สินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

วิธีการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม [PDF: 2.56 MB] เล่มที่ 1
เกณฑ์การจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม [PDF: 3.45 MB] เล่มที่ 2
รายการสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
สำนักงานสีเขียว (Green Office)
ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015

กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม