Not Found

The requested URL was not found on this server.


Apache Server at 96.47.235.146 Port 80
PCD: สถิติการร้องเรียนปัญหามลพิษ ปี 2557

ในปี พ.ศ. ๒๕๕๘ กรมควบคุมมลพิษได้รับแจ้งเรื่องร้องเรียนด้านมลพิษ จำนวน ๔๒๐ เรื่อง พื้นที่ที่มีปัญหาได้รับการแจ้งเรื่องร้องเรียนสูงสุดคือ กรุงเทพมหานคร ร้อยละ ๔๓ สมุทรปราการ ร้อยละ ๕ และนนทบุรี ๔ ตามตาราง ดูทั้งหมด 77 จังหวัดเรื่องร้องเรียน ปี 2558

สถิติเรื่องร้องเรียนที่กรมควบคุมมลพิษรับแจ้ง ปี พ.ศ. ๒๕๕๘


ช่องทางในการรับแจ้งเรื่องร้องเรียนด้านมลพิษที่มีการใช้บริการสูงสุด ๓ ลำดับแรก ได้แก่ เว็บไซต์ของกรมควบคุมมลพิษ ร้อยละ ๕๗ โทรศัพท์ ร้อยละ ๒๒ และจดหมาย ร้อยละ ๑๖ ตามลำดับ (รูปที่ ๑)เรื่องร้องเรียน ปี 2558

รูปที่ ๑ สัดส่วนเรื่องร้องเรียนแยกตามช่องทางการให้บริการรับแจ้งเรื่อง ปี พ.ศ. ๒๕๕๘ประเภทปัญหามลพิษที่ได้รับการร้องเรียนสูงสุด คือ ปัญหากลิ่นเหม็น เฉลี่ยร้อยละ ๔๑ รองลงมาคือปัญหาฝุ่นละออง/เขม่าควัน เฉลี่ยร้อยละ ๒๒ และเสียงดัง/เสียงรบกวน ประมาณร้อยละ ๒๐ ซึ่งมีความสอดคล้องกับข้อมูล ปี พ.ศ. ๒๕๕๗ (รูปที่ ๒)ปัญหามลพิษที่มีการร้องเรียน ปี 2548-2556

รูปที่ ๒ สัดส่วนเรื่องร้องเรียนแยกตามปัญหามลพิษ ปี พ.ศ. ๒๕๕๘


เมื่อพิจารณาประเภทแหล่งที่มาของปัญหามลพิษที่ได้รับการแจ้งเรื่องร้องเรียน พบว่า ส่วนใหญ่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงานอุตสาหกรรม ร้อยละ ๕๔ และสถานประกอบการ ร้อยละ ๒๐ (รูปที่ 3)
 
แหล่งที่มาของปัญหามลพิษที่ได้รับการร้องเรียนของกรมควบคุมมลพิษในปี พ.ศ. 2558
รูปที่ ๓ แหล่งที่มาของปัญหามลพิษที่ได้รับการร้องเรียนของกรมควบคุมมลพิษในปี พ.ศ. 2558กรมควบคุมมลพิษได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนด้านมลพิษ ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร คิดเป็นร้อยละ ๒๔ และประสานสำนักงานเขตดำเนิน การแก้ไขปัญหาเหตุเดือดร้อนรำคาญ ร้อยละ ๗๖ สำหรับพื้นที่ต่างจังหวัดได้ดำเนินการ ตรวจสอบข้อเท็จจริง ร้อยละ ๑๓ และประสานแจ้งผู้ว่าราชการจังหวัดเพื่อ มอบหมายสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด ดำเนินการในพื้นที่ ร้อยละ ๘๗ (รูปที่ ๔) ผลดำเนินการแก้ไขปัญหาแล้วเสร็จ คิดเป็นร้อยละ ๙๗
 
สัดส่วนเรื่องร้องเรียนแยกตามประเภทการดำเนินการ
รูปที่ ๔ สัดส่วนเรื่องร้องเรียนแยกตามประเภทการดำเนินการ

 
สถิติการร้องเรียนปัญหาด้านมลพิษ
 
 
 
 
 
 
 
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
กองตรวจมลพิษ
กรมควบคุมมลพิษ
Hotline 1650 หรือ โทร 02 298 2605
โทรสาร 02 298 2596
ตู้ ปณ. 33 สามเสนใน กรุงเทพฯ 10400
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ e-petition(at)pcd(dot)go(dot)thกรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม