คำแนะนำในการใช้ป้ายแสดงสัญลักษณ์
 

ใช้ป้ายแสดงสัญลักษณ์นี้เฉพาะในกรณีที่ท่านไม่สามารถจำแนกวัตถุในการขนส่งโดย ID No. หรือชื่อวัตถุอันตราย

ข้อมูลในหน้าถัดไปจะแสดงชนิดของป้ายสัญลักษณ์ ซึ่งใช้สำหรับพาหนะขนส่งวัตถุอันตรายโดยมีคำแนะนำดังนี้

  1. เข้าไปในบริเวณที่เกิดเหตุอย่างระมัดระวัง ในทิศทางเหนือลมตรงบริเวณที่ท่านสามารถจำแนก และ/หรืออ่านป้ายสัญลักษณ์ หรือข้อมูลบนแถบสีส้ม ควรเข้าพื้นที่จากที่สูง ถ้าหากเป็นไปได้ควรใช้กล้องส่องทางไกล
  2. เปรียบเทียบป้ายสัญลักษณ์บนรถกับตัวอย่างป้ายสัญลักษณ์ในหน้าถัดไป
  3. เปิดคู่มือตามหมวดที่แสดงในป้ายสัญลักษณและให้ใช้ข้อมูลนั้นไปก่อน เช่น ป้าย FLAMMABLE (Class 3) ให้ดู หมวด 127 ป้าย CORROSIVE (Class 8) ให้ดูหมวด 153 ถ้าป้ายสัญลักษณ์ให้ดูหลายหมวด ให้ดูในหมวดที่มีความอันตรายที่สุด (เช่นหมวดที่ให้ใส่ชุดป้องกันระดับสูงสุด)
  4. ให้จำไว้ว่าหมวดที่แสดงในแต่ละป้ายสัญลักษณ์จะให้ข้อมูลความเสี่ยง และ/หรืออันตรายที่สำคัญที่สุด
  5. เมื่อมีข้อมูลที่จำเพาะเจาะจง เช่น ID No. หรือชื่อที่ใช้ในการขนส่ง ควรมีการศึกษาข้อมูลของวัตถุนั้นเพิ่มเติม
  6. หากใช้คู่มือหมวด 111 เนื่องจากมีแผ่นป้ายแสดง “DANGER/DANGEROUS” หรือไม่ทราบธรรมชาติของสารที่หกรั่วไหล หรือติดไฟ ให้หาข้อมูลเพิ่มเติมที่เจาะจงกว่าให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้
  7. เครื่องหมายดอกจัน (*) บนแผ่นป้ายสัญลักษณ์สีส้ม แสดงตัวอักษรแทนกลุ่มที่เข้ากันได้ (Compatibility Group) ของวัตถุอันตรายที่อาจก่อให้เกิดการระเบิดได้ (ให้ดูในอภิธานศัพท์)
  8. เครื่องหมายดอกจันสองอัน (**) บนแผ่นป้ายสัญลักษณ์สีส้มแสดง division ของสารที่สามารถระเบิดได้

ภาพแสดงแผ่นป้ายและคำแนะนำของหมวดต่างๆ

ใช้ภาพนี้เมื่อไม่สามารถระบุวัตถุอันตรายได้โดยเอกสารกำกับการขนส่ง
สำหรับการตอบโต้เหตุฉุกเฉินเบื้องต้น

หรือตัวเลขบนแผ่นป้ายสี่เหลี่ยมข้าวหลามตัด หรือ UN No. บนแผ่นป้ายสีส้ม 


ภาพแสดงการจำแนกรถขนส่งทางรถไฟ

ข้อควรระวัง ผู้ดำเนินการเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินจะต้องทราบถึงชนิดของรถไฟขนส่ง ว่ามีการสร้างอย่างไร ใช้เพื่อจุดประสงค์อย่างไร รถขนส่งนี้ใช้ในการขนส่งของแข็ง ของเหลว หรือก๊าซ สินค้าที่บรรทุกอาจอยู่ภายใต้ความดัน จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องทราบว่าสินค้าที่บรรทุกนั้นเป็นอะไร โดยสามารถดูจากเอกสารกำกับการขนส่งหรือแบบการดำเนินการเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินหรือศูนย์ขนส่งก่อนที่จะเข้าไปดำเนินการ

รายละเอียดต่างๆ ที่ติดอยู่ด้านข้างหรือด้านท้ายของรถขนส่ง ดังแสดงข้างบน อาจใช้ประโยชน์ในการจำแนกสินค้าได้ เช่น

ก. ชื่อสินค้าที่ปรากฏอยู่ หรือ
ข. รายละเอียดอื่นๆ ที่ปรากฏโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ข้อความที่ปรากฏและหมายเลขรถ ซึ่งสามารถใช้สอบถามไปยังศูนย์ขนส่ง เพื่อขอทราบถึงชนิดของสินค้าได้

• ควรใช้วิธีการดูลักษณะรถไฟขนส่งเป็นวิธีสุดท้าย เมื่อไม่สามารถใช้วิธีอื่นได้


ภาพแสดงการจำแนกรถพ่วงขนส่งทางรถยนต์

ข้อควรระวัง ภาพข้างบนนี้แสดงให้เห็นถึงรูปร่างทั่วๆ ไปของรถขนส่งวัตถุอันตราย ผู้ดำเนินการเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินจะต้องทราบถึงชนิดของรถพ่วงอื่นที่มิได้แสดงไว้ข้างบนซึ่งใช้ในการขนส่งวัตถุอันตรายอื่นๆ ข้อปฏิบัติต่างๆ ที่ให้ไว้สามารถใช้ได้กับสินค้าอันตรายเกือบทุกชนิด ที่มีการขนส่งโดยรถพ่วง

• ควรใช้วิธีการดูลักษณะรถพ่วงขนส่งทางรถยนต์เป็นวิธีสุดท้าย เมื่อไม่สามารถใช้วิธีอื่นได้