สรุปการฝึกอบรม Third Country Training Programการฝึกอบรม Third Country Training on Control Strategy and Mitigation Measures of Acid Deposition ระหว่างวันที่ 14 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2551 ณ ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม

นายสุพัฒน์ หวังวงศ์วัฒนา อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ เป็นประธานในพิธีเปิดและปิดการฝึกอบรมประเทศที่สาม (The Third Country Training Programme) ในหลักสูตร Control Strategy and Mitigation Measures of Acid Deposition ซึ่งจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 14 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2551 ณ ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม จังหวัดปทุมธานี การจัดฝึกอบรมนี้เป็นโครงการความร่วมมือร่วมกันระหว่าง กรมควบคุมมลพิษ และกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม โดยการสนับสนุนด้านงบประมาณจากกรมวิเทศสหการและ Japan International Cooperation Agency (JICA) โดยมีผู้เชี่ยวชาญจาก JICA อาจารย์ และผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานต่างๆ ในประเทศ ร่วมเป็นวิทยากรในการฝึกอบรมฯ ดังกล่าว

เป้าหมายของการฝึกอบรมฯ นี้ เพื่อฝึกอบรมเจ้าหน้าที่จากประเทศสมาชิกในเครือข่ายการตกสะสมของกรดใน ภูมิภาคเอเชียตะวันออกจำนวน 10 ประเทศ ได้แก่ จีน กัมพูชา อินโดนีเซีย ลาว มาเลเซีย มองโกเลีย พม่า ฟิลิปปินส์ เวียดนาม และไทย ให้มีความรู้ความเข้าใจและตระหนักในปัญหาการตกสะสมของสารกรดในบรรยากาศและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งเพื่อพัฒนาขีดความสามารถและทักษะในการประเมินความเหมาะสมในการควบคุม และบรรเทาปัญหาดังกล่าวในระดับภูมิภาค การฝึกอบรมฯ ได้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี โดยมีผู้เข้ารับการฝึกอบรมจำนวนทั้งสิ้น 22 คน โดยมีรายละเอียดหัวข้อของการฝึกอบรม ดังนี้

SUBJECT PRESENTERS
1. Pre-test and Country Report 
2. Overview of Acid Deposition Monitoring Network in East Asia

Prof. Hiromasa Ueda

3. General Introduction to Air Pollution (Sources, Impact, Type, Scale of air pollution) Dr. Sarawut Thepanondh
4. Atmospheric Chemistry Dr. Hathairatana Garivait
5. Acid Deposition and Air Monitoring, Emission Inventory, Modeling and Data Assessment Prof. Hiromasa Ueda
6. State of Atmospheric Pollution in East Asia Dr. Kazunari Kume
7. Acid Deposition Management in Japan Dr. Kazunari Kume
8. Decision Making for Control StrategyDr. Kazunari Kume
9. Air Pollution Control Technology Dr. Sarawut Thepanondh
10. Environmental Economy Dr. Charit Tingsabadh
11. Success in Control Strategy and Mitigation Measures for Acid Deposition Prevention in Thailand  Dr. Supat Wnagwongwatana
12. Environmental Based Socio- Economic Development Dr. Pongpisit Viseshakul
13. Concept of Environmental Management Dr. Thumrongrut Mungcharoen
14. Thailand PES presentation Dr. Monthip S. Tabucanon
15. Policy Implementation Based on Scientific Evidence Prof. Katsunori Suzuki
16. Assignments and group practice  
17. Study visit a. Bangkok Metropolitan Office
b. Pollution Control Department
c. Regional Environmental Office 1 Chiangmai
d. Regional Environmental Office 2 Lumpang
e. Electric Generation Authority of Thailand
(Mae Moh Power Plant) - Lumpang
f. Siam Cement Group – Lumpang
g. Forest Fire Control Center- Doi Suthep, Chiangmai
h. Chiangmai Municipality
i. Sahamitr Casava Factory
j. Thai Oil Public Company Limited
18. Course Evaluation and Post test  

ประมวลภาพ : การฝึกอบรม Third Country Training on Control Strategy
and Mitigation Measures of Acid Deposition
ระหว่างวันที่ 14 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2551
ณ ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม


คลิ๊กที่ภาพเล็ก เพื่อดูภาพถัดไปหรือย้อนกลับ

 


ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
ส่วนคุณภาพอากาศในบรรยากาศ
กองจัดการคุณภาพอากาศและเสียง
กรมควบคุมมลพิษ

โทร. 0 2298 2373 โทรสาร 0 2298 2392
wassana(dot)t(at)pcd(dot)go(dot)th


กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม