การดำเนินงานแก้ไขปัญหามลพิษในพื้นที่มาบตาพุด


สถานการณ์และการแก้ไขปัญหาสุขภาพอนามัยของประชาชน
1. การดำเนินงานควบคุมโรคของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง
  2. กิจกรรมสาธารณสุขปี 2550 กรณีมาบตาพุด
  3. การขอรับสนับสนุนงบประมาณ ปี 2551 ของ สสจ.ระยอง
  4. การศึกษาโดยหน่วยงานอื่น
ข้อมูลสถานการณ์และการแก้ไขปัญหาสุขภาพอนามัยของประชาชนในพื้นที่มาบตาพุด
  1. การศึกษาเกี่ยวกับสุขภาพอนามัยและมลพิษในพื้นที่มาบตาพุดโดยหน่วยงานอื่นๆ
  2. สรุปผลการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการศึกษาความสัมพันธ์ด้านสุขภาพอนามัยฯ
   

สถานการณ์และการแก้ไขปัญหาสุขภาพอนามัยของประชาชน

จากข้อมูลการเข้ารับบริการในแผนกผู้ป่วยนอกของประชาชนของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง พบว่ากลุ่มโรคที่ประชาชนมารับบริการในสถานพยาบาลมากที่สุด คือกลุ่มโรคระบบทางเดินหายใจ รองลงมา ได้แก่กลุ่มโรคระบบย่อยอาหารและโรคในช่องปาก กลุ่มโรคในระบบไหลเวียนเลือด กลุ่มโรคระบบกล้ามเนื้อ กลุ่มโรคติดเชื้อและปรสิต ผลการศึกษาสถานการณ์การเจ็บป่วยด้วยโรคระบบทางเดินหายใจปี 2544 - 2549 พบว่าจังหวัดระยองมีผู้เข้ารับบริการโรคระบบทางเดินหายใจสูงกว่าระดับประเทศ และเป็นกลุ่มโรคที่ประชาชนเข้ารับบริการสูงเป็นอันดับ 1 และมีแนวโน้มสูงขึ้นในขณะที่ระดับประเทศมีแนวโน้มลดลง

สาเหตุการตายของประชาชนในจังหวัดระยอง ในปี 2548พบว่า กลุ่มโรคที่ประชาชนเสียชีวิตมากที่สุด คือ กลุ่มสาเหตุภายนอกของการป่วยและการตาย(เช่น อุบัติเหตุ ฆ่าตัวตาย ถูกฆ่าตาย) คิดเป็นร้อยละ 15 ของการตายทั้งหมด รองลงมาคือกลุ่มมะเร็งและเนื้องอก ร้อยละ 12.7 ของการตายทั้งหมด และกลุ่มโรคติดเชื้อและปรสิต ร้อยละ 12.6 ของการตายทั้งหมด เมื่อศึกษาสาเหตุการตายที่สำคัญ 2 กลุ่มแรกพบว่าสาเหตุการตายเนื่องจากสาเหตุภายนอกของจังหวัดระยองมี แนวโน้มสูงขึ้นและมีระดับสูงกว่าระดับประเทศ ส่วนสาเหตุการตายด้วยโรคมะเร็ง ระดับประเทศมี แนวโน้มสูงขึ้น ส่วนจังหวัดระยองมีแนวโน้มสูงขึ้น แต่ต่ำกว่าระดับประเทศ ยกเว้นปี 2548 สูงกว่าระดับประเทศ

การศึกษาอุบัติการณ์ของโรคมะเร็งของประชาชนในพื้นที่มาบตาพุด จากข้อมูลของสถาบันมะเร็งแห่งชาติ ปี 2540-2544 พบว่ามีการเกิดโรคมะเร็งที่สูงมากในเขตพื้นที่อำเภอเมือง จังหวัดระยอง เมื่อเปรียบเทียบกับภาพรวมภายในจังหวัดระยองและภาพรวมของประเทศ โดยเฉพาะมะเร็งปอด มะเร็งหลอดอาหาร มะเร็งปากมดลูก และมะเร็งเต้านม อย่างไรก็ตามข้อมูล ดังกล่าวนี้ไม่อาจบ่งชี้ได้ว่าสาเหตุของการเกิดมะเร็งเป็นผลเนื่องมาจากมลภาวะ เนื่องจากจะต้องทำการศึกษาวิจัยที่เจาะลึกเฉพาะในเรื่องดังกล่าวจึงจะทำให้ประเมินสาเหตุของประเทศ โดยเฉพาะมะเร็งปอด มะเร็งหลอดอาหาร มะเร็งปากมดลูก และมะเร็งเต้านม อย่างไรก็ตามข้อมูลดังกล่าวนี้ไม่อาจบ่งชี้ได้ว่าสาเหตุของการเกิดมะเร็งเป็นผลเนื่องมาจากมลภาวะ เนื่องจากจะต้องทำการศึกษาวิจัยที่เจาะลึกเฉพาะในเรื่องดังกล่าวจึงจะทำให้ประเมินสาเหตุของอุบัติการณ์โรคมะเร็งที่เกิดขึ้นได้

1. การดำเนินงานควบคุมโรคของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง

(ข้อมูลของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง กระทรวงสาธารณสุข )

จังหวัดระยองเป็นพื้นที่อุตสาหกรรมหนัก ในการดูแลสุขภาพประชาชน นอกจากจะต้องดูแลรักษาผู้ที่เจ็บป่วยด้วย โรคทั่วไปเหมือนพื้นที่จังหวัดอื่นแล้ว ต้องดูแลรักษาโรคตามปัจจัยเสี่ยงที่ ประชาชนหรือผู้ประกอบอาชีพในจังหวัดระยองได้รับ เช่น ปัญหาการเจ็บป่วยทั้งทางร่างกายและจิตใจ จากการได้รับหรือคิดว่าได้รับสารเคมีจากโรงงานอุตสาหกรรม การรองรับอุบัติภัยสารเคมี เป็นต้น สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง มีแนวทางในการดูแลสุขภาพประชาชน ดังนี้

ด้าน
ความต้องการในพัฒนา/ดำเนินการเพิ่มเติม
1. อุบัติภัยสารเคมี ความพร้อมรับอุบัติภัยสารเคมีอันตราย
2.สุขภาพผู้ประกอบอาชีพในสถานประกอบการ พัฒนาโรงพยาบาลระยองให้เป็น Excellent Center ด้านอาชีวเวชศาสตร์
3.ผู้ได้รับผลกระทบจากมลภาวะจากโรงงาน 1. หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนด้านสุขภาพอนามัยของประชาชนในพื้นที่ที่มีปัญหามลภาวะสิ่งแวดล้อม
2. หน่วยสอบสวนโรคจากมลภาวะสิ่งแวดล้อมเคลื่อนที่เร็ว
3. การเฝ้าระวังสุขภาพเชิงรับและเชิงรุก
4. สถานบริการสาธารณสุขมีความพร้อมในด้านอาคารสถานที่ เพื่อรองรับผู้ป่วยหรือผู้ได้รับผลกระทบจากอุบัติภัยสารเคมี จากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม
5. ประชาชนมีความรู้ในการป้องกันตนเองจากสารเคมี และมีศักยภาพในการดูแลสุขภาพตนเองเบื้องต้นได้
6. เจ้าหน้าที่ภาครัฐมีศักยภาพในการดูแลรักษา ค้นหา ผู้ป่วย จากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อมได้
7. มีศูนย์รักษาพิษวิทยาที่สามารถตรวจวิเคราะห์สารเคมีอันตรายและให้การรักษาผู้ป่วยสารเคมี/Antidotes
4.ความต้องการในการบริการสุขภาพของประชาชน จัดบริการ ผู้ป่วยฉุกเฉิน
ผู้ป่วยนอก ผู้ป่วยใน
ผู้ป่วยภาวะวิกฤต
ผ่าตัด การคลอด ฯลฯ

2. กิจกรรมสาธารณสุขปี 2550 กรณีมาบตาพุด

กิจกรรม
งบประมาณ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
1.เยี่ยมประชาชนที่มีผู้แจ้ง ว่าได้รับผลกระทบจากมลภาวะ 50 ราย ทม. มาบตาพุด ศูนย์บริการสาธารณสุข
ทม. มาบตาพุด
2.หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ให้บริการด้าน สุขภาพและค้นหาผู้ที่อาจได้รับผลกระทบจากมลภาวะเพิ่มเติม
-เก็บประวัติผู้ป่วยที่รับบริการด้วยระบบคอมพิวเตอร์
1. บ. SCG 1.5 ล้าน
2. สสจ. ระยอง 0.15 ล้าน
1. รพ. มาบตาพุด
2. ทม. มาบตาพุด
3.รถตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ 1 คัน งบลงทุน uc 1.5 ล้าน
2. บ.SCG 1.5 ล้าน>
รวม 3 ล้าน
รพ.มาบตาพุด
4.สำรวจประชากร (รวมประชากรแฝง) และสิทธิ์หลักประกันสุขภาพ และปรับสิทธิ์ให้มาอยู่ใน จ.ระยอง สสจ.ระยอง สสจ.ระยอง
5. เฝ้าระวังโรคจากสิ่งแวดล้อมโดยบันทึกอาการแบบระบาดวิทยาเชิงพรรณา Descriptive Epidemiology สสจ.ระยองอบรมทีมสอบสวนโรคเคลื่อนที่เร็ว 30,800 บาท

1.สสจ.ระยอง
2.สำนักระบาด
3.สำนักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม
กรมควบคุมโรค

6.จัดทำคู่มือและอบรมประชาชนด้านสารเคมีอันตราย รองบเหลือจ่าย ก.สาธารณสุข 4.15 ล้านบาท สสจ.ระยอง
7.อบรมพัฒนาศักยภาพ จนท.สาธารณสุข ด้านสารเคมีอันตราย รองบเหลือจ่าย ก.สาธารณสุข 4.15 ล้านบาท สสจ.ระยอง
8.วิเคราะห์ข้อมูลสุขภาพของพนักงานโรงงาน สสจ.ระยอง 40,000 บาท สสจ.ระยอง
9.พัฒนาศูนย์รักษาพิษสารเคมีอันตรายภาคตะวันออก เงินบำรุง รพ.ระยอง รพ.ระยอง
10.เตรียมความพร้อมในการรับอุบัติภัยสารเคมี
- ซ้อมแผนรับอุบัติภัยสารเคมี
ศูนย์นเรนทร สสจ.ระยอง
รพ.ระยอง

3. การขอรับสนับสนุนงบประมาณ ปี 2551 ของ สสจ.ระยอง

1.หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ 500,000 บาท

2.การเฝ้าระวังสุขภาพ 2,500,000 บาท

 • เฝ้าระวังแบบระบาดวิทยาเชิงพรรณนา (Descriptive Epidemiology)
 • เฝ้าระวังโดยตรวจสารเคมีในเลือด/ปัสสาวะ
 • 3. สอบสวนโรคจากสิ่งแวดล้อม 2,080,000 บาท

  4. การพัฒนาระบบบริการสาธารณสุข เป็น Excellent center ด้านอาชีวเวชศาสตร์

 • ให้มีความพร้อมในการรับผู้ป่วยจากการประกอบอาชีพ จากมลภาวะสิ่งแวดล้อม ผู้ป่วยทั่วไปที่เพิ่มมากขึ้น และอุบัติภัยสารเคมี
 • อาคาร 14 ชั้น รพ.ระยอง งบผูกพัน 3 ปี 575 ล้านบาท
 • ย้าย รพ.มาบตาพุด งบผูกพัน 2 ปี 195 ล้าน บาท
 • 5.พัฒนางานศูนย์รักษาพิษสารเคมีอันตรายภาคตะวันออก รพ.ระยอง 1.62 ล้านบาท

  6.เสริมสร้างศักยภาพบุคลากรภาครัฐและภาคประชาชน จ.ระยอง ในการจัดการพิษภัยสารเคมี 4.15 ล้านบาท

  4. การศึกษาโดยหน่วยงานอื่น

  1.การศึกษา Biomarker

 • สารเคมี
 • Molecular change
 • Micronucleus
 • 2.การศึกษาผลกระทบต่อการตั้งครรภ์และการคลอด

  3.การเฝ้าระวังโรคมะเร็ง

  1. ดูการกระจายที่อยู่ของผู้ป่วยโรคมะเร็งแต่ละชนิดใน จ.ระยอง (Geographical Distribution) (ข้อมูลย้อนหลังจากสถาบันมะเร็งแห่งชาติ) สสจ.ระยอง ได้ประสานขอข้อมูลผู้ป่วยโรคมะเร็งจากสถาบันมะเร็งแห่งชาติ ซึ่งได้รับแจ้งว่า เนื่องจากข้อมูลบางส่วนนำมาจากโรงพยาบาลเอกชน ซึ่งทางสถาบันฯ ได้รับปากว่าจะปกปิดข้อมูลเป็นความลับหาก สสจ.ระยอง ต้องการข้อมูลให้นำเสนอโครงการผ่าน ผู้อำนวยการสถาบันฯ เพื่ออนุมัติก่อน

  2.การค้นหาผู้ป่วยโรคมะเร็งที่ยังมีชีวิตอยู่ในพื้นที่จริง (Cross Sectional Survey)โดย ทม.มาบตาพุด เพื่อหาข้อมูลความสัมพันธ์ระหว่างการรับสัมผัสสารเคมีที่ผ่านมากับโรคมะเร็ง (Risk Assessment)


  ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

  ส่วนมลพิษทางอากาศจากอุตสาหกรรม
  กองจัดการคุณภาพอากาศและเสียง
  กรมควบคุมมลพิษ
  ข้อมูลเพิ่มเติม : โทรศัพท์ 0 2298 2394
  E-mail : kessinee(dot)u(at)pcd(dot)go(dot)th

  กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม