โครงการ


โครงการ “โรงโม่ เหมืองหิน ติดดาว”
เอกสารประกอบ โครงการ "โรงโม่ เหมืองหิน ติดดาว"
โครงการ “โรงโม่ เหมืองหิน ติดดาว”
ปี พ.ศ. 2553
ปี พ.ศ. 2551
ปี พ.ศ. 2550

โครงการ “โรงโม่ เหมืองหิน ติดดาว”

สืบเนื่องจากสถานประกอบกิจการโรงโม่บดหรือย่อยหิน รวมทั้งเหมืองหินเป็นแหล่งกำเนิด มลพิษตาม พ.ร.บ. ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535 ซึ่งมีปัญหาหลักด้านการระบายฝุ่นละอองออกสู่บรรยากาศ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต?อสุขภาพอนามัยของประชาชนที่สัมผัสฝุ่นละอองดังกล่าว ตลอดจนส่งผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมทั่วไป ซึ่งในช่วงที่ผ่านมากรมควบคุมมลพิษ ได้รับการร้องเรียนเรื่องปัญหาฝุ่นละอองจากกิจกรรมดังกล่าว ซึ่งก่อให้เกิดความเดือดร้อนรำคาญแก่ผู้ที่อาศัยอยู่ใกล้เคียงกับสถานประกอบการ เช่น กรณีโรงโม่ฯ ในจังหวัดราชบุรี และสระบุรี เป็นต้น ดังนั้น กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จึงเล็งเห็นความสำคัญในการที่จะมีส่วนร่วมในการกำกับดูแลสถานประกอบกิจการ ดังกล่าวให้ปฏิบัติตามที่กฎหมายกำหนดทั้งในส่วนของประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม และประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ดังนั้นในปี 2549 จึงริเริ่มดำเนินโครงการ “โรงโม่ เหมืองหิน ติดดาว” เพื่อจัดระเบียบโรงโม่ฯ และเหมืองหินทั่วประเทศ ครอบคลุมพื้นที่ 49 จังหวัด โดยมีโรงโม่หิน และเหมืองหินเข้าร่วมโครงการจำนวน 338 แห่ง และ 321 แห่ง ตามลำดับ ซึ่งโครงการ มีวัตถุประสงค์หลัก 2 ข้อคือ 1) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานเชิงรุกในการกำกับดูแลโรงโม่หิน และ เหมืองหินด้วยการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน และ 2) เพื่อให้ผู้ประกอบการมีความตระหนักและ ดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมเพิ่มขึ้น

การดำเนินงานตามโครงการฯ ใช้เครือข่ายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจากกระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถาบันการศึกษา และเครือข่ายประชาชนในพื้นที่เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วม ในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมจากทุกภาคส่วน ซึ่งกรมควบคุมมลพิษได้จัดทำหลักเกณฑ์การตรวจประเมิน พร้อมทั้งคู่มือปฏิบัติการโครงการ โรงโม่ เหมืองหิน ติดดาว ตลอดจนการอบรมให้ความรู้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้มีหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติเป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยมีเกณฑ์การจัดอันดับเพื่อประกาศเกียรติคุณ ซึ่งผลการตรวจประเมินแบ่งออกเป็น 4 ระดับ คือ
ระดับดีเยี่ยมได้คะแนนตั้งแต่ 90 คะแนนขึ้นไป
ระดับดี ได้คะแนน 80-89 คะแนน
ระดับปานกลาง ได้คะแนน 60-79 คะแนน
ระดับแย่ต้องปรับปรุง ได้คะแนนน้อยกว่า 60 คะแนน

การตรวจประเมินมี 2 ระดับ คือ

ระดับที่ 1 การตรวจประเมินเบื้องต้น ทำการตรวจ 2 รอบ ซึ่งรอบที่ 1 และรอบที่ 2 มีระยะเวลาห่างกันประมาณ 1 เดือน เพื่อให้ผู้ประกอบการมีระยะเวลาสำหรับปรับปรุงสถานประกอบการให้ดีขึ้น และจะใช้ผลการตรวจรอบที่ 2 เป็นข้อสรุปในการตรวจประเมินและ นำผลไปสู่การตรวจในระดับต่อไป

ระดับที่ 2 การตรวจประเมินเพื่อยืนยันผล ทำการตรวจเฉพาะโรงโม่ฯ และเหมืองหินที่ผ่านการตรวจประเมินเบื้องต้นรอบที่ 2 และมีคะแนนรวมตั้งแต่ 80 คะแนนขึ้นไป (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) ซึ่งเข้าข่ายจะได้รับรางวัลสถานประกอบการที่มีการจัดการสิ่งแวดล้อมดีและดีเยี่ยม การตรวจครั้งนี้มีเวลาห่างจากรอบที่ 2 ประมาณ 3 เดือน และเป็นการสรุปผลขั้นสุดท้ายก่อนพิจารณา มอบรางวัลให้แก่สถานประกอบการ

กรมควบคุมมลพิษ ได้จัดงานมอบรางวัลให้แก่สถานประกอบการที่อยู่ในกลุ่มดีและดีเยี่ยม เพื่อประกาศเกียรติคุณ ส่วนสถานประกอบการที่อยู่ใน กลุ่มปานกลางและต้องปรับปรุงนั้น กรมควบคุมมลพิษ จะดำเนินการให้คำแนะนำด้านองค์ความรู้เพื่อช่วยยกระดับสถานประกอบการดังกล่าวให้ดีขึ้น นอกจากนี้ในวันดังกล่าวผู้ประกอบการโรงโม่หิน และเหมืองหินได้ร่วมกันจัดทำพันธะสัญญาในการประกอบกิจการ โรงโม่ฯ เหมืองหิน ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มีสาระสำคัญดังนี้

1.จะร่วมกันดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
2.จะควบคุม ป้องกัน แบะแก้ไขปัญหาจากการประกอบกิจการอย่างเคร่งครัดเพื่อ คุณภาพสิ่งแวดล้อม และสุขภาพของประชาชน
3. จะประสานสัมพันธ์อันดีกับชุมชนและรัฐบาลอย่างจริงใจและต่อเนื่อง

“โรงโม่ เหมืองหิน ร่วมใจ พัฒนาสิ่งแวดล้อมไทยให้ยั่งยืน”

กรมควบคุมมลพิษ จะสนับสนุนการดำเนินการมาตรการทางสังคมเชิงบวก เพื่อเป็นแรงจูงใจให้ผู้ประกอบการปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนด เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน


เอกสารประกอบ โครงการ "โรงโม่ เหมืองหิน ติดดาว"

SUBJECT Download
โครงการ โรงโม่ เหมืองหิน ติดดาว

แนะนำคู่มือปฏิบัติการ โครงการ โรงโม่ เหมืองหิน ติดดาว

โดย นางสาวกาญจนา สวยสม กองจัดการคุณภาพอากาศและเสียง

คู่มือปฏิบัติการ โครงการ โรงโม่ เหมืองหิน ติดดาว

แบบประเมิน-โรงโม่ติดดาว

แบบประเมิน-เหมืองติดดาว

เอกสารประกอบการบรรยายการสำรวจ ตรวจประเมินเหมืองหิน

-การตรวจสอบและตรวจประเมินเหมืองหิน โดย นายสายัณห์ หมีแก้ว กองตรวจมลพิษ

เอกสารประกอบการบรรยายการสำรวจ ตรวจประเมินโรงโม่หิน

-โรงโม่ บด หรือย่อยหิน

-แบบสำรวจและตรวจประเมินโรงโม่หิน
โดย นายภาณุพันธ์ สมสกุล กองตรวจมลพิษ


 • คู่มือและแบบฟอร์มต่าง ๆ โครงการ "โรงโม่ เหมืองหิน ติดดาว" here [ZIP : 3.82 MB ]

 • เอกสารประกอบการบรรยาย   here[ ZIP : 25.6 MB ]
 • ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
  ส่วนมลพิษทางอากาศจากอุตสาหกรรม
  กองจัดการคุณภาพอากาศและเสียง
  กรมควบคุมมลพิษ

  โทร. 0 2298 2339 โทรสาร 0 2298 2331
  emission(at)pcd(dot)go(dot)th