวณกว้าง หากทิศทางลมเปลี่ยนแปลง ประเทศไทยก็อาจได้รับผลกระทบได้ กรมควบคุมมลพิษ จะเฝ้าระวังต่อไป และจะรายงานให้ทราบเป็นระยะ


  อ่านรายงานข้อมูลโดยละเอียด [PDF]

  09/8/49 ทิศทางลมพัดจากตะวันตกค่อนลงใต้ ทำให้หมอกควันยังไม่ถูกพัดพามายังประเทศไทย อย่างไรก็ตามเนื่องจากยังมีหมอกควันปกคลุมอยู่เป็นปริเวณกว้าง หากทิศทางลมเปลี่ยนแปลง ประเทศไทยก็อาจได้รับผลกระทบได้ กรมควบคุมมลพิษ จะเฝ้าระวังต่อไป และจะรายงานให้ทราบเป็นระยะ


  อ่านรายงานข้อมูลโดยละเอียด [PDF]

  10/8/49 ทิศทางลมในระดับภูมิภาคมีการเปลี่ยนแปลง โดยพัดจากประเทศอินโดนีเซีย มายังชายฝั่งด้านตะวันตกของมาเลเซียและประเทศไทย ส่งผลให้หมอกควันมีแนวโน้มจะถูกพัดพามาและส่งผลกระทบต่อพื้นที่ภาคใต้ตอนล่างของประเทศไทย กรมควบคุมมลพิษ จะเฝ้าระวังต่อไป และจะรายงานให้ทราบเป็นระยะ


  อ่านรายงานข้อมูลโดยละเอียด [PDF]

  ภาพถ่ายจุดที่เกิดไฟป่าและหมอกควันจากดาวเทียม NOAA/12 9 August 2006
  คลิกที่ภาพเพื่อขยาย
  11/8/49

  จากข้อมูล PM-10 เฉลี่ย 24 ชั่วโมง (09.00 – 09.00 น.) ของวันที่ 11 สิงหาคม 2549 พบว่า ปริมาณ PM-10 ของสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศในจังหวัดสุราษฎร์ธานี ภูเก็ต และสงขลามีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นกว่าเมื่อวาน
  กรมควบคุมมลพิษ ใคร่ขอให้หน่วยงานท้องถิ่นเฝ้าระวังสถานการณ์และเตรียมความพร้อมเพื่อรับมือกับสถานการณ์หมอกควัน และหากหน่วยงานท้องถิ่นพบการเกิด/ปกคลุมของหมอกควัน หรือสภาพฟ้าหลัว โปรดแจ้งข้อมูลมายัง กรมควบคุมมลพิษ ด้วยจักขอบคุณยิ่ง


  อ่านรายงานข้อมูลโดยละเอียด [PDF]

  ภาพถ่ายจุดที่เกิดไฟป่าและหมอกควันจากดาวเทียม NOAA/12 10 August 2006
  คลิกที่ภาพเพื่อขยาย
  12/8/49

  จากข้อมูลที่เกี่ยวข้องพบว่าทิศทางลมในระดับภูมิภาคพัดจากประเทศอินโดนีเซีย มายังชายฝั่งด้านตะวันตกของมาเลเซียและภาคใต้ตอนล่างของประเทศไทย ส่งผลให้หมอกควันมีแนวโน้มจะถูกพัดพามาและส่งผลกระทบต่อพื้นที่ภาคใต้ตอนล่างของประเทศไทย โดยเฉพาะจังหวัดภูเก็ต ตรัง และสตูล นอกจากนี้จังหวัดยะลา ปัตตานี และนราธิวาส ยังมีโอกาสในการได้รับผลกระทบจากหมอกควันที่ถูกพัดผ่านมาทางประเทศมาเลเซีย อีกด้วย และจากข้อมูล PM-10 เฉลี่ย 24 ชั่วโมง (09.00 – 09.00 น.) ของวันที่ 12 สิงหาคม 2549 พบว่า ปริมาณ PM-10 ของสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศในจังหวัดภูเก็ต สตูล ยะลา และนราธิวาสมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น
   
  กรมควบคุมมลพิษ ใคร่ขอให้หน่วยงานท้องถิ่นเฝ้าระวังสถานการณ์และเตรียมความพร้อมเพื่อรับมือกับสถานการณ์หมอกควัน และหากหน่วยงานท้องถิ่นพบการเกิด/ปกคลุมของหมอกควัน หรือสภาพฟ้าหลัว โปรดแจ้งข้อมูลมายัง กรมควบคุมมลพิษ ด้วยจักขอบคุณยิ่ง


  อ่านรายงานข้อมูลโดยละเอียด [PDF]

  13/8/49


    จำนวน Hotspot เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2549 ลดลง และพบหมอกควันเบาบางบริเวณเกาะสุมาตรา ประเทศอินโดนีเซีย
  ปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน (PM-10) เฉลี่ย 24 ชั่วโมงจากสถานี สุราษฎร์ธานี ภูเก็ต สงขลา นราธิวาส และสตูล สูงไม่เกินค่ามาตรฐาน


  อ่านรายงานข้อมูลโดยละเอียด [PDF]

  14/8/49


   
  จำนวน Hotspot เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2549 มีจำนวนเพิ่มสูงขึ้น และพบหมอกควันเบาบางบริเวณเกาะสุมาตรา ประเทศอินโดนีเซีย
  ปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน (PM-10) เฉลี่ย 24 ชั่วโมงจากสถานี สุราษฎร์ธานี ภูเก็ต สงขลา นราธิวาส และสตูล สูงไม่เกินค่ามาตรฐาน


  อ่านรายงานข้อมูลโดยละเอียด [PDF]

  15/8/49


    จำนวน Hotspot เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2549 มีจำนวนเพิ่มสูงขึ้นเป็น 352 จุด และพบหมอกควันหนาแน่นปกคุลมเป็นบริเวณกว้าง
  ปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน (PM-10) เฉลี่ย 24 ชั่วโมงจากทุกสถานีมีปริมาณ PM-10 เพิ่มสูงขึ้นกว่าเมื่อวาน
  ยกเว้นจังหวัดภูเก็ต


  อ่านรายงานข้อมูลโดยละเอียด [PDF]

  16/8/49


  จำนวน Hotspot มีจำนวนเพิ่มสูงขึ้น และพบหมอกควันหนาแน่นปกคุลมเป็นบริเวณกว้างบริเวณเกาะสุมาตรา
  ปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน (PM-10) เฉลี่ย 24 ชั่วโมงจากทุกสถานี  ยกเว้นจังหวัดสตูล มีปริมาณ PM-10 เพิ่มสูงขึ้น โดยเฉพาะจังหวัดภูเก็ต
  อ่านรายงานข้อมูลโดยละเอียด [PDF]

  19/8/49


  จำนวน Hotspot เพิ่มสูงขึ้น และพบหมอกควันหนาแน่นปานกลางบริเวณเกาะสุมาตรา ประเทศอินโดนีเซีย
  ปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน (PM-10) เฉลี่ย 24 ชั่วโมงจากสถานี สุราษฎร์ธานี ภูเก็ต สงขลา นราธิวาส และสตูล สูงไม่เกินค่ามาตรฐาน
  อ่านรายงานข้อมูลโดยละเอียด [PDF]

  20/8/49


  จำนวน Hotspot เพิ่มสูงขึ้น และพบหมอกควันหนาแน่นปานกลางบริเวณเกาะสุมาตรา ประเทศอินโดนีเซีย
  ปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน (PM-10) เฉลี่ย 24 ชั่วโมงจากสถานี สุราษฎร์ธานี ภูเก็ต สงขลา นราธิวาส และสตูล สูงไม่เกินค่ามาตรฐาน
  อ่านรายงานข้อมูลโดยละเอียด [PDF]

  21/8/49  จำนวน Hotspot ลดลงและพบหมอกควันหนาแน่นปานกลางบริเวณเกาะสุมาตรา ประเทศอินโดนีเซีย
  ปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน (PM-10) เฉลี่ย 24 ชั่วโมงจากสถานี สุราษฎร์ธานี ภูเก็ต สงขลา นราธิวาส และสตูล สูงไม่เกินค่ามาตรฐาน
  อ่านรายงานข้อมูลโดยละเอียด [PDF]

  22/8/49  จำนวน Hotspot ลดลงและพบหมอกควันหนาแน่นปานกลางบริเวณเกาะสุมาตรา ประเทศอินโดนีเซีย
  ปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน (PM-10) เฉลี่ย 24 ชั่วโมงจากทุกสถานีมีปริมาณ PM-10 เพิ่มสูงขึ้นกว่าเมื่อวาน
  อ่านรายงานข้อมูลโดยละเอียด [PDF]

  23/8/49  พบหมอกควันหนาแน่นปานกลางบริเวณเกาะสุมาตรา ประเทศอินโดนีเซีย
  ปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน (PM-10) เฉลี่ย 24 ชั่วโมงจากสถานี สุราษฎร์ธานี ภูเก็ต สงขลา นราธิวาส และสตูล สูงไม่เกินค่ามาตรฐาน
  อ่านรายงานข้อมูลโดยละเอียด [PDF]

  ภาพถ่ายจุดที่เกิดไฟป่าและหมอกควันจากดาวเทียม NOAA/12 22 August 2006
  คลิกที่ภาพเพื่อขยาย
  24/8/49  จำนวน Hotspot ลดลงและพบหมอกควันหนาแน่นปานกลางบริเวณเกาะสุมาตรา ประเทศอินโดนีเซีย
  ปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน (PM-10) เฉลี่ย 24 ชั่วโมงจากทุกสถานียกเว้นจังหวัดสตูล มีปริมาณเพิ่มสูงขึ้นกว่าเมื่อวาน
  อ่านรายงานข้อมูลโดยละเอียด [PDF]

  ภาพถ่ายจุดที่เกิดไฟป่าและหมอกควันจากดาวเทียม NOAA/12 23 August 2006
  คลิกที่ภาพเพื่อขยาย
  25/8/49  จำนวน Hotspot ลดลงและพบหมอกควันหนาแน่นปานกลางบริเวณเกาะสุมาตรา ประเทศอินโดนีเซีย
  ปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน (PM-10) เฉลี่ย 24 ชั่วโมงจากทุกสถานี สูงไม่เกินค่ามาตรฐาน
  จังหวัดยะลา ปัตตานี และนราธิวาส มีโอกาสในการได้รับผลกระทบจากหมอกควันที่ถูกพัดผ่านมาทางประเทศมาเลเซีย
  อ่านรายงานข้อมูลโดยละเอียด [PDF]

  ภาพถ่ายจุดที่เกิดไฟป่าและหมอกควันจากดาวเทียม NOAA/12 24 August 2006
  คลิกที่ภาพเพื่อขยาย
  28/8/49  พบหมอกควันหนาแน่นปานกลางบริเวณเกาะสุมาตรา ประเทศอินโดนีเซีย
  ปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน (PM-10) เฉลี่ย 24 ชั่วโมงจากสถานี สุราษฎร์ธานี ภูเก็ต สงขลา นราธิวาส และสตูล สูงไม่เกินค่ามาตรฐาน
  อ่านรายงานข้อมูลโดยละเอียด [PDF]

  ภาพถ่ายจุดที่เกิดไฟป่าและหมอกควันจากดาวเทียม NOAA/12 27 August 2006
  คลิกที่ภาพเพื่อขยาย
  29/8/49  พบหมอกควันเบาบางบริเวณเกาะสุมาตรา  ประเทศอินโดนีเซีย
  ปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน (PM-10) เฉลี่ย 24 ชั่วโมงจากสถานี สุราษฎร์ธานี ภูเก็ต สงขลา นราธิวาส และสตูล สูงไม่เกินค่ามาตรฐาน
  อ่านรายงานข้อมูลโดยละเอียด [PDF]

  30/8/49  ไม่พบหมอกควันบริเวณเกาะสุมาตราบริเวณเกาะสุมาตรา  ประเทศอินโดนีเซีย
  ปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน (PM-10) เฉลี่ย 24 ชั่วโมงจากสถานี สุราษฎร์ธานี ภูเก็ต สงขลา นราธิวาส และสตูล สูงไม่เกินค่ามาตรฐาน
  อ่านรายงานข้อมูลโดยละเอียด [PDF]

  31/8/49  ไม่พบหมอกควันบริเวณเกาะสุมาตราบริเวณเกาะสุมาตรา  ประเทศอินโดนีเซีย
  ปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน (PM-10) เฉลี่ย 24 ชั่วโมงจากสถานี สุราษฎร์ธานี ภูเก็ต สงขลา นราธิวาส และสตูล สูงไม่เกินค่ามาตรฐาน
  อ่านรายงานข้อมูลโดยละเอียด [PDF]
  หรือ ที่นี่

  1/9/49  จำนวน Hotspot เพิ่มขึ้นเป็น 92 จุด หากยังไม่พบหมอกควันบริเวณเกาะสุมาตราบริเวณเกาะสุมาตรา  ประเทศอินโดนีเซีย
  ปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน (PM-10) เฉลี่ย 24 ชั่วโมงจากสถานี สุราษฎร์ธานี ภูเก็ต สงขลา นราธิวาส และสตูล สูงไม่เกินค่ามาตรฐาน
  อ่านรายงานข้อมูลโดยละเอียด [PDF]

  10/10/49


  พบการเพิ่มสูงขึ้นของจำนวน Hotspot บริเวณเกาะสุมาตรา ประเทศ อินโดนีเซีย และพบการปกคลุมของหมอกควันอย่างหนาแน่น ส่งผลกระทบต่อการเพิ่มสูงขึ้นของปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน (PM-10) และการลดลงของค่าทัศนวิสัย ทั้งในพื้นที่ประเทศอินโดนีเซีย และในประเทศข้างเคียง เช่น ประเทศมาเลเซีย สิงคโปร์ รวมถึงพื้นที่ ภาคใต้ตอนล่างของประเทศไทย มีการเพิ่มสูงขึ้นของปริมาณ PM-10 เฉลี่ย 24 ชั่วโมงอย่างต่อเนื่อง  แต่ค่าที่พบยังอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน (ไม่เกิน 120 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร) และยังไม่สูงถึงระดับที่จะส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชน โดยพบปริมาณ PM-10 เฉลี่ย 24 ชั่วโมง (09.00 – 09.00 น.) สูงสุดที่ 88 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ในวันที่ 8 ตุลาคม 2549 ที่จังหวัดสงขลา กรมควบคุมมลพิษ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จะติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด และจะแจ้งข้อมูลให้ทราบเป็นระยะต่อไปจนกว่าสถานการณ์จะกลับสู่ภาวะปกติ


  อ่านรายงานข้อมูลโดยละเอียด [PDF]
  หรือ ที่นี่  การดำเนินงานที่เกี่ยวข้อง

  ปี 2540 เจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนด้านสิ่งแวดล้อม ได้จัดตั้งเจ้าหน้าที่อาวุโสเฉพาะกิจของอาเซียนด้านหมอกควัน รับผิดชอบการดำเนินการเกี่ยวกับการป้องกันหมอกควันจากไฟป่าในระดับภูมิภาคอาเซียน เนื่องจากความรุนแรงของปัญหา ได้มีการจัดการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสเฉพาะกิจ และการประชุมระดับรัฐมนตรีอาเซียนด้านหมอกควันควบคู่กันมาอย่างต่อเนื่อง โดยผลจากการประชุมทั้งสองระดับที่สำคัญๆ ก่อให้เกิดเป็นข้อตกลง อาเซียนเรื่องมลพิษจากหมอกควันข้ามแดน ขึ้น
  ข้อตกลงอาเซียนเรื่องมลพิษจากหมอกควันข้ามแดน(ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution) มีวัตถุประสงค์เพื่อ ป้องกัน ลด และติดตามตรวจสอบมลพิษจากหมอกควันข้ามแดนอันเป็นผลเนื่องมาจากไฟบนพื้นดินและ/หรือไฟป่า โดยอาศัยความพยายามร่วมกันในระดับประเทศ และความร่วมมือในระดับภูมิภาคและระดับนานาชาติ โดยข้อตกลงอาเซียนฯ นี้จะมีผลบังคับใช้หลังจากกำหนด 60 วัน ที่ประเทศภาคีอาเซียนจำนวน 6 ประเทศได้ให้สัตยาบัน การยอมรับ การรับรอง หรือเข้าเป็นภาคีแล้ว
  ประเทศไทยพร้อมด้วยประเทศสมาชิกอาเซียนอื่นๆ อีก 9 ประเทศได้ร่วมลงนามในข้อตกลงอาเซียนฯ เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2545 ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย และได้ดำเนินการให้สัตยาบันเมื่อปลายปี 2546 ส่งผลให้ข้อตกลงอาเซียนฯ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 25 พฤศจิกายน 2546 กับประเทศภาคีที่ให้สัตยาบันแล้ว 6 ประเทศ ได้แก่ บรูไน มาเลเซีย พม่า สิงคโปร์ เวียดนาม และไทย และในปี 2548 ประเทศลาว ได้ให้สัตยาบันเรียบร้อยแล้ว สำหรับประเทศฟิลิปปินส์ กัมพูชา และอินโดนิเซีย อยู่ระหว่างดำเนินการเรื่องการให้สัตยาบัน

  กรมควบคุมมลพิษ ได้ดำเนินงานตามข้อตกลงอาเซียนฯ โดยประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการยกร่างแผนแม่บทแห่งชาติว่าด้วยการควบคุมการเผาในที่โล่ง เพื่อเป็นกรอบในการดำเนินงานการควบคุมการเผาในที่โล่งของประเทศไทย โดย คณะรัฐมนตรี ได้มีมติเห็นชอบ แผนแม่บทแห่งชาติว่าด้วยการควบคุมการเผาในที่โล่ง เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2546 รวมทั้งได้จัดทำแผนปฏิบัติการตามแผนแม่บทแห่งชาติว่าด้วยการควบคุมการเผาในที่โล่ง (พ.ศ. 2547 – 2551)

  แถลงการณ์ของที่ประชุมคณะเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนด้านสิ่งแวดล้อม(ASOEN) ครั้งที่ 16
  ( English version of ASOEN Press Release)

  เรื่อง สถานการณ์มลพิษหมอกควันข้ามแดน

  การประชุมคณะเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนด้านสิ่งแวดล้อม (ASEAN Senior Officials on the Environment: ASOEN) เมื่อวันที่ 16 – 17 สิงหาคม 2548 ได้ให้ความสำคัญต่อกรณีการเกิดปัญหาไฟไหม้ป่าในประเทศอินโดนีเซีย ซึ่งขณะนี้กำลังก่อให้เกิดผลกระทบต่อคุณภาพอากาศของประเทศมาเลเชีย และ ตอนใต้ของประเทศไทย โดยประเทศมาเลเซียได้ประกาศภาวะฉุกเฉินในพื้นที่ Port Klang และ Kuala Selangor เนื่องจากสถานการณ์คุณภาพอากาศอยู่ในขั้นอันตรายร้ายแรงต่อสุขภาพของประชาชน

  ประเทศอินโดนีเซีย ได้รายงานถึงปัญหาของการดับไฟป่า ซึ่งส่วนใหญ่อยู่ในพื้นที่เข้าถึงได้ยากและอยู่ในพื้นที่ป่าพรุ โดยรัฐบาลอินโดนีเซียได้ส่งเจ้าหน้าที่เข้าไปปฏิบัติงานในพื้นที่ และสามารถควบคุมสถานการณ์ได้แล้ว แต่ยังต้องมีการเฝ้าระวัง เนื่องจากศูนย์ข้อมูลอุตุนิยมวิทยาอาเซียน (ASEAN Specialized Meteorological Centre: ASMC) ซึ่งตั้งอยู่ที่ประเทศสิงคโปร์ ได้พยากรณ์สภาพอากาศจนถึงเดือนตุลาคม ปีนี้ว่า ยังคงมีสภาพอากาศแห้งและปริมาณน้ำฝนต่ำกว่าค่าเฉลี่ยปกติ ทิศทางลมอาจมีการเปลี่ยนแปลงและพัดพาหมอกควันจากพื้นที่ที่เกิดไฟป่าไปสู่ประเทศเพื่อนบ้านได้อีก ทั้งนี้ ประเทศอินโดนีเซียยินดีที่จะรับความช่วยเหลือจากกลุ่มประเทศ ASEAN
  โดยขณะนี้ประเทศมาเลเซียได้ส่งทีมช่วยเหลือและเครื่องมือในการดับไฟป่า และการทำฝนเทียม ไปยังพื้นที่ที่เกิดไฟป่า ประเทศสิงคโปร์ ได้ให้ความช่วยเหลือในการส่งภาพถ่ายดาวเทียม เพื่อช่วยในการกำหนดพิกัดของสถานที่เกิดไฟป่า และส่งเครื่องบินไปช่วยการทำฝนเทียม ส่วนประเทศไทยพร้อมที่จะให้ความช่วยเหลือหากได้รับการร้องขอ

  คณะผู้แทนไทยในที่ประชุม ASOEN ซึ่งมีนายปีติพงศ์ พึ่งบุญ ณ อยุธยา ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นหัวหน้าคณะ ได้ให้ความเห็นชอบในหลักการต่อการจัดตั้งคณะผู้เชี่ยวชาญอาเซียนเพื่อการประสานงานและการประเมินสถานการณ์ไฟป่าและมลพิษหมอกควัน (Panel of ASEAN Experts on Fire and Haze Assessment and Coordination) และให้ข้อเสนอแนะว่าคณะผู้เชี่ยวชาญชุดนี้ควรพิจารณาวิธีการป้องกันควบคู่ไปกับการแก้ไขปัญหาในภาวะฉุกเฉิน รวมทั้ง พิจารณากลไกการกำหนดวิธีการประกาศภาวะฉุกเฉิน และ ปรับปรุงกลไกความร่วมมือเมื่อเกิดภาวะฉุกเฉิน

  ที่ประชุม ASOEN ได้ให้ความสำคัญกับการดำเนินการระยะยาวในการป้องกันปัญหามลพิษหมอกควันข้ามแดน เพื่อให้เป็นไปตามข้อตกลงอาเซียนด้านมลพิษหมอกควันข้ามแดน ( ASEAN Transboundary Haze Pollution) ซึ่งประเทศในกลุ่มอาเซียนจะต้องให้ความร่วมมือและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน

  17 สิงหาคม 2548

  คณะผู้แทนไทย

  โรงแรม Gurney Resort รัฐปีนัง ประเทศมาเลเซีย

   

  ข้อแนะนำสำหรับประชาชนในการปฏิบัติตน

  • ใช้ผ้าชุบน้ำพอหมาดๆ ปิดจมูกและปาก ในกรณีที่อยู่ในบริเวณที่มีหมอกควัน
  • ปิดหน้าต่าง ประตู เพื่อป้องกันไม่ให้ฝุ่นควันเข้าบ้าน
  • ไม่อยู่ในบริเวณที่มีหมอกควันปกคลุม โดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยง ได้แก่ เด็ก คนชรา ผู้ป่วยโรคภูมิแพ้ หอบหืด
  • ผู้เป็นโรคหอบหืด โรคหัวใจ โรคปอด เด็ก และคนชรา ควรพักผ่อนอยู่ในบ้าน โดยผู้ป่วยด้วยโรคดังกล่าวควรเตรียมยาและอุปกรณ์ที่จำเป็นให้พร้อม
  • เมื่อมีอาการผิดปกติหลังจากสูดดมหมอกควัน ควรรีบไปพบแพทย์ทันที
  • งดเว้นการสูบบุหรี่และควรดื่มน้ำบ่อยๆ ในช่วงที่มีฝุ่นควันรบกวน
  • หลีกเลี่ยงการออกกำลังกายและการทำงานหนักที่ต้องออกแรงมากในบริเวณที่มีฝุ่นควันรบกวน
  • ติดตามรับฟังข่าวสารและข้อมูลจากทางราชการอย่างใกล้ชิด เพื่อให้เกิดความเข้าใจ และมีการปฏิบัติตัวได้อย่างถูกต้อง
  • งดการรองรับน้ำฝนไว้ใช้อุปโภคบริโภคชั่วคราว แต่ถ้าหากจำเป็นต้องรองน้ำควรปล่อยให้ฝนตกลงมาอย่างน้อย 1 ชั่วโมงก่อนรองน้ำไว้ใช้
  ข้อมูลเพิ่มเติม :
  1. เกณฑ์ของดัชนีคุณภาพอากาศสำหรับประเทศไทย
  2. ข้อมูลผลการตรวจวัดฝุ่นละอองรายชั่วโมงในภาคใต้ของประเทศไทย
   วิธีการดูข้อมูลรายชั่วโมง
   • คลิกเลือกสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศที่หาดใหญ่ หรือ ที่ภูเก็ต
   • ในช่อง Parameter name ให้ Scroll เลือก Hot Spot PM10 1 Hour Average
   • ในช่องตัวเลขให้เติมช่วงเวลาที่ต้องการทราบข้อมูล
   • - ช่องแรกให้ระบุปี ค.ศ. เดือน วัน เวลา เริ่มต้น(YYMMDDHH) เช่น 05081210 คือ วันที่ 8 สิงหาคม 2548 เวลา 10.00 น.
    - ในช่องที่ 2 ให้ระบุปี ค.ศ. เดือน วัน เวลา (YYMMDDHH) ที่สิ้นสุดของข้อมูล เช่น 05081515 คือ วันที่ 15 สิงหาคม เวลา 15.00 น.
    - คลิก ปุ่ม Show
   ตัวอย่างกราฟแสดงข้อมูล PM 10 รายชั่วโมง จากสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศหาดใหญ่ ในตั้งแต่เวลา 10.00 น. ของวันที่ 13 สิง หาคม 2548 ถึงเวลา 15.00 น. ของวันที่ 15 สิงหาคม 2548 ตัวอย่างกราฟแสดงข้อมูล PM <sub>10</sub> รายชั่วโมง
   คลิกขยายภาพ

  3. ข้อมูลการตรวจวัดคุณภาพอากาศของประเทศมาเลเซีย สถานีใกล้เคียงกับประเทศไทย ปี พ.ศ. 2548 สถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศที่ใกล้กับภาคใต้ของประเทศไทย คือ Kangar, PERLIS, Langkawi, KEDAH และ M.Sult. K.Bharu, KELANTAN
  4. การพยากรณ์สภาพอุตุนิยมวิทยา
  5. ภาพถ่ายจากดาวเทียม NOAA

   


  ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
  ส่วนแผนงานและประมวลผล
  กองจัดการคุณภาพอากาศและเสียง

  โทรศัพท์ 0 2298 2388-9 โทรสาร 0 2298 2385
  E-mail : Aqnis(at)pcd(dot)go(dot)th
  กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม