การพัฒนามาตรฐานการแพร่กระจายของสารประกอบอินทรีย์ที่ระเหยได้ง่ายในประเทศไทย

เอกสารประกอบการสัมมนาเรื่อง การพัฒนามาตรฐานการแพร่กระจายของสารประกอบอินทรีย์ที่ระเหยได้ง่ายในประเทศไทย 2550 ( Development of Environmental and Emission Standard of VOCs 2007) pdf 322KB

วันที่ 26 ตุลาคม 2550 โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ คอนเวนชั่น 99 ถนนวิภาวดี รังสิต ดอนเมือง กทม. 10210

First Announcement pdf 322KB

คลิกอ่านข้อมูลได้จากชื่อหัวข้อการบรรยายในกำหนดการ

TIME SUBJECT (download filepdf 169KB) PRESENTERS
8:30-9:00 Registration
9:00-9:30 OPENING REMARKS [ 14 KB ] Dr. Supat Wangwongwatana
Director General , PCD
Speech [ 26 KB ] Mr. Katsuji Onoda
Resident Representative of JICA Thailand Office
9:30-10:30 Guidelines for Ambient VOCs Monitoring [ 3.1 MB ]

Ms.Amornphat Tadsanaprasittipol , PCD

10:45-11:15 VOCs Ambient Air Monitoring Report [ 1.8 MB ]
Ms.Waroonphan Jaruphan Environmental officer
Air Quality and Noise Management Bureau , PCD
11:15-11:45 The development of VOCs emission inventory in Thailand [ 266 KB ] Jariya Sukhapan (Ph.D.) , PCD
13:30-14:00 Voluntary Emission Reduction Experience in Japan [ 163 KB ] Mr. Yoshiharu SHIRANE JICA Expert 
14:00-14:45

Development of Emission Standards of VOCs [ 114 KB ]

On Going Activities and Next Step of Project[ 1.26 MB ]

Jariya Sukhapan (Ph.D.) , PCD

Ms.Manwipa Kuson

15:00-15:45 มาตรฐานสารอินทรีย์ระเหยง่ายในบรรยากาศโดยทั่วไป Ambient VOCs Standard [ 1.5 MB ] Mr.Phunsak Tiramongkon
VOCs Ambient Air Monitoring Report [ 1.2 MB ] -
คู่มือการติดตามตรวจสอบสารอินทรีย์ระเหยง่ายในบรรยากาศ [ 439 KB ]

เอกสารเพิ่มเติม
รายชื่อผู้เข้าร่วมการสัมมนา เรื่อง Development of Environmental and Emission Standarda of VOCs ในวันที่ 26 ตุลาคม 2550 [ 80 KB]  
เชิญชวนเข้าร่วมการสัมมนา เรื่อง Development of Environmental and Emission Standarda of VOCs ในวันที่ 26 ตุลาคม 2550 [177 KB]  
รายงานการประชุมการหารือเพื่อรับฟังและพิจารณาความก้าวหน้าในการดำเนินงานโครงการ Development of Environmental and Emission Standarda of VOCs ครั้งที่ 2/2550 [104 KB] 
ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
เอกสาร : โครงการพัฒนามาตรฐานการแพร่กระจายของสารประกอบอินทรีย์ที่ระเหยได้ง่ายในประเทศไทย
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
ส่วนคุณภาพอากาศในบรรยากาศ
กองจัดการคุณภาพอากาศและเสียง
กรมควบคุมมลพิษ

โทร. 0 2298 2367 โทรสาร 0 2298 2392
kessinee(dot)u(at)pcd(dot)go(dot)th