ชื่อหน่วยงานกองจัดการคุณภาพอากาศและเสียง กรมควบคุมมลพิษ
92 ซอยพหลโยธิน 7
ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน
เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0 2298 2327, 33, หรือ 39
โทรสาร 0 2298 2002
ประเภทเทคโนโลยี
สถานภาพ
-รถสามล้อไฟฟ้าต้นแบบที่ใช้ในการทดสอบ จำนวน 2 คัน เป็นประเภทรถ บรรทุก และประเภท รับ-ส่ง โดยสาร อย่างละ 1 คัน
-แบบรถสามล้อไฟฟ้าที่จะใช้ผลิตในเชิงพาณิชย์
-รถสามล้อไฟฟ้าต้นแบบที่จะใช้ผลิตในเชิงพาณิชย์ จำนวน 2 คัน เป็นประเภทรถ บรรทุก และประเภท รับ-ส่ง โดยสาร อย่างละ 1 คัน
ความสำคัญ 1. เกิดการถ่ายทอดเทคโนโลยีจากต่างประเทศ
2. ส่งเสริมการประหยัดพลังงานเชื้อเพลิง และลดปัญหามลพิษทางอากาศและเสียงจากยานพาหนะ
คุณสมบัติเด่นเป็นรถสามล้อเครื่องที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้าจากแบตเตอรี่ ซึ่งจะช่วยลดปัญหา มลพิษทางอากาศและเสียง
เป้าหมายหน่วยงานและบุคคลที่สนใจในการใช้ยานพาหนะขนาดเล็ก เพื่อช่วยรักษาสภาพ แวดล้อม
ประโยชน์ที่จะได้รับเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อช่วยลดปัญหามลพิษทางอากาศและเสียง
บุคคลที่จะติดต่อได้หัวหน้าส่วนมลพิษทางเสียงและความสั่นสะเทือน
กองจัดการคุณภาพอากาศและเสียง กรมควบคุมมลพิษ
ข้อมูลเพิ่มเติม"โครงการศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาสามล้อเครื่องที่ใช้พลังงานไฟฟ้า"
กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม