(2018-Jul-11) รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ไตรมาสที่ 3 [ :5.51 MB]
(2018-Feb-29) รายงานผลการคำนวณต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตประจำปีงบประมาณพ.ศ.2560 [ :22.7 MB]
(2018-Feb-27) เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการพิจารณารายงานสถานการณ์มลพิษของประเทศไทย ครั้งที่ 1/2561 [ : 200 KB]
(2018-Feb-20) รายงานผลการดำเนินงานความร่วมมือระหว่างประเทศ ของ คพ. ประจำปีงบประมาณ 2560 รอบ 6 เดือนแรก [ : 187 KB]
(2018-Feb-20) รายงานผลการดำเนินงานความร่วมมือระหว่างประเทศ ของ คพ. ประจำปีงบประมาณ 2560 รอบ 6 เดือนหลัง [ :231 KB]
(2018-Feb-20) สรุปผลการดำเนินงานความร่วมมือระหว่างประเทศ ของ คพ. ประจำปีงบประมาณ 2559 - 2560 [ : 102 KB]
(2018-Feb-20) รายงานผลความสำเร็จการดำเนินงานความร่วมมือระหว่างประเทศ ของ คพ. ประจำปีงบประมาณ 2560 [ : 153 KB]
(2018-Feb-15) เอกสารอบรมการเสริมสร้างศักยภาพแหล่งกำเนิดมลพิษคลองแม่ข่าในการปฏิบัติตามกฎหมายสิ่งแวดล้อม ซึ่งได้มีการจัดอบรมไปเมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องประชุมบ้านพันตน โรงแรมโลตัส ปางสวนแก้ว จังหวัดเชียงใหม่ [ : 8,695 KB]
(2018-Feb-15) เอกสารประกอบการอบรม เทคนิคการออมเงิน ครั้งที่ 2 หัวข้อ “ครบเครื่องเรื่องออมและลงทุนสไตล์มนุษย์เงินเดือน” ในวันอังคารที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561
    - แบบทดสอบระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ [ : 309 KB]
    - ครบเครื่องเรื่องการออมและลงทุน [ : 309 KB]
(2018-Feb-9) ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการกลั่นกรองเพื่อรับทุนรัฐบาลไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 [ : 90 KB]
(2018-Jan-11) แถลงข่าวสถานการณ์มลพิษประเทศไทย ปี 2560 [ : 90 KB]
(2018-Jan-11) Press สถานการณ์มลพิษประเทศไทย ปี 2560 [ : 105 KB]
(2017-Dec-7) เอกสารประกอบการเรียนการสอนภายในหน่วยงานฯ ครั้งที่ 1 เรื่อง การวิเคราะห์สาเหตุและการแก้ไขระบบบำบัดน้ำเสีย ในวันที่ 7 ธันวาคม 2560 ณ ห้องประชุม 101 กรมควบคุมมลพิษ [ : 198 KB]
(2017-Nov-14) แบบฟอร์มหนังสือขอรับโอนข้าราชการ [ : 198 KB]
(2017-Oct-31) รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 กรมควบคุมมลพิษ [ : 6.78 MB]
(2017-oct-2) แบบรายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2560 ตามแผนการจัดการมลพิษ 2560 - 2564 [ :61 KB]
(2017-oct-2) แบบฟอร์ม แผนปฏิบัติการประจำปี 2561 (Action Plan) ที่มีความสอดคล้องกับแผนจัดการมลพิษ พ.ศ. 2560 – 2564 [ :2.62 MB]
(2017-Sep-27) แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ. ศ. 2560 หน่วยงานกรมควบคุมมลพิษ [ :2.62 MB]
(2017-Jul-12) รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ไตรมาสที่ 3 [ :5.51 MB]
(2017-Apr-18) รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ไตรมาสที่ 2 [ :4.07 MB]
(2017-Mar-27) คู่มือการให้บริการ ข้อมูลข่าวสารด้านกฎหมาย และการให้คำปรึกษา คำแนะนำ และความเห็นด้านกฎหมาย [ :891 KB]
(2017-Mar-24) รายงานผลการใช้มาตรการบังคับทางปกครอง [ :393 KB]
(2017-Mar-14) รายงานผลการคำนวณต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 [ :425 KB]
(2017-Mar-13) คู่มือการปฏิบัติงานศูนย์ข้อมูลข่าวสารกรมควบคุมมลพิษ [ :3.14 MB]
(2017-Feb-6) คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 6492/2559 เรื่อง ค่าเสียหายสิ่งแวดล้อม (คดีเรือน้ำตาลล่มที่จังหวัดอ่างทอง) [ :15.3 MB]
(2017-Jan-1) แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ไตรมาสที่ 1 [ : 4.2 MB]
ประกาศกรมควบคุมมลพิษ เรื่อง รับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ [ :1.29 MB]
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างและรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
[ : 445 KB]
แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
[ : 3.37 MB]
แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ไตรมาสที่ 4
[ : 6.38 MB]
รายงานผลการดำเนินงานความร่วมมือระหว่างประเทศของ คพ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ รอบ ๖ เดือนหลัง (เดือนเมษายน – กันยายน ๒๕๕๙)
[ : 760 KB]
แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ไตรมาสที่ 3
[ : 6.38 MB]
ข้อตรวจพบและข้อสังเกตของผู้ตรวจสอบ เพื่อการนำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน
[ : 4.27 MB]
รายงานผลการดำเนินงานด้านความร่วมมือระหว่างประเทศของ คพ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ รอบ ๖ เดือนแรก (เดือนตุลาคม ๒๕๕๘ – มีนาคม ๒๕๕๙)
[ : 129 MB]
แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ไตรมาสที่ 2
[ : 6.38 MB]
เกร็ดความรู้ด้านการเบิกจ่ายและสวัสดิการ... ที่ควรทราบ
[ : 19.9 MB]
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างและรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
[ : 5.42 MB]
รายงานผลการคำนวณต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
[ : 379 KB]
ระเบียบกรมควบคุมมลพิษ ว่าด้วยหลักเกณฑ์วิธีการในการตรวจสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๕๘
[ : 195 MB]
ขั้นตอนการชำระค่าบริการและการทดสอบมลพิษทางรถยนต์ [ : 116 MB]
แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ไตรมาสที่ 1 [ : 3.81 MB]
คู่มือปฏิบัติในการรายงานข้อมูลให้ศูนย์ข้อมูลประสานงานเพื่อบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม [ :6.64 MB]
คู่มือฉบับประชาชนเพื่อประสานงานการบังคับใช้กฎหมายสิ่งแวดล้อม [ :6.64 MB]
กรอบความร่วมมือระหว่างประเทศด้านการจัดการมลพิษ [ :1.37 MB]
แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2559 กรมควบคุมมลพิษ [ :4.26 MB]
รายงานผลการดำเนินงานด้านความร่วมมือระหว่างประเทศของ คพ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
รอบ ๖ เดือนหลัง (เดือนเมษายน – กันยายน ๒๕๕๘)
[ :155 KB]
กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม