นโยบายและแผนระดับประเทศแผนและยุทธศาสตร์การจัดการมลพิษ
1. แผนแม่บทระดับชาติด้านการจัดการมลพิษ  
  แผนจัดการมลพิษ พ.ศ. 2555-2559 [ :2.74 MB ]
  ยุทธศาสตร์การจัดการมลพิษ 20 ปี และแผนจัดการมลพิษ พ. ศ. 2560 - 2564 [ :1.78 MB ]
  แผนยุทธศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2555-2559 (ฉบับภาษาไทย) [ :40.0 MB ]
  แผนยุทธศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2555-2559 (ฉบับภาษาอังกฤษ) [ :36.8 MB ]
2. แผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมระดับภาค  
    2.1 แผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมระดับภาค ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคตะวันตก พ.ศ. 2556-2559 [ :10.2 MB ]
    2.2 แผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมระดับภาคใต้ พ.ศ. 2556-2559 [ :10.5 MB ]
3. แผนแม่บทขององค์กร  
  แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี กรมควบคุมมลพิษ
    3.1.1 แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี กรมควบคุมมลพิษ พ.ศ. 2559-2562
    3.1.2 แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี กรมควบคุมมลพิษ พ.ศ. 2555-2558
    3.1.3 แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี กรมควบคุมมลพิษ พ.ศ. 2552-2554
    3.1.4 แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี กรมควบคุมมลพิษ พ.ศ. 2551-2552
    3.1.5 แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี กรมควบคุมมลพิษ พ.ศ. 2548-2551

แผนงานบูรณาการปี 62
ผังความเชื่อมโยงงบบูรณาการปี 62 (A3)
แบบฟอร์มการจัดทำข้อเสนอโครงการ ปี 62

แผนการจัดการคุณภาพน้ำ
แผนยทุธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ [PDF: 8.2 MB]
แผนปฏิบัติการป้องกันและลดมลพิษกรณีอุทกภัย [PDF: 1.6 MB]
แผนการจัดการน้ำเสียชุมชน ปี 2547-2551 [PDF: 950 KB]
แผนฟื้นฟูและปรับปรุงระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสียรวมของชุมชน ปี 2546-2549 [PDF: 1.13 MB]

แผนการจัดการคุณภาพอากาศและเสียง
แผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันภาคเหนือ ปี 2560[PDF: 1.96 MB]
แผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่า ปี 2551-2554 [PDF: 1.10 MB]
แผนแม่บทการจัดการคุณภาพอากาศและเสียง พ.ศ.2548-2559 (6 files)
แผนแม่บทแห่งชาติว่าด้วยการควบคุมการเผาในที่โล่ง ปี 2550-2554 [PDF: 345 KB]

แผนการจัดการขยะมูลฝอย ของเสียและสารอันตราย
แผนแม่บทการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ (พ.ศ. 2559 - 2564) [PDF: 7.98 MB]
แผนปฏิบัติการ “ประเทศไทย ไร้ขยะ” ตามแนวทาง “ประชารัฐ” ระยะ 1 ปี (พ.ศ. 2559 – 2560) [PDF: 4.86 MB]
ยุทธศาสตร์การจัดการซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้า และอิเล็กทรอนิกส์เชิงบูรณาการ ปี พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๔ [PDF: 3.75 MB]
แผนจัดการระดับชาติเพื่อการปฏิบัติตามอนุสัญญาสตอกโฮล์มว่าด้วยสารมลพิษ
ที่ตกค้างยาวนาน
[PDF: 2.67 MB]

แผนบูรณาการบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม
แบบฟอร์มติดตามผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ [PDF: 25.8 KB]
ผังความเชื่อมโยงงบบูรณาการ ปี 2561 [PDF: 96 KB]
คู่มือการจัดทำงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 [PDF: 3.56 MB]
แผนงานยุทธศาสตร์บริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560[PDF: 70.4 KB]
แบบรายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560[PDF: 34.5 KB]

รายงานงบประมาณประจำปี
รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่ายปี 2560 [PDF: 195 KB]
รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่ายปี 2561[PDF: 436 KB]

แผนปฏิบัติราชการประจำปี และการติดตามประเมินผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี
ปีงบประมาณ 2561
แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 กรมควบคุมมลพิษ
การติดตามประเมินผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2561
ปีงบประมาณ 2560
แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 กรมควบคุมมลพิษ
การติดตามประเมินผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2560


ผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการและงานสำคัญของกรมควบคุมมลพิษ
ปีงบประมาณ 2561
แผนปฏิบัติการ Action plan ปี 2561
มีนาคม 2561
กุมภาพันธ์ 2561
มกราคม 2561
ธันวาคม 2560
พฤศจิกายน 2560
ตุลาคม 2560
ปีงบประมาณ 2560
ผลการปฏิบัติราชการที่สำคัญภายใต้แผนปฏิบัติราชการ กรมควบคุมมลพิษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม