Connection Failure PCD: ISO 14001

สินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม มอก. 14001:2548 (ISO 14001: 2004) Environmental Management System (ISO 14001:2004) มีวัตถุประสงค์เพื่อให้องค์กรมีความตระหนักถึงความสำคัญของการจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อให้เกิดการพัฒนาสิ่งแวดล้อมควบคู่กับการพัฒนาธุรกิจ โดยมุ่งเน้นในการป้องกันมลพิษ (Prevention of Pollution) และการปรับปรุงให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง การนำระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2004 มาใช้จะก่อให้เกิดประโยชน์กับองค์กรในการลดค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับวัตถุดิบและพลังงาน และการบำบัดมลพิษ 
หลักการสำคัญ ดังนี้
 
 1. การกำหนดนโยบายสิ่งแวดล้อม (Environmental Policy)
 2. การวางแผนเพื่อสนองนโยบาย (Planning)
 3. การนำไปปฏิบัติและการดำเนินการ (Implementation & Operation)
 4. การตรวจสอบและการปฏิบัติแก้ไข (Checking & Corrective Action)
 5. การทบทวนและปรับปรุงให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง (Management Review & Continual Improvement)
ประโยชน์ที่ได้รับ
 
 1. ไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม สำหรับการนำไปใช้ในการผลิต
 2. ลดความเสี่ยงที่เกิดจากความผิดพลาดในการกำจัดขยะมีพิษ
 3. สนองความต้องการของลูกค้า เนื่องจากในปัจจุบันลูกค้าต้องการสินค้าที่ช่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
 4. ใช้ประโยชน์จากทรัพยากรได้อย่างคุ้มค่า
 5. มีภาพลักษณ์ที่ดี

กรมควบคุมมลพิษ เป็นหน่วยงานหลักในการควบคุม ป้องกัน ลด และแก้ไขปัญหามลพิษเพื่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดีของประเทศ ควบคู่ไปกับการจัดการสิ่งแวดล้อมภายในองค์กร ด้วยความมุ่งมั่น ดังต่อไปนี้

๑. ป้องกัน ควบคุม และลดมลพิษที่เกิดจากการปฏิบัติงาน

๒. ปฏิบัติงานตามกฎหมาย ข้อบังคับ และข้อกำหนดด้านสิ่งแวดล้อมอย่างเข้มงวด

๓. เป็นผู้นำในการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ

๔. ส่งเสริมสภาวะแวดล้อมที่ดี และเหมาะสมกับการทำงาน

๕. ทบทวน ปรับปรุง และพัฒนาการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง

“ป้องกันมลพิษ ปฏิบัติตามกฎ ลดใช้พลังงาน มุ่งสู่การจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน”

ประกาศกรมควบคุมมลพิษ เรื่อง นโยบายสิ่งแวดล้อม ประกาศ ณ วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2559

ใบ Certificate สำหรับ ISO14001 ของกรมควบคุมมลพิษ
- ภาษาไทย
- ภาษาอังกฤษ

การดำเนินงานต่าง ๆ ของ คพ. ปี 2560

(17 ก.ค. 2560) ดำเนินการทบทวนกฏหมายที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม โดยให้ดำเนินการเป็นประจำทุก 6 เดือน ดำเนินการแล้วเสร็จ เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2560 โดยจำแนกตามหมวดหมู่ต่างๆ ต่อไปนี้

 • 1. อุตสาหกรรม
 • 2. แรงงาน
 • 3. มหาดไทย
 • 4. สาธารณสุข
 • 5. ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
 • 6. คมนาคม
 • 7. พลังงาน
 • 8. ท้องถิ่น
 • 9. กลาโหม
 • 10. ข้อกำหนดอื่นๆ
 • การดำเนินงานต่าง ๆ ของ คพ. ปี 2559

  (5 ตุลาคม 2559) คำสั่งกรมควบคุมมลพิษ เรื่อง แต่งตั้งตัวแทนฝ่ายบริหารการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental Management Representative - EMR)

  (17 ส.ค. 2559) การเปลี่ยนแปลง ISO 14001 : 2004 เป็น ISO 14001 : 2015

  (17 ส.ค. 2559) ดำเนินการทบทวนกฏหมายที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม โดยให้ดำเนินการเป็นประจำทุก 6 เดือน ดำเนินการแล้วเสร็จ เมื่อวันที่ 27 พ.ค. 2559 โดยจำแนกตามหมวดหมู่ต่างๆ ต่อไปนี้

 • 1. อุตสาหกรรม
 • 2. แรงงาน
 • 3. มหาดไทย
 • 4. สาธารณสุข
 • 5. ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
 • 6. คมนาคม
 • 7. พลังงาน
 • 8. ท้องถิ่น
 • (8 ม.ค. 2559) ดำเนินการทบทวนกฏหมายที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม โดยให้ดำเนินการเป็นประจำทุก 6 เดือน ดำเนินการแล้วเสร็จ เมื่อวันที่ 25 ธ. ค. 2558โดยจำแนกตามหมวดหมู่ต่างๆ ต่อไปนี้

 • 1. อุตสาหกรรม
 • 2. แรงงาน
 • 3. มหาดไทย
 • 4. สาธารณสุข
 • 5. ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
 • 6. คมนาคม
 • 7. พลังงาน
 • 8. ท้องถิ่น
 • (6 ม. ค. 2559) กำหนดการตรวจประเมิน Stage 2 ณ วันที่ 12 - 13 มกราคม 2559

   

  การดำเนินงานต่าง ๆ ของ คพ. ปี 2558

  (5 ธ. ค. 2558) แผนการจัดการสิ่งแวดล้อม เรื่อง การควบคุมการใช้พลังงานไฟฟ้า (คลอง ๖) ปี 2558

  (5 ธ. ค. 2558) แผนการตรวจสอบด้านสิ่งแวดล้อม เรื่อง การตรวจวัดแสงสว่าง

  (5 ธ. ค. 2558) แผนการจัดการสิ่งแวดล้อม เรื่อง การใช้ไฟฟ้า และน้ำประปาของอาคารกรมควบคุมมลพิษ

  (5 ธ. ค. 2558) TOR โครงการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยภายในอาคารกรมควบคุมมลพิษ ปีงบประมาณ 2558

  (5 ธ. ค. 2558) TOR โครงการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยภายในอาคารกรมควบคุมมลพิษ ปีงบประมาณ 2559

  (5 ธ. ค. 2558) แบบรายงานปริมาณขยะมูลฝอย (บร.1)หน่วยงาน กรมควบคุมมลพิษ รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2558

  (5 ธ. ค. 2558) สรุปข้อมูลปริมาณขยะมูลฝอย จำนวนถุงพลาสติกและกล่องโฟมในอาคารกรมควบคุมมลพิษรายเดือน ประจำปี 2558

  (5 ธ. ค. 2558) สรุปข้อมูลปริมาณขยะมูลฝอย จำนวนถุงพลาสติกและกล่องโฟมในอาคารกรมควบคุมมลพิษ ประจำปี 2558

  (3 ธ. ค. 2558) คำสั่งกรมควบคุมมลพิษ เรื่อง แต่งตั้งตัวแทนฝ่ายบริหารการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม (EMR)

   

  การดำเนินงานต่าง ๆ ของ คพ. ก่อนปี 2558

  (6 พ.ย. 2557) คำสั่งศูนย์ปฏิบัติการวิเคราะห์มลพิษและสิ่งแวดล้อม เรื่อง แต่งตั้งผู้ควบคุมเอกสารระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2004

  (28 เม.ย. 2557) คำสั่งกรมควบคุมมลพิษ เรื่อง แต่งตั้งตัวแทนฝ่ายบริหารการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม (EMR)

  (18 มิ.ย. 2556) นโยบายสิ่งแวดล้อม กรมควบคุมมลพิษ

  (15 มี.ค. 2556)เอกสารประกอบการอบรมหลักสูตร "ข้อกำหนดตามมาตรฐาน ISO 14001: 2004 และการนำ ISO 14001 ไปใช้"
  วันที่ 13 - 14 มีนาคม 2556 ณ ห้องประชุม 202 อาคารกรมควบคุมมลพิษ ประกอบด้วย

 • แฟ้มงานนำเสนอ เรื่อง ข้อกำหนดระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม
 • ISO 14001:2004 Environmental management systems -- Requirements with guidance for use
 • ข้อกำหนดระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ฉบับอังกฤษ - ไทย
 • ข้อกำหนดระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ฉบับภาษาไทย
 • ISO 14004:2004 Environmental management systems -- General guidelines on principles, systems and support techniques
 • การชี้บ่งลักษณะปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม 1
 • การชี้บ่งลักษณะปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม 2
 • (12 ก.พ. 2556) คพ. ได้รับการรับรองระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม (ISO 14001:2004) ต่อเนื่อง จาก สรอ.

  (26 มิ.ย. 2555) ประกาศเลขที่ 183/2555 คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานตรวจประเมินภายในระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมของกรมควบคุมมลพิษ

  (26 พ.ค. 2554) ประกาศเลขที่ 205/2554 คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมของกรมควบคุมมลพิษ

  รายชื่อผู้แทนคณะทํางานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมของกรมควบคุมมลพิษ

  รายชื่อผู้แทนคณะทำงานตรวจประเมินภายในระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมของกรมควบคุมมลพิษ

  (12 ก.พ. 2553) คพ. ได้รับการรับรองระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม (ISO 14001:2004)

  (18 มิ.ย. 2552) ประกาศเลขที่ 189/2552 ประกาศกรมควบคุมมลพิษ แต่งตั้งคณะทำงานปฏิบัติการฉุกเฉินของกรมควบคุมมลพิษ

  (18 พ.ค. 2552) ประกาศเลขที่139/2552 ประกาศกรมควบคุมมลพิษ แต่งตั้งคณะทำงานการตรวจประเมินภายในระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมของกรมควบคุมมลพิษ

  (2 เม.ย. 2552) ประกาศเลขที่ 103/2552 ประกาศกรมควบคุมมลพิษ แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและกำกับดูแลแผนปฏิบัติการฉุกเฉินของกรมควบคุมมลพิษ

  (19 มี.ค. 2552)ประกาศเลขที่89/2552 ประกาศกรมควบคุมมลพิษ แต่งตั้งคณะทำงานการจัดทำระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมของกรมควบคุมมลพิษ

  ประกาศกรมควบคุมมลพิษ  แต่งตั้งตัวแทนฝ่ายบริหารการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม  (Environmental Management Representative - EMR)

  • นางสาวอาระยา นันทโพธิเดช ปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่ 12 กันยายน 2555 เป็นต้นไป

  • นายวรศาสน์ อภัยพงษ์ ปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่ 11 สิงหาคม 2552 - 11 กันยายน 2555

  • นางสาวพรศรี สุทธนารักษ์ ปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่ 1 พฤษภาคม 2552 10 สิงหาคม 2552

  • นางสาวพรศรี สุทธนารักษ์ ปฏิบัติหน้าที่ในช่วงระหว่างวันที่ 19 กันยายน-27 ตุลาคม 2551

  • นายชนินทร์ ทองธรรมชาติ ปฏิบัติหน้าที่ในช่วงระหว่างวันที่ 22 สิงหาคม-ปัจจุบัน

  • นายวิเชียร จุ่งรุ่งเรือง ปฏิบัติหน้าที่ในช่วงระหว่างวันที่ 30 เมษายน - 22 สิงหาคม 2551

  ผู้ควบคุมเอกสารในระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมของกรมควบคุมมลพิษ ( ข้อมูล ณ วันที่ 20 กรกฏาคม 2552 )

  ภาพงานประกาศนโยบายสิ่งแวดล้อมของกรมควบคุมมลพิษ ณ วันที่ 15 กันยายน 2551

  หลักสูตร : การตรวจประเมินภายในระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ISO 14001 : 2004 ระหว่างวันที่ 14-15 สิงหาคม 2551

  รายงานการตรวจเยี่ยม ระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2004

 • ครั้งที่ 5 วันที่ 31 ตุลาคม 2551
 • ครั้งที่ 4 วันที่ 24 กันยายน 2551
 • ครั้งที่ 3 วันที่ 20 มิถุนายน 2551
 • ครั้งที่ 2 วันที่ 14 พฤษภาคม 2551
 • ครั้งที่ 1 วันที่ 11 เมษายน 2551
 • (30 เม.ย. 2551) ประกาศกรมควบคุมมลพิษ เรื่อง นโยบายสิ่งแวดล้อม

  การชี้บ่ง และการประเมินลักษณะปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม

  การจัดทำระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐาน ISO 14001 อาคารกรมควบคุมมลพิษ

  สรุปการทบทวนสถานะเบื้องต้น การจัดทำระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ตามมาตรฐาน ISO 14001

  ขั้นตอนการจัดทำระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ตามมาตรฐาน ISO 14001 อาคารกรมควบคุมมลพิษ

  ISO 14001:2004 ENVIRONMENTAL MANAGEMENT SYSTEM REQUIREMENTS

  404 Not Found

  Not Found

  The requested URL /cfm/banner5.jpg was not found on this server.

  หน้าแรก | เกี่ยวกับคพ. | ข้อมูลและบริการ | ประชาสัมพันธ์ | ติดต่อเรา | Site Map
  กรมควบคุมมลพิษ 92 ซ.พหลโยธิน 7 ถ.พหลโยธิน พญาไท กทม. 10400 02-298-2000
  Copyright © 2004 by Pollution Control Department. All rights Reserved.

  กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม