งานคุ้มครองจริยธรรม กรมควบคุมมลพิษ

ทุจริตและประพฤติมิชอบ

หากท่านพบเห็นการทุจริตและประพฤติมิชอบ การปฏิบัติหรือการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ หรือไม่ได้รับความเป็นธรรมอันเนื่องมาจากการปฏิบัติงานของข้าราชการและเจ้าหน้าที่กรมควบคุมมลพิษ ท่านสามารถร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแสการทุจริต การปฏิบัติหรือการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ อาทิเช่น การปฏิบัติหน้าที่ในฐานะเจ้าพนักงานควบคุมมลพิษ หรือการจัดซื้อจัดจ้าง เป็นต้น

โดยท่านมีช่องทางการร้องเรียน ดังนี้

  • ติดต่อด้วยตนเอง ที่กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม กรมควบคุมมลพิษ
  • จดหมายถึงอธิบดีกรมควบคุมมลพิษ เลขที่ ๙๒ ซ.พหลโยธิน 7 ถ.พหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐
  • ทางไปรษณีย์ ตู้ ปณ. 33 สามเสนใน กรุงเทพฯ 10400 หรือ
  • ทางอีเมล์ อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ sunee.p@pcd.go.th
  • ทางอีเมล์ กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม pe.g@pcd.go.th
  • ทาง facebook pcd
  • โทรศัพท์ 0 2298 5107
  • โทรสาร 0 2298 5374
  • ใช้แบบฟอร์มนี้

ผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน

เกี่ยวกับกลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม

ประมวลจริยธรรม / จรรยาข้าราชการพลเรือน

1. ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน
2. จรรยาข้าราชการ พ.ศ. 2554
3. มาตรฐานคุณธรรม จริยธรรม คพ. พ.ศ. 2548

การสร้างมาตรฐานความโปร่งใสของส่วนราชการ


1. มาตรการและแนวทางการป้องกันและต่อต้านการทุจริตในการให้หรือรับสินบน กรมควบคุมมลพิษ
2. เจตจำนงสุจริต ไทย 61
3. เจตจำนงสุจริต อังกฤษ 61
4. แผนผังกระบวนการและระยะเวลาการจัดการเรื่องร้องเรียน เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
5. แผนผังกระบวนการและระยะเวลาการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนและการจัดการเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ การทุจริตและประพฤติมิชอบ กรมควบคุมมลพิษ
6. สรุปผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ของกรมควบคุมมลพิษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
7. เจตจำนงสุจริต 60
8. ระเบียบการให้หรือรับของขวัญ ปี 2560
9. แนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าพนักงานควบคุมมลพิษ 2551

การประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

1.คู่มือการประเมินคุณะรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 2561
2.แบบสำรวจหลักฐานเชิงประจักษ์ EBIT
3.แบบสำรวจ Internal IIT
4.แบบสำรวจ External EIT
5. แบบกรอกข้อมูลผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อใช้ในการประเมิน ITA ตามแบบสำรวจ External

การป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประพฤติมิชอบและส่งเสริมคุ้มครองจริยธรรม

1. แผนแม่บทการส่งเสริมคุณธรรมและคุ้มครองจริยธรรม (ประจำปีงบประมาณ 2560-2564)
2. แผนแม่บทการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประพฤติมิชอบฯ (ประจำปีงบประมาณ 2560-2564)
3. แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมและคุ้มครองจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
4. แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประพฤติมิชอบฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
5. แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมและคุ้มครองจริยธรรม 5 ปี (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2564)
6. แผนแม่บทการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประพฤติมิชอบฯ 5ปี (ประจำปีงบประมาณ 2560-2564)
7. แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบและส่งเสริมคุ้มครองจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
8. แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมและคุ้มครองจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
9. แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตฯ ปีงบประมาณ พศ 2562
10. แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมและคุ้มครองจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน

การส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างชายหญิง

กฎหมายน่ารู้เกี่ยวกับสิทธิความเท่าเทียมระหว่างหญิงชาย

สาระน่ารู้


กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม