นโยบายและแผนระดับประเทศ

นโยบายและแผนระดับประเทศแผนและยุทธศาสตร์การจัดการมลพิษ
1. แผนแม่บทระดับชาติด้านการจัดการมลพิษ  
  แผนจัดการมลพิษ พ.ศ. 2555-2559 [ :2.74 MB ]
  ยุทธศาสตร์การจัดการมลพิษ 20 ปี และแผนจัดการมลพิษ พ. ศ. 2560 - 2564 [ :1.78 MB ]
  แผนยุทธศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2555-2559 (ฉบับภาษาไทย) [ :40.0 MB ]
  แผนยุทธศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2555-2559 (ฉบับภาษาอังกฤษ) [ :36.8 MB ]
2. แผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมระดับภาค  
    2.1 แผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมระดับภาค ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคตะวันตก พ.ศ. 2556-2559 [ :10.2 MB ]
    2.2 แผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมระดับภาคใต้ พ.ศ. 2556-2559 [ :10.5 MB ]
3. แผนแม่บทขององค์กร  
  แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี กรมควบคุมมลพิษ
    3.1.1 แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี กรมควบคุมมลพิษ พ.ศ. 2559-2562
    3.1.2 แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี กรมควบคุมมลพิษ พ.ศ. 2555-2558
    3.1.3 แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี กรมควบคุมมลพิษ พ.ศ. 2552-2554
    3.1.4 แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี กรมควบคุมมลพิษ พ.ศ. 2551-2552
    3.1.5 แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี กรมควบคุมมลพิษ พ.ศ. 2548-2551

แผนงานบูรณาการปี 62
ผังความเชื่อมโยงงบบูรณาการปี 62 (A3)
แบบฟอร์มการจัดทำข้อเสนอโครงการ ปี 62

แผนการจัดการคุณภาพน้ำ
แผนยทุธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ [PDF: 8.2 MB]
แผนปฏิบัติการป้องกันและลดมลพิษกรณีอุทกภัย [PDF: 1.6 MB]
แผนการจัดการน้ำเสียชุมชน ปี 2547-2551 [PDF: 950 KB]
แผนฟื้นฟูและปรับปรุงระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสียรวมของชุมชน ปี 2546-2549 [PDF: 1.13 MB]

แผนการจัดการคุณภาพอากาศและเสียง
แผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันภาคเหนือ ปี 2560[PDF: 1.96 MB]
แผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่า ปี 2551-2554 [PDF: 1.10 MB]
แผนแม่บทการจัดการคุณภาพอากาศและเสียง พ.ศ.2548-2559 (6 files)
แผนแม่บทแห่งชาติว่าด้วยการควบคุมการเผาในที่โล่ง ปี 2550-2554 [PDF: 345 KB]

แผนการจัดการขยะมูลฝอย ของเสียและสารอันตราย
แผนแม่บทการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ (พ.ศ. 2559 - 2564) [PDF: 7.98 MB]
แผนปฏิบัติการ “ประเทศไทย ไร้ขยะ” ตามแนวทาง “ประชารัฐ” ระยะ 1 ปี (พ.ศ. 2559 – 2560) [PDF: 4.86 MB]
ยุทธศาสตร์การจัดการซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้า และอิเล็กทรอนิกส์เชิงบูรณาการ ปี พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๔ [PDF: 3.75 MB]
แผนจัดการระดับชาติเพื่อการปฏิบัติตามอนุสัญญาสตอกโฮล์มว่าด้วยสารมลพิษ
ที่ตกค้างยาวนาน
[PDF: 2.67 MB]

แผนบูรณาการบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม
แบบฟอร์มติดตามผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ [PDF: 25.8 KB]
ผังความเชื่อมโยงงบบูรณาการ ปี 2561 [PDF: 96 KB]
คู่มือการจัดทำงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 [PDF: 3.56 MB]
แผนงานยุทธศาสตร์บริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560[PDF: 70.4 KB]
แบบรายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560[PDF: 34.5 KB]

รายงานงบประมาณประจำปี
รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่ายปี 2560 [PDF: 195 KB]
รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่ายปี 2561[PDF: 436 KB]

แผนปฏิบัติราชการประจำปี และการติดตามประเมินผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี
ปีงบประมาณ 2561
แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 กรมควบคุมมลพิษ
การติดตามประเมินผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2561
ปีงบประมาณ 2560
แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 กรมควบคุมมลพิษ
การติดตามประเมินผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2560


ผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการและงานสำคัญของกรมควบคุมมลพิษ
ปีงบประมาณ 2561
แผนปฏิบัติการ Action plan ปี 2561
กรกฎาคม 2561
มิถุนายน 2561
พฤษภาคม 2561
เมษายน 2561
มีนาคม 2561
กุมภาพันธ์ 2561
มกราคม 2561
ธันวาคม 2560
พฤศจิกายน 2560
ตุลาคม 2560
ปีงบประมาณ 2560
ผลการปฏิบัติราชการที่สำคัญภายใต้แผนปฏิบัติราชการ กรมควบคุมมลพิษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม