หลักการและเหตุผล

ในช่วงเวลาที่ผ่านมาประเทศไทยได้มีการพัฒนาด้านอุตสาหกรรมอย่างต่อเนื่อง มีการใช้ทรัพยากรธรรมชาติในกระบวนการผลิตเป็นจำนวนมาก เนื่องจากการพัฒนาเป็นไปอย่างรวดเร็ว ทำให้ขาดความรู้และความเข้าใจในการใช้ทรัพยากรเหล่านั้น อย่างเหมาะสม จึงก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมทั้งในทางตรงและทางอ้อม อย่างที่เห็นจากอุบัติภัยที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน เช่น เหตุการณ์ไฟไหม้โรงเก็บสารเคมีที่บริเวณท่าเรือคลองเตย สารโปแทสเซียมคลอเรตระเบิดที่โรงงานอบลำไยแห้งในจังหวัดเชียงใหม่ และก๊าชแอมโมเนียรั่วจากโรงงานอาหารทะเลแช่เย็นในเขตคลองเตย การรั่วไหลของสารเคมีหรือของเสียจากโรงงานอุตสาหกรรมสู่สิ่งแวดล้อม เป็นต้นเหตุการณ์เหล่านี้จะไม่เกิดขึ้นเลย ถ้าบุคลากรมีความรู้ความเชี่ยวชาญในการป้องกันและแก้ไขอุบัติภัยที่เกิดขึ้น นอกจากนี้การประเมินของสถาบันการศึกษาในประเทศไทย พบว่า การปฏิบัติการวิเคราะห์ทางด้านสิ่งแวดล้อมในประเทศไทยยังไม่ได้มาตรฐานสากลที่จะให้ข้อมูลที่ถูกต้องในการป้องกันและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นทางหนึ่งที่สามารถแก้ไขปัญหาเหล่านี้ได้ คือ การเพิ่มความรู้ให้แก่บุคลากรโดยจัดการฝึกอบรมแต่ในปัจจุบันการถ่ายทอดความรู้และการฝึกอบรมในด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมไม่เป็นไปอย่างต่อเนื่อง ทางหนึ่งที่สามารถแก้ไขปัญหาเหล่านี้ได้คือ การเพิ่มความรู้ให้แก่บุคลากร โดยจัดการฝึกอบรม แต่ในปัจจุบันการถ่ายทอดความรู้และการฝึกอบรมในด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมไม่เป็นไปอย่างต่อเนื่อง ดังนั้น ศูนย์พัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม(Center  for  Environmental  Technology   Transfer  and Development  -  CETTAD) จัดตั้งขึ้นภายใต้ข้อตกลง ความร่วมมือในการพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านสิ่งแวดล้อมระหว่างกระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม       โดย    กรมควบคุมมลพิษเป็นผู้ดำเนินการกับรัฐบาลมลรัฐนิวเจอร์ซีสหรัฐอเมริกา ซึ่งมีวัตถุประสงค์หนึ่ง   คือ  การถ่ายทอดเทคโนโลยี   โดยจะจัดให้มีการถ่ายทอดเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่องโดยในระยะแรกจะเน้นด้านการถ่ายทอดความรู้ให้กับเจ้าหน้าที่ฝึกอบรม (Training of the Trainers) เพื่อให้บุคลากรที่ได้รับการฝึกอบรม สามารถถ่ายทอดความรู้ด้านเทคโนโลยการควบคุมมลพิษต่อบุคคลอื่นต่อไปอย่างเป็นระบบ ซึ่งจากผลการประชุมกันระหว่างกรมควบคุมมลพิษผู้แทนจากมลรัฐนิวเจอร์ซี ภาคอุตสาหกรรมไทยและสถาบันการศึกษา มีความเห็นร่วมกันว่าควรมีการฝึกอบรมด้านการแก้ไขภาวะฉุกเฉิน (Emergency Response)   และ       การประกันและควบคุมคุณภาพของห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ในประเทศไทย       ซึ่งการฝึกอบรมในด้านดังกล่าวจะสามารถสร้างบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญในด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างทันท่วงที     ดังนั้นกรมควบคุมมลพิษ จึงได้เริ่มโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการควบคุมมลพิษขึ้น

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อจัดการฝึกอบรมให้เกิดบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญในด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมและการควบคุมมลพิษ   ในด้านการประกันและควบคุมคุณภาพของห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ในประเทศไทยและการฝึกอบรมในการแก้ไขภาวะฉุกเฉิน
 2. เพื่อให้มีการถ่ายทอดความรู้  และเทคโนโลยีการควบคุมมลพิษอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ ในด้านการประกันและควบคุมคุณภาพของห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ในประเทศไทยและการฝึกอบรมในการแก้ไขภาวะฉุกเฉิน

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 1. บุคลากรที่มีประสิทธิภาพในด้านการประกันและควบคุมคุณภาพของห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ในประเทศไทย เพื่อการสร้างมาตราฐานการประกันและควบคุมคุณภาพในห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์สู่ระดับสากล
 2. บุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในการแก้ไขภาวะฉุกเฉินจากสารอันตราย     ในระดับที่สามารถถ่ายทอดความรู้แก่บุคลากรที่เกี่ยวข้องต่อไป เพื่อการสร้างเครือข่ายองค์กรและบุคลากรที่ทำหน้าที่ระงับความเสียหายจากอุบัติภัยสารอันตราย

หลักสูตรที่จัดฝึกอบรมการประกันและควบคุมคุณภาพในห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์
การแก้ไขภาวะฉุกเฉินจากสารอันตราย
-ศูนย์พัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม


การฝึกอบรมเรื่อง การประกันและควบคุมคุณภาพในห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์

หลักการและเหตุผล

ศูนย์พัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม ความร่วมมือระหว่างไทย - สหรัฐอเมริกา   ภายใต้สถาบันพัฒนาเทคโนโลยีการควบคุมมลพิษ (ปัจจุบันเปลี่ยนเป็น ศูนย์ปฏิบัติการวิเคราะห์มลพิษและสิ่งแวดล้อม ) กรมควบคุมมลพิษร่วมกับศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยดำเนินการจัดหลักสูตรการฝึกอบรมการประกันและควบคุมคุณภาพในห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ โดยเชิญผู้เชี่ยวชาญจากองค์กรพิทักษ์สิ่งแวดล้อมแห่งประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นวิทยากรดำเนินการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่และบุคลากร ซึ่งเป็นผู้แทนจากหน่วยงานราชการ อุตสาหกรรมและห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ในประเทศไทย หลักสูตรจะเน้นหลักการวิธีการจัดการห้องปฏิบัติการ การประกันคุณภาพและการควบคุมคุณภาพของห้องปฏิบัติการ วิเคราะห์น้ำและน้ำเสีย การฝึกอบรมมีทั้งการบรรบายทฤษฏีและการฝึกการปฏิบัติ โดยคู่มือหลักสูตรจะอ้างอิงจากเอกสาร The National Laboratory Accreditation Program (เทียบเท่า ISO 25) ควบคู่กับคู่มือ USEPA Drinking Water Laboratory Certification Program Guidelines ซึ่งคู่มือนี้จะจัดทำเป็นภาษาไทยเพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติแก่ผู้สนใจ

วัตถุประสงค์

ให้ความรู้แก่บุคลากรประจำห้องปฏิบัติการในเรื่องต่อไปนี้

 1. ออกแบบการจัดการระบบการรับตัวอย่างน้ำ การลงทะเบียน การจัดเก็บและการบำบัดตัวอย่างน้ำ
 2. พัฒนาและมีส่วนร่วมในโปรแกรมความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการ
 3. พัฒนาโปรแกรมสำหรับการกำจัดของเสียจากห้องปฏิบัติการ
 4. พัฒนาโปรแกรมการประกันคุณภาพห้องปฏิบัติการ

หลักสูตรการฝึกอบรม

 • บทนำและการฝึกอบรมการประกันห้องปฏิบัติการ
 • วิธีวิเคราะห์น้ำและการควบคุมคุณภาพ
  - การเก็บตัวอย่างน้ำ
  - วิธีวิเคราะห์น้ำและน้ำเสียในประเทศอเมริกา
  - การควบคุมคุณภาพสำหรับวิธีการวิเคราะห์ต่าง ๆ
 • ระบบการประกันคุณภาพและการควบคุมคุณภาพห้องปฏิบัติ (อ้างอิงจาก ISO 25 และ NELAP)
  - เนื้อหาคู่มือการประกันห้องปฏิบัติการ
  - การจัดการห้องปฏิบัติการและผังองค์กรหน้าที่และความรับผิดชอบ
  - ผู้ปฏิบัติการวิเคราะห์ ๆ
  - ระบบสาธารณูปโภคในห้องปฏิบัติการ
  - เครื่องมือและอุปกรณ์วิเคราะห์น้ำ
  - การรับและเก็บรักษาตัวอย่างน้ำ
  - สารมาตรฐานอ้างอิง (Reference Material)
  - การเก็บรักษาข้อมูลและเอกสารห้องปฏิบัติการ
  - การรายงานผล
  - การตรวจสอบภายใน
  - การส่งต่อให้ห้องปฏิบัติการอื่นวิเคราะห์
  - พัฒนาโปรแกรมการประกันคุณภาพห้องปฏิบัติการ
 • โปรแกรมการประกันคุณภาพระดับชาติ
  - NELAP, A2LA, Drinking Water Certification Program ในประเทศสหรัฐอเมริกา
 • ความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ
  - คู่มือความปลอดภัย
  - การแยกเก็บสารเคมีที่มีความเสี่ยง
  - การป้องกันตนเอง
  - การใช้ตู้ดูดควัน
  - Safety Showers
  - การป้องกันไฟ
  - การปฐมพยาบาลเบื้องต้นสำหรับพนักงาน
 • การจัดการของเสียจากห้องปฏิบัติการ
  - ของเสียประเภทสารทำลาย
  - ของเสียประเภทกรด
 • ข้อกำหนดทั่วไปว่าด้วยความสามารถของห้องปฏิบัติการสอบเทียบและห้องปฏิบัติการทดสอบ

  ระยะเวลาที่ใช้ในการฝึกอบรม

  ระยะเวลาการฝึกอบรมรวม 5 วัน ระหว่างวันที่ 5 - 9 ตุลาคม 2541

  สถานที่อบรม

  อาคารศศปาฐศาลา สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ห้อง 404

  รายชื่อผู้ผ่านการฝึกอบรม

  ลำดับ ชื่อ-สกุล สถานที่ทำงาน ที่ติดต่อ
  1. คุณพิไล  เทียรเดช สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อมกรมอนามัย
  กระทรวงสาธารณสุขอาคาร 3 ชั้น 5
  จ. นนทบุรี 1100
  โทรศัพท์ : 590-4319
  โทรสาร : 590-4321
  E-mail : - 
  2. คุณ ธิดา  เกิดกำไร กรมวิทยาศาสตร์บริการ กองฟิสิกส์และวิศวกรรม
  75/7 ถ.พระราม 6 ราชเทวี
  กทม. 10400
  โทรศัพท์ : 644-5497
  โทรสาร : 644-5497
  E-mail : - 
  3. คุณสุรัตน์   เพชรเกษม กรมวิทยาศาสตร์บริการ กองฟิสิกส์และวิศวกรรม
  ถ.พระราม 6 ราชเทวี
  กทม.10400
  โทรศัพท์ : 644-5497
  โทรสาร : 644-5497
  E-mail : - 
  4. คุณ จินดา  เตชะศรินทร์ ศูนย์วิจัยและทดสอบภาคตะวันออก กรมโรงงานอุตสาหกรรม
  หมู่ 7 ต.หนองข้างคอก อ.เมือง
  จ.ชลบุรี 20000
  โทรศัพท์ : 202-3280-1
  โทรสาร : 202-3280
  E-mail : - 
  5. คุณไพฑูรย์ หมายมั่นสมสุข ศูนย์วิเคราะห์และทดสอบสิ่งแวดล้อม
  อุตสาหกรรมภาคเหนือกรมโรงงานอุตสาหกรรม
  128 ถ.ทุ่งโฮเต็ล ต.วัดเกต อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000
  โทรศัพท์ : (053) 304501-3
  โทรสาร : (053) 304499
  E-mail : phaitoon@narai.diw.go.th
  6. คุณ ศุภพร ภู่เกษมวรางกูร สำนักงานสิ่งแวดล้อม กรมเจ้าท่า
  1278 ถ.โยธา แขวงตลาดน้อย
  เขตสัมพันธ์วงศ์ กทม.10100
  โทรศัพท์ : 234-3832
  โทรสาร : 234-3832
  E-mail : - 
  7. คุณจรวยพร  ใยแก้ว สำนักงานสิ่งแวดล้อม กรมเจ้าท่า
  1278 ถ.โยธา แขวงตลาดน้อย
  เขตสัมพันธ์วงศ์  กทม.10100
  โทรศัพท์ : 234-3832
  โทรสาร : 234-3832
  E-mail : - 
  8. คุณ เจียมจิตร  ขวัญแก้ว สำนักวิจัยและพัฒนาฝ่ายเคมี กรมชลประทาน
  อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
  โทรศัพท์ : 583-6050-9 ต่อ 354
  โทรสาร : 583-5011
  E-mail : - 
  9. คุณ ผกา  สุขเกษม ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม เทคโนธานี
  ต.คลอง 5 อ.คลองหลวง
  จ.ปทุมธานี 12120
  โทรศัพท์ : 577-4182-98
  โทรสาร : 577-1138
  E-mail : - 
  10. คุณปิยะ  ศันสนยุทธ ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม เทคโนธานี
  ต.คลอง 5 อ.คลองหลวง
  จ.ปทุมธานี 12120
  โทรศัพท์ : 577-4182-98
  โทรสาร : 577-1138
  E-mail : piya@environnet.depq.go.th
  11. คุณ ศิรินภา  ศรีทองทับ ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม เทคโนธานี
  ต.คลอง 5 อ.คลองหลวง
  จ.ปทุมธานี 12120 
  โทรศัพท์ : 577-1136-7 ต่อ 113,114
  โทรสาร : 577-1138
  E-mail : sirinapa@depq.go.th 
  12. คุณรุจยา  บุณยทุมานนท์ ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม เทคโนธานี
  ต.คลอง 5 อ.คลองหลวง
  จ.ปทุมธานี 12120
  โทรศัพท์ : 577-4182-98
  โทรสาร : 577-1138
  E-mail : piya@environnet.depq.go.th
  13. คุณ อนุกูล  สุธาพันธ์ กรมควบคุมมลพิษ
  60/1 ซ.พิบูลย์วัฒนา ถ.พระราม 6
  พญาไท กทม. 10400 
  โทรศัพท์ : 278-5466,278-3950
  โทรสาร : 278-5466
  E-mail : anukoon(dot)s(at)pcd(dot)go(dot)th 
  14. คุณ มะยุรีย์  อุตตะมัง กรมควบคุมมลพิษ
  60/1 ซ.พิบูลย์วัฒนา 7 ถ.พระราม 6
  พญาไท กทม.10400
  โทรศัพท์ : 278-5466,278-3950
  โทรสาร : 278-5466
  E-mail : mayuree(dot)u(at)pcd(dot)go(dot)th
  15. คุณ ดารารัตน์  รื่นรมย์สุข กรมควบคุมมลพิษ
  60/1 ซ.พิบูลย์วัฒนา 7 ถ.พระราม 6
  พญาไท กทม.10400
  โทรศัพท์ : 278-5466
  โทรสาร : 278-3950
  E-mail : dararat(dot)r(at)pcd(dot)go(dot)th
  16. คุณ วิเทศ  ศรีเนตร กรมควบคุมมลพิษ
  60/1 ซ.พิบูลย์วัฒนา 7 ถ.พระราม 6
  พญาไท กทม.10400
  โทรศัพท์ : 0 2298 2196 ถึง 9
  โทรสาร : 0 2298 2002
  E-mail : vithet(dot)s(at)pcd(dot)go(dot)th
  17. คุณ พรรนิภา  ธีระจินดาชล กรมควบคุมมลพิษ
  60/1 ซ.พิบูลย์วัฒนา 7 ถ.พระราม 6
  พญาไท กทม.10400
  โทรศัพท์ : 278-5466
  โทรสาร : 278-3950
  E-mail : pannipa(dot)t(at)pcd(dot)go(dot)th
  18. คุณ นรเทพ  ปรีชานุกูล ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
  คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่50200
  โทรศัพท์ :(043) 244274
  โทรสาร :(043) 244274
  E-mail : - 
  19. คุณ ไพศรี  วรรณแสงทอง ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
  คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  123 ถ.มิตรภาพ อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002
  โทรศัพท์ : 590-4319
  โทรสาร : 590-4321
  E-mail :  -
  20. คุณ วลีพร  ศรีเพ็ญประภา สถาบันวิจัยสภาวะแวดล้อม
  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  อาคารสถาบัน 2
  ถ.พญาไท ปทุมวัน กทม.10330
  โทรศัพท์ : 218-8213
  โทรสาร : 218-8210
  E-mail : swalepor@chula.ac.th
  21. คุณ ทิพย์วรรณ  แซ่มา สถาบันวิจัยสภาวะแวดล้อม
  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อาคารสถาบัน 2 ถ.พญาไท ปทุมวัน กทม. 10330
  โทรศัพท์ : 278-5466
  โทรสาร : 278-3950
  E-mail : pannipa(dot)t(at)pcd(dot)go(dot)th
  22. จันทรวรรณ  ตันเจริญ ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
  คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  ถ.พญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กทม.10330
  โทรศัพท์ : 218-6686-7
  โทรสาร : 218-6666
  E-mail : -
  23. คุณ สุชาดา  ไชยสวัสดิ์ สถาบันพัฒนาและฝึกอบรมโรงงานต้นแบบ
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
  ถ.ประชาอุทิศ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กทม.10140
  โทรศัพท์ : 470-9612
  โทรสาร : 427-8077
  E-mail : isucwadi@cc.kmitt.ac.th
  24. คุณ จารุรัตน์  วรนิสรากุล ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
  ถ.ประชาอุทิศ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กทม.10140
  โทรศัพท์ : 470-9161,470-9163
  โทรสาร : 470-9165
  E-mail : ijarakul@cc.kmitt.ac.th
  25. คุณ พีรกานติ์  บรรเจิดกิจ ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
  คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  กทม. 10220
  โทรศัพท์ : 942-8555 ต่อ 1018
  โทรสาร : 570-0703
  E-mail : cpormtip@ratree.psu.ac.th
  26. คุณ พรทิพย์  โชคสุชาติ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา
  คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
  อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
  โทรศัพท์ : (074) 212891
  โทรสาร : (074) 212891
  E-mail : - 
  27. คุณ อรทัย  ชวาลภาฤทธ์ ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
  คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  ถ.พญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กทม.10330
  โทรศัพท์ : 590-4319
  โทรสาร : 590-4321
  E-mail : -
  28. คุณ อุษา  วิเศษสุมน ภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (รังสิต)
  อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
  โทรศัพท์ : 590-4319
  โทรสาร : 590-4321
  E-mail : -
  29. คุณ จันทนา  ริรัตนพงษ์ กองจัดการคุณภาพน้ำ
  สำนักการระบายน้ำ กทม.2
  ดินแดง กทม. 10320
  โทรศัพท์ : 590-4319
  โทรสาร : 590-4321
  E-mail : ->
  30. คุณ กมลา คงสุข สำนักงานรับรองห้องปฏิบัติการทดสอบ/สอบเทียบ
  กระทรวงอุตสาหกรรม ถ.พระราม 6
  เขตราชเทวี 10400
  โทรศัพท์ : 590-4319
  โทรสาร : 590-4321
  E-mail : -


 • ศูนย์พัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม

  ความเป็นมา

  ในช่วงเวลาที่ผ่านมาประเทศไทยได้มีการพัฒนาด้านอุตสาหกรรมอย่างต่อเนื่อง มีการใช้วัตถุดิบ จากทรัพยากรธรรมชาติและสารเคมีในกระบวนการผลิตเป็นจำนวนมากส่งผลให้เกิดของเสียหลายประเภท รวมทั้งของเสียอันตรายซึ่ง ส่วนใหญ่ไม่ได้มีการจัดการที่ถูกต้องและเหมาะสม จึงก่อให้เกิดผลกระทบ ต่อสิ่งแวดล้อมทั้งในทางตรงและทางอ้อม กรมควบคุมมลพิษเป็นหน่วยงานภายใต้ กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม จัดตั้งขึ้นเพื่อทำหน้าที่จัดทำแผนจัดการคุณภาพของสิ่งแวดล้อมและมาตรการ ในการควบคุมป้องกันและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการกำหนดมาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อม ติดตาม ตรวจสอบ พัฒนาระบบ รูปแบบ และวิธีการที่เหมาะสมในการจัดการสารอันตรายและกากของเสีย

  ในการพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านสิ่งแวดล้อมนั้น กรมควบคุมมลพิษร่วมกับรัฐบาลมลรัฐ นิวเจอร์ซี และสถาบันเทคโนโลยีแห่งรัฐนิวเจอร์ซี (NJIT) ได้ร่วมกันจัดตั้ง ศูนย์พัฒนาและถ่ายทอด เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม (Center of Environmental Technology Transfer and Development - CETTAD) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมในประเทศไทยให้สามารถพึ่งตัวเองได้ ทั้งในด้านผลิตภัณฑ์ อุปกรณ์ เครื่องมือ ระบบ และศักยภาพบุคลากร รวมทั้งลดการนำเข้า และเพิ่ม การส่งออกเทคโนโลยีด้านนี้ การดำเนินงานในระยะแรกนี้ จะเน้นการถ่ายทอดความรู้ให้กับเจ้าหน้าที่- ี่ฝึกอบรม (Training of the Trainers) ภายใต้ชื่อ โครงการ "การถ่ายทอดเทคโนโลยีการควบคุมมลพิษ" เพื่อให้บุคลากรที่ได้รับการฝึกอบรมสามารถถ่ายทอดความรู้ด้านเทคโนโลยีการควบคุมมลพิษให้บุคคลอื่น ต่อไปอย่างเป็นระบบ

  สาขาเทคโนโลยีที่สนใจ

  การควบคุมและจัดการมลพิษทางอากาศและน้ำ เทคโนโลยีสะอาดในการผลิต
  เทคโนโลยีเกี่ยวกับพลังงานหมุนเวียน การกำจัดของเสียอันตรายและขยะมูลฝอย
  การแก้ไขภาวะฉุกเฉิน เทคโนโลยีการชะล้างมลพิษและการฟื้นฟูในพื้นที่เฉพาะ

  กิจกรรมของศูนย์ CETTAD

  1. การฝึกอบรมและการศึกษาทั้งในสหรัฐ ฯ และประเทศไทย
  2. การให้คำปรึกษาและแนวทางการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีชั้นสูงด้านสิ่งแวดล้อมและพลังงาน
  3. การแลกเปลี่ยนนักวิชาการและการบริการทางวิชาการเกี่ยวกับเทคโนโลยีชั้นสูง
  4. การวิเคราะห์และสำรวจสภาพแวดล้อมในพื้นที่เฉพาะ
  5. การสาธิตและประเมินผลเทคโนโลยีชั้นสูง
  6. การให้บริการวิศวกรรมระบบ
  7. การติดตามตรวจสอบสิ่งแวดล้อมและการวิเคราะห์ความเหมาะสมของมาตรฐานมลพิษ
  8. การแลกเปลี่ยนและจัดเตรียมตัวอย่าง วัสดุ อุปกรณ์เครื่องมือสำหรับการทดลอง การทดสอบ การสาธิต และการประเมินผล
  9. ดำเนินการศึกษา วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับประเทศไทยและภูมิภาคอาเซียน-อินโดจีน
  10. ดำเนินการและให้บริการถ่ายทอดเทคโนโลยีในเชิงพาณิชย์ รวมทั้งการสนับสนุนส่งเสริมกลไลการตลาดสำหรับเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
  11. รูปแบบความร่วมมืออื่น ๆ กับมลรัฐนิวเจอร์ซี ที่จะได้มีการตกลงร่วมกันต่อไป

  กิจกรรมด้านการแก้ไขภาวะฉุกเฉิน

  จากการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของเอเชีย ประเทศไทยได้มีการพัฒนาอุตสาหกรรมขึ้นอย่างรวดเร็ว ซึ่งส่งผลให้มีการนำสารเคมีและวัตถุอันตรายมาใช้ในขบวนการผลิตและเกิดของเสียอันตรายในปริมาณสูง อันตรายในปริมาณสูง สารเคมีและวัตถุอันตรายเหล่านี้จะต้องมีการดูแลและจัดการในส่วนของการขนส่ง การจัดเก็บ การใช้และการบำบัด หรือกำจัดอย่างรอบคอบเพื่อไม่ให้เกิดการรั่วไหลและปนเปื้อนในสภาพแวดล้อม ส่งผลต่อสุขภาพอนามัยของผู้ใช้และผู้ที่สัมผัสโดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์ นอกจากนี้ยังมีความจำเป็นต้องมีระบบ- เตรียมพร้อมในการกู้ภัย อพยพประชาชน และแก้ไขภาวะฉุกเฉินเมื่อเกิดการรั่วไหลปนเปื้อน หรือเกิด อุบัติภัยจากสารเคมีและวัตถุอันตรายเหล่านี้ เพื่อป้องกันการแพร่กระจายสู่พื้นที่ หรือบริเวณใกล้เคียงและ ระงับภัยได้ทันท่วงที

  สำหรับระบบการแก้ไขภาวะฉุกเฉินในประเทศไทยขณะนี้ ได้มีการจัดระบบและวางแผนดำเนินการ ระดับชาติซึ่งต้องอาศัยการทำงานร่วมกันของบุคลากรจากหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง กรมควบคุมมลพิษเป็นหน่วยงานหนึ่งที่รับผิดชอบในการให้การสนับสนุนด้านวิชาการโดยเสนอแนะวิธีการระงับเหตุจากสารเคมี รวมทั้งการตรวจสอบและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมภายหลังจากเกิดเหตุ

  จากการประชุมคณะทำงานของโครงการ CETTAD ครั้งแรกเมื่อปลายปี พ.ศ. 2541 โดยมีผู้แทนจาก ภาคอุตสาหกรรมและสถาบันการศึกษาของไทยร่วมให้ข้อคิดเห็น ได้สรุปว่า การแก้ไขภาวะฉุกเฉินเป็นหัวข้อ สำคัญอันหนึ่ง ที่ควรจะเผยแพร่และฝึกอบรมให้บุคลากรทราบแนวทางปฏิบัติที่ถูกต้อง และสามารถนำไป ถ่ายทอดให้บุคลากรในระดับต่างๆ นอกจากนี้คู่สัญญาฝ่ายสหรัฐ มีผู้เชี่ยวชาญและสามารถจัดหลักสูตรมา ฝึกสอนให้บุคลากรพร้อมทั้งช่วยวางระบบ และสร้างแบบปฏิบัติที่เหมาะสมกับการทำงานในประเทศไทย จึง ได้จัดให้มีโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการควบคุมมลพิษ และได้ดำเนินการฝึกอบรมหลักสูตรการแก้ไข- ภาวะฉุกเฉินขึ้น 3 ครั้ง ตามรายละเอียดที่แสดงไว้ในเว็บเพจนี้

  นอกจากนี้ กรมควบคุมมลพิษได้พยายามสนับสนุนให้เกิดเครือข่ายการทำงานด้านการแก้ไข สภาวะฉุกเฉินเพื่อให้เกิดระบบการติดต่อประสานงานระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และช่วยเป็นแกนกลาง ของการรวบรวมข้อมูลทางด้านการแก้ไขสภาวะฉุกเฉิน ขณะนี้กรมควบคุมมลพิษได้รวบรวมข้อมูล ด้านบุคลากรและอุปกรณ์ไว้ ส่วนหนึ่งซึ่งสามารถติดต่อ และขอเพิ่มเติมข้อมูลได้ที่

  การฝึกอบรมการแก้ไขภาวะฉุกเฉินจากสารอันตราย

  การฝึกอบรมการแก้ไขภาวะฉุกเฉิน

  การฝึกอบรมารแก้ไขภาวะฉุกเฉินให้กับบุคลากรในระบบของสหรัฐอเมริกา (Haz Mat Emergency Responders) มี 5 ระดับ คือ
  1. Awareness Level
  2. Operation Level
  3. Technician Level
  4. Specialist Level
  5. On-scene Commander Level
  เนื้อหาหลักสูตรได้จัดให้เหมาะสมกับคุณสมบัติ และหน้าที่การงานของผู้ที่เข้ารับการอบรม เช่น ระดับบุคลากร ในโรงงาน ผู้ใช้แรงงาน ผู้บริหารจัดการ หรือผู้ที่มีหน้าที่ระงับและกู้ภัย
  ภายใต้โครงการ CETTAD กรมควบคุมมลพิษ และคณะทำงานได้พิจารณาให้จัดการฝึกอบรม ด้านการแก้ไขภาวะฉุกเฉินขึ้น 3 ครั้ง โดยได้รับงบประมาณจากกระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม และความช่วยเหลือจาก US-EPA, NJIT
  การฝึกอบรมครั้งที่ 1 สำหรับผู้บริหารและผู้จัดการ ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา
  การฝึกอบรมครั้งที่ 2 สำหรับผู้ปฏิบัติการ ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา
  การฝึกอบรมครั้งที่ 3 สำหรับผู้บริหารและผู้ปฏิบัติการ ที่ประเทศไทย

  การฝึกอบรมครั้งที่ 1 เรื่อง การแก้ไขภาวะฉุกเฉินในประเทศสหรัฐอเมริกา หลักสูตรสำหรับผู้บริหารและผู้จัดการ
  2 - 10 พฤศจิกายน 2541

  หลักการและเหตุผล

  สารเคมีและวัตถุอันตรายแต่ละชนิดมีคุณสมบัติจำเพาะตัวและจะต้องมีวิธีการบำบัดและขจัดการปนเปื้อนที่ถูกต้องอย่างมีหลักการและเป็นขั้นตอน ในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีต เช่น การระเบิดของคลังสารเคมี จะพบว่าไม่มีแผนการดำเนินการที่ถูกต้อง และว่องไว ขาดบุคลากร ที่มีความรู้ความชำนาญและขาดการประสานงานระหว่าง หน่วยงานที่เกี่ยวกับการแก้ไขภาวะฉุกเฉิน ก่อให้เกิด ความเสียหายและประชาชนได้รับพิษจากสารเคมีอย่างเฉียบพลัน และแสดงอาการของ ความเป็นพิษในระยะยาว ด้วยความตื่นตัวในการเตรียมพร้อมเพื่อรับสถานการณ์ จะเกิดขึ้นทุกครั้ง เมื่อมีอุบัติภัย แต่ไม่ได้รับการประสานงานต่อเนื่อง หรือวางแผนการดำเนินการในระยะยาวอย่างเป็น รูปธรรม ทำให้หน่วยงานต่าง ๆ พยายามสร้างงานและตั้งงบประมาณของหน่วยงานเอ ซึ่งมัก จะไม่ได้ รับการอนุมัติ เนื่องจากงบประมาณสูงและต้องการบุคลกรเพิ่มเติมเพื่อให้เกิดความเข้าใจและการ ประสานงานระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ ในระดับผู้บริหาร

  กรมควบคุมมลพิษและคณะทำงานได้พิจารณาสนับสนุนให้บุคลากรจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กับการแก้ไขภาวะฉุกเฉินไปเข้าร่วมฝึกอบรบ ในหลักสูตรสำหรับผู้บริหารและผู้จัดการที่ประเทศ สหรัฐอเมริกา เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2541

  วัตถุประสงค์ของการฝึกอบรม

  1. สร้างบุคลากรระดับผู้บริหารที่มีความรู้ด้านการแก้ไขภาวะฉุกเฉินและสามารถจะร่วมกันวางแผนและกลยุทธ์ให้เกิดการปฏิบัติการที่มีประสิทธิภาพในเหตุการณ์จริง
  2. สร้างผู้นำในการถ่ายทอดความรู้ และทักษะในการวางแผนและสั่งการ เพื่อผลิตบุคลากร ผู้เชี่ยวชาญอย่างต่อเนื่อง
  3. สร้างแกนกลางสำคัญของเครือข่ายการแก้ไขภาวะฉุกเฉินในประเทศไทย เพื่อขยายผลให้เกิดโครงการกู้ภัยสภาวะฉุกเฉินที่ยั่งยืน

  หลักสูตรการฝึกอบรม

  หลักสูตรการฝึกอบรมสำหรับผู้บริหารของ ( US-EPA 165.5) "Hazardous Material Incident Response Operations เป็นหลักสูตรที่จัดสำหรับ บุคลากรที่มีหน้าที่ตรวจสอบ สืบสวน และแก้ไขอุบัติภัยจากวัตถุอันตราย ซึ่งรวมถึงการขจัดสารปนเปื้อนออกจากพื้นที่

  หลักสูตรนี้สอนความรู้พื้นฐานที่ประกอบด้วย
  - การเลือกใช้วิธีการสืบค้น ประเมิน และควบคุมวัตถุอันตราย
  - การเลือกใช้หลักการและแนวทางที่จะป้องกันพื้นที่และบุคลากรกู้ภัยอย่างถูกต้อง
  - การปฏิบัติและการดำเนินการในระดับต่าง ๆ เพื่อความปลอดภัย และสุขภาพของผู้ประกอบการ
  - ความรู้เกี่ยวกับโครงสร้างการดำเนินงาน และขั้นตอนการปฏิบัติการที่เป็นมาตรฐาน
  - การเลือกใช้อุปกรณ์ป้องกันภัยต่าง ๆ อย่างเหมาะสม
  - ความรู้เกี่ยวกับการใช้และบำรุงรักษา ตลอดจนขีดความสามารถในการทำงานของเครื่องมือที่ใช้ตรวจวัดอากาศ

  สถานที่อบรม

  EPA National Emergency Response Center ที่เมือง EDISONมลรัฐ NEW JERSEY ประเทศสหรัฐอเมริกา

  รายชื่อผู้ผ่านการฝึกอบรมครั้งที่ 1

  ผู้เข้ารับการอบรมมีจำนวน 6ท่าน ดังนี้
  ลำดับ ชื่อ-สกุล สถานที่ทำงาน ที่ติดต่อ
  1. นิศากร  โฆษิตรัตน์ กรมควบคุมมลพิษ 92
  ซ.พหลโยธิน 7
  ถ.พหลโยธิน พญาไท กทม. 10400
  โทรศัพท์ : 0 2298 2144
  โทรสาร : 0 2298 2002
  อี-เมล์ : --
  2. พ.อ.หญิงวิมล  เงาพิสดาร กรมวิทยาศาสตร์ทหารบก กองทัพบก
  2396/19 ถ.พหลโยธิน เขตจตุจักร
  กทม. 10900
  โทรศัพท์ : 579 9518,  940 1482
  โทรสาร : 579 9518
  อี-เมล์ : --- 
  3. คุณชัยณรงค์  วาสนะสมสิทธิ์ กองป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน กรมการปกครอง
  กระทรวงมหาดไทย ถ.อัษฎางค์
  กทม. 10200
  โทรศัพท์ : 225 6772 - 5
  โทรสาร : 225 6774
  อี-เมล์ : m03070001@dola.go.th 
  4. รศ.วงศ์พันธ์ ลิมปเสนีย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  ถ.พญาไท เขตปทุมวัน
  กทม. 10330
  โทรศัพท์ : 218 6681
  โทรสาร : 218 6680
  อี-เมล์ : fewlp@eng.chula.ac.th 
  5. คุณ สุทธิ์  กาญจนสุข สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
  962 ถ.กรุงเกษม ป้อมปราบศัตรูพ่าย
  กทม. 10100
  โทรศัพท์ : 628 2840 โทรสาร : 282 1475
  อี-เมล์ : --- 
  6. พ.ต.ท.ชุมพล บุญประยูร สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
  กองบังคับการตำรวจดับเพลิง กองบังคับการ 5
  ถ.พระราม 6 เขตราชเทวี
  กทม 10400
  โทรศัพท์ : 246 0199 - 9 ต่อ245
  โทรสาร : 644 7046,  245 5352
  อี-เมล์  : ---


  การฝึกอบรม ครั้งที่ 2 เรื่อง การแก้ไขภาวะฉุกเฉินในประเทศสหรัฐอเมริกา หลักสูตรสำหรับผู้ปฏิบัติการ
  26 ตุลาคม - 20 พฤศจิกายน 2541

  หลักการและเหตุผล

  บุคลากรระดับผู้ปฏิบัติงาน เป็นบุคลากรที่มีความสำคัญที่จะช่วยให้แผนการแก้ไขภาวะฉุกเฉินสำเร็จ ลุล่วงไปได้ด้วยดี ผู้ปฏิบัติงานจะต้องมีความรู้ความสามารถในการเข้าระงับเหต และกู้ภัยเพื่อลดความสูญเสีย สามารถตัดสินใจเลือกวิธีการที่เหมาะสมและทำงานเป็นทีมได้อย่างมีประสิทธิภาพ เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน บุคลากรผู้ปฏิบัติงานจะประกอบด้วย เจ้าหน้าที่จากหน่วยปฏิบัติต่างๆ เช่น ตำรวจดับเพลิ หน่วยกู้ภัย แพทย์ และพยาบาล เป็นต้น

  ภายใต้โครงการ CETTAD นี กรมควบคุมมลพิษในกระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม พยายามผลักดันให้มีการสร้างทีมผู้ปฏิบัติการที่มีความพร้อม และสามารถจะปฏิบัติการกู้ภัยได้ตามแนว นโยบายที่ได้วางไว้ จึงได้สนับสนุนให้บุคลากรที่มีคุณสมบัติจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปฝึกอบรมในระดับ ผู้ปฏิบัติการทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติที่ประเทศสหรัฐอเมริกา

  วัตถุประสงค์ของการฝึกอบรม

  1. สร้างทีมผู้ปฏิบัติการที่มีความรู้ และ ประสบการณ์ในการปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน ที่สามารถจะทำงานได้เมื่อมีอุบัติภัยเกิดขึ้น
  2. สร้างทีมวิทยากรสำหรับจัดฝึกอบรมให้กับบุคลากรอื่นๆ ในประเทศไทย
  3. ร่วมกันสร้างโปรแกรมแก้ไขภาวะฉุกเฉินที่เหมาะสมและยั่งยืนสำหรับประเทศไทย

  หลักสูตรการฝึกอบรม

  การฝึกอบรมสำหรับผู้ปฏิบัติการประกอบด้วยการฝึกอบรม 2 หลักสูตร
  ตามลำดับดังนี้ ่
  1. หลักสูตร Hazardous Material Incident Response Operations (165 )
  2. หลักสูตร Emergency Response to Hazardous Materials Incident (165.15

  ผู้เข้ารับการอบรมมี 6 ท่าน จากการพิจารณาคัดเลือกของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
  และคณะทำงานทั้ง 6 ท่านได้ฝึกอบรมทั้งภาคทฤษฎีการวางแผนแก้ปัญหา การฝึกหัดใช้เครื่องมือ และฝึกภาคสนาม โดยเน้นเรื่องการประมวลและประเมินสถานการณ์ หรืออุบัติภัยที่เกี่ยวกับวัตถุอันตราย และกระบวนการจัดการกู้ภัยควบคุมสถานการณ์ เพื่อป้องกันสาธารณสมบัติและสาธารณบุคคล

  ระยะเวลาที่ใช้ในการฝึกอบรม

  ใช้ระยะเวลา 4 สัปดาห์ ระหว่างวันที่ 26 ตุลาคม - 20 พฤศจิกายน 2541

  สถานที่อบรม

  EPA National Emergency Response Center ที่เมือง EDISON
  มลรัฐ NEW JERSEY ประเทศสหรัฐอเมริกา

  รายชื่อผู้ผ่านการฝึกอบรมครั้งที่ 2

  ผู้เข้ารับการอบรมมีจำนวน 6ท่าน ดังนี้
  ลำดับ ชื่อ-สกุล สถานที่ทำงาน ที่ติดต่อ
  1. พ.ท.สมชาติ ศิลป์เจริญ กรมการทหารช่าง กองทัพบก
  ค่ายภาณุรังษี ส่วนที่ 2 อ.เมือง
  จ.ราชบุรี 70000
  โทรศัพท์ : (032) 391020
  โทรสาร : (032) 361034 (01) 948 3760
  อีเมล:์
  2. คุณ สุเมธา วิเชียรเพชร กรมควบคุมมลพิษ 92
  ซ.พหลโยธิน 7
  ถ.พหลโยธิน พญาไท กทม. 10400
  โทรศัพท์ : 0 2298 2405 ถึง 06
  โทรสาร : 0 2298 2002
  อีเมล์ : :sumetha(dot)w(at)pcd(dot)go(dot)th 
  3. ดร.วันทนี  พันธุ์ประสิทธิ์ คณะสาธารณสุขศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล
  420/1 ถ.ราชวิถี พญาไท
  กทม. 10400
  โทรศัพท์ : 245 7793
  โทรสาร : 247 9458
  อีเมล์ : phwpp@mahidol.ac.th
   
  4. พ.ท.พิษณุวัฒน์ วงษ์เพชร โรงเรียนศูนย์สงครามพิเศษ
  ค่ายสมเด็จพระนารายณ์มหาราช
  อ.เมือง จ.ลพบุรี 10520
  โทรศัพท์ : (036) 422774
  โทรสาร : (036) 422774
  อีเมล์ : ---
  5. คุณพงษ์ระพิณฑ์  ลยางกูร ศูนย์อุบัติภัยกรุงเทพมหานคร
  173 ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ถ.ดินสอ
  เขตพระนคร กทม. 10200
  โทรศัพท์ : 621 1086 - 7
  302 2043
  โทรสาร : 226 3782
  อีเมล์ : pongrapin@bma.go.th
   
  6. ร.ต.อ.สุรเชษฐ์  ยุ่นสมาน สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
  กองบังคับการตำรวจดับเพลิง 80
  ซ.ปลูกจิต ถ.พระราม 4 แขวงลุมพินี
  ปทุมวัน กทม. 10330
  โทรศัพท์ : 246 0199 ต่อ 365
  โทรสาร : 644 7046
  อีเมล์ : ---


  การฝึกอบรม ครั้งที่ 3 เรื่อง การแก้ไขภาวะฉุกเฉินในประเทศสหรัฐอเมริกา หลักสูตรสำหรับผู้ปฏิบัติการ
  7 - 11 มิถุนายน 2542

  หลักการและเหตุผล

  ตามแนวนโยบายของกรมควบคุมมลพิษในการส่งเสริมให้มีการเผยแพร่ความรู้และเทคโนโลยีเกี่ยวกับ การแก้ไขภาวะฉุกเฉินแก่บุคลากรของรัฐ และของเอกชน เพื่อให้เกิดความเข้าใจในหลักการและสร้างเครือข่าย การประสานงานระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนั้น ได้มีการดำเนินงานเพื่อให้ได้ผลตามวัตถุประสงค์ คือ การจัดฝึกอบรมเป็นภาษาไทยโดยวิทยากรที่ได้ผ่านการฝึกอบรมในหลักสูตรการแก้ไขภาวะฉุกเฉิน ภายใต้โครงการ การถ่ายทอดเทคโนโลยีการควบคุมมลพิษของศูนย์ CETTAD ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา

  บุคลากรที่ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมฝึกอบรมในหลักสูตรการกู้ภัยวัสดุอันตรายในประเทศไทยสำหรับ ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติการมีจำนวน 40 ท่าน จาก 13 หน่วยงานทั่วประเทศ

  วัตถุประสงค์ของการฝึกอบรม

  1. เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการวางแผนแก้ไขภาวะฉุกเฉินและการปฏิบัติการ
  2. สร้างความตระหนักเกี่ยวกับวัตถุอันตราย และวิธีการปฏิบัติเบื้องต้นเมื่อเกิดอุบัติภัย
  3. สร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมดูแลวัตถุอันตราย

  หลักสูตรการฝึกอบรม

  การฝึกอบรมใช้เวลา 5 วัน และครอบคลุมเนื้อหาของหลักสูตรการกู้ภัยวัสดุอันตราย (Emergency Response to Hazardous Material Incidents 165.15) ของ US-EPA ซึ่งได้รับการปรับเสริม และแปลเป็นภาษาไทยการสร้างความเข้าใจแก่บุคลากรที่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง กับการประสานงาน และ ผู้ที่มีหน้าที่ปฏิบัติงานด้านวัตถุอันตรายและการควบคุมแก้ไขภาวะฉุกเฉิน

  การฝึกอบรมครอบคลุมความรู้ภาคทฤษฎี และฝึกภาคสนามเกี่ยวกับ
  1. แผนงานความปลอดภัยและขั้นตอนมาตรฐานในการปฏิบัติงาน
  2. ระบบบัญชาการกู้ภัย
  3. ลักษณะและการจำแนกชนิดของวัสดุอันตราย
  4. พิษวิทยา
  5. การชี้บอกวัสดุอันตราย
  6. การประเมินสถานการณ์ กลยุทธ์ และกลวิธี
  7. ระดับการป้องกันตัว
  8. เสื้อผ้าป้องกันวัสดุอันตราย
  9. การสำรวจพื้นที่เบื้องต้น
  10. การควบคุมสถานการณ์ : การปิดกั้นและการเก็บกัก
  11. กฎหมาย
  12. เครื่องมือวัดก๊าซ
  13. เครื่องมือวัดรังสี
  14. การเตรียมการสำหรับสถานการณ์จำลองในโกดังสินค้า
  15. การขจัดสิ่งปนเปื้อน
  15. การขจัดสิ่งปนเปื้อน
  วิทยากรที่ร่วมให้การฝึกอบรมประกอบด้วยวิทยากรชาวไทย 11 คน ที่ผ่านการฝึกอบรมจาก EPA National Emergency Response Center (รายชื่อในการฝึกอบรมครั้งที่ 1 และ 2) และ ร.ต.อ.บำรุง ภู่ขวัญ รองสารวัตร สถานีตำรวจดับเพลิงบางเขน

  นอกจากนี้ สหรัฐอเมริกาได้ส่งวิทยากรผู้เชี่ยวชาญมาร่วมให้ความรู้ และข้อคิดเห็น 3 ท่าน คือ
  1. Dr. Joe P. Lafornara U.S. Environmental Protection Agency
  2. Mr. William Librizzi, PE New Jersey Institute of Technology
  3. Mr. Richard M. Brophy Tetra Tech Nus, Inc.

  พร้อมทั้งได้ส่งอุปกรณ์ เครื่องมือจากสหรัฐอเมริกามาใช้ฝึกอบรมเพิ่มเติม จากส่วนที่ได้รับ ความเอื้อเฟื้อจากกองบังคับการตำรวจดับเพลิง

  ผู้เข้ารับการอบรมมี 6 ท่าน จากการพิจารณาคัดเลือกของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
  และคณะทำงานทั้ง 6 ท่านได้ฝึกอบรมทั้งภาคทฤษฎีการวางแผนแก้ปัญหา การฝึกหัดใช้เครื่องมือ และฝึกภาคสนาม โดยเน้นเรื่องการประมวลและประเมินสถานการณ์ หรืออุบัติภัยที่เกี่ยวกับวัตถุอันตราย และกระบวนการจัดการกู้ภัยควบคุมสถานการณ์ เพื่อป้องกันสาธารณสมบัติและสาธารณบุคคล

  ระยะเวลาที่ใช้ในการฝึกอบรม

  ใช้ระยะเวลา 5 วัน ระหว่างวันที่ 7 - 11 มิถุนายน 2542

  สถานที่อบรม

  ได้รับความอนุเคราะห์จากกองทัพบก ให้ใช้สถานที่ กองร้อยวิทยาศาสตร์ที่ กรมวิทยาศาสตร์ทหารบก
  ถนนพหลโยธิน กรุงเทพมหานคร

  รายชื่อผู้ผ่านการฝึกอบรมครั้งที่ 3

  ผู้เข้ารับการอบรมมีจำนวน 40 ท่าน ดังนี้
  ลำดับ ชื่อ-สกุล สถานที่ทำงาน ที่ติดต่อ
  1. คุณ กุลชาธนะขว้าง กรมควบคุมมลพิษ 92
  ซ.พหลโยธิน 7 ถ.พหลโยธิน
  พญาไท กทม. 10400
  โทรศัพท์ : 0 2298 2413 ถึง 15
  2. คุณ  คมสัน องค์ปรีชากุล กรมควบคุมมลพิษ 92
  ซ.พหลโยธิน 7
  ถ.พหลโยธิน พญาไท กทม. 10400
  โทรศัพท์ : 0 2298 2405 ถึง 06
  3. คุณ จิรภาห้องสวัสดิ์ กรมควบคุมมลพิษ 92
  ซ.พหลโยธิน 7
  ถ.พหลโยธิน พญาไท กทม. 10400
  โทรศัพท์ : 0 2298 2327,2333, 2339
  4. คุณ จุมพลขุนอ่อน กรมควบคุมมลพิษ 92
  ซ.พหลโยธิน 7
  ถ.พหลโยธิน พญาไท กทม. 10400
  โทรศัพท์ : 0 2298 2620
  5. คุณ เชิดชัย วราแก่นทราย กรมควบคุมมลพิษ 92
  ซ.พหลโยธิน 7
  ถ.พหลโยธิน พญาไท กทม. 10400
  โทรศัพท์ : 0 2298 2413 ถึง 15
  6. คุณ ลักษมี พรหมกสิกร กรมควบคุมมลพิษ 92
  ซ.พหลโยธิน 7
  ถ.พหลโยธิน พญาไท กทม. 10400
  โทรศัพท์ : 0 2298 2405 ถึง 06
  7. คุณ สราวุธ เทพานนท์ กรมควบคุมมลพิษ 92
  ซ.พหลโยธิน 7
  ถ.พหลโยธิน พญาไท กทม. 10400
  โทรศัพท์ : 0 2298 2389, 2395, 2397
  8. คุณ สุนทรอุปมาณ กรมควบคุมมลพิษ 92
  ซ.พหลโยธิน 7
  ถ.พหลโยธิน พญาไท กทม. 10400
  โทรศัพท์ : 0 2298 2413 ถึง 15
  9. คุณ สุรินทร์ อารีย์ กรมควบคุมมลพิษ 92
  ซ.พหลโยธิน 7
  ถ.พหลโยธิน พญาไท กทม. 10400
  โทรศัพท์ : 0 2298 2442, 2446
  10. คุณ บุษบา พฤกษ์ธาราธิกูล กรมโรงงานอุตสาหกรรม 75/6
  ถ.พระราม 6 ราชเทวี
  กทม. 10400
  โทรศัพท์ : 202 4230
  11. คุณ วิจิตรา ศรีวนิชย์ กรมโรงงานอุตสาหกรรม 75/6
  ถ.พระราม 6 ราชเทวี
  กทม. 10400
  โทรศัพท์ : 282 4643
  12. เรือเอกมนตรี วงศ์ประยูร กรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ 83
  หมู่ 12 ถ.พุทธมณฑลสาย 3 แขวงศาลาธรรมสภน์
  เขตทวีพัฒนา กทม. 10170
  โทรศัพท์ : 243 0780
  13. นาวาโท โยธิน อินเทพ กรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ 83
  หมู่ 12 ถ.พุทธมณฑลสาย 3 แขวงศาลาธรรมสภน์
  เขตทวีพัฒนา กทม. 10170
  โทรศัพท์ : 475 7115/TD>
  14. นาวาตรีวิสิทธิ์ วีระแสงพงษ์ กรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ 83
  หมู่ 12 ถ.พุทธมณฑลสาย 3 แขวงศาลาธรรมสภน์
  เขตทวีพัฒนา กทม. 10170
  โทรศัพท์ : 466 7909
  15. ร้อยโท ดำรง อยู่สุข กองพลพัฒนาที่ 1 ถ.ราชดำเนินนอก
  แขวงดุสิต เขตดุสิต
  กทม.10300
  โทรศัพท์ : 280 3970 - 4
  16. พันตรี กริช นามลี กองพลพัฒนาที่ 2 กองทัพบก
  อ.เมือง จังหวัดนครราชสีมา
  30000
  โทรศัพท์ : (044) 357279 - 80
  17. ร้อยตรี ปฏิวัติ มุลาลินน์ กองร้อยวิทยาศาสตร์ที่1
  กรมวิทยาศาสตร์ทหารบก ถ.พหลโยธิน
  ลาดยาว จตุจักร กทม. 10900
  โทรศัพท์ : 579 9518 ต่อ99858
  18. จ่าสิบเอก ประพนธ์ ศรีตระกูล กองร้อยวิทยาศาสตร์ที่ 1
  กรมวิทยาศาสตร์ทหารบก ถ.พหลโยธิน
  ลาดยาว จตุจักร กทม. 10900
  โทรศัพท์ : 579 9591
  19. ร้อยตรีหญิง ศุจิรัตน์ ปุยะกุล กองร้อยวิทยาศาสตร์ที่ 1
  กรมวิทยาศาสตร์ทหารบก ถ.พหลโยธิน
  ลาดยาว จตุจักร กทม. 10900
  โทรศัพท์ : 940 0325
  20. พันตรี วิษณุสนธยานนท์ กองเวชกรรมป้องกัน กรมแพทย์ทหารบก 8
  ถ.พญาไท ราชเทวี
  กทม. 10400
  โทรศัพท์ : 245 5617
  21. คุณ ชัยณรงค์  สุวรรณศิลป์ กองอำนวยการป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนภาคเหนือ 199
  หมู่ 1 เชิงดอย ดอยสะเกิด จ.เชียงใหม่
  50220
  โทรศัพท์ : (053) 291042
  22. คุณ ทรงศักดิ์  ฉลาดพงศ์พันธ์ กองอำนวยการป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนภาคเหนือ 199
  หมู่ 1 เชิงดอย ดอยสะเกิด จ.เชียงใหม่
  50220
  โทรศัพท์ :(053) 291042
  23. คุณ ประวิทย์  รอบกิจ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
  ต.ทุ่งศุขล อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
  20230
  โทรศัพท์ : (038) 490199
  24. คุณ ชัด  วิชาภรณ์ เทศบาลจังหวัดระยอง ถ.ตากสินมหาราช
  ต.ท่าประดู่ อ.เมือง จ.ระยอง
  21000
  โทรศัพท์ : (033) 611145
  25. คุณ ประกอบ  ยมจินดา เทศบาลจังหวัดระยอง ถ.ตากสินมหาราช
  ต.ท่าประดู่ อ.เมือง จ.ระยอง21000
  โทรศัพท์ : (033) 611145
  26. รศ.เลิศชัย  เจริญธัญรักษ์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  คณะสาธารณสุขศาสตร์ ภาควิชาระบาดวิทยา
  อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002
  โทรศัพท์ : (043) 347058
  27. คุณ โกศล  อุตตะระนาค โรงพยาบาลเลิดสิน 190
  สีลม บางรัก กทม.10500
  โทรศัพท์ : 237 7206
  28. คุณ นิตยา  เย็นฉ่ำ โรงพยาบาลเลิดสิน 190
  สีลม บางรัก กทม.10500
  โโทรศัพท์ ; 237 7206
  29. ร.ต.อ. สมชาย  เชิดสงวน ส.ดพ.ตลิ่งชัน ถ.ศาลายา อ.พุทธมณฑล
  จ.นครปฐม 73170
  โทรศัพท์ : 889 2817
  30. คุณ ปภัสมน  อัมราลิขิต สำนักงานคณะกรรมการป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติ
  สำนักปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีทำเนียบรัฐบาล
  78 ถ.ราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  โทรศัพท์ : 282 7156
  31. คุณ กนกพร  อัมพวัน กรมควบคุมมลพิษ 92
  ซ.พหลโยธิน 7
  ถ.พหลโยธิน พญาไท กทม. 10400
  โทรศัพท์ : 0 2298 2413 ถึง 15
  32. ร.ต.อ. ฉกาจ   เนียมลาภเนื่อง 1 ถ.เจริญนคร เขตคลองสาน
  กทม. 10600
  โทรศัพท์ : 437 6614 - 5
  33. คุณ จิตตภา  หลิ่วสุวรรณ 173 ถ.ดินสอ เสาชิงช้า พระนคร
  กทม. 10200
  โทรศัพท์ : 278 1484
  34. คุณ โชคชัย  นุชแนวงาม 173 ถ.ดินสอ เสาชิงช้า พระนคร
  กทม. 10200
  โทรศัพท์ : 278 1484
  35. คุณ บัญชา  มาลีวัตร 173 ถ.ดินสอ เสาชิงช้า พระนคร
  กทม. 10200
  โทรศัพท์ : 225 4462 - 3
  36. คุณ สุนัย  พิทักษ์บูรพา 173 ถ.ดินสอ เสาชิงช้า พระนคร
  กทม. 10200
  โทรศัพท์ : 225 4462
  37. พ.ต.ท.โชคชัย  ยิ้มพงษ์ 2109 ถ.สุขุมวิท เขตพระโขนง
  กทม. 10260
  โทรศัพท์ : 311 4808
  38. พ.ต.ท.สมปอง  สุขสำฤทธิ์ 41/115 ถ.เศรษฐศิริ เขตดุสิต
  กทม.10300
  โทรศัพท์ : 241 4063 , 4067
  39. คุณ กฤตยา  สตาภิรมย์ 9 ถ.เมืองใหม่มาบตาพุด สาย 7
  ต.ห้วยโป่ง อ.เมือง จังหวัดระยอง
  21000
  โทรศัพท์ : (038) 685562 - 5
  40. คุณ ไพฑูรย์  วิญญาณ 9 ถ.เมืองใหม่มาบตาพุด สาย 7
  ต.ห้วยโป่ง อ.เมือง จังหวัดระยอง
  21000
  โทรศัพท์ : (038) 685562 - 5


  โปรแกรมฐานข้อมูล

  หลักการและเหตุผล

  การจัดทำทำเนียบฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขภาวะฉุกเฉินจากสารอันตราย   แบ่งออกเป็นระบบฐานข้อมูลของหน่วยงานบุคลากรและผู้เชี่ยวชาญเครื่องมือและอุปกรณ์
  ที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขภาวะฉุกเฉินจากสารอันตรายโดยจัดเก็บข้อมูลที่รวบรวมจากหน่วย
  งานต่าง ๆ อาทิ องค์การภาครัฐ ภาคเอาชนรัฐวิสาหกิจและองค์กรพัฒนาเอกชนในโปรแกรม
  ฐานข้อมูลซึ่งบันทึกอยู่ในรูปของ CD-ROM และสามารถเรียกใช้ผ่านระบบคอมพิวเตอร์ที่
  เป็น PC Stand  Alone

  ทำเนียบฐานข้อมูล แบ่งเป็น 3 ส่วนหลัก ดังนี้
       1. ทำเนียบเกี่ยวกับหน่วยงาน ให้ข้อมูลของหน่วยงาน สถานที่ติดต่อบุคคลที่รับผิดชอบงาน การแก้ไขภาวะฉุกเฉินจากสารอันตราย
       2. ทำเนียบเกี่ยวกับอุปกรณ์และเครื่องมือ ให้ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวน และสถานภาพของอุปกรณ์เครื่องมือที่ใช้ในการแก้ไขภาวะฉุกเฉินจากสารอันตรายในแต่ละหน่วยงาน
       3. ทำเนียบเกี่ยวกับบุคลากรและผู้เชี่ยวชาญ ให้ข้อมูลบุคลากรและผู้เชี่ยวชาญที่อยู่ในหน่วย งานเหล่านั้นรวมทั้งความสามารถในการสนับสนุนเพื่อแก้ไขภาวะฉุกเฉินจากสารอันตราย

  สถานที่ติตต่อ

  ศูนย์พัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม ศูนย์ปฏิบัติการวิเคราะห์มลพิษและสิ่งแวดล้อม กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
  กรมควบคุมมลพิษ ชั้น 7
  92 ซ.พหลโยธิน 7 ถ.พหลโยธิน แขวงสามเสนในเขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 โทรศัพท์ 0 2298 2550, 2555 โทรสาร 0 2298 2552


  ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
  ศูนย์ปฏิบัติการวิเคราะห์มลพิษและสิ่งแวดล้อม
  โทรศัพท์ 0 2298 2550 โทรสาร 0 2298 2552
  E-mali : ptech(at)pcd(dot)go(dot)th
  กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม