การดำเนินงานแก้ไขปัญหามลพิษในพื้นที่มาบตาพุด


การแก้ไขปัญหามลพิษในพื้นที่มาบตาพุด ข้อมูลทั่วไป สถานการณ์ด้านอากาศ สถานการณ์ทางด้านน้ำ สถานการณ์ด้านกากของเสีย การดำเนินงานแก้ไขปัญหามลพิษ การศึกษาและดำเนินการด้านสุขภาพอนามัย กิจกรรม/ข่าวประชาสัมพันธ์ อาสาสมัครฯ พิทักษ์ระยอง


 • สถานการณ์ปัญหามลพิษทางอากาศ เดือนมิถุนายน 2559 อ่านทั้งหมด....

   

 • สถิติอุบัติภัยจากสารเคมีและวัตถุอันตรายในพื้นที่จังหวัดระยอง
  อุบัติภัยจากสารเคมีและวัตถุอันตราย สถิติอุบัติภัยจากสารเคมีและวัตถุอันตรายในพื้นที่จังหวัดระยองตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2542 – ปัจจุบัน มีจำนวนทั้งหมด 25 ครั้ง เป็นการลักลอบทิ้งกากสารเคมี 6 ครั้ง อุบัติภัยจากการขนส่งสารเคมี 9 ครั้ง อุบัติภัยที่เกิดขึ้นในโรงงาน 7 ครั้ง อุบัติภัยในโกดังสารเคมี 0 ครั้ง และอุบัติภัยที่เกิดสถานที่อื่นๆ (ปั๊มน้ำมัน/ร้านรับซื้อของเก่า เป็นต้น) 3 ครั้ง พบว่าทำให้มีผู้เสียชีวิต 3 ราย บาดเจ็บ 187 ราย และมีทรัพย์สินเสียหายประมาณ 100 ล้านบาท ดังมีตัวอย่างอุบัติภัยสารเคมีและวัตถุอันตรายในพื้นที่ ได้แก่.... อ่านทั้งหมด....
  PRTR
  ทำเนียบการปลดปล่อยและเคลื่อนย้ายมลพิษ (Pollutant Release and Transfer Registers: PRTR)
  ทำเนียบการปลดปล่อยและเคลื่อนย้ายมลพิษ หรือ เรียกสั้นๆ ว่า PRTR โดยทั่วไปหมายถึงระบบฐานข้อมูล เกี่ยวกับชนิดและปริมาณมลพิษ ซึ่งมิใช่ความเข้มข้นของสารที่มีการปลดปล่อยจากแหล่งกำเนิด เช่น โรงงานอุตสาหกรรม สู่สิ่งแวดล้อม ทั้งอากาศ ดิน และน้ำ รวมทั้งข้อมูลเกี่ยวกับการขนย้ายน้ำเสียและของเสียออกนอกสถานประกอบการเพื่อบำบัดหรือกำจัด ซึ่งเผยแพร่สู่สาธารณชนผ่านทางอินเตอร์เนต อ่านทั้งหมด....
  IRPC
  สถานการณ์คุณภาพน้ำในพื้นที่มาบตาพุด ปี 2550
  กรมควบคุมมลพิษได้ตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมทางน้ำเพื่อเป็นข้อมูลประกอบการดำเนินการแก้ไขปัญหาของหน่วยงานต่างๆ และเพื่อติดตามผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมทางน้ำ ภายใต้แผนปฏิบัติการลดและขจัดมลพิษในจังหวัดระยอง พ.ศ. 2550 - 2554 ซึ่งจากการเก็บตัวอย่างในปี 2550 ได้พบว่า คลองธรรมชาติหลายสายได้เปลี่ยนสภาพเป็นคลองรองรับน้ำทิ้งจากแหล่งกำเนิดมลพิษทั้งประเภทโรงงานอุตสาหกรรมและชุมชน ส่งผลกระทบให้แหล่งน้ำหลายแห่งมีคุณภาพไม่เป็นไปตามมาตรฐาน โดยเฉพาะบริเวณปากคลองต่างๆ มีการสะสมตัวของสิ่งสกปรกเป็นจำนวนมาก
  อ่านทั้งหมด....
  อ่านข่าวย้อนหลัง
  สถานการณ์ปัญหามลพิษกลุ่มสารอินทรีย์ระเหยง่าย ...อ่านทั้งหมด....
  อาสาสมัครผู้พิทักษ์สิ่งแวดล้อมระยอง ...อ่านทั้งหมด....
  คพ.จัดสัมมนาโครงการถ่ายทอดความรู้ เรื่อง แนวคิดความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม...อ่านทั้งหมด....
  คพ.จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่องการเฝ้าระวังและติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำ บริเวณคลองตากวน...อ่านทั้งหมด....
  ตะกอนสนิมในน้ำที่ปากคลองตากวนหมดไป...อ่านทั้งหมด....
  ประกาศมาตรฐานค่าสารอินทรีย์ระเหยง่าย ...อ่านทั้งหมด....


  ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

  ส่วนมลพิษทางอากาศจากอุตสาหกรรม
  กองจัดการคุณภาพอากาศและเสียง
  กรมควบคุมมลพิษ
  ข้อมูลเพิ่มเติม : โทรศัพท์ 0 2298 2333 หรือ 0 2298 2339
  E-mail : orrawan(dot)m(at)pcd(dot)go(dot)th  กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม