เกษตรกรไทยร่วมใจไม่เผาฟาง


เกษตรกรไทย ร่วมใจไม่เผาฟาง


การเผาฟางเป็นส่วนหนึ่งที่ก่อให้เกิดมลพิษทางอากาศ เขม่าควัน เถ้า ฝุ่นละออง ที่เกิดจากการเผาไหม้สามารถแพร่กระจายออกไปในวงกว้าง ส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัย ก่อให้เกิดความเดือนร้อนรำคาญ และบดบังทัศนะวิสัยจนอาจเป็นสาเหตุของอุบัติเหตุบนท้องถนนหรือเป็นต้นเหตุของการเกิดไฟป่าได้


สาเหตุของการเผาเศษวัสดุเหลือใช้ในนาข้าวที่สำคัญได้แก่
เกษตรกรขาดการใช้เครื่องจักรกลในการไถกลบตอซังฟางข้าวที่มีประสิทธิ และเกษตรกรต้องการเร่งรัดการใช้พื้นที่เพาะปลูกอย่างต่อเนื่อง

การใช้เทคโนโลยีการเกษตรทดแทนการเผา

การใช้เทคโนโลยีการเกษตร และเครื่องจักรกลที่มีประสิทธิภาพสามารถทำการไถกลบตอซังฟางข้าวอย่างสมบูรณ์ โดยไม่ต้องทำการเผา

การไถพลิกอย่างสมบูรณ์ยังก่อให้เกิดการฟื้นฟูสภาพแวดล้อมของดินโดยการฟื้นฟูโครงสร้างดินให้เหมาะสมต่อการเพาะปลูกมีปริมาณของเนื้อดิน อินทรีย์วัตถุ น้ำ และอากาศในสัดส่วนที่พอเหมาะ นอกจากนี้ การตากดินที่ไถพลิกสมบูรณ์แล้ว ยังทำให้ความร้อนจากแสงแดดเข้าทำลายโรค แมลง และวัชพืช ที่สะสมอยู่ในดิน จึงเป็นการลดปริมาณ การใช้สารเคมีในการกำจัดโรคแมลงและวัชพืชอีกทางหนึ่งผลกระทบที่จะเกิดจากการเผาฟาง
  • ทำให้พื้นที่เพาะปลูกเสื่อมโทรมเผาผลาญอินทรีย์วัตถุและธาตุอาหารในดิน
  • ทำลายโครงสร้างดินที่เหมาะสมต่อการเพาะปลูกพืชลงอย่างต่อเนื่องทุกปี
  • ก่อให้เกิดเขม่าควัน เถ้า ฝุ่นละออง ก๊าซพิษ ส่งผลเสียต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม
  • ส่งผลให้เกิดการเสียสมดุลธรรมชาติ อากาศร้อนขึ้น
  • สามารถใช้เป็นข้อบังคับในการกีดกันทางการค้าระหว่างประเทศได้
ผลดีที่เกษตรกรจะได้รับ

หากมีการใช้เทคโนโลยีเครื่องจักรกลที่เหมาะสมในการปรับโครงสร้างดินให้สมบูรณ์ เพิ่มอินทรีย์วัตถุ ร่วมกับวิธีการทางชีวภาพช่วยเร่งการย่อยสลายฟางข้าวให้เร็วขึ้น จะทำให้สามารถเพิ่มผลผลิตลดต้นทุน และลดความเสี่ยงในการผลิตได้

ข้อมูลเพิ่มเติม :

    1.วารสาร เกษตรกรรมปลอดการเผา
    2.แผนแม่บทแห่งชาติว่าด้วยการควบคุมการเผาในที่โล่ง

แหล่งข้อมูล : 1. กรมส่งเสริมการเกษตร โทร 0 -2940-6175

2. กรมควบคุมมลพิษ โทร 0-2298-2385ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
กองจัดการคุณภาพอากาศและเสียง
โทรศัพท์ 0 2298 2389 โทรสาร 0 2298 2385
E-mail : Mingquan(dot)B(at)pcd(dot)go(dot)th
กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม