แผนที่เขตควบคุมมลพิษในปัจจุบัน


การประกาศเขตควบคุมมลพิษ

อยู่ระหว่างการปรับปรุง...

7. แผนที่เขตควบคุมมลพิษในปัจจุบัน

ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ประกาศเขตควบคุมมลพิษ มีดังนี้

 1. เขตควบคุมมลพิษเมืองพัทยา แผนที่
 2. เขตควบคุมมลพิษจังหวัดภูเก็ต แผนที่
 3. เขตควบคุมมลพิษอำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา แผนที่
 4. เขตควบคุมมลพิษอำเภอเมือง จังหวัดสงขลา แผนที่
 5. เขตควบคุมมลพิษหมู่เกาะพีพี ตำบลอ่าวนาง
  อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ แผนที่
 6. เขตควบคุมมลพิษจังหวัดสมุทรปราการ แผนที่
 7. เขตควบคุมมลพิษปริมณฑล
 8. - จังหวัดปุทมธานี แผนที่

  - จังหวัดนนทบุรี แผนที่

  - จังหวัดสมุทรสาคร แผนที่

  - จังหวัดนครปฐม แผนที่

8. เขตควบคุมมลพิษ จังหวัดเพชรบุรีและจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
- อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี แผนที่

- อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี แผนที่

- อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี แผนที่

- อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี แผนที่

- อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ แผนที่

- อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ แผนที่

9. เขตควบคุมมลพิษตำบลหน้าพระลาน อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี แผนที่

 
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
กลุ่มวิเคราะห์แผนและประเมินผล
กองยุทธศาสตร์และแผนงาน

โทรศัพท์ 0 2298 2496 โทรสาร 0 2298 2471
E-mail : pannathorn(dot)k(at)pcd(dot)go(dot)thเขตควบคุมมลพิษต.หน้าพระลาน อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี เขตควบคุมมลพิษ อ.เมือง บ้านแหลม ท่ายาง ชะอำ จ.เพชรบุรี อ.หัวหินและปราณบุรี จ.ประจวบศีรีขันธ์ เขตควบคุมมลพิษ จ.ปุทมธานี นนทบุรี สมุทรสาคร และนครปฐม เขตควบคุมมลพิษ จ.สมุทรปราการ เขตควบคุมมลพิษเมืองพัทยา เขตควบคุมมลพิษ จ.ภูเก็ต เขตควบคุมมลพิษอำเภอหาดใหญ่ และอำเภอเมือง จ.สงขลา เขตควบคุมมลพิษหมู่เกาะพีพี ตำบลอ่าวนาง อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่