กฏบัตรการตรวจสอบภายใน (ลงวันที่ 16 ตุลาคม 2558) [PDF: 1.8 MB]
รายงานผลการสัมมนาวิชาการ เรื่อง การบังคับใช้กฏหมายสิ่งแวดล้อม กับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการประสานงาน เพื่อบังคับใช้กฏหมายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม พ. ศ. 2550 [PDF: 98 KB] ; ไฟล์เสียง
เอกสาร : ประกาศกรมควบคุมมลพิษ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการกลั่นกรองคุณสมบัติเบื้องต้นที่มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อรับทุนรัฐบาลไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ [PDF: 62 KB]
เอกสาร : คำสั่งกรมควบคุมมลพิษ ที่ ๗๐ /๒๕๕๔ เรื่อง จัดตั้งกลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม [PDF: 67 KB]
เอกสาร : ประกาศกรมควบคุมมลพิษ เรื่อง แนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าพนักงานควบคุมมลพิษในสังกัดกรมควบคุมมลพิษ [PDF: 502 KB] 
เอกสาร : ข้อบังคับกรมควบคุมมลพิษ ว่าด้วยจรรยาของพนักงานเจ้าหน้าที่และเจ้าพนักงานควบคุมมลพิษในสังกัดกรมควบคุมมลพิษ [PDF: 189 KB] 
วีดีทัศน์ : สารคดีแนะนำกรมควบคุมมลพิษ [: 25.4 MB] 
เอกสาร : ผลการดำเนินงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการกรมควบคุมมลพิษ ประจำปีงบประมาณ 2549 [PDF: 95 KB] 
เอกสาร : คู่มือการจัดทำแผนปฏิบัติการเพื่อลดและขจัดมลพิษในเขตควบคุมมลพิษ [PDF: 250 KB] 
เอกสาร : แนวทางการจัดการปัญหามลพิษเพื่อประกอบ การจัดทำแผนปฏิบัติการเพื่อลดและขจัดมลพิษในเขตควบคุมมลพิษ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2551-2554 แนวทางการบริหารจัดการน้ำเสีย [PDF: 1.74 MB]  แนวทางการบริหารจัดการขยะมูลฝอย [PDF: 8.24 MB]  แนวทางการบริหารจัดการมลพิษทางอากาศและเสียง [PDF: 1.92 MB] 
เอกสาร : แนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการ คุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2551-2554 ของพื้นที่เขตควบคุมมลพิษ และเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม ตามมาตรา 37 และ 38 แห่ง พ.ร.บ. ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2535 [PDF: 869 KB] 
เอกสาร : แนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติการเพื่อลดและขจัด มลพิษในเขตควบคุมมลพิษ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2551-2554 และกรณีตัวอย่างแผนปฏิบัติการเพื่อลดและขจัดมลพิษในเขตควบคุมมลพิษ ตามมาตรา 37 และ 60 แห่ง พ.ร.บ. ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2535 [PDF: 492 KB] 
เอกสาร : ประกาศกรมควบคุมมลพิษ เรื่อง การลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อประชาชน พ.ศ. 2549 [PDF: 58 KB] 
เอกสาร : คำรับรองการปฏิบัติราชการกรมควบคุมมลพิษ ประจำปีงบประมาณ 2549 [ PDF: 2.75 MB]
เอกสาร : ประกาศกรมควบคุมมลพิษ เรื่อง การกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงาน พ.ศ. 2548 [PDF: 2.3 MB]
เอกสาร : ประกาศกรมควบคุมมลพิษ เรื่อง มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการ กรมควบคุมมลพิษ [PDF: 482 KB]
เอกสาร : ขั้นตอนการให้บริการดำเนินการเรื่องราวร้องทุกข์ กรมควบคุมมลพิษ [PDF: 75 KB]  
เอกสาร : ข้อมูลผลการดำเนินงานตามคำรับรองฯ ปี 2548 [ PDF: 109 KB]
เอกสาร : คำรับรองการปฏิบัติราชการกรมควบคุมมลพิษ ประจำปีงบประมาณ 2548 [ PDF: 0.5 MB]
เอกสาร : ข้อมูลผลการดำเนินงานตามคำรับรองฯ ปี 2547 [ PDF: 857 KB]
เอกสาร : ฟอร์มขอข้อมูลข่าวสาร [ PDF: 0.2 MB]
เอกสาร : การมอบอำนาจการบริหาร คพ. [ PDF: 77 KB]
เอกสาร : คำรับรองการปฏิบัติราชการกรมควบคุมมลพิษ ประจำปีงบประมาณ 2547 [ PDF: 0.5 MB]
เอกสาร : คู่มือการให้บริการข้อมูลข่าวสาร [ PDF: 0.3 MB]
เอกสาร : คู่มือการค้นข้อมูล [ PDF: 0.2 MB]


กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม