หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ระยะเวลาการดำเนินการ
การดำเนินงาน
เอกสารดาวน์โหลด

 

หลักการและเหตุผล

การเพิ่มขึ้นของประชากร กิจกรรมทางเศรษฐกิจของมนุษย์ทั้งการผลิตและการให้บริการ ได้เปลี่ยนวิถีชีวิตของคนทั้งโลกและรวมถึงคนไทยไปสู่การอุปโภคบริโภคที่มีการใช้พลังงานและทรัพยากรธรรมชาติอย่างฟุ่มเฟือย ก่อให้เกิดความเสื่อมโทรมและการลดลงของทรัพยากรธรรมชาติ การเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วของปริมาณขยะมูลฝอยและมลพิษต่างๆในอดีตที่ผ่านมาการจัดการสิ่งแวดล้อมในประเทศไทยมักจะมุ่งไปที่ผู้ผลิตซึ่งเป็นผู้ก่อมลพิษโดยตรง เช่น มาตรการควบคุมมลพิษที่ปลายเหตุ การบำบัดน้ำเสีย การบำบัดอากาศเสีย ต่อมาได้ส่งเสริมแนวคิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development) ตามแผนปฏิบัติการที่ 21 ที่เป็นผลมาจากการประชุมสุดยอดของโลก ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2535 ที่กรุงริโอ เดอจาเนโร ประเทศบราซิล การพัฒนาอย่างยั่งยืนประกอบไปด้วย การผลิตที่ยั่งยืน (Sustainable Production) และการบริโภคที่ยั่งยืน (Sustainable Consumption)


แนวทางการผลิตที่ยั่งยืน เช่น การผลิตที่สะอาด และการป้องกันมลพิษ เพื่อลดมลพิษที่แหล่งกำเนิด และใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ  ยังคงเน้นการแก้ไขที่ผู้ผลิตซึ่งไม่ได้มีเพียงผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรมเท่านั้น  แต่ยังรวมภาคเกษตรกรรมและธุรกิจการให้บริการต่างๆ  ซึ่งเป็นฝ่ายจัดหาสินค้าหรือบริการให้แก่ผู้บริโภค  ตามความสัมพันธ์ของกลไกการตลาดที่เกิดจากอุปสงค์-อุปทาน


อุปสงค์ของผู้บริโภคสามารถใช้กำหนดอุปทานจากผู้ผลิตได้เนื่องจากในระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยม  ความต้องการของลูกค้าเป็นปัจจัยสำคัญที่มีอิทธิพลต่อผู้ผลิต การบริโภคที่ยั่งยืนได้คำนึงถึงประเด็นนี้  หากผู้บริโภคเรียกร้องให้ผู้ผลิตปรับปรุงคุณภาพของสินค้าและบริการในเรื่องสิ่งแวดล้อมมากขึ้น ผู้ผลิตก็จะให้ความสำคัญกับการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมตามความต้องการของลูกค้า  อย่างไรก็ตามสัดส่วนของกลุ่มผู้บริโภคที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อมต้องมีปริมาณมากพอที่จะส่งผลต่อการตัดสินใจเปลี่ยนแปลงของผู้ผลิตได้


ในด้านการบริโภคที่ยั่งยืนประเทศไทยได้นำการตลาดสีเขียว (Green Marketing) ที่เป็นกลยุทธ์หนึ่งของภาคธุรกิจมาใช้ในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา ทำให้ประเทศไทยเริ่มมีสินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมหรือสินค้าสีเขียว (Green Products) วางขายในตลาดมากขึ้น อย่างไรก็ตาม การเติบโตของตลาดสีเขียวของประเทศไทยช้ากว่าประเทศอื่นๆ มาก เนื่องจากผู้บริโภคไทยยังไม่นิยมใช้ปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมเป็นอีกปัจจัยหนึ่งในการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ ทำให้การตลาดสีเขียวของไทยยังไม่ประสบความสำเร็จ นั้นคือการขาดกลุ่มผู้บริโภคที่มีความห่วงใยต่อสิ่งแวดล้อม (Green Consumers) อย่างจริงจัง


ภาครัฐทั้งหน่วยงานส่วนกลางและท้องถิ่นถือเป็นผู้บริโภครายใหญ่ที่สุดที่จะสามารถสร้างแรงขับเคลื่อนให้ภาคการผลิตมุ่งไปสู่การผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และสนับสนุนให้เกิดการบริโภคที่ยั่งยืนได้ งบประมาณที่ใช้ในการจัดซื้อจัดจ้างของภาครัฐมีสัดส่วนที่สูงตั้งแต่ร้อยละ 11-17 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติ (GDP) และไม่เพียงแค่มีสัดส่วนการบริโภคขนาดใหญ่เท่านั้น แต่ภาครัฐยังมีการจัดซื้อจัดจ้างที่ครอบคลุมผลิตภัณฑ์หลากหลายตั้งแต่สินค้าทั่วไป จนถึงการก่อสร้างและบริการต่างๆ


ภาครัฐ จึงเป็นกำลังสำคัญที่จะสนับสนุนให้เกิดอุปสงค์สินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Demand) ในตลาด เพื่อให้เป็นกลไกขับเคลื่อนให้ผู้ผลิตและผู้ให้บริการใส่ใจรักษาสิ่งแวดล้อม (Greening the Supply Chain) โดยการออกข้อกำหนดสำหรับสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมที่ยังไม่มีมาตรฐานฉลากเขียว การปรับปรุงกฎระเบียบให้หน่วยงานที่ภาครัฐต้องจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อให้มีการเลือกซื้อและใช้สินค้าหรือบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้น

จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้น จึงได้มีนโยบาย กำหนดให้รัฐเป็นผู้นำในการจัดซื้อสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้มีคำสั่งให้กรมควบคุมมลพิษ ดำเนินการศึกษาคัดเลือก และกำหนดหลักเกณฑ์ของสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพื่อให้หน่วยงานในกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนำร่องจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยให้กรมควบคุมมลพิษดำเนินการนำร่องในการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  เพื่อนำผลไปสู่การปฏิบัติในการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมของหน่วยงานภาครัฐอื่นๆ ต่อไป   

วัตถุประสงค์

  2.1 เพื่อส่งเสริมการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
  2.2 เพื่อศึกษาคัดเลือกและกำหนดหลักเกณฑ์ ของสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

  3.1 ภาครัฐมีการจัดซื้อสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
  3.2 ทำให้กลไกในตลาดสีเขียวของประเทศไทย มีการเจริญเติบโตเพิ่มขึ้น
  3.3 ลดปัญหามลพิษและการลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ โดยให้ผู้ผลิตและผู้บริโภคมีส่วนร่วม

ระยะเวลาการดำเนินการ

  ขั้นที่ 1 ปี พ.ศ. 2548 กิจกรรมนำร่องจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
  ขั้นที่ 2 ปี พ.ศ. 2549 ฐานข้อมูลสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

 

การดำเนินงาน

5.1 การคัดเลือกและกำหนดหลักเกณฑ์สินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

รวบรวมข้อมูลรายการสินค้าและบริการที่มีการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานภายในกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ( 11 หน่วยงาน)

ปี พ.ศ. รายการสินค้าและบริการ
2548
1) ตลับหมึกเครื่องถ่ายเอกสารเครื่องพิมพ์ เครื่องโทรสาร 4) ผลิตภัณฑ์ลบคำผิด 7) บริการโรงแรม
2) กระดาษคอมพิวเตอร์ 5) หลอดฟลูออเรสเซนซ์  
3) แฟ้มเอกสาร ซองบรรจุภัณฑ์ กล่องใส่เอกสาร และกระดาษสีทำปก 6) บริการทำความสะอาด  

2549
อยู่ระหว่างการพิจารณาเพิ่มเติม 5 ประเภท

5.2 การจัดทำคู่มือการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

พ.ศ. 2549 ได้จัดทำคู่มือการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

5.3 การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์

5.3.1. ปี พ.ศ. 2548

การจัดสัมมนาเรื่อง การจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ระหว่างวันที่ 14-16 กันยายน 2548 ณ กรมควบคุมมลพิษ และ การจัดซื้อที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมของภาครัฐ จากแนวคิดสู่การปฏิบัติ ในวันที่ 1 ธันวาคม 2548

5.3.2. ปี พ.ศ. 2549

1.) กิจกรรมคุยกันตอนเที่ยง / KM เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อการ รวบรวมองค์ความรู้ที่มีอยู่ในส่วนราชการ มาพัฒนาให้เป็นระบบเพื่อให้ทุกคนในองค์การสามารถเข้าถึงความรู้ อันจะส่งผลให้องค์การมีความสามารถในเชิงแข่งขันสูงสุด ซึ่งได้จัดขึ้น เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2549 ในหัวข้อเรื่อง การจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ของหน่วยงานภาครัฐ ณ ห้องประชุม 101 คพ.

2.) การสัมมนาเรื่อง การจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2549 ณ ห้องประชุมใหญ่ คพ.

3.)การสัมมนาเรื่อง การจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับ สิ่งแวดล้อม ณ กรมทรัพยากรธรณี


4.) เผยแพร่คู่มือการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ให้กับหน่วยงานต่าง ๆ ภายในกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม


5.) จัดทำ Web page


5.4 การติดตามผลการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

  1. การติดตามผลของกรมควบคุมมลพิษ

  2. การติดตามผลในกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

5.5 การจัดทำฐานข้อมูลสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

5.6 การจัดทำแผนการดำเนินการเพื่อส่งเสริมการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการของภาครัฐ
ในช่วงปี พ.ศ. 2550 – 2551


6. เอกสารดาวน์โหลด

ลำดับ เนื้อหา ดาว์นโหลด
1.
คู่มือการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม pdf 322KB [ 3.45 MB]
บทที่ 1 บทนำ pdf 322KB [ 82 KB]
บทที่ 2 เกณฑ์การจัดซื้อจัดจ้างสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม pdf 322KB [ 2.56 MB]
บทที่ 3 เกณฑ์การจัดจ้างบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม pdf 322KB [ 133 KB]
บทที่ 4 แนวทางการปฏิบัติในการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม pdf 322KB [ 107 KB]
ภาคผนวก ก สารเคมีที่ห้ามใช้เป็นส่วนผสมในสินค้าและลริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม pdf 322KB [ 61 MB]
ภาคผนวก ข รายชื่อผู้ผลิตหลอดฟลูออเรสเซนต์ที่ได้รับการรับรองให้ใช้เครื่องหมายฉลากเขียว pdf 322KB [ 92 KB]
ภาคผนวก ค รายชื่อสารอันตรายที่ห้าามใช้ทำความสะอาด pdf 322KB [ 54 KB]
ภาคผนวก ง รายชื่อโรงแรมที่ได้รับเกียรติบัตรใบไม้เขียว pdf 322KB [ 153 KB]
ภาคผนวก จ ตัวอย่างเอกสารตกลงราคา pdf 322KB [ 363 KB]
ภาคผนวก ฉ ตัวอย่างเอกสารสอบราคา pdf 322KB [ 247 KB]
ภาคผนวก ช เอกสารที่ใช้ในวิธีการจ้างบริการทำความสะอาดโดยวิธีสอบราคา pdf 322KB [ 235 KB]
ภาคผนวก ซ เอกสารที่ใช้ในวิธีการเลือกใช้บริการโรงแรมในการจัดการประชุม สัมมนา ฝึกอบรม pdf 322KB [ 121 KB]
2.
สรุปเกณฑ์ข้อกำหนดสำหรับสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม pdf 322KB [ 51 KB]
3.

การสัมมนาเรื่อง การจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับ สิ่งแวดล้อม เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2549 ณ ห้องประชุมใหญ่ คพ.

pdf 322KB[ 8.73 MB]
รายละเอียดการสัมมนา pdf 322KB [ 1.84 MB]
แบบสอบถามการจัดการของเสียของโรงแรม pdf 322KB [ 124 KB]
สรุปแบบประเมินความคิดเห็นจากการสัมมนาการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

pdf 322KB [49.3 KB]
4.
สรุปผลการสำรวจการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมของหน่วยงาน ภายในกรมควบคุมมลพิษ ต.ค. 48 – ม.ค. 49 / ต.ค. 48 – มี.ค. 49 /
ต.ค. 48 – มิ.ย. 49 
[ 40 KB]
5.

สรุปผลการสำรวจการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมของหน่วยงาน ภายในกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 6 เดือน

[28 KB]
6.

ฐานข้อมูลสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

-รายการสินค้าที่ตรวจสอบความเป็นมิตรแล้ว.doc

 
pdf 322KB [ 115 KB]
7. ร่างแผนส่งเสริมการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมของภาครัฐ pdf 322KB [251 KB]
8. สไลด์ประกอบการบรรยายสรุปร่างแผน ฯ เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2550 ณ ห้องประชุมใหญ่ คพ. pdf 322KB [189 KB]
9. มติคณะรัฐมนตรี วันที่ 22 มกราคม 2551 pdf 295KB [295 KB]
10.

เอกสารประกอบการสัมมนา เรื่อง "การจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมของภาครัฐ" ระหว่างวันที่ 17-19 มีนาคม 2551 โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพฯ

17 มีนาคม 2551
-นโยบายและแนวทางการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับ สิ่งแวดล้อมของภาครัฐ โดย ดร.สุพัฒน์ หวังวงศ์วัฒนา อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ

-แผนส่งเสริมการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับ สิ่งแวดล้อม ปี 2551-2554 และสรุปผล การจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและ บริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ในปีงบประมาณ 2550 โดย ดร.วิจารย์ สิมาฉายา ผู้อำนวยการกองจัดการคุณภาพอากาศและเสียง ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการฝ่ายคุณภาพ สิ่งแวดล้อมและห้องปฏิบัติการ กรมควบคุมมลพิษ

-SCG Green Procurement การจัดซื้อที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)

-SCG Green Procurement ประสบการณการจัดซื้อที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)

-Green Procurement การจัดซื้อที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

วันอังคารที่ 18 มีนาคม 2551
-เกณฑ์การจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมของภาครัฐ โดย คุณปฐม ชัยพฤกษทล รองนักวิจัยอาวุโส สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย

-ผลกระทบจากการจัดซื้อจัดจ้างสินค้า และบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ในเชิงสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ และสังคม ธภัทร ศิลาเลิศรักษาSenior engineerสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย

-การประเมินวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์ (LCA): เครื่องมือเพื่อการผลิตสินค้าสีเขียว (Eco-product) โดย รศ.ดร.ธำรงรัตน์ มุ่งเจริญ


วันพุธที่ 19 มีนาคม 2551
-โรงแรมใบไม้เขียวโรงแรมใบไม้เขียว : บริการที่เป็นบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดย นายภราเดช พยัฆวิเชียร มูลนิธิใบไม้เขียว

-การขอการรับรองฉลากเขียว ปฐม ชัยพฤกษทล สำนักงานเลขานุการโครงการฉลากเขียว

-สมรรถนะของห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์บริการ ในการทดสอบสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

-สมรรถนะของห้องปฏิบัติการในการทดสอบสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม Thanasak Chaiyavech , Electrical and Electronics Institute

-Delivering Trust between people, organisations and governments by SGS


 

 

pdf 295KB [524 KB]


pdf 295KB [377 KB]

 

pdf 295KB [2.04 MB]


pdf 295KB [1.6 MB]

pdf 295KB [3.4 MB]

 

pdf 295KB [1.8 MB]

pdf 295KB [1.2 MB]

pdf 295KB [3.1 MB]

 


pdf 295KB [1.5 MB]

pdf 295KB [1.03 MB]

pdf 295KB [119 KB]


pdf 295KB [1.04 MB]

pdf 295KB [1.36 MB]

11.

เอกสารประกอบการสัมมนา เรื่อง "การจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมของภาครัฐ" วันที่ 23 เมษายน 2551 ณ โรงแรมเจริญธานี ปริ้นเซส จ.ขอนแก่น วันที่ 2 พฤษภาคม 2551 ณ โรงแรมภูเก็ตเกรซแลนด์ จ.ภูเก็ต และวันที่ 11 มิถุนายน 2551 ณ โรงแรมเซ็นทาราดวงตะวัน จ.เชียงใหม่

-การสัมมนาการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับ สิ่งแวดล้อมของภาครัฐ
โดย ดร.สุพัฒน์ หวังวงศ์วัฒนา อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ

-ลักษณะสินค้าและบริการเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
โดย ดร.วิจารย์ สิมาฉายา ผู้อำนวยการกองจัดการคุณภาพอากาศและเสียง กรมควบคุมมลพิษ

-SCG Green Procurement การจัดซื้อที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)

-การประเมินวัฏจักรชีวิตผลิตภัณฑ์ (Life Cycle Assessment : LCA)
โดยปฐม ชัยพฤฏษทล สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย

-เกณฑ์ข้อกำหนดของสินค้าและบริการที่เป้นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
โดย ดร.วิจารย์ สิมาฉายา ผู้อำนวยการกองจัดการคุณภาพอากาศและเสียง กรมควบคุมมลพิษ


-ฐานข้อมูลสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
โดย นางสาวอนุดา ทวัฒน์สิน นักวิชาการสิ่งแวดล้อม 6ว ฝ่ ายคุณภาพสิ่งแวดล้อมและห้องปฏิบัติการ กรมควบคุมมลพิษ

-มูลนิธิใบไม้สีเขียว (Green Leaf Foundation)
โดย จิรพล สินธุนาวา รองประธานมูลนิธิใบไม้เขียว

-โรงแรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

-ระเบียบที่เกี่ยวข้อง การจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม


 

 

pdf 277KB [277 KB]


pdf 1.35MB [1.35 MB]


pdf 742KB [742 KB]


pdf 1.13MB [1.13MB]


pdf 1.02M [1.02 MB]pdf 3.10MB [3.10 MB]

 

pdf 1.89MB [1.89 MB]

pdf 512KB [512 KB]

pdf 1.37MB [1.37 MB]

 


ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

กลุ่มเทคโนโลยีการจัดการมลพิษ
ศูนย์ปฏิบัติการวิเคราะห์มลพิษและสิ่งแวดล้อม
โทรศัพท์ 0 2298 2564 , 0 2298 2558
โทรสาร 0 2298 2552
E-mali : ptech(at)pcd(dot)go(dot)th

กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม