โครงการทำดีเพื่อแผ่นดินฯ
ที่มาโครงการ
การประชุมวิชาการลดมลพิษตามแนวทางทฤษฎีใหม่และเศรษฐกิจพอเพียง
โรงเรียนร่วมใจ ลดน้ำใช้ ลดน้ำเสีย เพื่อเจ้าพระยาสดใส
ชุมชนพัฒนา สู้ปัญหาหมอกควัน
เรียกคืนซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์


ที่มาโครงการ

กรมควบคุมมลพิษ (คพ.) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จัดโครงการ "ทำดีเพื่อแผ่นดิน รวมพลังลดมลพิษ รักษ์สิ่งแวดล้อมไทย ใต้ร่มพระบารมี เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔ " เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการทรงงานและแสดงพระอัจฉริยภาพด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและจัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อม

การจัดทำโครงการได้สร้างความรู้ความเข้าใจและการมีส่วนร่วมกับภาคส่วนต่างๆ ประกอบด้วย

 • โรงเรียนรวมใจ ลดน้ำใช้ ลดน้ำเสีย เพื่อเจ้าพระยาสดใส
 • การเรียกคืนซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
 • ชุมชนพัฒนา สู้ปัญหาหมอกควัน
 • ประชุมวิชาการลดมลพิษตามแนวทฤษฎีใหม่และเศรษฐกิจพอเพียง
 • นอกจากจะได้ดำเนินตามแนวพระราชดำริ เผยแพร่องค์ความรู้ ผลสำเร็จทางด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและการจัดการมลพิษ สิ่งที่ได้รับประชาชน ชุมชน สถานศึกษา เครือข่ายอาสาสมัครและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จะได้มีความตระหนักและมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ ดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติ การจัดการ มลพิษและสิ่งแวดล้อม และการมีสิ่งแวดล้อมที่ดีที่เกิดจากการจัดการมลพิษโดยการมีส่วนร่วม


  การประชุมวิชาการลดมลพิษตามแนวทางทฤษฎีใหม่และเศรษฐกิจพอเพียง

  โดยรวบรวมโครงการ งานวิจัย และสิ่งประดิษฐ์ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ การจัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อมของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ตามแนวทางพระราชดำริ ไม่น้อยกว่า 84 โครงการ นำมาจัดแสดงเผยแพร่ในงานประชุมวิชาการลดมลพิษตามแนวทางทฤษฎีใหม่และเศรษฐกิจพอเพียง" พร้อมจัดทำเป็นเอกสารเผยแพร่องค์ความรู้ เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติฯ และเพื่อเผยแพร่ต่อไป   รายละเอียด
   

  โรงเรียนร่วมใจ ลดน้ำใช้ ลดน้ำเสีย เพื่อเจ้าพระยาสดใส

  เปิดโอกาสให้สถานศึกษาแถบลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาและโรงเรียนที่สนใจ เข้าร่วมทำแผนแลดน้ำใช้ ลดน้ำเสีย มีเป้าหมายโรงเรียนที่เข้าร่วมสามารถลดน้ำใช้ได้น้อยกว่าร้อยละ 30 ซึ่งสถานศึกษาที่เข้าร่วมจะได้รับประกาศเกียรติคุณพร้อมกับการปฏิญญาณแสดงเจตจำนงลดมลพิษทางน้ำในปีต่อๆไป โดยมีภาครัฐและเอกชนให้การสนับสนุน  รายละเอียด


  ชุมชนพัฒนา สู้ปัญหาหมอกควัน

  เน้นการสร้างศักยภาพการบริหารจัดการปัญหามลพิษจากหมอกควันและไฟป่า แก่ชุมชน เครือข่ายอาสาสมัคร และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่เป้าหมาย 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน โดยจัดทำสารคดี (Reality Feature) ที่จะสามารถนำไปใช้ในการเผยแพร่แนวทางเป็นต้นแบบให้กับพื้นที่อื่น ๆ   รายละเอียด


  โครงการเรียกคืนซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (WEEE Can Do Project)

  ซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (Waste from Electrical and Electronic Equipment: WEEE) จัดเป็นวัตถุอันตรายประเภทที่ ๓ ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง บัญชีรายชื่อวัตถุอันตราย พ.ศ. ๒๕๔๖ เนื่องจากชิ้นส่วนต่างๆ ของซากผลิตภัณฑ์ฯ มีโลหะหนักเป็นองค์ประกอบ ซึ่งโลหะหนักเหล่านี้หากได้รับการจัดการอย่างไม่เหมาะสมและเกิดการรั่วไหลสู่สิ่งแวดล้อม จะเป็นอันตรายต่อสุขภาพและระบบนิเวศทั้งในระยะสั้นและระยะยาว
  กรมควบคุมมลพิษจึงได้ร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน จำนวน 71 หน่วยงานในการดำเนินโครงการเรียกคืนซากผลิตภัณฑ์ฯ เพื่อส่งเสริมการแยกทิ้งซากผลิตภัณฑ์ฯ ออกจากมูลฝอยทั่วไปและนำไปจัดการโดยเฉพาะ โดยสามารถนำไปสกัดโลหะมีค่าออกเพื่อนำกลับมาใช้ประโยชน์ และกำจัดซากผลิตภัณฑ์ฯ ด้วยวิธีการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม มีเป้าหมายเรียกคืนซากผลิตภัณฑ์ได้ไม่น้อยกว่า 84,000 ชิ้น
   

  ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
  ฝ่ายเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
  สำนักงานเลขานุการกรม
  โทร. 0 2298 2084
  E-mail : pr(at)pcd(dot)go(dot)th