กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม

ทุจริตและประพฤติมิชอบ

หากท่านพบเห็นการทุจริตและประพฤติมิชอบ การปฏิบัติหรือการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ หรือไม่ได้รับความเป็นธรรมอันเนื่องมาจากการปฏิบัติงานของข้าราชการและเจ้าหน้าที่กรมควบคุมมลพิษ ท่านสามารถร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแสการทุจริต การปฏิบัติหรือการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ อาทิเช่น การปฏิบัติหน้าที่ในฐานะเจ้าพนักงานควบคุมมลพิษ หรือการจัดซื้อจัดจ้าง เป็นต้น

โดยท่านมีช่องทางการร้องเรียน ดังนี้

  • ติดต่อด้วยตนเอง ที่กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม กรมควบคุมมลพิษ
  • จดหมายถึงอธิบดีกรมควบคุมมลพิษ เลขที่ ๙๒ ซ.พหลโยธิน 7 ถ.พหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐
  • ทางไปรษณีย์ ตู้ ปณ. 33 สามเสนใน กรุงเทพฯ 10400 หรือ
  • ทางอีเมล์ อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ jatuporn.b@pcd.go.th
  • ทางอีเมล์ กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม pe.g@pcd.go.th
  • ทาง facebook pcd
  • โทรศัพท์ 0 2298 5107
  • โทรสาร 0 2298 5374
  • ใช้แบบฟอร์มนี้

ผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน

เกี่ยวกับกลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม

ประมวลจริยธรรม / จรรยาข้าราชการพลเรือน

1. ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน
2. จรรยาข้าราชการ พ.ศ. 2554
3. มาตรฐานคุณธรรม จริยธรรม คพ. พ.ศ. 2548

การสร้างมาตรฐานความโปร่งใสของส่วนราชการ

1. เจตจำนงสุจริต 60
2. ระเบียบการให้หรือรับของขวัญ ปี 2560
3. ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ITA 2559
4. แนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าพนักงานควบคุมมลพิษ 2551

การป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประพฤติมิชอบและส่งเสริมคุ้มครองจริยธรรม

1. แผนแม่บทการส่งเสริมคุณธรรมและคุ้มครองจริยธรรม (ประจำปีงบประมาณ 2560-2564)
2. แผนแม่บทการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประพฤติมิชอบฯ (ประจำปีงบประมาณ 2560-2564)
3. แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมและคุ้มครองจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
4. แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประพฤติมิชอบฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
5. แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมและคุ้มครองจริยธรรม 5 ปี (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2564)
6. แผนแม่บทการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประพฤติมิชอบฯ 5ปี (ประจำปีงบประมาณ 2560-2564)

ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน

การส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างชายหญิง

สาระน่ารู้


กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม