เอกสารอื่นๆ


(2018-Sep-6) โครงการศึกษาแหล่งกาเนิดและแนวทางการ จัดการฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน ในพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑล กรมควบคุมมลพิษ [ : 2.59 MB]
(2017-Nov-14) แบบฟอร์มหนังสือขอรับโอนข้าราชการ [ : 198 KB]
(2017-Mar-13) คู่มือการปฏิบัติงานศูนย์ข้อมูลข่าวสารกรมควบคุมมลพิษ [ :3.14 MB]
ระเบียบกรมควบคุมมลพิษ ว่าด้วยหลักเกณฑ์วิธีการในการตรวจสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๕๘
[ : 195 MB]
ขั้นตอนการชำระค่าบริการและการทดสอบมลพิษทางรถยนต์ [ : 116 MB]
คู่มือปฏิบัติในการรายงานข้อมูลให้ศูนย์ข้อมูลประสานงานเพื่อบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม [ :6.64 MB]
คู่มือฉบับประชาชนเพื่อประสานงานการบังคับใช้กฎหมายสิ่งแวดล้อม [ :6.64 MB]
กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม