ข้อตกลง / โครงการความร่วมมือกับต่างประเทศ
ด้านการจัดการคุณภาพน้ำ
ด้านการจัดการคุณภาพอากาศและเสียง
ด้านการจัดการมูลฝอยและสารอันตราย
ด้านการพัฒนาเทคโนโลยีการควบคุมมลพิษ
ด้านการประสานการจัดการมลพิษ

การดำเนินงานความร่วมมือระหว่างประเทศด้านการจัดการมูลฝอยและสารอันตราย

การจัดการขยะมูลฝอยชุมชนแบบครบวงจร : จังหวัดขอนแก่น

1. ชื่อข้อตกลง/โครงการ : การจัดการขยะมูลฝอยชุมชนแบบครบวงจร : จังหวัดขอนแก่น (Integrated Solid Waste Management in Khon Khaen Province)

2. ประเทศ : เดนมาร์ก

3. องค์กร/สถาบัน : Danish Cooperation for Environment and Development : DANCED-Thailand

4. หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ฝ่ายติดตามและฟื้นฟู สำนักจัดการสารอันตรายและกากของเสีย กรมควบคุมมลพิษ

5. สรุปสาระสำคัญของโครงการ :

 • ความเป็นมา
  จังหวัดขอนแก่นเป็นศูนย์กลางของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ทั้งทางด้านศูนย์กลางธุรกิจการค้า การอุตสาหกรรม ศูนย์ราชการ และการศึกษาของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตลอดจนเป็นศูนย์กลางธุรกิจการค้าที่สามารถพัฒนาศักยภาพให้เป็นประตูเปิดไปสู่ประเทศในแถบ อินโดจีนต่อไป จังหวัดขอนแก่นจึงได้รับการพัฒนาเป็นเมืองหลักให้ขยายตัวทางด้านต่าง ๆ อย่างรวดเร็วและต่อเนื่องมาโดยตลอด

  ปัจจุบันจังหวัดขอนแก่นจัดอยู่ในอันดับที่ 3 ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ถัดจากจังหวัดนครราชสีมา และอุดรธานี ตามลำดับ) เนื่องจากเป็นเมือง ศูนย์กลางต่าง ๆ จึงมีการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจอย่างรวดเร็ว ทำให้มีจำนวนประชากรอาศัยอยู่อย่างหนาแน่น ซึ่งจากข้อมูลกรมการปกครอง ปี 2540 มีประชากรประมาณ 1.6 ล้านคน ส่งผลให้ปริมาณขยะมูลฝอย เพิ่มสูงขึ้นตามไปด้วย กล่าวคือ ปัจจุบันจังหวัดขอนแก่นมีปริมาณขยะ มูลฝอยเกิดขึ้นประมาณ 800 ตัน/วัน ทำให้เกิดปัญหาหน่วยงานของรัฐไม่สามารถดำเนินการเก็บขนมูลฝอยไปกำจัดได้หมดในแต่ละวัน เกิดปัญหา มูลฝอยเหลือตกค้างจากการเก็บขน อีกทั้งระบบเก็บขนยังไม่มีการคัดแยกขยะมูลฝอยที่สามารถนำกลับมาใช้ประโยชน์ได้อีก และไม่มีการคัดแยก มูลฝอยติดเชื้อและกากของเสียอันตรายออกจากขยะมูลฝอยชุมชนทั้วไป นอกจากนี้วิธีการกำจัดมูลฝอยของเทศบาลและสุขาภิบาลโดยทั่วไปยัง ไม่ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล เกิดปัญหามลพิษจากขยะมูลฝอยเป็นผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม แหล่งน้ำผิวดินและใต้ดิน และสุขภาพอนามัยของ ประชาชน ตลอดจนเป็นผลเสียหายต่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยว

  กรมควบคุมมลพิษ จึงได้จัดทำโครงการการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนแบบครบวงจรของจังหวัดขอนแก่น ซึ่งการจัดการขยะมูลฝอย แบบครบวงจรเป็นแนวคิดของการแก้ไขปัญหาด้านมูลฝอย ตั้งแต่การคัดแยกมูลฝอยกลับมาใช้ประโยชน์ การรวบรวมเก็บขนขนส่งและกำจัด โดยเฉพาะอย่างยิ่งการกำจัดซึ่งจะประกอบด้วยระบบการกำจัดแบบผสมผสาน กล่าวคือ เป็นการลดการสูญเสียทรัพยากรในรูปแบบการนำกลับ มาใช้ใหม่ การแปรสภาพขยะมูลฝอยให้เกิดประโยชน์ในรูปแบบของปุ๋ยหรือวัสดุปรับปรุงดิน รวมถึงความเหมาะสมในการแปรสภาพให้เป็นพลังงาน ในรูปแบบการผลิตกระแสไฟฟ้า ตลอดจนแนวทางการลดการใช้พื้นที่ฝังกลบมูลฝอยสุดท้ายโดยเลือกเทคโนโลยีการจัดการที่เหมาะสม เพื่อให้เกิด ระบบการจัดการมูลฝอยแบบยั่งยืนต่อไปในอนาคต

 • วัตถุประสงค์
  ศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดระบบการจัดการมูลฝอยของจังหวัดขอนแก่นเป็นระบบครบวงจร เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดดังนี้
  1. ให้มีการจัดการขยะมูลฝอยแบบยั่งยืน
  2. ให้มีการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมรวมถึงการพิจารณาเทคโนโลยีขั้นสูงในการจัดการขยะมูลฝอย

 • ระยะเวลาดำเนินงาน
  2 ปี

 • งบประมาณ
  เงินที่ได้รับความช่วยเหลือ 3,463,000 DKK

 • ขั้นตอนการดำเนินงาน
  1. สำรวจและรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนทุกชุมชน (ระบบเก็บขนและระบบกำจัด)
  2. สำรวจเก็บตัวอย่างขยะมูลฝอยทั้งขยะมูลฝอยชุมชนและของเสียอันตรายจากแหล่งกำเนิดที่สำคัญ และตัวอย่างขยะมูลฝอยรวม ในเขตเทศบาลนครขอนแก่น เทศบาลตำบลบ้านไผ่ และเทศบาลตำบลชุมแพ รวมทั้งชุมชนใหญ่อื่น ๆ ที่สำคัญ โดยวิเคราะห์องค์ประกอบและ ลักษณะสมบัติเคมี การแยกขยะมูลฝอยกลับมาใช้ประโยชน์และตลาดรองรับการซื้อขายของเก่า
  3. การศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดหาสถานที่กำจัดมูลฝอยส่วนกลางของกลุ่มชมุชนหลัก รวมทั้งศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นและผลกระทบทางสังคมของศูนย์การจัดการขยะมูลฝอย
  4. ศึกษาวิเคราะห์เสนอทางเลือกและออกแบบแนวคิด (Conceptual Design) ระบบจัดการขยะมูลฝอยแบบครบวงจร ตลอดจน เปรียบเทียบและเสนอวิธีการจัดการมูลฝอยแบบผสมผสาน (integrated) ดังนี้
   - การลดปริมาณขยะมูลฝอยที่แหล่งกำเนิด (Waste Minimization) และการใช้แบบจำลองคณิตศาสตร์ (Mathmatical Modeling) ที่เหมาะสมในการวางแผนการจัดการขยะมูลฝอยที่แหล่งกำเนิด
   - ระบบคัดแยกขยะมูลฝอยเพื่อนำมาใช้ประโยชน์ได้
   - ระบบหมักปุ๋ย
   - ระบบเตาเผาเพื่อพลังงาน
   - ระบบฝังกลบแบบประหยัดพื้นที่
  5. เปรียบเทียบทางเลือกทางเศรษฐศาสตร์และการเงินและเสนอทางเลือกที่เหมาะสมที่สุด
  6. จัดทำแผนการดำเนินงานในการจัดการขยะมูลฝอยแบบยั่งยืน
  7. ศึกษาเสนอการเงินและเสนอทางเลือกที่เหมาะสมที่สุดทางเศรษฐศาสตร์และเสนอรูปแบบการจัดการขยะมูลฝอย
  8. จัดประชุมสัมมนาเพื่อรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในระดับพื้นที่และองค์กรภาคเอกชน นักวิชาการ เกี่ยวกับรูปแบบการจัดการขยะมูลฝอยที่เสนอ
  9. จัดทำการรณรงค์และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเห็นถึงสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นจากขยะมูลฝอย และมีส่วนร่วมในการลดปริมาณ ขยะมูลฝอยและการจัดการขยะมูลฝอย
6. ผลที่คาดว่าจะได้รับ : จังหวัดขอนแก่นมีผลการศึกษาเพื่อจัดการขยะมูลฝอยแบบครบวงจรและยั่งยืนดังนี้
 1. มีรูปแบบการจัดการขยะมูลฝอยสำหรับชุมชนในจังหวัดขอนแก่น
 2. มีรูปแบบและแนวทางที่ชัดเจนในการสนับสนุนให้ภาคเอกชนเข้ามาลงทุนหรือร่วมลงทุนในการจัดการขยะมูลฝอยรวม โดยเสนอ รูปแบบและแนวทางในลักษณะแบบจำลองในการดำเนินการทั้งทางด้านการจัดองค์กร การบริหารและการลงทุน
 3. มีรูปแบบการบริหารขยะมูลฝอยและสามารถจัดทำแผนงาน/โครงการที่ชัดเจนในการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการมูลฝอยของ ท้องถิ่นเสนอเป็นโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการเพื่อจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงาน นโยบายและแผนสิ่งแวดล้อมตามขั้นตอนต่อไปได้
 4. มีการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมในการกำจัดขยะมูลฝอย
 5. ประชาชนมีจิตสำนึกช่วยลดปริมาณขยะมูลฝอย คัดแยกขยะมูลฝอยร่วมกับหน่วยงานรัฐบาลในการจัดการขยะมูลฝอย
7. การดำเนินงานที่ผ่านมา : ขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาอนุมัติโครงการจาก DANCED

8. ปัญหาอุปสรรคและข้อคิดเห็น : -การดำเนินงานความร่วมมือระหว่างประเทศด้านการจัดการมูลฝอยและสารอันตราย

โครงการจัดตั้งศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยรวมในแต่ละภูมิภาคทั่วประเทศ

1. ชื่อข้อตกลง/โครงการ : โครงการจัดตั้งศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยรวมในแต่ละภูมิภาคทั่วประเทศ (Urban Solid Waste Management Sector Project)

2. ประเทศ : -

3. องค์กร/สถาบัน : ธนาคารพัฒนาเอเชีย (Asian Development Bank, ADB)

4. หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ฝ่ายจัดการมูลฝอยชุมชน สำนักจัดการสารอันตรายและกากของเสีย กรมควบคุมมลพิษ

5. สรุปสาระสำคัญของโครงการ :

 • ความเป็นมา
  กรมควบคุมมลพิษ ได้ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดการสิ่งแวดล้อมด้านการจัดการขยะมูลฝอยจากชุมชน ซึ่งได้รับความช่วยเหลือด้านวิชาการ จากธนาคารพัฒนาเอเชีย (Asia Development Bank / ADB) ให้ที่ปรึกษามาศึกษาเบื้องต้นและจัดทำแผนหลักการจัดการขยะมูลฝอย (Solid Waste Management Sector Plan) เมื่อปี พ.ศ.2539 ซึ่งผลการศึกษาดังกล่าวได้เสนอให้มีการปรับปรุงวิธีกำจัดขยะมูลฝอยให้ถูกสุขลักษณะ โดยการจัดตั้งศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยรวมในแต่ละภูมิภาค ซึ่งครอบคลุมพื้นที่ที่สมควรดำเนินการ 12 จังหวัด ทั้งนี้ประเมินค่าลงทุนไว้ประมาณ 118 ล้านเหรียญสหรัฐ และจากผลการศึกษาดังกล่าว ธนาคารพัฒนาเอเชีย (Asia Development Bank / ADB) ได้ส่งคณะผู้เชี่ยวชาญมา ประเมินความเป็นไปได้ในการให้เงินกู้ในลักษณะโครงการแยกส่วน (Sector Loan)

  กรมควบคุมมลพิษ ได้ประสานงานกับผู้เชี่ยวชาญของธนาคารฯ ในการดำเนินโครงการต่อเนื่อง ซึ่งธนาคารฯ ได้ระบุศักยภาพของเงินกู้ ดอกเบี้ยต่ำสำหรับโครงการนี้ไว้ในปี พ.ศ. 2544 กรมควบคุมมลพิษ จึงใคร่ขอความสนับสนุนจากสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในการพิจารณาบรรจุ แผนงานโครงการจัดการขยะมูลฝอยดังกล่าวไว้ในรายการโครงการที่จะขอกู้เงินเพื่อการดำเนินงานจากธนาคารพัฒนาเอเชียในปี พ.ศ. 2544/2545

 • วัตถุประสงค์
  วัตถุประสงค์ของโครงการเงินกู้ในการพัฒนาโครงการจัดตั้งศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยชุมชนในแต่ละภูมิภาค คือ
  1. ปรับปรุงด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมและความเป็นอยู่ของชุมชนเมือง
  2. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเก็บรวบรวมขยะมูลฝอยในระดับจังหวัดให้ได้ร้อยละ 90 ภายในปี 2548 และเพิ่มปริมาณการเก็บขยะ มูลฝอยกลับมาใช้ใหม่อีกร้อยละ 10
  3. เพื่อให้มีการจัดตั้งศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยส่วนกลางที่สามารถใช้ร่วมกันได้ระหว่างชุมชนหลายแห่งที่อยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงกัน
  4. เพื่อให้มีการปรับปรุงและฟื้นฟูสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยเดิมที่มีการดำเนินการไม่ถูกสุขลักษณะในพื้นที่ชุมชนแต่ละภูมิภาค ตามลำดับ ความสำคัญของปัญหาที่เกิดขึ้น
  5. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้องค์กรเอกชนและประชาชนมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยมากขึ้น

 • ระยะเวลาดำเนินงาน
  6 ปี (ปี 2544-2549)

 • งบประมาณ
  งบประมาณที่ใช้ในโครงการทั้งสิ้น 118 ล้านเหรียญสหรัฐ (4,419.34 ล้านบาท) แบ่งออกเป็น 2 ส่วน
  - เงินกู้จาก ADB 70.0 ล้านเหรียญสหรัฐ ( 2,621.64 ล้านบาท)
  - เงินงบประมาณสมทบ 48.0 ล้านเหรียญสหรัฐ ( 1,797.70 ล้านบาท)

 • ขั้นตอนการดำเนินงาน
  การดำเนินการโครงการจะขอใช้เงินกู้ในรูปของ Sector Loan จากธนาคารพัฒนาเอเชีย โดยจะเป็นการดำเนินการในพื้นที่ที่เป็นเขต ชุมชนหนาแน่น (ความหนาแน่นประชากรมากกว่า 500 คนต่อตารางกิโลเมตร) รวมทั้งพื้นที่ในเขตต่อเนื่อง ที่อยู่ในรัศมีที่จะสามารถขนส่งขยะ มูลฝอยมาที่ศูนย์กำจัดได้โดยขนส่งผ่านสถานีขนถ่าย ทั้งนี้ได้พิจารณาคัดเลือกพื้นที่ที่มีความจำเป็น และมีความเหมาะสมทั้งด้านเทคนิค และด้าน เศรษฐศาสตร์การเงิน เพื่อดำเนินการจำนวน 12 พื้นที่โครงการ โดยจะต้องมีการประชุมหารือกับหน่วยงานราชการท้องถิ่นและประชาชนในพื้นที่ เพื่อรับทราบและตอบรับเข้าร่วมโครงการด้วย ซึ่งโครงการที่ได้รับการสนับสนุนเงินกู้ในรูปของ Sector Loan จะต้องเข้าข่ายต่อไปนี้
  1. แผนการลงทุนและแผนงานดำเนินการของแต่ละโครงการย่อย จะต้องมีความเป็นไปได้และสอดคล้องกับสภาพปัญหา และความจำเป็นเร่งด่วนในการแก้ไขปัญหา
  2. มีการแต่งตั้งหน่วยดำเนินโครงการเป็นการเฉพาะโดยได้รับการเห็นชอบและรับรองจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พร้อมส่งผู้แทนเข้าร่วม ในหน่วยดำเนินการดังกล่าว ธนาคารฯ อาจให้การสนับสนุนเพิ่มเติมในด้านการเพิ่มประสิทธิภาพของบุคลากรแก่โครงการด้วย
  3. นโยบายและแนวทางการจัดการของมูลฝอยของรัฐที่กำหนดขึ้น มีความเหมาะสมกับสภาพปัญหาในกรณีที่จำเป็นต้องมีการปรับปรุง นโยบายและแนวทางดังกล่าว ธนาคารฯ อาจให้ความช่วยเหลือในการดำเนินการได้
   ในการดำเนินโครงการแต่ละโครงการย่อย จะมีขั้นตอน ดังนี้
   1. จังหวัดมีหนังสือถึงกรมควบคุมมลพิษ ขอให้กรมควบคุมมลพิษ ให้ความช่วยเหลือในการจัดการขยะมูลฝอยของจังหวัด และกรม ควบคุมมลพิษ จัดทำรายละเอียดเบื้องต้นของแผนงานโครงการพร้อมทั้งประมาณการเงินลงทุนและแผนการใช้เงิน
   2. จัดทำรายงานการศึกษาความเหมาะสมของโครงการทั้งในด้านเทคนิค และด้านเศรษฐศาสตร์ การเงิน สังคม และสิ่งแวดล้อม
   3. คณะกรรมการของจังหวัดดำเนินการคัดเลือกสถานที่ที่ตั้งของศูนย์กำจัดขยะมูลฝอย
   4. จัดทำเอกสารข้อเสนอโครงการโดยละเอียดเพื่อขออนุมัติดำเนินการ (Subproject Appraisal Report, SAR)

 • ขอบเขตการดำเนินการ
  โครงการจัดการจัดตั้งศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยรวมในลักษณะภูมิภาคทั่วประเทศ เป็นโครงการที่รัฐบาลดำเนินการให้กับจังหวัดที่มีศักยภาพ ในการพัฒนาเป็นศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยในภูมิภาคต่างๆ ทั่วประเทศ โดยจะพิจารณาพื้นที่ที่มีความสำคัญของปัญหาด้านการจัดการมูลฝอยมา ดำเนินการเป็นโครงการนำร่องอันดับแรกในการจัดทำการศึกษาความเหมาะสมของการพัฒนาโครงการ โดยมีแนวทางในการดำเนินโครงการที่จะ ส่งเสริมให้ภาคเอกชนเข้ามาร่วมลงทุนและรับผิดชอบในการบริหารจัดการและบำรุงรักษา โดยโครงการจะประกอบด้วย 6 แผนงาน ดังนี้
  1. การให้การศึกษาและสร้างความตระหนักแก่ชุมชน
   แผนงานนี้ถูกกำหนดขึ้นมา เพื่อกระตุ้นให้เกิดการมีส่วนร่วมและผสมผสานกันระหว่างผลประโยชน์ที่ได้รับจากโครงการกับผลเสียที่ เกิดขึ้นต่อชุมชน โดยจะให้ความรู้กับชุมชนเพื่อให้เกิดความ เข้าใจในโครงการทั้งหมด รวมทั้งปัญหาในแง่ลบของประชาชน การคัดค้านต่อต้าน การก่อสร้าง สถานที่กำจัดมูลฝอยของประชาชนในพื้นที่ ผลกระทบและปัญหาจากขยะมูลฝอยซึ่งสะสมมาเป็นเวลานานโดยจะต้องมีการดำเนินการ ตั้งแต่ขั้นตอนแรกของการคัดเลือกสถานที่กำจัดมูลฝอย
  2. การก่อสร้างศูนย์กำจัดมูลฝอยที่ถูกหลักสุขลักษณะและสถานีขนถ่าย

  3. การก่อสร้างศูนย์กำจัดมูลฝอยและสถานีขนถ่ายมูลฝอย โดยให้ท้องถิ่นเป็นผู้รับผิดชอบในรูปของคณะกรรมการ และมีกรมควบคุมมลพิษ และบริษัทที่ปรึกษาให้คำแนะนำด้านวิชาการ ซึ่งศูนย์กำจัดขยะมูลฝอย จะต้องสามารถรับขยะมูลฝอยได้ไม่น้อยกว่า 20 ปี และออกแบบให้มีระบบ ป้องกันปัญหาสิ่งแวดล้อม และจัดเตรียมเครื่องจักรอุปกรณ์ต่าง ๆ ให้เพียงพอ สำหรับสถานีขนถ่ายจะต้องออกแบบให้มิดชิดและเตรียมอุปกรณ์ และพาหนะขนถ่ายให้เพียงพอเช่นกัน โดยรถบรรทุกหรือรถพ่วง เพื่อขนถ่าย มูลฝอยจากสถานีขนถ่ายมูลฝอยไปยังสถานที่กำจัดมูลฝอย กล่าวคือ ในแต่ละจังหวัดอาจจะมีสถานที่ฝังกลบ 1-2 แห่ง และสถานีขนถ่ายมูลฝอย 1-2 แห่ง
  4. การลดปริมาณมูลฝอยและนำกลับมาใช้ใหม่

  5. ในการลดปริมาณมูลฝอยและการนำกลับมาใช้ใหม่ จะต้องมีการรณรงค์ให้มีการแยกขยะมูลฝอยจากแหล่งกำเนิดโดยตรง เพื่อให้มี ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
  6. การเก็บรวบรวมมูลฝอย

  7. การเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการเก็บรวบรวมขยะมูลฝอยของท้องถิ่น โดยการจัดหาถังขยะมูลฝอยแบบมีล้อ ขนาด 240 ลิตร 1 ใบ ต่อบ้าน 8 หลังคาเรือน และใช้รถเก็บมูลฝอยแบบอัดท้าย ขนาดความจุ 10-12 ลบ.ม. แทนรถเก็บขนมูลฝอยแบบเปิดข้างเทท้าย
  8. การปรับปรุงและการปิดสถานที่ฝังกลบมูลฝอยปัจจุบัน

  9. การปรับปรุงและการปิดสถานที่ฝังกลบมูลฝอยที่ไม่ถูกสุขลักษณะหรือถูกใช้งานจนเต็มพื้นที่แล้ว โดยใช้ดินเหนียวและวัสดุกลบทับ ด้านบนและจัดเตรียมพื้นที่เพื่อใช้ประโยชน์ต่อไป เช่น สนามเด็กเล่น สนามกีฬา ฯลฯ
  10. การให้ความช่วยเหลือในด้านวิชาการ

  11. แผนงานนี้เป็นการให้ความช่วยเหลือด้านวิชาการแก่หน่วยปฏิบัติในการดำเนินโครงการในรูปของการจัดหาที่ปรึกษาให้คำแนะนำ และ เสริมสร้างสมรรถนะ ตั้งแต่การส่งเสริมให้ความรู้และความตระหนักของชุมชน การศึกษาความเหมาะสมทางด้านเทคนิคและเศรษฐศาสตร์การเงิน ของสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยและสถานีขนถ่าย การศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมของสถานที่ดังกล่าวและออกแบบเบื้องต้น การจัดเตรียมเอกสาร ประกวดราคา ตลอดจนวิธีการจัดเก็บค่าบริการและการบริหารการเงิน

 • พื้นที่โครงการ
 • โครงการจัดตั้งศูนย์กำจัดมูลฝอยชุมชนในแต่ละภูมิภาคทั่วประเทศ จะดำเนินการในพื้นที่ 12 จังหวัด ที่มีศักยภาพในการพัฒนาเป็น ศูนย์กำจัดขยะมูลฝอย โดยมีหลักเกณฑ์การพิจารณาลำดับ ความสำคัญของพื้นที่โครงการ คือ
  1. สภาพปัญหาการจัดการมูลฝอย ได้แก่ การจัดหาที่ดิน การขาดแคลนงบประมาณและอุปกรณ์เครื่องจักรกล และบุคลากร
  2. จำนวนประชากรและปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นในพื้นที่
  3. รายได้ของท้องถิ่นในพื้นที่โครงการ รายได้จากการเก็บค่าธรรมเนียมบริการจัดเก็บมูลฝอย และรายจ่ายสำหรับการจัดการขยะมูลฝอย


  จากเกณฑ์การพิจารณาดังกล่าวสามารถคัดเลือกพื้นที่ที่มีปัญหาเร่งด่วน เพื่อดำเนินโครงการในแต่ละภูมิภาคได้ รวม 12 จังหวัด ในพื้นที่
  ทั้งหมด 3 ภูมิภาค ดังนี้
  1. ภาคเหนือ ครอบคลุมจังหวัดเชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง และเชียงราย
  2. ภาคเหนือตอนกลาง ครอบคลุมจังหวัดพิษณุโลก กำแพงเพชร เพชรบูรณ์ พิจิตร และสุโขทัย
  3. ภาคใต้ฝั่งตะวันตก ครอบคลุม จังหวัดภูเก็ต กระบี่ พังงา


  นอกจากนี้ยังมีพื้นที่ที่มีศักยภาพในการพัฒนาเป็นศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยในลำดับสำคัญรองลงไปมี ดังนี้
  1. ภาคเหนือ ได้แก่ จังหวัดนครสวรรค์
  2. ภาคตะวันออก ได้แก่ จังหวัดฉะเชิงเทรา
  3. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แก่ จังหวัดนครราชสีมา
  4. ภาคใต้ ได้แก่ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
  5. ภาคตะวันตก ได้แก่ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

 • แผนการดำเนินงาน
 • โครงการจัดตั้งศูนย์กำจัดมูลฝอยชุมชนในแต่ละภูมิภาค มีกำหนดแผนการดำเนินงาน ดังนี้
  1. การประสานงานและกำกับดูแลโครงการ

  2. ให้มีการจัดตั้งคณะกรรมการกำกับโครงการ ประกอบด้วยปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม ผู้อำนวยการสำนักบริหารราชการส่วนท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย และผู้ว่าราชการจังหวัดในพื้นที่ โครงการ หรือผู้แทน ซึ่งจะทำหน้าที่กำกับและดูแลโครงการ กรมควบคุมมลพิษ จะเป็นหน่วยบริหารโครงการ (Executing agency) กับหน่วยปฏิบัติต่าง ๆ เช่น องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) และเทศบาล โดยกรมควบคุมมลพิษ จะแต่งตั้งผู้อำนวยการโครงการและผู้จัดการโครงการ เพื่อดูแลแต่ละ โครงการย่อยและเพื่อป้องกันปัญหาการขัดแย้งจากประชาชนในพื้นที่ จะมีการแต่งตั้งคณะกรรมการระดับจังหวัดขึ้น โดยประกอบด้วยเจ้าหน้าที่จาก อบจ. และหน่วยงานท้องถิ่น นักวิชาการสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ ผู้เชี่ยวชาญด้านสังคมในพื้นที่ ผู้แทนชุมชน เป็นต้น ซึ่งจะดูแลและแก้ไขปัญหาสถานที่ กำจัดมูลฝอยและสถานที่กำจัดมูลฝอยและสถานีขนถ่ายที่คัดเลือกแล้ว
  3. การจัดเตรียมรายละเอียดข้อเสนอโครงการ

  4. หน่วยงานท้องถิ่น/จังหวัด จะต้องมีหนังสือแจ้งความประสงค์ที่จะดำเนินโครงการถึงกรมควบคุมมลพิษ จากนั้นคณะกรรมการจัดทำ โครงการร่วมกัน เพื่อประเมินความเหมาะสมเบื้องต้นของโครงการเพื่อเสนอต่อธนาคารพัฒนาเอเชีย เมื่อธนาคารฯ เห็นชอบแล้วจึงจะดำเนินการ ศึกษาความเหมาะสมของโครงการโดยละเอียด ทั้งด้านเทคนิคและการบริหารจัดการ โดยในขั้นตอนนี้จะดำเนินการรณรงค์ให้ความรู้กับประชาชน ควบคู่กันไปด้วย จากนั้นจึงเสนอผลการศึกษาและข้อเสนอโครงการต่อธนาคารอีกครั้ง เพื่อพิจารณาเห็นชอบให้ดำเนินการออกแบบรายละเอียดและ ก่อสร้างต่อไป
  5. การจัดหาที่ปรึกษา

  6. การให้บริการของที่ปรึกษาสำหรับโครงการย่อยจะแยกออกเป็น 2 ลักษณะ ดังนี้
   (ก) การศึกษาความเหมาะสม การจัดเตรียมโครงการ การออกแบบเบื้องต้น และการคุมงาน
   (ข) การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม การวิเคราะห์ด้านเศรษฐศาสตร์และการเงิน การร่วมมือของชุมชน และการบริหารโครงการ
  7. การเพิ่มขีดความสามารถขององค์การบริหารส่วนจังหวัดและเทศบาล

  8. ภายหลังจากที่ธนาคารฯ ได้ตอบอนุมัติการกู้เงินแล้ว จะมีการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่นที่ เกี่ยวข้องกับโครงการ
  9. กำหนดเวลาดำเนินโครงการ

  10. ระยะเวลาโครงการจะใช้เวลาประมาณ 6 ปี เริ่มตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2544-2549 โดยการดำเนินการของแต่ละโครงการย่อย จะใช้เวลา 3-4 ปี ซึ่งระยะแรกจะดำเนินการในกลุ่มพื้นที่ที่มีความสำคัญเร่งด่วนก่อน
6. ผลที่คาดว่าจะได้รับ :
 1. สามารถแก้ไขปัญหาการขาดแคลนที่กำจัดมูลฝอยของชุมชนต่างๆ ในพื้นที่โครงการ ซึ่งมีปัญหาที่อยู่ในลำดับแรกๆ
 2. มูลฝอยของชุมชนได้รับการกำจัดอย่างถูกสุขลักษณะ
 3. คุณภาพชีวิตและสุขภาพอนามัยของประชาชนในพื้นที่โครงการ
 4. สามารถประหยัดงบประมาณ บุคลากร ที่ดิน ในการกำจัดมูลฝอยทั้งภาครัฐบาล และหน่วยงานราชการส่วนท้องถิ่น
7. การดำเนินงานที่ผ่านมา :
 • ปี 2539
  • ADB ได้สนับสนุนที่ปรึกษามาศึกษาเบื้องต้นและจัดทำแผนหลักการจัดการขยะมูลฝอย ซึ่งผลการศึกษาการศึกษาได้เสนอให้มีการปรับปรุงวิธีการกำจัดขยะมูลฝอยให้ถูกสุขลักษณะ โดยการจัดตั้งศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยรวมในแต่ละภูมิภาค
 • ปี 2540
  • ADB ได้ส่งคณะผู้เชี่ยวชาญมาประเมินความเป็นไปได้ในการให้เงินกู้ในลักษณะโครงการแยกส่วน(Sector Loan) วงเงิน 118 ล้านเหรียญสหรัฐ
  • คพ. และ ADB ได้ลงนามเอกสาร MOU ของโครงการในเดือนพฤศจิกายน 2540
 • ปี 2541
  • คพ. ได้จัดทำโครงการเงินกู้เสนอสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เพื่อบรรจุไว้ในแผนเงินกู้ประจำปีงบประมาณ 2542 แต่เนื่องจากการดำเนินงานด้านการจัดการมูลฝอยมีความซ้ำซ้อนของพื้นที่และเงินงบประมาณ จำเป็นต้องมีการปรับแผนโครงการใหม่ให้สอดคล้องกับการดำเนินงาน ดังนั้น จึงได้แจ้ง สศค.ในการขอเลื่อนการบรรจุแผนเงินกู้เป็นปี 2543/2544 แทน
 • ปี 2542
  • ADB ได้สนับสนุนผู้เชี่ยวชาญมาจัดทำแนวทางการให้เงินกู้ในลักษณะแยกส่วน (Sector Loan) พร้อมทั้งได้ให้ข้อเสนอแนะการวางแผนการดำเนินงานขั้นตอนต่าง ๆ
  • คณะเจ้าหน้าที่ของ ADB ได้เดินทางมาประเทศไทยในเดือนเมษายน เพื่อติดตามผลการดำเนินงาน(ADB-Country Programming Mission) ได้บรรจุโครงการเงินกู้ดังกล่าวไว้ในปี 2544 นอกจากนี้ธนาคารฯ จะสนับสนุน T.A. เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความสามารถให้กับบุคลากรด้านการจัดการมูลฝอยในปี 2543 และ 2544
  • เทศบาลเมืองพิษณุโลก ได้มีหนังสือแจ้งความประสงค์ที่จะเข้าร่วมโครงการ และอยู่ในระหว่างการติดต่อประสานงานกับ ADB

8. ปัญหาอุปสรรคและข้อคิดเห็น :
ในการจัดสรรงบประมาณจะต้องพิจารณาความซ้ำซ้อน/ความสอดคล้องของพื้นที่โครงการ/โครงการ ในแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมระดับจังหวัดหรือแผนเงินกู้จากแหล่งอื่นๆดังนั้น จำเป็นต้องมีการหารือกับท้องถิ่นต่างๆ ที่เป็นพื้นที่โครงการให้มีข้อตกลงก่อน หรืออาจต้องดำเนินการ คู่ขนานกับการขอเงินกู้การดำเนินงานความร่วมมือระหว่างประเทศด้านการจัดการมูลฝอยและสารอันตราย

โครงการจัดตั้งศูนย์จัดการขยะมูลฝอยรวมในภาคตะวันตก (จังหวัดราชบุรี กาญจนบุรี และเพชรบุรี)

1. ชื่อข้อตกลง/โครงการ : โครงการจัดตั้งศูนย์จัดการขยะมูลฝอยรวมในภาคตะวันตก (จังหวัดราชบุรี กาญจนบุรี และเพชรบุรี) (Feasibility Study for The Regional Solid Waste Facility)

2. ประเทศ : สหรัฐอเมริกา

3. องค์กร/สถาบัน : US. Trade and Development Agency (US.TDA)

4. หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ฝ่ายจัดการมูลฝอยชุมชน สำนักจัดการสารอันตรายและกากของเสีย กรมควบคุมมลพิษ

5. สรุปสาระสำคัญของโครงการ :

 • ความเป็นมา
  กรมควบคุมมลพิษได้รับการสนับสนุนจาก US. Trade and Development Agency (USTDA) ในการสำรวจ และวิเคราะห์ ทั้งด้าน เทคนิคและเศรษฐศาสตร์ องค์กร และกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อกำหนดแนวทางในการจัดการมูลฝอยที่เหมาะสมสำหรับภูมิภาคตะวันตกของประเทศไทย โดยได้จัดทำข้อตกลงระหว่าง USTDA กับกรมควบคุมมลพิษ ดำเนินโครงการศึกษาเพื่อการจัดตั้งศูนย์จัดการขยะมูลฝอยรวมภาคตะวันตก ซึ่ง ครอบคลุมพื้นที่ที่สมควรดำเนินการ 3 จังหวัด คือ ราชบุรี กาญจนบุรี และเพชรบุรี โดยในการศึกษานี้จะรวมตั้งแต่การสำรวจและคัดเลือกพื้นที่ที่มี ศักยภาพเหมาะสมสำหรับเป็นที่ตั้งศูนย์ สถานีขนถ่าย พื้นที่ที่ให้บริการ การออกแบบเบื้องต้น การวิเคราะห์ความเหมาะสมทั้งในด้านเศรษฐศาสตร์ สังคมและสิ่งแวดล้อม ซึ่งในการศึกษาเบื้องต้นจะได้สถานที่ตั้งโครงการ พื้นที่ที่จะให้บริการ รูปแบบวิธีขนส่งและกำจัด ตลอดจนรูปแบบการบริหาร ดำเนินงานเพื่อเป็นกรอบในการดำเนินการด้านการจัดการขยะมูลฝอยต่อไป

 • วัตถุประสงค์
  1. เพื่อคัดเลือกสถานที่ที่มีศักยภาพเหมาะสม ในการดำเนินการจัดตั้งศูนย์จัดการขยะมูลฝอยรวมในภาคตะวันตก
  2. เพื่อให้มีการจัดตั้งศูนย์จัดการขยะมูลฝอย และสิ่งปฏิกูลส่วนกลางที่สามารถใช้ร่วมกันได้ระหว่างชุมชนหลายแห่งที่อยู่ในพื้นที่ใกล้เคียง
  3. ปรับปรุงด้านสาธารณสุขจากสภาพแวดล้อมและความเป็นอยู่ของชุมชนเมือง
  4. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้องค์กรเอกชนและประชาชนมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหามูลฝอยและสิ่งปฏิกูลมากขึ้น

 • ระยะเวลาดำเนินงาน
  12 เดือน

 • งบประมาณ
  งบประมาณในการดำเนินงานจำนวน 210,142 เหรียญสหรัฐ โดยเป็นงบช่วยเหลือจาก US.TDA ทั้งหมด

 • ขั้นตอนการดำเนินงาน
  ขณะนี้อยู่ในระหว่างดำเนินการศึกษาความเหมาะสมของโครงการโดยบริษัทที่ปรึกษา CDM
6. ผลที่คาดว่าจะได้รับ :
 1. สามารถคัดเลือกสถานที่ที่มีศักยภาพเหมาะสมในการจัดตั้งเป็นสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย จำนวน 6 แห่ง
 2. สามารถคัดเลือกสถานที่ที่มีศักยภาพเหมาะสมในการจัดตั้งศูนย์กำจัดมูลฝอยรวม จำนวน 3 แห่ง เพื่อดำเนินการศึกษาออกแบบ รายละเอียดต่อไป
 3. สร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงานท้องถิ่นในการแก้ไขปัญหาจัดการมูลฝอยชุมชน
7. การดำเนินงานที่ผ่านมา : ขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาอนุมัติโครงการจาก DANCED

8. ปัญหาอุปสรรคและข้อคิดเห็น : -


ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
กองแผนงานและประเมินผล
กลุ่มเศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อมและวิเทศสัมพันธ์
โทร. 0 2298 2475 โทรสาร 0 2298 2471
E-mail : jiranun(dot)h(at)pcd(dot)go(dot)thกรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม