ในปี พ.ศ. 2560 กรมควบคุมมลพิษได้รับแจ้งเรื่องร้องเรียนด้านมลพิษ จำนวน 817 เรื่อง พื้นที่ที่มีปัญหาได้รับการแจ้งเรื่องร้องเรียนสูงสุดคือ กรุงเทพมหานคร 210 เรื่อง สมุทรปราการ 65 เรื่อง ปทุมธานีและสมุทรสาคร 40 เรื่อง ตามตาราง ดูทั้งหมด 77 จังหวัดclick เพื่อดูรูปใหญ่
เรื่องร้องเรียน ปี 2560

สถิติเรื่องร้องเรียนที่กรมควบคุมมลพิษรับแจ้ง ปี พ.ศ. 2560


ช่องทางในการรับแจ้งเรื่องร้องเรียนด้านมลพิษที่มีการใช้บริการสูงสุด 3 ลำดับแรก ได้แก่ เว็บไซต์ของกรมควบคุมมลพิษ ร้อยละ 57 โทรศัพท์ ร้อยละ 28 และจดหมาย ร้อยละ 7 ตามลำดับ (รูปที่ 1)เรื่องร้องเรียน ปี 2560

รูปที่ 1 สัดส่วนเรื่องร้องเรียนแยกตามช่องทางการให้บริการรับแจ้งเรื่อง ปี พ.ศ. 2560ประเภทปัญหามลพิษที่ได้รับการร้องเรียนสูงสุด คือ ปัญหากลิ่นเหม็น เฉลี่ยร้อยละ 46 รองลงมาคือปัญหาฝุ่นละออง/เขม่าควัน เฉลี่ยร้อยละ 21 และเสียงดัง/เสียงรบกวน ประมาณร้อยละ 16 ซึ่งมีความสอดคล้องกับข้อมูล ปี พ.ศ. 2560 (รูปที่ 2)ปัญหามลพิษที่มีการร้องเรียน ปี 2560

รูปที่ 2 สัดส่วนเรื่องร้องเรียนแยกตามปัญหามลพิษ ปี พ.ศ. 2560


เมื่อพิจารณาประเภทแหล่งที่มาของปัญหามลพิษที่ได้รับการแจ้งเรื่องร้องเรียน พบว่า ส่วนใหญ่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงานอุตสาหกรรม ร้อยละ 45 และสถานประกอบการ ร้อยละ 22(รูปที่ 3)
 
แหล่งที่มาของปัญหามลพิษที่ได้รับการร้องเรียนของกรมควบคุมมลพิษในปี พ.ศ. 2560
รูปที่ 3 แหล่งที่มาของปัญหามลพิษที่ได้รับการร้องเรียนของกรมควบคุมมลพิษในปี พ.ศ. 2560กรมควบคุมมลพิษได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนด้านมลพิษ ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร คิดเป็นร้อยละ 28 และประสานสำนักงานเขต ดำเนินการแก้ไขปัญหาเหตุเดือดร้อนรำคาญ ร้อยละ 72 สำหรับพื้นที่ต่างจังหวัด ได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง ร้อยละ 7 และประสานแจ้งผู้ว่าราชการจังหวัด เพื่อมอบหมายสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด ดำเนินการในพื้นที่ ร้อยละ 93 (รูปที่ 4) ผลดำเนินการแก้ไขปัญหาแล้วเสร็จ คิดเป็นร้อยละ 87.12 และประชาชนพึงพอใจต่อการให้คำแนะนำและรับแจ้งเรื่องร้องเรียนของกรมควบคุมมลพิษ เฉลี่ยร้อยละ 98
 
สัดส่วนเรื่องร้องเรียนแยกตามประเภทการดำเนินการ
รูปที่ 4 สัดส่วนเรื่องร้องเรียนแยกตามประเภทการดำเนินการ
หมายเหตุ : ข้อมูล ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561
 
สถิติการร้องเรียนปัญหาด้านมลพิษ
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
กองตรวจมลพิษ
กรมควบคุมมลพิษ
Hotline 1650 หรือ โทร 02 298 2605
โทรสาร 02 298 2596
ตู้ ปณ. 33 สามเสนใน กรุงเทพฯ 10400
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ e-petition(at)pcd(dot)go(dot)thกรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม